Tilsvar til Rob Veldhuis

Leserinnlegg fra Isak V. Busch:

Høyres ordførerkandidat Rob Veldhuis tar i sitt leserinnlegg den 15/8-19 til orde for å slutte å dra rikspolitikken inn i et lokalvalg, og anklager SV og AP for å prøve å ta fokuset vekk fra lokale saker ved å «skylde på» regjeringen for de problemer vi måtte ha på Røros. Det vises til debatten Rørosnytt arrangerte sist uke, der de rød-grønne partiene ved AP, SV og ikke minst SP påpekte en rekke kutt i tjenestetilbud på Røros som direkte svarer seg fra regjeringens politikk.

Jeg er enig med Veldhuis i at man bør har fokus på lokale saker i et lokalvalg. Men det er nå en gang slik at premissene for det vi gjør lokalt legges av storting og regjering. Dagens flertallsregjering ledes av Høyre, og det er intet annet enn rimelig at Høyre lokalt også må tåle å få pepper for den politikken som føres. Eller er ikke Røros Høyre en del av Høyre nasjonalt? Lista over politikk denne regjeringen har ført som rammer Røros begynner å bli lang, og det er etter mitt syn helt naturlig at de som er uenige i politikken som føres sier fra om dette. Det er vår plikt som ombudspersoner for innbyggerne i Røros kommune.

Videre utrykker Veldhuis forundring over at et leserinnlegg der undertegnede tar til orde for å prioritere hele, faste stillinger i eldreomsorg for å øke kvaliteten på tjenesten. Det kan virke som at Høyre her mener at Arbeiderpartiet ikke har noen «rett» til å gi uttrykk for politikk de ønsker å føre, siden de allerede har vært i posisjon uten å komme i mål med den aktuelle politiske saken. Jeg håper jeg har misforstått her, for med den logikken må man kunne si det samme om alt alle politiske parti går til valg på uten å ha fremmet i kommunestyret tidligere. Skal ingen partier få lov til å mene noe de har ment tidligere? Kampen mot ufrivillig deltid er en sak Arbeiderpartiet alltid kommer til å ha høyt på sin prioriteringsliste. Så vet vi at det tar tid å komme i mål, men vi kan jo ikke gi oss av den grunn!  Veldhuis kritiserer AP for det høye sykefravær ved sykehjemmene i kommunen. Det høye sykefraværet har både formannskap og kommunestyre på Røros uttrykt sin bekymring over, og vi har også blitt orientert om at dette tas på alvor og jobbes med ute i sektoren. Det burde også Røros Høyre ha fått med seg. Jeg kan love deg at sykefravær er noe jeg tar på største alvor, og ønsker å finne årsak og løsning på. Høyt sykefravær tyder på at ting ikke er greit på en arbeidsplass, og det vil uvegerlig gå ut over tjenestene man skal yte. Derfor er jeg veldig glad for at Høyre utrykker sin støttet til at hele og faste stillinger må prioriteres. 

Mitt mål er pussig nok akkurat det samme som Robs, selv om det kanskje ikke virker sånn på de som følger valgkampen. Vi ønsker begge at Røros skal utvikle seg i positiv retning, vi ønsker flere arbeidsplasser og vi ønsker at flere skal bosette seg og leve gode liv. Det er viktig at vi har fokus på akkurat det målet, selv om vi ikke nødvendigvis er enig i hvordan vi forserer ulike hindre på veien. Derfor synes jeg Høyres ordførerkandidat utrykker klokskap når han avslutningsvis tar til orde for at et flertall i et demokrati også bør lytte til mindretallet. Flere hoder tenker ofte bedre sammen, og det er mange måter å løse problemer på. Jeg lover å lytte til Rob om jeg skulle bli ordfører, og jeg føler meg trygg på at Rob kommer til å lytte til meg om han skulle bli ordfører. Et godt forslag er et godt forslag, uansett om det stammer fra H, SP, AP, RL,SV, V eller MDG. Det burde rammes inn og spikres opp på veggen i kommunestyresalen, der vi vet temperatur og intern kniving noen ganger kommer i veien for de gode og konstruktive løsningene. 

Isak V Busch, ordførerkandidat Røros Arbeiderparti

Lokalvalg må handle om lokalpolitikk

Leserinnlegg av Stein Petter Haugen

Leser i Rørosnytt 15/8 Høyres ordførerkandidat Rob Veldhuis innlegg der han peker på at lokalvalg må handle om lokalpolitikk og at han ikke synes det er greit at han som listetopp må gjøre rede for hans partis nasjonalpolitikk. Jeg er helt enig med Høyres ordførerkandidat i dette, men nasjonalpolitikk påvirker lokalpolitikk enten Veldhuis liker det eller ikke. 

Når regjeringen legger ned over 120 lensmannskontor rundt om i landet og fjerner politiet lenger fra folket påvirker det folk ute i distriktene. En reform som har fått navnet nærpolitireformen. Problemet er at dette har blitt en fjernpolitireform. Undersøkelser viser at 8 av 10 i politiet er missfornøyd med reformen, antalle saker som blir henlagt har økt, lengre responstid hos politiet, oppklaringsprosenten har gått ned, færre politifolk i gatene. Innsatsleder i sør øst politidistrik sier selv at politifolk gråter på jobb i frustrasjon over at de føler de ikke strekker til. Han forteller til VG så sent som i går om enmannspatruljer ute i politidistriktet, og om tapt lokalkunnskap, som er avgjørende både i leteaksjoner og i forebyggende arbeid, når lensmannskontorer legges ned.

Eller når regjeringen vil legge ned fødeavdelinger rundt om i landet påvirker det folk rundt omkring i landet. Hilde Engjom ved universitet i Bergen har forsket på reiseavstand fra hjemmet og til fødeavdelingen. Hun uttalte til VG i 2018 følgende “ Sammenlignet med kvinner som bodde mindre enn en time fra en fødeinstitusjon, hadde kvinner med 1–2 timers reisetid femdoblet risiko for å føde ikke-planlagt utenfor institusjon. Dersom beregnet reisetid var to timer eller mer var risikoen syvdoblet for å ikke nå fram.

Disse kvinnene hadde mer enn tre ganger høyere risiko for at barnet døde under fødselen eller innen første levedøgn. Såklart er barns sikkerhet noe som opptar mødre og fedre.

Eller når regjeringen innfører en stor og byråkratisk jernbanereform påvirker det folks jernbanetilbud. Jernbanereformen har ført til at antall selskaper som har egne direktører med millionlønn skutt i været samtidig som flere ansatte i selskapene risikerer å miste jobben. Regjeringens jernbanereform er en oppskrift på privatisering. Privatisering fører ikke til mer effektiv jernbane. Flere land har splittet opp og privatisert jernbanen. Resultatet blir en dyrere og dårligere jernbane. Landene med mest vellykket jernbanedrift går motsatt vei av regjeringen. En dyrere og dårligere jernbane rammer først og fremst jernbanetilbudet til folk i distriktene.

Eller når regjeringen struper kommuneøkonomien så kommunene må innføre eiendomskatt til å drifte nødvendige tjenestetilbud påvirker det folks hverdag og økonomi rundt omkring i landet. Regjeringen holder igjen på kommunenes frie inntekter og dette vil merkes når kommunen skal sy sammen sitt budsjett. I tillegg har en rekke oppgaver blitt overført til kommunene uten at pengene har fulgt etter.  Dermed blir kommuneøkonomien også dårligere og flere kommuner har innført eiendomsskatt. Jeg tror ingen kommune innfører eiendomsskatt for moro skyld.  

Eller når regjeringen tvangssamenslår kommuner mot folkets vilje påvirker det innbyggerne som ikke føler de blir tatt på alvor tross at de har sagt nei ved folkeavstemninger. Jeg er av den oppfatning i motsetning til Høyre at en folkeavstemning skal respekteres. Ellers mister folk helt respekten for folkeavstemninger

Jeg kunne fortsatt i det uendelige, men dette var kun noen eksempler. Poenget er at alt som påvirker folks hverdag er enten Høyre vil det eller ikke lokalpolitikk. Derfor må nok Veldhuis fortsatt måtte svare for en del av regjeringens politikk også i denne valgkampen.

Stein Petter Haugen

3 kandidat Røros Senterparti 

Arbeidstilsynet varsler pålegg mot Røros kommune

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Klubbmesterskap i golf

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Isvogna fjernet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Denne bakketoppen skal fjernes

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

SV + Barnehager = Sant

Leserinnlegg fra Hanne Hauge:

Barnehage er en av SVs hjertesaker. Vi vil gi barn og foreldre på Røros den gode barnehagen de fortjener. Gjennom de neste fire årene har SV følgende prioriteringer for arbeid i kommunestyret:

  • Vi vil bygge nye, gode barnehager i sentrum 
  • Vi vil ha full barnehagedekning, og flere opptak gjennom hele året
  • Vi vil senke maksprisen på barnehage, og gjennomgå ordningene for søskenmoderasjon
  • Vi vil ha større fleksibilitet i prosentstørrelsene på hvor stor plass barna kan ha
  • Vi vil øke grunnbemanningen, og sørge for at bemannings- og pedagognormen overholdes gjennom hele dagen
  • Vi vil ha en tillitsreform i offentlig sektor, slik at de ansatte bruker mer tid på barna og mindre tid på unødvendig dokumentasjon
  • Vi vil opprettholde og styrke den sør-samiske avdelingen Svaale

En god barndom varer hele livet. SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen og som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til livslang læring og dannelse. SV vil ha en barnehage som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet. 

Hanne Hauge

2.kandidat Røros SV

Spente elever og ansatte

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ut av fjellregionen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Bygningsvern gjennom 20 år – fra redningsaksjoner til eierstolthet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.