Foreslår at Sametinget prioriterer 8,1 millioner kroner til utvikling av samisk tradisjonskunnskap

Pressemelding fra Sametinget:

Sametingsrådet oppnevnte i 2019 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å komme med forlag om hvordan samisk tradisjonell kunnskap kan ivaretas og utvikles.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter for samiske institusjoner som arbeider med árbediehtu. 

– Tradisjonell kunnskap er grunnlaget for vår kultur, og nå er det på tide at Sametinget setter inn ressurser på å videreføre denne kunnskapen. I vår rapport “Máttuid árbi boahtteáigái” kommer vi med konkrete forslag for hvordan det samiske samfunnet og Sametinget skal løse dagens utfordringer med å bevare tradisjonell kunnskap for fremtidige generasjoner, sier leder i arbeidsgruppen Anne May Olli. 

Arbeidsgruppen har i forbindelse med sitt arbeid hatt møter med institusjoner og aktører i hele det samiske området og kommet til konklusjonen at tradisjonell kunnskap er viktig for lokal identitet og at forankringen av kunnskapen lokalt er svært viktig både for følelser og tilhørighet.  

– Vi ønsker å understreke at tradisjonell kunnskap er lokal kunnskap som hører til i områdene den utøves. Vi har i vårt forslag tatt hensyn til dette når vi foreslår at nåværende lokale institusjoner og andre aktører som arbeider med tradisjonell kunnskap, skal gis mulighet til å samarbeide mer for å utvikle seg faglig i ulike nettverk. I tillegg foreslår vi etableringen av ett eget fagorgan, Sámi árbemáhttogáldu som blant annet skal være et bindeledd og ressurssenter for samarbeidet mellom lokale aktører, sier Olli. 

Arbeidsgruppen foreslår i sin rapport at Sametinget i årene som kommer må prioritere samisk tradisjonell kunnskap i betydelig større grad enn tilfelle er i dag. 

 • Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes et nytt organ, Sámi árbemáhttogáldu, som skal bidra til at arbeidet med samisk tradisjonell kunnskap styrkes lokalt.  Sámi árbemáhttogáldu skal være det stedet der andre institusjoner som kommuner og skoler, kan ta kontakt for å få opplysninger og informasjon om samisk tradisjonell kunnskap. Det foreslås at det avsettes 2.6 millioner kroner til opprettelsen av Sámi árbemáhttogáldu.
 • Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes nettverk for árbediehtu som tildeles aktivitetstilskudd. Nettverkene kan bestå av ulike árbediehtu-aktører lokalt eller regionalt, eller være faglige nettverk av aktører f.eks. et sjøsamisk nettverk eller nettverk for árbediehtu innen feltet for bygningsfag eller båtbygging. Til oppstart av nettverkene foreslås 1,5 millioner kroner.
 • Arbeidsgruppen foreslår at Sametinget finansierer duodjisentre på samme måte som lokale språksentre i dag finansieres. Duodjisentrene skal være åpne og til nytte for alle i sitt lokalsamfunn. Arbeidsgruppen mener det er viktig å legge til rette for at duodji som árbemáhtto sikres, beskyttes og vitaliseres i de ulike samiske lokalsamfunn. Til nå har Sametinget kun prioritert duodji som næring. Mange driver med duodji og duodji er viktig for hele den samiske befolkningen. Det er derfor på tide at alle nå kan få tilgang til ressurssentre for duodji. Det foreslås 3 millioner kroner til oppstart av lokale duodjisentre.
 • Arbeidsgruppen foreslår også at Sametinget oppretter en tilskuddsordning for ulike árbemáhttu-prosjekter. Det foreslås at det settes av minst 1 million kroner til tilskuddsordningen.
 • Arbeidsgruppen mener i tillegg at Sametinget må vurdere hvordan Sámi árbemáhttu ivaretas av Sametinget selv, og utfordrer Sametinget til å bedre sitt arbeid internt.

Sametingsråd Hans Ole Eira som har mottatt rapporten fra arbeidsgruppen, sier at forslagene i rapporten ser spennende ut.

– Sametingsrådet har bestilt denne rapporten fra fagpersoner med mye kunnskap innen feltet, og ser frem til å lese de faglig begrunnede forslagene arbeidsgruppen har kommet med. Arbeidsgruppen har jobbet utfra mandatet vi har gitt dem og svart på våre utfordringer. Tradisjonell kunnskap er veldig viktig for samisk kultur og dette arbeidet peker på hvordan vi skal ta denne kunnskapen med oss inn i fremtiden. Det neste steget fra sametingsrådets side er nå vurdere om vi skal bringer hele dette forslaget eller deler av forslaget som en egen sak til Sametingets plenum, sier Eira. 

Les rapporten Máttuid árbi boahtteáigái: https://sametinget.no/_f/p1/i50da2bc0-d0d1-4dc9-b3b9-3e3efaf0cebd/mattuid-arbi-boahtteaigai.pdf

Ingen smitte i Kvitsanden barnehage

Pressemelding fra Røros kommune

Ansatt i barnehage har ikke fått påvist covid-19. Resultatet fra PCR-test for den ansatte, som i går testet positivt på hurtigtest, er negativ.
Alle nærkontakter og hustandsmedlemmer som i går ble satt i karantene/ventekarantene, er derfor ute av karantenen. Det vil dermed ikke være noen endring i barnehagetilbudet ved Kvitsanden barnehage mandag morgen. Nærkontakter, ansatte og foreldre/foresatte er varslet.

Hurtigtester kan noen ganger være falsk positive, det vil si at den viser smitte uten at det er det. Ifølge retningslinjer skal alle slike tilfeller behandles som positive, inntil PCR-test viser noe annet, slik som i dette tilfellet.

Våre anbefalinger nå

Det pågår nå et større smitteutbrudd i Midtre Gauldal kommune. Smitten er også økende vest i Härjedalen, nær vår region.

Vi anbefaler fremdeles å:
• Begrense unødvendige reiser til Midtre Gauldal og nærliggende områder
• Begrense sosial omgang og ha få nærkontakter
• Bruke munnbind der du ikke kan holde en meter avstand

Vi innfører ingen andre tiltak – næringsliv, handel- og spisesteder og aktiviteter kan drive som normalt, men i tråd med smittevernråd og -regler.

Ansatt i barnehage har testet positivt

Pressemelding fra Røros kommune

En ansatt i Kvitsanden barnehage har testet positivt på covid-19.
Foreldre og ansatte på aktuell avdeling er informert.
Smittesporing er i gang, og nærkontakter testes fortløpende nå i kveld.
Aktuelle nærkontakter er satt i karantene/ventekarantene.

Oppdateringer i saken legges ut fortløpende på vår nettside.

Oppfordrer alle om å begrense reiser til Midtre Gauldal

Pressemelding fra Røros kommune

Det pågår nå et større smitteutbrudd i Midtre Gauldal kommune. Det er også økende vest i Härjedalen, nær vår region. Vi har ingen nærkontakter i Røros, til utbruddet i Midtre Gauldal.

For å redusere faren for at smitten sprer seg til vår kommune, oppfordrer vi nå våre innbyggere om å begrense unødvendige reiser til Midtre Gauldal og nærliggende områder.

En grensependler inn til Røros har testet positivt for covid-19, og er nå i karantene. To nærkontakter på Røros knyttet til denne har testet negativt.

Våre anbefalinger nå

 • Begrens unødvendige reiser til Midtre Gauldal og nærliggende områder
 • Begrens sosial omgang og ha få nærkontakter
 • Bruk munnbind der du ikke kan holde en meter avstand

Vi innfører ingen andre tiltak – næringsliv, handel- og spisesteder og aktiviteter kan drive som normalt, men i tråd med smittevernråd og -regler.

Har du symptomer?

Da er det viktig at du holder deg hjemme, og at du bestiller en koronatest. Symptomene på covid-19-sykdom er feber, hoste, tung pust eller at du mister smaks- eller luktesansen. Du skal bestille test straks du merker ett eller flere av disse symptomene – ikke vent. Det gjelder også hvis du har lette symptomer.

Bestill time for koronatest

Her finner du lokale tiltak og informasjon om koronasituasjonen i Røros

Åpningstider på Vauldalen teststasjon

Pressemelding fra Røros kommune:

Obligatorisk testing ved innreise til Norge – gjelder også grenseovergangen ved Røros

Personer som reiser inn til Norge via grenseovergangen på Røros skal teste seg ved teststasjonen på Vauldalen.

Hvis du har oppholdt deg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge, skal du teste deg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge (se covid-19-forskriften § 4d). Det er hurtigtester som vil bli brukt. Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.

Åpningstider Vauldalen teststasjon

Åpningstider på teststasjonen på Vauldalen, fra og med fredag 16. april 2021:

 • mandag til fredag: 06.30–12.00
 • lørdag til søndag: 08.00–12.00

Alle som kommer utenom åpningstid må vente helt til neste dag før de kan få krysse grensa inn til Norge. Når teststasjonen er stengt er også grensa stengt for grensepasseringer. Da er det kun personer som er unntatt kravet som får reise inn til Norge.

Reisende har plikt til å sette seg inn i regler og unntak

Vi gjør oppmerksom på at innreisereglene strammes inn fra midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. Norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge kan fortsatt reise inn i Norge. Noen unntak gjelder.

Bakgrunn for beslutningen

Teststasjoner ved flere av landets grenser er et ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte. Regjeringen innførte obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, med virkning fra 02.01.2021, da med teststasjoner på utvalgte grenseoverganger. Obligatorisk testing er innført i tillegg til eksisterende tiltak som krav om covid-19-test tatt <24 timer før innreise, krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge og karantenekrav i 10 døgn. Fredag denne uken ble det bestemt at det skulle opprettes teststasjoner ved flere av landets grenseoverganger.

Røros kommune fikk oppdraget med å opprette teststasjon ved grensa fredag kveld, med frist om å være operativ onsdag morgen. Vi har jobbet for fullt gjennom helga, med mange involverte. Mandag kveld var alle detaljer på plass – blant annet lokaler, testutstyr, informasjon og bemanning. Vi er veldig glad for at så mange som 25 personer nå har sagt ja til å bemanne teststasjonen.

Gjøsvika AS ønsker å bygge barnehage i Osloveien

Pressemelding fra Gjøsvika AS:

Gjøsvika AS, som eies 50/50% av Røros Vekst AS og Compenso Holding AS, med Henrik Raaden Slettum som styreleder, vil ha fortgang i barnehagebyggingen på Røros og ønsker seg en «grønn oase» av en barnehage i Osloveien.

Prosessen på Røros har vært lang uten at Røros kommunen har lyktes med å etablere et nytt barnehagetilbud på Røros. Vi anser at området i Osloveien kan være en særdeles god løsning. Tomten er på hele 10 mål og vi kan bygge en topp moderne barnehage som kan gi barna et godt og trygt barnehagemiljø. Tomten er stor og har gode lysforhold, kan opparbeides med god vegetasjon og kan tilpasses slik at det får et kupert og godt uteområde for barna.

Grunnforholdene på tomten i Osloveien ble i 2020 analysert og testet for skadelige stoffer og forurensing. Prøveresultatene viste at det var noe forurensning fra tida da Norske Skog drev virksomhet i området. Ingen forurensning ble avdekket etter at Fias drev sorteringsanlegg i området. Forurenset masse er fjernet og byttet ut med ren masse og området er derfor klarert og fritt for forurenset masse.

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.»

Regjeringens Veiledning for barnehager beskriver godt målsetningene for et godt barnehagemiljø for både barn og ansatte. – sier Slettum

Osloveien vil være et område som de neste årene vil være under stadig utvikling og vi har planer om å bidra til betydelig forskjønning. I tillegg til et stort lekeområde direkte tilknyttet en evt barnehage er det gangavstand til store friluft og lekeområder. Langegga og Øra via kulvert ved Gjettjønna ligger tett inntil tiltenkt område for barnehage. 

Sykkel og gangsti fra Femundveien i Gjøsvika til sentrum som vil sikre et godt trafikkbilde både for myke og harde trafikanter. Løsningen vil også kunne være med på å redusere bilkjøring til og fra barnehagen da den har nærhet til boligområdene i og rundt Gjøsvika, der hvor en stor del av barnefamiliene i Røros bor. I tillegg gir det en sikker adkomst til andre viktige nærområder, som f.eks området ved Doktortjønna, Skole, Bibliotek og andre aktiviteter som foregår i Røros Sentrum.

En løsning med barnehage i Osloveien vil bidra til en sterk reduksjon av biltrafikken i den allerede tungt belastede Sundveien. En problemstilling som har vært betydelig i mange år. I Osloveien vil det være godt med parkeringsplass for levering/henting av barn og også godt med parkering til de ansatte- fortsetter Slettum

Det planlegges et nytt boligfelt med opptil 70 boliger på Gjøsvikmoen, på motsatt sida av elven. Her er det også planlagt en broforbindelse mellom de to områdene, boligfeltet på Gjøsvikmoen og arealet som er tiltenkt barnehage. Tilknytningen mellom disse to områdene vi gjøre området i Osloveien enda mer sentralt for en barnehage i fremtiden.

Vi ønsker å møte kommunens behov, ved å bygge en 7 eller 8 avdelings barnehage i Osloveien og tilbyr i tillegg kommunen en løsning hvor Gjøsvika AS overtar og totalrenoverer dagens barnehage på Ysterhagaen. Barnehagen i Ysterhagaen som i dag er en 3 avdelingsbarnehage, foreslås utvidet med 1-2 avdelinger. Totalt ønsker derfor Gjøsvika AS å bidra med 12 avdelinger barnehage fordelt på 2 lokasjoner og vil være ihht politisk vedtak i Røros Kommune.

Med en slik løsning, vil ca 220 barn i Røros kommune få et helt nytt barnehagetilbud. Vi foreslår også at det tilrettelegges for en viss overkapasitet i byggene slik at Røros Kommune til enhver tid har nok barnehageplasser å tilby til de som trenger det, også utenfor det fastsatte inntaket i barnehageåret. Det vil gi muligheter for lokalbefolkningen og også skape større muligheter for tilflytting til kommunen.

Fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

Klimakampen kjemper vi på mange måter for barna våre! Gjøsvika AS ønsker å bygge så klimanøytrale barnehager som overhodet mulig.

Vi ønsker å være tydelig på en bærekraftig profil og tenker da utstrakt bruk av tre og muligens stein.

Utslipp av skadelige klimagasser skal reduseres. Samtidig skal det produseres grønn energi. Dette kan f.eks gjøres ved bygningsintegrert solcelleteknologi i bygningsmassen som igjen kan batterilagres i bygget. 

Vannbåren varme i alle gulv basert på grunnvarme vil gi en jevn utnyttelse og man kan oppnå opp til 5 ganger så mye energi enn ved elektrisk effekt.

For at bygget skal virke mest mulig optimalt, vil det også være mulig å installere styringssystem som optimaliserer energibruken lokalt. En viktig funksjonalitet i dette systemet vil være koblingen mellom elektrisk og termisk energi.

Her finnes det veldig gode og lokale leverandører for å skape de beste løsningene.

Oppstart

Som mange er kjent med har det også vært jobbet med andre muligheter for det samme området, men inntil videre er det ikke gjort noen bindende avtaler med andre leietagere. Det gir oss spillerom og en mulighet for å omprioritere plasseringen av disse til eventuelt andre områder.

Jeg mener det vil være fornuftig og riktig å ta i bruk de løsninger som finnes for å prioritere barnas oppvekstvillkår i Røros Kommune.

Vi er klare for å starte prosjektering og byggestart umiddelbart om Røros Kommune ønsker en slik løsning. Samtidig ønsker vi ikke forhaste oppstart, men vil sikre en god prosess sammen med politikere og administrasjon i kommunen for å sammen å etablere meget funksjonelle barnehagebygg på Røros. 

Revy-Revyen – En nyhet for Revyfolket

Pressemelding fra Uventa Underholdning:

Mandag 12.april var første episode av podkasten Revy-Revyen på «lufta». Bak mikrofonene finner vi Hroar Wold Nordhaug og Finn O. Fosmo i Uventa Underholdning.

De to har mange spennende gjester med seg, når de lager podkast om nettopp det å lage revy.

-Nå er det mange som har og skal lage revy, og vi har skjønt at alle gjør det på sin måte, men at alle er interessert i å høre hvordan andre gjør og tenker, sier Hroar Wold Nordhaug. Han har flere revyer på samvittigheten, men har i de senere årene drevet mest med Stand Up.

-Der er det jo mange likheter med revyen, men også mange ulikheter. Noen av de snakker vi om i podkasten, sier han.

-Sannsynligvis er dette den første podkasten i landet om å lage revy og det er jo naturlig å lage denne her i Trøndelag. Her, innerst i Strindfjorden, er revykompetansen enorm og kvaliteten på det som gjøres er stor. Vi har gjester fra Lånkerevyen, Skatvalsrevyen, Hommelvikrevyen for å nevne noen, forteller Finn O. Fosmo.

Fra ide til tekst – fra scene til sal

Kjente revyprofiler som Rakel Sivertsen, Terje Stamnes og Anne Berit Sivertsen tar opp temaet fra ide til tekst.

-Det er spennende å høre hvor forskjellig man kan jobbe, men samtidig hvor likt vi som driver med revy tenker, sier Finn O. Fosmo. Han har snart 40 års erfaring som revyaktør, og har både skrevet og stått på scenen i en endeløs rekke revyer.

-Det som har slått meg mens vi har jobbet med dette er den gleden hver enkelt utstråler når vi snakker om å lage revy. Det er udelt positivt og uselvisk. Et skikkelig miljø for de som vil ha det trivelig og bra i hobbyen sin.

Mange tema

I podkasten «Revy-Revyen» belyses mange tema. De ulike tekstformene vise, sketsj og monolog er selvfølgelig, men også regi, orkester, lys og lyd skal på bordet.

-En revyproduksjon er mangfoldig og omfattende. Det er mye man kan klare seg uten, men også mye som må være på plass. Det snakker vi med flere om, sier Hroar Wold Nordhaug.

-Ja og så tar vi opp; hva er revy? Det er et svært spørsmål, sier Finn O. Fosmo.

Revy i sikte

De to herrene bak podkasten stopper ikke med å snakke til publikum gjennom podkast. De skal også lage revy for et fysisk publikum.

-Ja det er jo ofte slik, at når kreativiteten får fritt spillerom, kan det merkeligste skje. Så vi planlegger revy, men har ikke landa hvor, når og hvordan ennå, annet enn at Hroar og jeg skal på scenen, sier Finn.

Alle planene er ikke landet ennå, men de tar sikte på å lage revy, samtidig som de lager podkast.

-Ja vi har satt mål av oss til å sette opp en egen revy, ett eller annet sted i en eller annen form. Ideer og innspill som vi får underveis skal vi ta med oss og når vi kommer litt ut i episodene skulle det ikke forundre meg at vi byr på noen halvferdige utkast av revynummer også, sier Hroar.

Men først slippes altså Revy-Revyen som podkast i ukene som kommer. Den er tilgjengelig på en rekke plattformer som Apple-podcast, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic og Spotify.

Du kan gå inn på vedlagte lenker for å høre, følge og abonnere på Revy-Revyen:

https://anchor.fm/revy-revyen/episodes/Episode-1-Med-Revy-I-Sikte-eup1kq https://www.facebook.com/revyrevyen

Finn O. Fosmo (t.v.) og Hroar W. Nordhaug får besøk av Rakel Sivertsen i en av episodene. Foto: PrivatNy programleder på Radio Trøndelag

Pressemelding fra Radio Trøndelag/Rørosnytt

Rørosnytts redaktør Tore Østby går inn som fast programleder i Radio Trøndelag. Han skal lede radiokanalens lunsjradio tirsdager og torsdager fra klokken 10.00 – 13.00. Han har med seg Tove Østby og Iver Waldahl Lillegjære i redaksjonen på Røros.

Sendingene skal fylles med aktuelle saker fra hele Trøndelag, og sendingene avvikles fra nyetablert studio i Veksthuset på Røros.

Radio Trøndelag og Rørosnytt har inngått en samarbeidsavtale, der målsetningen er å utvikle begge virksomhetene.

– Det er artig å være tilbake på lufta, med et trøndersk publikum. Det begynner å bli en del år siden NRK Trøndelag var min arbeidsplass. Jeg har blitt godt mottatt i Radio Trøndelag, og har fått stor redaksjonell frihet. Jeg er glad for denne muligheten, og håper å ta godt vare på den, sier Tore Østby.

Fortsetter som redaktør i Rørosnytt.

– Rørosnytt skal fortsette å være del av et stort mediemangfold på Røros, og jeg forventer at samarbeidet med Radio Trøndelag skal bli en styrke for hele virksomheten. Det ligger i kortene at gode Røros-saker gjennom dette vil få en ny kanal til et større publikum. Det samme gjelder kulturliv og spesielt musikkmiljøet, sier Østby.

– Vi i Radio Trøndelag er veldig fornøyd med å få med oss gjengen i Rørosnytt på laget. I nettavisa Rørosnytt har vi funnet samarbeidspartnere med lang radioerfaring og sterk kompetanse, Jeg forventer at dette samarbeidet etter hvert skal gi et løft også ellers i vår virksomhet, sier redaktør i Radio Trøndelag Johannes Aarmo.

Vaksinestatus i Røros

Pressemelding fra Røros kommune:

Oppdaterte tall for vaksinering per 09.04.21:

 • 1070 personer vaksinert med 1. dose
 • 414 personer vaksinert med 2. dose

I uke 14 og 15 vaksinerer vi personer som er født rundt 1950.

Leveranser med vaksiner til Røros:

 • Uke 14: 162 doser Pfizer
 • Uke 15: 198 doser Pfizer

Oppdaterte tall og informasjon om vaksineringen ligger også på våre hjemmesider: Koronavaksine og status per dd.

Sånn påvirkes kollektivtrafikken dersom det blir streik fra søndag 11. april

Pressemelding fra Atb

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og YS og NHO går ut ved midnatt lørdag 10. april. Dersom partene ikke har kommet til enighet innen fristen, blir det streik i kollektivtrafikken fra klokken 06:00 søndag 11. april.

Dette vil i tilfelle få store konsekvenser for avganger både med buss, trikk, ferge og hurtigbåt i hele Trøndelag. Med unntak av noen få avganger som kjøres av Trønderbilene, vil alle linjer med buss og trikk i hele Trøndelag bli berørt, i tillegg til noen avganger med ferge og hurtigbåt.

– Informasjon om hvilke linjer, ruter og avganger som blir berørt av en eventuell streik, vil bli fortløpende oppdatert på vår nettside atb.no/streik. Her vil kundene finne informasjon om hvilke konsekvenser dette har for dem, sier direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

– Vi beklager ulempene dette vil kunne medføre for de som reiser med oss, og vi oppfordrer alle til å følge med på situasjonen både på våre nettsider og i media. Det er viktig å merke seg at en mulig streik også vil påvirke skoleskyss med buss. Skoleskyss med drosje vil fungere som normalt.