Oppfordres til å nominere til Dronning Sonjas skolepris (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå blir det fritt skolevalg

Leserinnlegg av fylkespolitiker Ingvill Dalseg

Regjeringen har vedtatt at det skal være frittskolevalg i hele landet. Det innebærer at det er fastsatt nasjonale regler som sikrer elevenes rett til å velge videregående skole. Samtidig har vi tatt høyde for fylkeskommunenes behov for å kunne ivareta en desentralisert skolestruktur, og gitt fylkeskommunene mulighet til å fastsette maksimalt 6 inntaksområder. 

Reglene skal gjelde for elever som søker om inntak fra våren 2022.  

Vi ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal søke på, enn det mange opplever å ha i dag. Derfor foreslår de nasjonale regler som innebærer at fylkeskommunene enten må ha frittskolevalg i hele fylket eller frittskolevalg innenfor et fastsatt geografisk inntaksområde. Dersom det er fritt skolevalg i hele fylket, kan man søke om inntak til alle skoler i fylket. Dersom det er fritt skolevalg innenfor inntaksområder, kan man søke om inntak til alle skoler i sitt inntaksområde.  

Fylkeskommunene kan maksimalt ha 6 inntaksområder. Dette bidrar til å sikre at områdene blir av en viss størrelse slik at elever får flere skoler å velge mellom. Inntaksområder kan bidra til å opprettholde en desentralisert skolestruktur i fylket og vil også bidra til å hindre at elever får lang reisevei. Regjeringen foreslår altså nasjonale regler, men gir lokal handlefrihet til fylkene. 

Dette er et viktig gjennomslag for Høyre. Vi har hele tiden stått på elevenes side i denne saken. Muligheten til å velge videregående skole selv, er en grunnleggende frihet man bør ha. Etter 10 år i grunnskolen er det på tide å gi elevene mer makt ved at de selv får være med å bestemme hvilken videregående skole de skal gå på. 

Det kan være mange grunner til at en elev ønsker å velge seg til en annen skole enn nærskolen. Kanskje drømmer eleven om et utdanningstilbud på en spesifikk skole, eller kanskje ønsker eleven å bryte ut av et miljø vedkommende ikke trives i og heller begynne på en annen skole for å starte om igjen med blanke ark, finne nye venner og få et nytt nettverk. Det burde alle elever få mulighet til. Fritt skolevalg handler også om friheten til å velge seg bort.  

Høyre ønsker at vi skal satse på profilskoler, skoler som spesialiserer seg på fag som det er behov for i lokalsamfunnet og hvor den enkelte skole har et sterkt fagmiljø. Elevene våre fortjener skoler som gir dem en utdanning, en utdanning som gir muligheter i arbeidsmarkedet. Høyre fikk støtte for at Oppdal vgs. opprettet steinfag i «skiferbygda».

En spesialisering er viktig for næringslivet i distriktene og for elevene. Det er også nødvendig hvis vi skal beholde gode videregående skoler i alle deler av fylket.

Skal vi tilby skoler med spesialisering på enkelte fag må elevene også få anledning til å velge disse skolene.

Norge på langs for Senterpartiet (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

19 vil jobbe som barne- og ungdomsarbeider (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Skolegårdene blir nye

I løpet av de neste årene skal mellomtrinnet og ungdomsskolen ved Røros skole få nye skolegårder. Planen er å komme i gang med deler av prosjektet i løpet av sensommeren og tidlig på høsten i år. Etter planen skal skolegårdsprosjektet bli ferdigstilt i 2023, og kommer til å bli tatt trinnvis frem til da.

Folkehelsekoordinator i Røros kommune, Frode Bukkvoll sier at det er en del å ta tak i.

(Intervjuet ble gjort før det ble innført strengere restriksjoner på Røros 16. mai).

I skolegården til ungdomstrinnene skal det lages en volleyballbane i helstøpt gummidekke med lyssetting. Her blir det muligheter både til badmington og fotballtennis, slik at det blir flerbruk. Grusbanen ved formingsbygget skal fortsette å eksistere, men den skal rustes opp med bedre dekke. Banen skal legges tilrette med lyspunkt i hvert hjørne. På vinteren blir banen skøytebane. Mot volleyballbanen blir det ballfangervegg som hindrer fotballer å fly over alt. Langs gangstien mot Esso blir det et område med fastmonterte treningsapperat. Der blir det også helstøpt gummidekke. Dette gir mulighet til utegym.

I skolegården er det også planlagt ei sykkelløype med kuler og skarpe svinger. Kanskje blir det også noe skaterelatert der slik at det kan bli kombibruk. Der volleyballnettene står i dag er det tanker om å få opp tak slik at det kan bli sosiale sitteplasser, og fastmonterte bordtennisbord for utebruk. Dermed kan elevene komme ut selv om det er litt regn.

Asfalten fremfor Åttekanten skal bli fargesatt. Det er også tanker om å få til en oppmerket gangsone som går gjennom hele skolegården på ungdomstrinnet og over til mellomtrinnet. Det er mye som kan gjøres ved å sette på litt farge i asfalten. Ungdommene som skal gå på ungdomsskolen de neste årene kan glede seg til flott skolegård.

– Ja, håper at dette skal bli et godt bidrag til at de kommer seg litt mer ut i skoletiden. Håper også at det skal bli en samlingsarena utenom skoletid. Vi sogner til ganske mange boligområder i nærheten her, slik at ungdommene bruker det mer på ettermiddag, kveld og helg. Vi ser også at det kan komme til nytte for besøkende og turister. Et slikt tilbud i sentrum er jo et lite savn. Det mangler vi. Det er ikke så lett å få til noe, men det er ikke lange biten fra Domus og hit. Håper at det kan bli et godt supplement for mange besøkende også, sier Frode.

Mellomtrinnet

Fra skolegården på mellomtrinnet skal lekestativet flyttes til Sundveien til 1. – 4. trinn der det passer bedre inn aldersmessig. Lekestativet blir erstattet med ett stativ som passer for aldersgruppen som er på mellomtrinnet. Det er planer om å få inn en liten rund ballbinge, der to og to eller tre og tre kan spille mot hverandre. I tillegg skal noen turnelement på plass i skolegården. I framkant blir det litt farger i asfalten, oppmerking og apparatur. Mot Esso blir det laget nytt gjerde. Et plankegjerde, det skal også plasseres basketkurver der.

Frode tror det blir fint for elevene å komme tilbake til skolen i høst, og se at det har begynt å skje noe i skolegårdene. Det har tatt litt tid siden det ble begynt å jobbe med skolegårds-prosjektet. Det er blitt innhentet ideer fra elevene. I november 2019 var det en idedugnad på Storstuggu, der var rundt 50 stk tilstede. Elevene kom med forslag, innspillene er blitt bearbeidet videre fra prosjektgruppen sammen med en landskapsarkitekt.

Den nye skolegården er et spleiselag mellom Røros kommune, spillemidler og bidrag fra Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen bidrar med 600 000 kroner over tre år. Prosjektet er del av «Program for folkehelsearbeid». Det er ei satsing som er et samarbeid mellom kommunesektoren KS og Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. De ønsker å fremme bedre helse og livskvalitet. Fokusområdet nå er barn og unges psykiske helse, og rusforebyggende arbeid.

– Da fant vi ut at hvis vi kanskje legger bedre til rette på skolen, så er det rom for at det kan bedre barn og unges psykiske helse på Røros, ved at de får en plass for fysisk utfoldelse og en sosial samlingsarena, sier Bukkvoll.

Bygger flysimulator på videregående (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Innstilt til undervisningsstillinger i samisk

Maria Synnøve Kråik Stenfjell er innstilt til undervisningsstilling i samisk ved Røros skole. Dette er en 100 % fast stilling. Det var fire søkere til stillingen, tre kvinner og en mann. Oddvin L. Bientie er innstilt som nummer to til stillingen.

Også Tove Mette Wigdahl Jåma er innstilt til undervisningsstilling i samisk ved Røros skole. Dette er en 100 % fast stilling ved samisk avdeling ved skolen. Oddvin L. Bientie er innstilt som nummer to til stillingen.

Heldigital skole i uke 20

Røros videregående skole stenger studielokalene, og møter elevene digitalt 18. – 21. mai. Dette gjør skolen i samråd med kommuneoverlegen og Statsforvalteren. Skolen er åpen for henting av bøker og pc.

I forrige uke ble det kjent at en elev ved Røros videregående skole er smittet av covid 19. Etter det er medelever og lærere testet og satt i karantene. Etter det Rørosnytt kjenner til, har ingen av nærkontaktene testet positivt på covid 19.

Årsaken til at det blir heldigital skole nå, er at smittesituasjonen er uoversiktlig. Stenging av skolelokalene er et tiltak, for å hindre spredning.

Salg, service og reiseliv settes i gang på Røros

Pressemelding fra Bjørn Salvesen

Det er med glede jeg kan informere om at det ble fullt gjennomslag i posisjonen (Ap, SP, Rødt & undertegnede) i Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune om at både Vg1 Salg service & reiseliv og Vg2 Salg & reiseliv igangsettes på Røros vgs fra høsten -21.

Salg, service reiseliv har kun vært tilbudt i ett år på skolen. Pandemien rammet salgs-& servicenæringene hardt, og det har nok vært lite fristende for en 16-åring å søke mot en karriere innen disse yrkene i år. Uansett bør et nytt tilbud få minst tre år til å sette seg for å gi kontinuitet i tilbudet, og få tid til å bygge seg opp som en permanent linje.

Salg, service og reiseliv hører hjemme på Røros & fjellregionen. I og med at tilbudet heller ikke finnes på Tynset, vil det være aktuelt å søke på for elever på begge sider av fylkesgrensen, noe som årets søkertall er et godt bevis på.

Samarbeide mellom de to videregående skolene på hver sin side av fylkesgrensa har en lang tradisjon da regionen er et felles bo- og arbeidsmarked. Den eksisterende samarbeidsavtalen ble derfor etter initiativ fra undertegnede gjennomgått i møtet i dag for å understreke at dette viktige samarbeidet skal fortsette.

Både Regionråd Trøndelag Sør & Fjellregionrådet har reagert på at dette tilbudet blir borte fra hele det sørlige Trøndelag, og både Røros, Oppdal & Melhus vil fra høsten kunne gi tilbud innen Salg Service og reiseliv begrunnet med at reiseliv er et spisset satsingsområde framover.

Næringslivet stiller opp og er aktive på Røros ved å tilby lærlingeplasser, noe som er helt essensielt både for å få god søking, og for å få en høy andel gjennomføring av utdannelsen. Denne interessen understreker behovet for denne type fagkompetanse.

Frisørlinjen på Røros har dessverre over tid hatt svært lav søking, og ble vedtatt nedlagt. Dette skyldes delvis et lavere antall elever som naturlig tilhører Røros vgs, og næringens egne interne utdanningsmuligheter på akademier utenfor vgs.

Målet nå er å etablere en tilbudsstruktur på Røros vgs som er tilpasset et forventet antall elever, og som vil bli bærekraftig i flere år framover da årlig usikkerhet om linjetilbudet skaper uro både blant elever og ansatte.

Halv seier for Røros VGS

Hovedutvalg for undervisning gikk i et ekstraordinært møte i dag, inn for å bevare både VG 1 og VG 2 Salg og service på Røros videregående skole. Forslaget om å legge ned VG 1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og VG 2 frisør ble enstemmig vedtatt. Det betyr trolig at den nye frisørsalongen, som sto ferdig for to år siden, rives, slik at rommet kan brukes til annen undervisning.

Bjørn Salvesen (uavhengig) kom sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt med et forslag som væpnet flere av linjene som Fylkesrådmannen hadde foreslått å legge ned:

Hovedutvalg for utdanning vedtar justeringene i tilbudet som de framkommer av saksutredningen og vedlegg 3, med følgende endringer: 

– Vg1 Salg, service og reiseliv ved Oppdal vgs settes i gang

– Vg1 salg, service og reiseliv og Vg2 Salg og reiseliv ved Røros vgs settes i gang. 

– Vg2 salg og reiseliv ved Melhus vgs settes i gang. 

– Vg1 musikk, dans og drama ved Orkdal vgs settes i gang. 

– Vg2 kjemi og prosessfag ved Levanger vgs settes i gang. 

– Vg1 helse og oppvekstfag ved Inderøy vgs settes i gang.

Endringsforslaget ble vedtatt.

I møtet i dag, var det bred debatt, om flere av forslagene om endringer i utdanningstilbudet ved de videregående skolene i Trøndelag. Summen av signalene er at det går mot en innstramming i utvalget. Linjer som har få søkere, vil trolig bli nedlagt ved neste korsvei.

Dette betyr at Røros videregående skole sitter igjen med fem studieprogram. Om det ikke kommer flere søkere til Salg Service og Reiseliv i neste opptak, kan gleden over fylkespolitikernes bevaringsvilje bli kortvarig.

Møtet i Hovedutvalg for undervisning ble gjennomført som nettmøte.