Røros kommune deltar i internasjonalt kulturprosjekt

Pressemelding fra Røros kommune:

Malacate er et kunstnerisk og kulturelt intervensjonsprosjekt, ledet av Associacão Cultural Cepa torta og Municípal de Mértola i samarbeid med Røros kommune og kunstner Lise Wulff. Prosjektet har oppstart høsten 2021 og varer frem til juni 2023. 

Bakgrunn

Prosjektet Malacate ble søkt inn på utlysningen Connecting Dots – Arts Mobility and Audience Development, for kunst- og kultursamarbeid i Portugal. Connecting dots er et internasjonalt utvekslingsprogram som har som hensikt å koble sammen ulike fagområder og disipliner fra ulike land. Sammen skal de gjennomføre egeninitierte prosjekter som skal realiseres i løpet av prosjektperioden.

Associacão Cultural Cepa torta er en non-profit kulturorganisasjon i Portugual. Sammen med Município de Mértola (Mértola kommune) henvendte de seg til Røros kommune som en mulig samarbeidspartner i 2020.

Hva handler prosjektet om?

Malacate er et kunstintervensjonsprosjekt. Kunstintervensjon er et begrep som har litt ulike betydninger, men i hovedsak kan vi forstå det med kunstverk som samhandler med en allerede eksisterende struktur, som et sted eller publikum. Malacate skal skje i et samspill med eksisterende publikum og sted – med gruvekomplekset i Mina de S. Domingos i Município de Mértola som hovedarena.

Revitalisering gjennom kunst og kultur

Med utgangspunkt i nedlagt gruveindustri og landskapet dette tidligere foregikk i, ønsker prosjektet å bidra til en revitalisering av samfunnet gjennom kunstnerisk praksis og estetiske prosesser. Det er et ønske å transformere stedet til et område som vibrerer av kunstnerisk virke og kreativitet, som på sikt kan skape nye arbeidsplasser, tiltrekke seg både publikum og engasjere lokalsamfunnet på nye måter. Det kunstneriske uttrykket som oppstår gjennom artistopphold, skal oppstå i relasjon til selve stedet. Både stedets historiske verdi, men også fremtidsmuligheter vil kunne komme til syne gjennom kunsten.

Kunst som en malacate

I dette prosjektet fungerer kunsten som et bindeledd mellom fortid, nåtid og fremtid, mellom det skjulte og det som er synlig. Kunsten fungerer på denne måten som en egen Malacate – et gruveredskap tidligere brukt for å pumpe vann ut fra gruvene. Et objekt som forbinder det usynlige under jorden med det synlige over jorden.

Hvordan preger arven vår synet på fremtiden vår?

Foto: Sónia Godinho.

Parallellene mellom Mertola, Mina de S. Domingos og gruvebyen Røros er mange. Gjennom flere tiår har Røros’ status som verdensarv og stedets uttalte satsning på kultur vært en svært viktig faktor i stedsutviklingen, bolysten, publikumstilstrømningen og status som kultursted. Prosjektpartnerne møtes derfor sterkt i det som skrives i den opprinnelige prosjektbeskrivelsen:

The importance that international collaboration acquires is a basic characteristic of this initiative: the genesis of the project is base don a philosophy of reducing spatial and affective distances in between places that may or may not share similar issues, but that can certainly be involved in joint reflection on the way the legacy of the past makes us think about the future.

Norges deltagelse i prosjektet

Røros skal i mars 2022 være vertskap for portugisiske kunstnere og prosjektets partnere. Besøket vil danne utgangspunkt for en utstilling som skal finne sted på Røros i april 2023. Det er i tillegg planlagt at Røros kommune skal besøke Mertola i 2023.

Kunstner Lise Wulff

Lise Wulff. Foto: Callatis Cultural Garden

Fra Norge deltar også den norske kunstneren Lise Wulff. Lise Wulff er visuell kunstner og har vært engasjert i en rekke kunstprosjekter både i Norge og utlandet. Wulff skal hospitere i Portugal i november 2021, og bidra med et kunstsamarbeid som skal kulminere i en utstilling i Mina de S. Domingos i løpet av 2022

Finansiering av prosjektet

Prosjektet er finansiert av EØS-midler og egenkapital fra den portugisiske prosjektpartneren. Midlene kommer fra donorstatene Island, Norge og Liechtenstein. Midlene skal gå til prosjekter som underbygger sosial og økonomisk utvikling gjennom kulturelt samarbeid, entreprenørskap og kulturledelse. Prosjektene skal også styrke samarbeidet mellom Portugal og donorstatene til EØS-midlene, samt bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling.

Om Mértola

Mértola er en innlandskommune i Distrito de Beja i den portugisiske regionen Alentejo, tett inntil grensen til Spania. Kommunen er 1,292.87 km2 og har ca 7300 innbyggere. Mertola har en rik kulturhistorie, og har vært et viktig og strategisk senter over hundreårene. I tidligere historie bidro kobberfunn til økonomisk oppsving, men i 1965 stengte gruvene ned. Etter dette ble de kommende tiårene preget av fraflytting. I 2017 startet Mertola prosessen med å bli et UNESCO verdensarvsted.

Daojvvo-Håp i Storstuggu

Lørdag 23. oktober kommer forestillingen «Daojvvo-Håp» til Storstuggu. Dette er en sterk forestilling av Ronja-Katrin Larsen som passer for voksne og ungdom. Hennes mor var en av 11 som stod frem i Tysfjord saken i sommeren 2016.

Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arvet mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Publikum følger hennes musikalske reise, fra mørker til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger publikum veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Dansende Ronja

Mer om forestillingen:

«…jeg er her nå og klarte å komme meg videre fra det, selv om sorgen og skammen sa at jeg ikke klarte det.» -Ronja-Katrin Larsen.

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåeriedibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie – Dåajvoen gåajkoe.

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juorrulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

«Kjære mamma,

Den jeg tenker aller mest på når stillheten brer seg over meg, er deg. Jeg kommer alltid til å tenke mest på deg.»

Medvirkende:

Sang/tekster:  Ronja-Katrin Larsen

Musikk:  Elias Martin Ingebrigtsen

Regi: Leammuid Biret Ràvdnà

Dramaturg: Cecilia Persson

Bildedesign: Camilla Drege Artnsen

Lyd og bilde: Ronny Klausen

Lys: Vegar Angel Andreasen

Lulesamisk oversetting og samarbeidspartner:

Árran Juelvsáme Guovdásj ,lulesamiske sentere

Anne Malenes Minnefond

Stiftelsen ble opprettet i kjølvannet av Tysfjord-saken av tidligere VG-journalister Thor Harald Henriksen og Eirik Linaker Berglund.

Høstmørket er her – husk refleks!

Pressemelding fra NAF:

I dag er det refleksens dag. – Dagen er en viktig påminnelse om hvor viktig refleksen er nå når både kveldene og morgenene byr på mørklagte veier, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Drøye 15 prosent, som tilsvarer 660 000 nordmenn over 18 år, bruker ikke refleks. Det avdekket en landsrepresentativ undersøkelse som Infact gjennomførte for NAF i oktober 2020.

– Refleks er en billig forsikring. Det er enorm forskjell på hvor synlig du er langs veien i høstmørket om du har refleks på eller ikke, sier Sødal.

Forskjell på liv og død

Uten refleks er du først synlig på 25-30 meters avstand når bilen har en fart på 50 kilometer i timen. Med refleks synes du på 140 meters avstand. Da har føreren av bilen mye bedre tid til å reagere.

Målt i sekunder har bilføreren 10 sekunder til å reagere når hen kjører i 50 kilometer i timen når du bruker refleks, mot 2 sekunder uten refleks.

– Det kan være forskjellen på liv eller død, slår Sødal fast.

Det er også slik at mange bilførere ser dårligere i mørket. Som 60-åring har du nemlig halvparten av nattsynet du hadde som 20-åring.

– Så gi bilistene en sjanse til å se deg og få på refleksen, oppfordrer Nils Sødal.

Vest er best, men det viktigste er å bruke refleks

Det er ingen tvil om at refleksvesten gjør deg mest synlig. Det er også kommet mange lettere typer på markedet, med bandolær eller refleksstropper som er lett å ta på over en jakke, om vesten føles upraktisk.

– Det viktigste er at du bruker refleks. Refleksbånd eller den gode gamle refleksbrikken er også en enkel og god løsning, sier Sødal.

Refleksbrikken bør henge i knehøyde for å fange opp mest mulig lys fra billyktene. Tenk også på at du skal synes både forfra og bakfra.

NAFs refleksråd:

  • Bruk alltid refleks i mørketiden, også langs veier med belysning
  • Refleksvest gir best synlighet
  • Andre typer refleks bør henge lavt nede, helst i knehøyde
  • Har du en veske, sekk eller jakke du bruker hver dag – la refleksen alltid være på
  • Husk refleks på barnas tøy også

Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø

Pressemelding fra Røros kommune

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen

– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index
Du må bruke Chrome, Firefox eller Opera for å åpne Digisak. Internet Explorer støtter ikke denne nettsiden.

Tilskuddene gjelder for 2022

Søknadsfrist: 1.november 2021

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

FIAS analyserer avfallet

Pressemelding fra FIAS

Denne uka gjennomfører FIAS en stor plukkanalyse, eller sorteringsanalyse, av restavfallet til innbyggerne i Fjellregionen. Da åpnes hundrevis av restavfallsposer for å se hva som faktisk ligger i dem, og om det er noe der som kunne vært sortert ut. Dette er en del av et stort prosjekt som gjennomføres i ti renovasjonsselskaper i Midt-Norge. Analysen er en av de største av sitt slag i Norge. Resultatene som kommer ut av prosjektet vil gi et godt grunnlag for videre arbeid for FIAS og de andre avfallsselskapene.

– De vil gi oss en pekepinn på hvor godt innbyggerne forstår sortering, hvor flinke de er til å velge å sortere avfallet sitt og hvor mye som sorteres feil. Vi vet at det er mye ressurser i restavfallet. Avfallsselskapene i Midt-Norge ønsker å finne ut om det er ressurser i avfallet som kan utnyttes i et sirkulærøkonomisk perspektiv, forteller Berit Selboe-Coote, informasjonsrådgiver i FIAS.

Denne plukkanalysen er en del av et større prosjekt i regi av avfallsklyngen Civac. 10 interkommunale- og kommunale renovasjonsselskaper og private aktører i Midt-Norge analyserer hvilke ressurser som finnes i det vi kaster i restavfallet.  Til å hjelpe med å gjennomføre analysene riktig brukes firmaet Mepex. Alle selskapene gjennomfører de samme analysene i høst.

– Vi henter inn avfall fra to boligområder, to hytteområder og to restavfallscontainere fra gjenvinningsstasjoner. De foreløpige resultatene etter to dager med sortering viser at det er veldig mye matavfall, plastemballasje og tekstiler. Vi finner også dessverre en hel del farlig avfall som batterier og elektronikk, opplyser Selboe-Coote.

Koronavaksine – status og videre vaksineplan

Pressemelding fra Røros kommune:

Nå er 88,9 % av den voksne befolkninga i Røros fullvaksinert mot covid-19. Ungdom fra 12 år og eldre i Røros kommune har også fått vaksinen. Det nasjonale målet var at 80 % skulle takke ja til vaksine. Dette har vi nådd og vel så det.

Ønsket om å ta vaksinen har vært høy i Røros helt fra vi startet i januar. Vi har nå en høyvaksinegrad i kommunen, og det betyr at vi er godt beskyttet mot viruset.

Vi er også ferdig med massevaksineringen i Røros, og går over til et løpende vaksinetilbud til våre innbyggere. Målet er at alle som ønsker skal få koronavaksine – både dose 1, og oppfriskningsdoser etter hvert som folkehelseinstituttet (FHI) åpner for det.

12-åringene får vaksine via skolehelsetjenesten

Alle som har fylt 12 år og eldre har fått vaksine gjennom skolen. Det samme gjelder elevene ved Røros videregående skole.

Framover vil 12-åringene få tilbud om koronavaksine fra helsesykepleier ved skolen, etter hvert som de fyller 12 år.

3. vaksinedose

Vi har åpnet for at personer med alvorlig nedsatt immunforsvar nå kan bestille vaksinedose tre. De som er i denne gruppen, kan ta kontakt med oss for å få en time. Slik bestiller du vaksinedose 3.

Oppfriskningsdose

Innbyggere over 65 år vil også få tilbud om en oppfriskningsdose. Vi kommer til å følge den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen, i tråd med nasjonale retningslinjer. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år. Vaksinering med oppfriskningsdose blir gjennomført som drop-in. Dato er ikke bestemt, men vil tidligst skje om en måned – fra midten av november. Vi kommer til å annonsere tid og sted i lokalaviser og via kommunens hjemmeside. Beboere på sykehjemmene vil få oppfriskningsdosen på sykehjemmet.

Det er fortsatt mulig å få 1. vaksinedose

Hvis du ikke har hatt mulighet til å ta vaksinedose 1 ennå, kan du bestille deg time via vår nettside. Vi legger ut nye timer hver uke framover. Her finner du timebestilling for vaksinedose 1.

Duedtie – samisk kunst og handverk

Pressemelding fra Røros Kulturskole:

Kulturskolen bygger videre på suksessen fra i fjor og  tilbyr ny runde med opplæring innen Duedtie – sørsamisk kunst og handverk. Et spennende tilbud der elevene vil få lære om og arbeide med samiske naturmaterialer, former og uttrykk.

Tilbudet er åpent for alle barn og unge på Røros mellom 10 (5. trinn) og 20 år. Sist vinter og vår deltok 15 elever. Noen av disse har allerede meldt seg til årets prosjekt.

Tilbudet er en del av utvidelsen og videreutviklingen av kulturskolenes aktivitet. Elevene innen Duedtie presenterte seg og sitt arbeid under det storslåtte Vårsleppet til kulturskolen i juni på Doktortjønna.

Målet er at tilbud innen samisk kunst og kultur skal bli en del av det faste tilbudet i kulturskolen.

Lærer også i år er Meerke Krihke Leine Bientie, Tomas Tomasson Punde, Inez Rensberg, Håvard Danielsen og Oddvin Leine Bientie

Tilbudet er en «kick-start» på Samisk språkuke og vi starter opp mandag 25. oktober. Søknadsfristen er 21. oktober.

Foto: Privat

Rørosnytt søker rådgivere på OD-dagen

Rørosnytt søker to skoleelever, i forbindelse med Operasjon Dagsverk 22. oktober. Vi ønsker gode råd om hva ungdom vil lese om på Rørosnytt, og som har god kjennskap til sosiale medier og kan lære oss mer om det.

Deler av dagen kommer til å bli brukt foran og bak kamera på Instagram og Facebook for å dokumentere og vise Rørosinger hvor Rørosungdommen jobber med denne dagen og hva de gjør. 

De som ønsker å søke stillingene bes om å ta kontakt på sosiale medier.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Målsetningen er å bevisstgjøre ungdom om hvordan deres holdninger og handlinger former verden. Gjennom OD kan ungdom i Norge støtte ungdom i andre deler av verden. Årets Operasjon Dagsverk går til arbeid blant ungdom i Sør-Afrika.

Sør-Afrika er et av landene med de største forskjellene mellom fattig og rik i verden. Apartheid ble avviklet i 1994, men systematisk skille i mange tiår har satt sine spor. En svært stor del av landets rikdom er samlet på svært får hender. Arbeidet med å hjelpe flere unge til å få seg en utdanning, er et viktig tiltak for å endre på dette over tid.

Mangel på selvtester gjør at vi går tilbake til testing ved Røros legesenter

Pressemelding fra Røros kommune

FHI har vansker med å skaffe selvtester, derfor går Røros kommune tilbake til å benytte seg av hurtigtester ved symptomer på covid-19 eller nyoppstått luftveisinfeksjon. Testing gjennomføres ved Røros legesenter klokken 13.00 på ukedager. Helseboka vil bli tatt i bruk igjen for nettbestilling av test.

Bestilling gjennom Helseboka

  • Fra mandag 11. oktober kan du bestille test på nett gjennom Helseboka. Testing skjer på hverdager fra klokken 13.00 på Røros legesenter. Bestill test her.
  • Er testen negativ, anbefaler vi at du holder deg hjemme til du har vært feberfri i 24 timer. Det er fortsatt viktig at ikke mange blir syke med vanlig forkjølelse eller influensa samtidig.

Røros legesenter deler ut selvtester ved smitteutbrudd

Ved smittetilfeller og utbrudd vil Røros legesenter dele ut selvtester til definerte nærkontakter, og andre som bør teste seg.

Åpningstider for koronatelefonen på Røros

Ved symptomer på smitte, kan du også ringe koronatelefonen:

  • Mandag til fredag fra 09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00

Hvilke råd og regler gjelder nå?

På helsenorge.no finner du alle råd og regler som gjelder for vaksinerte og uvaksinerteHelsenorge.no/korona/ er til enhver tid oppdatert med gjeldende regler og råd. Vi anbefaler alle å besøke helsenorge.no for å finne ut hva som gjelder for ditt tilfelle.

Prisbelønnet fotojournalist i Dagbladet med utstilling på Røros

Pressemelding fra Kunst og kaos:

Hans Arne Vedlog er fotojournalist med hele verden som arbeidsfelt. Den anerkjente fotografen er fast ansatt i Dagbladet, og som en del av Dagbladets fotoredaksjon i over 30 år har Vedlog premier fra en rekke fotokonkurranser. Blant annet vant han «Årets Bilde» med et foto av Barack og Michelle Obama i 2009. 

Vedlog er også mannen bak ideen til den store TV-sendte innsamlingsaksjonen under flyktningekrisen i 2015. Også den gangen var utgangspunktet et foto; en gråtende jente langs jernbanen mellom Ungarn og Serbia tente gnisten til støttekonserten.

Alternative fotografiske fakta

Som fotojournalist arbeider Vedlog alltid faktabasert. Utstillingen hos Kunst og kaos derimot, er hans aller første hvor han tar skrittet i en helt annen retning. Under tittelen «Alternative fotografiske fakta» flytter han seg langt fra fotojournalistens faktabaserte hverdag. Her får publikum møte en helt annen side av fotografen enn den de møter i Dagbladets reportasjebilder.

Gjennom utstillingen «Alternative fotografiske fakta» ønsker Vedlog å gi et innblikk i fotografiets mange ansikter og de bortimot ubegrensede mulighetene som ligger i fotografiet som uttrykk. Samtidig er det en reise tilbake i tid til fotografens oppvekst. Her er egne sønner nå plassert samme sted som han selv tilbragte sine sommerdager i oppveksten.

«- Jeg har fått enormt store doser virkelighet opp gjennom årene. Som pressefotograf jobber jeg innenfor veldig strenge, nesten dogmatiske, rammer hvor oppgaven er å formidle et øyeblikks utsnitt av virkeligheten uten å legge til eller trekke fra noe,» forteller fotografen.

«- Som en kontrast til dette jobber jeg derfor her med en helt annen innfallsvinkel. Jeg har lagt bort det strenge reportasjebildet, og i stedet har jeg tatt andre bilder og krøllet fotografiet sammen for så å brette det ut, strekke det, vri det, vrenge det, for å se det fra et annet ståsted enn det åpenbare», sier han.

Vedlog er født i Namsos i 1962. I dag bor han i Asker, med helt nykjøpt hus og arbeidsverksted på Flatanger i Trøndelag. Kunst og kaos sine kunder kjenner Vedlog gjennom kunstnerduoen Vedlog & Waterloo som i flere år har gitt personlige skildringer av Røroskua, og gjennom særegne portrettfoto av Iggy Pop, Patti Smith og Nick Cave. 

Åpning med konsert


Utstillingen «Alternative fotografiske fakta» på Røros åpner lørdag 9. oktober. Til åpningen kommer både vokalist i punkrockbandet Bakrus, Jonas J. Ramsfjell, og poet og journalist Tom Stalsberg for å slå an tonen. 

Lørdag kveld er det duket for intimkonsert i galleriet på Røros med Kjartan Fløgstad Band. Bandet består av forfatter Kjartan Fløgstad, poet og journalist Tom Stalsberg og bass/låtskriver/vokalist Steinar Raknes. Også konserten skjer innenfor rammene av Hans Arne Vedlogs fotografier.

Hans Arne Vedlogs fotoutstilling hos Kunst og kaos på Røros er en salgsutstilling og står til og med 31. oktober. Bildene vil også bli gjort tilgjengelig for salg på nett gjennom galleriet.