Skolestruktur og midlertidig elevtopp Røros skole

Leserinnlegg fra Eirik Sandkjernan:

Jeg har fulgt saken ang skolestruktur i Røros kommune og forslaget om å legge ned Glåmos skole for å oppfylle lærertetthetskravet til Røros skole. Det har vært mange gode innlegg ang denne saken og jeg ønsker å gi legge til en del momenter som ikke har vært nevnt eller utredet godt nok.

Hovedårsaken til at formannskapet og kommunedirektøren ønsker å legge ned Glåmos skole er for å oppnå lærertetthetskravet på Røros skole, det har blitt sagt at dette ikke er pga økonomi og ordføreren har i intervju sagt selv at det ikke vil være noen økonomisk besparelse for kommunen å legge ned Glåmos skole.

Det som ikke har blitt nevnt høyt i saken er elevutviklingen ved Røros skole. I skoleåret 23/24 er det 527 elever, men om 3 år vil det være en nedgang på cirka 12% til 462 elever. Per dags dato er det estimert å mangle 4,1 lærerstillinger, men dette behovet er bare midlertidig siden elevtallet går raskt ned fremover. På Glåmos skole er det 2,6 lærerstillinger og om de blir overført vil det fortsatt mangle 1,5 lærerstilling som må fylles vha ny arbeidskraft. Disse overførte og nye stillingene går en usikker tid i møte de neste årene slik elevtallsutviklingen på Røros skole er. Prognosene tilsier at hvis Røros kommune beholder Glåmos skole og ansetter 1,5 stilling på Røros så vil nedgangen i elever på Røros føre til at kommunen er innenfor lærertetthetskravet i løpet av 2 år.

Hvilken garanti har kommunen for at lærerne som er der i dag ønsker å bli overført til Røros skole? Det er en stor endring i arbeidshverdag for de som blir overført, andre arbeidsoppgaver og stor omveltning slik at det er ingen garanti at de ønsker å bli overført. Det som lærerne har uttalt i dag er de enten slutter hvis skolen blir nedlagt eller finner jobb en annen plass. Hvis ingen lærere ønsker å bli overført blir dette spørsmålet rent økonomisk da Røros skole må ansette for å oppnå 4,1 lærerstillinger. Men de blir kanskje fredet slik som skolestrukturen skulle bli frem til 2027?

Elevutviklingen ved Glåmos skole derimot er veldig positiv sammenlignet med Røros skole. I dag er det 20 elever ved skolen og innen 5-6 år blir det 30 elever. Dette er en 50% økning i antall elever og er den skolen i Røros kommune som har størst fremgang. I tillegg var det 6 barn som ikke fikk plass på barnehagen på Glåmos i år og ble flyttet til andre barnehager selv om kapasiteten på Glåmos er 17 barn.

Det er en enorm dugnad og stå på vilje i Glåmos bygd. Selv om Glåmos ikke er stort så er det voldsomt med forskjellige aktiviteter, lag og foreninger som står på for at alle innbyggerne og barna skal få masse forskjellige ting å holde på med og sosiale møteplasser. Jeg nevner Glåmos idrettslag, Glåmos bygdalag, Glåmosdagan, alpinbakke med heis, frisbeegolf, kampsport, bueskyting, skøytebane, skytterlaget, skotthyll, stifinneren, kulturskolen, Viken 4H, revylag, hyggekvelder i samfunnshuset og masse mer. Her er det mange ildsjeler og bidragsytere for å gjøre Glåmos til en skikkelig aktiv og trivelig bygd. Det er også dette som har gjort Glåmos attraktiv for småbarnsfamilier og som har ført til at det er en voldsom stor økning i antall barn sammenlignet med mange andre grisgrendte plasser.

I rapporten Oppvekst som formannskapet har bestilt ifbm denne saken påpekes det at fådelte skoler, altså at flere klassetrinn er samlet i undervisning, kommer bedre ut faglig og sosialt sammenlignet med større klasser på samme alder. Dette har vært vist til i flere innlegg også at tidligere elever har fått mye bedre utbytte både faglig og sosialt å gå på en liten skole med fådelte klasser. I den nye opplæringsloven kapittel 11 er det krav om at kommunen skal sørge for at opplæringen er tilpasset og at elevene får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Her har dermed kommunen en gyllen mulighet å oppfylle dette nye kravet og benytte seg av Glåmos/Brekken skole for elever som vil fungere bedre på en fådelt skole.
I samme rapport kapittel 4.8 hevdes det at befolkningsnedgangen vil ramme grendene hardest og at det vil bli en fremtidig nedgang i antall barn på Glåmos/Brekken. Dette medfører ikke riktighet da tallene som legges frem som elevtallsutvikling i rapporten er ifra 20 til 30 elever på Glåmos og Brekken ifra 18 til 26 elever.


Ihht utdanningsdirektoratet sine retningslinjer Udir-2-2012 sier det at en avgjørelse å endre skolestruktur må bygges på samfunnsmessige, økonomiske og politiske prioriteringer. Innsyn i offentlige dokumenter er viktige forutsetninger for at saken skal være tilstrekkelig opplyst, det er dermed viktig at fakta som blir lagt fram blir sjekket slik at avgjørelsen tas på korrekt tallgrunnlag og at referanser oppgis på hvor informasjonen er hentet ifra. Hele rapporten er utarbeidet på feil tallgrunnlag for elevutviklingen på Glåmos skole og startet en høring basert på feil fakta. Rapporten må oppdateres i sin helhet og tallgrunnlaget må kontrolleres før ny utgivelse da dagens tekst gir konklusjoner/avgjørelser på feil tallmateriale. I samme retningslinjer ifra justisdepartementet anbefales det 2 måneders høringsfrist som formannskapet har valgt å avvike ifra.

I den nye loven er det en ny paragraf som trer i kraft. §10, «Ved handlinger og avgjerder som vedkjem elevar, skal kva som er best for eleven, vere eit grunnleggjande omsyn». I dag er det mange skolebarn på Glåmos som har en 30-40 minutter busstur til skolen fordi Glåmos strekker seg oppover Aursunden og Viken. Disse elevene vil nå få ekstra 15-20 minutter skolevei til Røros. Er det elevens beste at 6-7-8 åringer bruker opptil 2 timer buss fra og til skolen hver dag?

For å kunne vurdere hva som er elevens beste i det aktuelle tilfellet, skal eleven/elevene høres og gis anledning til å medvirke før avgjørelsen tas. Barnene på Glåmos skole må derfor aktivt involveres og det må gjøres en grundig utredning før man tar en avgjørelse. Har kommunen invitert elevene til diskusjon og få deres tilbakemelding på høringen?

Røros kommune har investert millioner på å bygge nye tomter i boligfeltet på Glåmos for å tiltrekke seg enda flere tilflyttende. Ved å legge ned skolen vil disse tomtene bli veldig lite verdt. I det totale økonomiske spørsmålet om å legge ned skolen blir denne investeringen bare da nedskrevet og ikke sett på i det store bildet?

Til slutt, Røros Arbeiderparti gikk ut og sa i 2020 at de skulle frede skolestrukturen i Røros kommune frem til 2027. I 2013 vedtok kommunestyret: Røros kommune ønsker å beholde sine grendeskoler så lenge det er forsvarlig i forhold til elevtallsutviklingen. Det er sagt at Røros kommune skal satse på skole. I partiprogrammet og valget 2023 har Røros Arbeiderparti følgende valgløfter: «Levende lokalsamfunn» «1) Vi vil at folk skal kunne bo i hele kommunen vår, Røros Arbeiderparti ønsker utvikling og vekst i alle deler av kommunen vår» «6) Vi vil styrke og bevare lokale lag og foreninger»

Det er en midlertidig elevtopp på Røros, fredninger er gitt og løfter er gitt. Å rive ut hjertet i Glåmos er permanent og sikrer at aktiviteten i Glåmos vil dø ut.


Mvh Eirik Sandkjernan
Planlagt hjemflyttende glåmosing med barnefamilie

Politiets Utlendingsenhet reagerer på omtale

Den siste tiden har lokalmedia skrevet flere innlegg om Nagga Hailemichael og politiets håndtering av saken. Vi kjenner oss ikke igjen i denne fremstillingen. Siden Politiets utlendingsenhet (PU) har fått opphevet taushetsplikten vår overfor Nagga, ønsker vi å redegjøre om hvordan vi har fulgt opp saken.

Av Jon Andreas Johansen, seksjonsleder for juridisk i Felles enhet for juridisk, analyse, grensefag og etterretning (FJAGE) i Politiets utlendingsenhet 

Hailemichael fikk avslag på sin søknad om oppholdstillatelse i 2004. Når en utlending får avslag fra vedtaksmyndighetene (Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), må vedkommende forlate Norge innen en datert frist. Dersom en utlending ikke reiser ut innen fristen, oppholder personen seg ulovlig i Norge og kan bli tvangsreturnert. Hailemichael har blitt informert om dette.

Det er straffbart å oppholde seg og/eller jobbe i Norge uten oppholdstillatelse. Dette anses å være grove brudd på utlendingsloven som gir grunnlag for utvisning, som medfører innreiseforbud til Norge og Schengen. 

Hailemichael har aldri hatt oppholdstillatelse i Norge og pliktet å reise fra Norge i 2004. Hele hans oppholdstid etter at han fikk avslaget, er ulovlig. Det samme gjelder arbeidet hans, bortsett fra to korte perioder på til sammen ni måneder. Verken UDI eller UNE tillegger vekt på langvarig ulovlig opphold når de vurderer om en utlending skal få oppholdstillatelse eller ikke. Tvert imot anses bruddene grovere jo lengre det ulovlige oppholdet og/eller arbeidet har pågått.

Hailemichael har aldri fremlagt noen form for dokumentasjon på sin identitet. Norske myndigheter vet således ikke hvem han er, utover det han selv har sagt. Enhver utlending som søker om oppholdstillatelse i Norge har en plikt til å avklare egen identitet, herunder å fremskaffe pass når utlendingen har pålegg om å forlate Norge.

Når en utlending velger å ikke rette seg etter vedtaket om å forlate Norge, kan politiet pågripe vedkommende for å avklare identiteten og returnere ham/henne til hjemland. I forbindelse med at representanter for etiopiske myndigheter kom til Norge for å gjennomføre samtaler med antatte etiopiske borgere for å få deres identitet verifisert for retur, ble Hailemichael forsøkt pågrepet i mars i år. Da ingen åpnet da politiet kom på døren, vurderte politiet at de skulle ta seg inn i huset for å lete etter ham. Når en utlending skal pågripes og politiet må lete etter personen, er det også hjemmel for å gjennomføre husundersøkelse, slik det ble gjort i denne saken. Da Hailemichael ikke ble funnet, la politiet igjen en beskjed om at det var PU som hadde vært der, slik at Nagga ikke skulle tro at det hadde vært innbrudd. 

Det er krevende å gjennomføre tvangsretur når en utlending mangler nødvendige identitetsdokumenter og heller ikke samarbeider om å avklare sin egen identitet. Returforutsetningene for å kunne gjennomføre tvangsreturer til Etiopia har også vært utfordrende opp gjennom årene. Dette har medført at Hailemichael og mange andre etiopiske borgere med endelig avslag eller vedtak om utvisning fra Norge, har valgt å bli værende her i landet til tross for at de oppholder seg ulovlig. Det at politiet ikke har hatt mulighet til å tvangsreturnere Hailemichael, fratar imidlertid ikke hans egen plikt til å anskaffe seg reisedokument og reise frivillig. 

Under samtalen med PU i slutten av april ble Hailemichael blant annet forklart at det kun er UDI og UNE som vurderer søknader om oppholdstillatelse i Norge. PU har ansvar for å iverksette vedtak (tvangsreturnere) fattet av UDI og UNE. Politiet har ikke vedtakskompetanse i disse sakene, og det var således ikke et tema under samtalen hvorvidt Hailemichael skulle få oppholdstillatelse eller ikke. 

Skolen er hjertet i Glåmos

Leserinnlegg av Per Arne Gjelsvik

Bakgrunn:

Glåmos skole er igjen truet av nedleggelse etter at formannskapet har bedt kommunedirektøren komme med forslag som kan bedre den anstrengte kommuneøkonomien. Fra 010824 skal ny opplæringslov iverksettes i alle landets kommuner. Tiltaket innskjerper kommunens plikt og elevenes rett til god opplæring. Det følger ikke friske penger med dette tiltaket. Lærernormen ved Røros skole er i dag oppfylt, men med knapp margin. Et formelt krav om flere stillinger foreligger ikke, men kommunedirektøren ønsker det ved Røros skole for å sikre tilstrekkelig kvalitet der. Skoleledelsen strever med å skaffe vikarer ved fravær og det er behov for 4-5 nye stillinger ved skolen som kan øke den daglige lærertettheten. Disse vil samtidig være en fleksibel ressurs, helst for alle 3 skolene (?), som enkelt skal kunne tre inn ved fravær. 

Administrasjonens føringer.

Administrasjonen har ved flere anledninger de siste årene foreslått nedleggelse av grendeskolene og spesielt Glåmos skole. Det framheves at elevtallet er synkende og at det er vanskelig å skaffe kvalifiserte lærere. Skolebygningen er ikke vedlikeholdt og kostnader ved istandsetting er estimert til 4-5 mill. kroner.  Dette er gjentatt nå og saken er sendt ut på høring der det ser ut som om de eneste alternativene er nedleggelse enten 010824 eller 010125.  Vi har merket oss at ordfører mener nedleggelse av Glåmos skole ikke gir noen direkte økonomisk gevinst.

Mangelfull saksframstilling:

Argumentasjonen fra administrasjonen synes tilpasset deres ønske om nedleggelse. Høsten 2023 var det 6 barn som ikke fikk plass i Glåmos Barnehage og disse fikk i stedet tilbud på Røros. Vi er ikke kjent med at det ble forsøkt å gi barna et lokalt tilbud og dette var aldri en politisk sak. Liv Marit Bekkos som har lang erfaring innen skolepolitikk, mener at disse barna nå kan være utelatt fra kommunens tallgrunnlag og dermed ser ikke administrasjonen at framtidig elevtall i Glåmosskolen er økende. Hennes tallgrunnlag for elevutvikling skiller seg vesentlig fra det som er framlagt. Riktig tallgrunnlag må avklares snarest. Videre er skolebygningen fullt brukbar etter utskifting av 5-6 vinduer, hevder representanter fra foreldregruppa. Arbeidet kan trolig gjøres på dugnad og Glåmos bygdelag kan delfinansiere. Kostnaden for kommunen blir da minimal. Tiltaket vil også redusere strømregninga betydelig. Denne innsatsen forutsetter selvsagt fortsatt skoledrift framover. 

Røros tomteselskap har for mange år siden lagt ut et boligfelt sentralt på Glåmos. Tomtene har utsikt, er sørvendte og er svært billige. Ingen er solgt. Dette begrunnes med at detaljreguleringa av feltet gir sterke begrensinger i valg av hustyper og i plasseringa av bygninger på tomtene. Feltet må omreguleres, og da kan det konkurrere godt med tomteprisene i utlagte felt på Røros.

Tilleggsmomenter:

Venstre støttet forslaget fra AP om å frede grendeskolene fram til 2027 og så evaluere. Dette ble vedtatt da saken var oppe i forrige periode. Vi ønsker å holde dette løftet, og vi oppfordrer AP, SP og Røroslista om å gjøre det samme. «Elevenes beste» er et overordnet mål. Det å begrense transporttid til og fra skole er da viktig. Mange elever reiser allerede langt før de kommer til skolen. Vi mener kommunen er tjent med en blanding av små og store skoler. Barn, foreldre og lærere har da valgmuligheter. Forskning viser at tilbudene er likeverdige når det gjelder undervisningskvalitet. Men noen elever kan profitere ekstra på å være i mindre miljøer der lærer har mer tid til den enkelte.

Kommunens utredning konsentrerer seg om opplæring og kostnader og sier ingenting om hva skolen betyr for samhold, miljø, bolyst, tilhørighet og trivsel i grenda. Den sier ingenting om betydningen skolen har for de som driver jordbruk og matproduksjon på gårdene rundt. Disse faktorene er det vi politikere som må vektlegge. Venstre tror nedleggelse vil framskynde sentralisering til Røros. Når folk jobber og går skole på Røros, vil butikken også etter hvert være truet og det er fare for at bygda i økende grad blir en soveplass. 

Konklusjon:

Venstre heier på foreldreutvalget og aksjonsgruppa ved Glåmos skole og støtter arbeidet disse utfører. Skolen er hjertet i bygda, sier glåmosingene. Røros kommune har valgt slagordet «pulsen i fjellet». Uten et fungerende hjerte blir det ikke rare pulsen igjen på Glåmos. Røros skole bør ikke tildeles ressurser i et så stort omfang at det ikke lenger er penger til drift av Glåmos skole. Åpnes det for nedleggelse av Glåmos skole vil Brekken skole også føle berettiget utrygghet.

Ja takk, jeg blir gjerne med på busstur

Leserinnlegg fra Gudbrand Rognes – Leder Røros Sp:

Jeg vil gjerne oppleve lokalsamfunnet på Glåmos, med menneskene der, nærskolen, idrettslaget, revylaget og frisbeegolf-banen.

Når skal vi på busstur på Glåmos og i bygdene rundt? Skolestrukturen i Røros kommune er atter på dagsorden, kun kort tid etter forrige debatt. Den endte som kjent med at skolene på Glåmos og i Brekken ble opprettholdt. En kan mene mye om hvorfor saken kommer opp allerede nå, men jeg velger heller å fokusere på de som engasjerer seg på en positiv måte for lokalsamfunnet sitt.

I Retten kunne vi nylig lese om de 3 unge kvinnene Laura Stjern, Erle Fæmundshytten og Nina Maaø-Ruden, som engasjerer seg i kjernegruppa for å bevare Glåmos skole. De inviterer til befaring og dialog med kommunens politikere. Å møtes for en saklig prat er alltid klokt, normalt gir en befaring nyttig kunnskap og ny innsikt.
En kan også legge merke til at de fremsnakker nærskolen og lokalsamfunnet sitt og har fokus på seg selv, er ikke det en klok tilnærming?
Å løfte frem det positive ved å ha en nærskole, hva den betyr for bosetting i grendene rundt Glåmos, for lokalsamfunnet, for idrettslagets aktivitet og mye annet, er etter mitt syn en fin måte å jobbe på.

Ja takk, jeg blir gjerne med på busstur. Vi har stor tro på nærskolen!

Gudbrand Rognes
Leder Røros Sp

PS: Løft frem alle de positive kreftene i Glåmossamfunnet, og jobb frem et godt leilighetsprosjekt sentralt i bygda. Det gir gode og varige effekter for bosetting og et levende lokalsamfunn for fremtida.

Om boplikt, Fruhaugen, fritidsinnbyggere og veien videre

Leserinnlegg fra ordfører Isak V. Busch:

Blant de mest diskuterte sakene i Røros-samfunnet de siste månedene er spørsmålet om boplikt, og regulering av Fruhaugen. I begge sakene har fritidsinnbyggere i Røros kommune vært et hett tema, og jeg ønsker å knytte noen tanker til dette spesielt.


La meg først fastslå følgende: Røros hadde vært et langt fattigere samfunn uten deltidsinnbyggerne våre – både bokstavelig og billedlig. Dette synes det heldigvis å være bred enighet om fra alle parter i diskusjonene om både boplikt og regulering av Fruhaugen.


Samtidig er jeg kjent med at flere av våre deltidsinnbyggere har følt det på en annen måte den siste tiden, og jeg har derfor behov for å understreke hvor viktige de er for lokalsamfunnet vårt. Hytteundersøkelsen som nylig ble gjennomført dokumenterer at folk som har fritidsbolig i Røros kommune har flere overnattingsdøgn på eiendommen sin enn snittet i Norge, de er flink til å benytte seg av lokalt tjenestetilbud – det være seg håndverkere eller butikker- , de bidrar inn i frivilligheten og de er stolte ambassadører for Rørosregionen! Det bidrar til arbeidsplasser, optimisme og et service- og kulturtilbud vi som fastboende kunne sett langt etter uten. Det fører igjen til at lokalsamfunnet vårt er et godt sted å bo også for oss som er her hele året. Det er jeg svært takknemlig for!


I løpet av de siste årene har arealdiskusjonen i Norge fått en helt annen dimensjon enn tidligere. Slik er det også på Røros. Å ta hull på nye områder for tiltak, det være seg fritidsboliger, energiutbygging eller annet er langt mer omdiskutert nå enn tidligere. Derfor må vi bruke allerede nedbygde områder smartere, og på en måte som kan dekke flere behov.


Røros sentrum har svært begrensede muligheter for å vokse fysisk, selv om behovet er der. Verdensarv-verdiene og hensynet til jordvernet skal vi ta på stort alvor, så utbygging av hagaene rundt Røros er uaktuell. Det mest fornuftige, og kanskje også enkleste (og det er heller ikke enkelt) er å transformere det som i dag er industriområder som ligger tett på Røros Bergstad. Auto-tomta, Øverhagaen og industribyggene i Tollef Bredals vei er eksempler på områder som er overmodne for transformasjon. Dette er det bred politisk enighet om i Røros kommune.


For å kunne transformere disse områdene må virksomhetene som ligger der i dag flyttes. Dette er også et uttalt ønske for mange av de som driver virksomhet der i dag. Røros kommune har tilgjengelige og ferdig regulerte næringsarealer, men det er ikke nok. Til syvende og sist handler det om økonomi. Å flytte en virksomhet er svindyrt, og da vil de som flytter naturligvis få igjen mest mulig for bygget og tomta de flytter fra – i hvertfall såpass at det ikke blir et rent tapsprosjekt. For da blir det faktisk ingen flytting. For å lykkes med transformasjonen, er man avhengig av at de som er lokalisert i nevnte områder kan «regne det hjem». Det er vanskelig slik situasjonen er i dag, men med noen enkle politiske grep kan vi kanskje bidra til å bøte på det, og samtidig bidra til ønsket transformasjon av Røros sentrum.

Når de gamle industriområdene tett på Røros sentrum skal transformeres til sentrumsformål og leiligheter, mener jeg vi må tillate at en andel av leilighetene som skal bygges reguleres til fritidsformål, eller alternativt fritas for boplikt. Prisnivået på en leilighet tett på sentrum vil sannsynligvis være høyere som fritidsbolig enn som helårsbolig med boplikt. Dersom vi åpner for at en andel av leiligheter i leilighetsprosjekter kan reguleres slik, vil det kanskje kunne bidra til at prosjektene blir såpass lønnsomme at at de faktisk blir realisert. Om de realiseres, vil det også gi flere leiligheter med helårsboligformål, som vi gjennom våre boliganalyser vet det er stor mangel på. Dette vil igjen sannsynligvis gi bedre tilgang på eneboliger for de som ønsker det, og bidrar til en bedre balanse i boligmarkedet på Røros.


Det vil ikke overraske meg om det er slik at mange av de med hus i «den gamle Bergstad» som brukes som fritidsbolig i dag har det på grunn av den sentrale beliggenheten. Dersom de kan få et lettstelt alternativ tett på Røros bergstad, vil jeg tro det blir langt mer aktuelt å selge huset sitt hvis det finnes alternativer til å kjøpe ei hytte i Djupsjølia eller på Sjåfram. Dette vil på sin side frigjøre flere av de gamle husene som helårsboliger, og jeg tror prisene vil holdes moderate hvis gode alternativer kommer på plass.


Når nedbygging av natur er såpass omdiskutert som det er, må vi tenke nytt. Med en konsentrert bebyggelse nære sentrum vil arealpresset på utmarka i form av nye tiltak med stor sannsynlighet gå kraftig ned. Det vil være bra for næringsdrivende i sentrum, kulturaktører, virksomhetene som trenger å flytte, presset på infrastruktur, brukere av naturen, reindrifta, klimagassutslippene og vår flora og fauna. Litt av et kinder-egg, med andre ord.


Isak V Busch
Ordfører i Røros kommune.

Ap + SV = ROBEK igjen

Leserinnlegg fra Hanne Feragen, leder Miljøpartiet de grønne Røros:

Hvordan i all verden kan velgerne i Røros kommune fortsatt ville ledes av et uansvarlig rødt flertall, som IGJEN sørger for at Røros blir en ROBEK-kommune? Arbeiderpartiet og SV har 15 av 27 kommunestyrerepresentanter og har alltid størst makt.

Når man ikke har nok penger til å bygge nytt eller å inngå kostbare husleieavtaler, da kan man ikke gjøre det – selv om man har lyst, og selv om det er en ypperlig anledning til å vise handlekraft overfor velgerne.

Kjedelig drift og økonomisk styring må komme først. En slik fornuftig prioritering er en ulempe for politikere som blir foruten «monumenter» over sin politiske karriere i form av et bygg eller noe annet konkret. Fornuftig drift som vedlikehold av veier, er ikke like synlig og like morsomt å skryte av for å få gjenvalg.

MDG er enig med Høyre om at kommunestyret må styre kommunen på en økonomisk ansvarlig måte, men vi kan ikke si ja til alle tiltak som gir inntekt til kommunen. FORDI, summen av alle kommuners naturinngrep og klimagassutslipp gir naturkrisen og klimakrisen som Norge og verden har. Hvorfor forstår de ikke det, når til og med NRK-Norge har fått innsyn i naturkrisen via tv-programmet Oppsynsmannen?

Tiden er inne for å etablere en grønn blokk, som prioriterer livsgrunnlaget for barna våre. Forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre har minsket med årene, og kjernesakene deres er ikke lenger det aller viktigste for samfunnet og jordklodens fremtid. Jeg mener at SV og Venstre bør legge til side sine ulike syn på planøkonomi og markedsliberalisme til gode for klimaet og naturen.

Både nasjonalt og lokalt må vi danne en grønn blokk, og så får de større partiene velge å bli med oss på våre premisser. Slik det er nå er SV klistret til Ap, og Venstre er klistret til Høyre. SV og Venstre er uten reell forhandlingstyngde, fordi Ap og Høyre vet at de små henger på – inn i den oljegrå fremtiden med uhåndterlige konsekvenser.

Hanne Feragen, leder Miljøpartiet de grønne Røros

Planarbeid / Arbeiderpartiet

Leserinnlegg av Atle Fæmundshytten

Debatten rundt utbyggingsprosjektet i Fruhaugen, i grenda Galåen vest i Røros kommune har fylt avisspaltene i regionen i lang tid. Hva har en oppnådd og hva har den opphetede og tidvis lite saklige debatten ført til av nedbrutt omdømme, for lokalpolitikk generelt og for kommunen vår? 

Hva er vitsen med å bruke store ressurser og benytte flere år, for å komme frem til en kommuneplans arealdel – når vi ved første anledning kaster den til side? Detaljplanen for utbygginga på Fruhaugen, er etter min mening et veldig godt og gjennomarbeidet prosjekt, som fortjener seriøs behandling. Røros Arbeiderparti viser seg her som et parti uten ryggrad og behandler saken på en slik måte, at representantene i kommunestyret kan gjemme seg bak en avgjørelse tatt på et medlemsmøte. Det oppfattes som direkte svakt og lite demokratisk, å la seg påvirke av en pressgruppe på denne måten.

Å gi avkall på et boligprosjekt med 10 boligtomter, som jeg går utfra er ønsket i bygda og kommunen for å tilfredsstille «mobben» er alvorlig, for utviklingen i Røros. Å beholde kun boligtomtene, var jo også et alternativ. Dette er et boligområde inntil et eksisterende, med lett tilgang til infrastruktur. Tomtene anses attraktive, beliggende i ei sørvendt li – for unge folk fra bygda som vil flytte hjem, eller for tilflyttere. 

Hva er alternativet? Hvilken arealbruk og co2 avtrykk vil en spredt bygging av de samme antall boliger gi, og til hvilken pris. Jeg trodde vi ønsket utvikling og næring i grendene rundt Røros, og ikke nei til all utvikling. I kommunen vår trenger vi arbeidskraft i helsetjenesten og unge folk som kan gi oss ei fremtid, dette vedtaket i medlemsmøtet er direkte i strid med det.

En av de store utfordringene på Røros er tilgang på kapital til større prosjekter. Hvilket signal sender dette til folk som kunne tenke seg å investere i Rørossamfunnet. En kan tenke seg vurderingen for en investor som vurderer å satse på oss, når en ikke en gang kan stole på kommunens eget planverk etter 3 år! Hvis vi skal komme oss videre her på fjellet kan vi ikke la særinteresser styre samfunnet, men se kommunen under ett og gi nytenking og utvikling en sjanse.

Med ROBEK-lista i sikte, tror jeg ikke vi har råd til å si nei til attraktive boligtomter eller næringsutvikling som kan fremme både tilflytting og arbeidsplasser.

Atle Fæmundshytten

Røros SP

Atomkraftverk i Galåen?

Leserinnlegg om Fruhaugen fra Bjørn Salvesen:

Jeg har med stigende gru over en lengre periode sett hvordan utbygger av hytte- og boligfeltet Fruhaugen i Galåen i Røros kommune er blitt behandlet i aviser, sosiale medier og av alle ting – aggressive plakater spikra opp på hus og trær rundt det aktuelle området. 

I alle mine år som politiker har jeg ikke vært borti noe i nærheten av så organisert hets mot en enkeltperson som faktisk ønsker å bidra til utvikling av en bygd. Jeg er rimelig sikker på at det er flere i Galåen som ser positivt på dette som sitter stille i båten av frykt for hva som kan ramme dem.

Så kan man selvfølgelig være dypt uenig i planene. Men vi snakker altså om boliger, hytter og en restaurant i et -svært- gjennomarbeidet prosjekt i et begrenset område, ikke et atomkraftverk som man får intrykk av at det dreier seg om.

Da må det gå an å puste med magen å se om i hvert fall de to minst inngripene alternativene som nå foreligger faktisk er greit innenfor kommunens vedtatte arealplan fra 2021 som har satt av det aktuelle arealet til potensielt boliger og hytter. Denne nye arealplanen ble forøvrig sterkt begrensende på ny hyttebygging i Røros kommune i forhold til den forrige, noe jeg selv som varaordfører var delaktig i.

Så ønsker jeg på alle måter velkommen en nasjonal diskusjon om strengere krav til å åpne nye hyttefelt i et klima- og miljøperspektiv. Men den diskusjonen kan ikke starte lokalt med usaklig hard kritikk mot en tilfeldig utbygger. Det er jo ingen andre utbyggere som er blitt behandlet slik.

Bjørn Salvesen

Røros

Hvorfor er det så viktig at boplikten også må gjelde ved arv?

Leserinnlegg av Inger Klæboe:

Selvfølgelig trenger Røros alle sine innbyggere, inkludert de som har hytte og fritidsbolig!

Hytter er fint. De skaper liv og verdier i Bergstaden vår. Hyttegjestene viser ofte en solid trofasthet, og blir fort glade i den fine lille byen vår. De bruker kulturtilbud, butikker, restauranter og cafeer aktivt. Handel er den nest største næringen her, og viktige arbeidsplasser skapes av besøkende.

Det er lett å forstå at å eie en hytte i den gamle vakre Bergstaden virkelig er noe å ønske seg. Det er også lett å forstå at det er knyttet sterke følelser til et hus som har vært i familien i generasjoner. 

Så hvorfor er det så viktig at boplikten også må gjelde ved arv?

Det handler om hvilken Bergstad vi vil ha i framtiden. De siste 30 årene har antallet feriehus i sentrum økt fra 66 til 111. Hvis man tar med hus som brukes til korttidsutleie, er allerede i dag ca. 30% av husene i det gamle sentrum feriehus, og de fleste av disse er blitt feriehus etter arv. Mange av gårdene i sentrum er eid av godt voksne så det er naturlig å tro at dette tallet vil fortsette å øke framover. 

Det finnes veldig mange fine bygder med vakker natur i Norge. Vi er så heldige at vi har noe ekstra på Røros. Vi har en helt unik liten treby med Unesco-status som er full av kreativitet og skaperglede. Her arrangeres Vinterfestspill, Folkfestival, amcartreff, revy, teater, Elden, Bergstadcup, Yngrescup, Røroslek, Barnefestival, Artut kulturfestival, Litteraturfestival, Håndtverksdager , kirkekonserter …og mye mye mer. Byen er full av hyggelige små butikker, cafeer, gallerier og restauranter som besøkende ikke finner der de bor. Dette drives av oss som bor her. Arbeidsplasser skapes. Besøkende bidrar gjerne med dugnad og som publikum, og slik gleder vi oss sammen over gode synergier.

Alt dette utgjør den levende byen som tiltrekker seg besøkende, og er til stor glede for oss alle.

Fordi andre små attraktive byer har gjort ulike forsøk med boplikt før oss, så vet vi hva som vil skje hvis det blir en overvekt av hytter i sentrum. På Sørlandet har de mange små, hyggelige byer med sentrum som bare lever om sommeren. Ellers i året er det dødt og stille. Den vakre gamle trehusbebyggelsen ved sjøen er ofte overtatt av fritidsboende. Lokalbefolkningen bor i boligfelt på de mindre attraktive tomtene innover i landet og oppi bakkene. Handel skjer i store kjøpesenterkasser i skogen oppe ved E18. Alle de små butikkene ved vågen er borte. Om sommeren våkner noen av dem til liv igjen, men det er vanskelig å drive lønnsomt på 8 korte sommeruker.

Tør vi å ta sjansen på at dette også kan skje hos oss? 

Saken om boplikt skal opp i kommunestyret i slutten av april. 

Høyre og venstre setter den private eiendomsretten høyt, og vil ta bort boplikten på Røros.

Senterpartiet, SV, Rødt og Røroslista ser samfunnsverdiene som viktigere, og vil at det skal bo folk i alle boliger.

Det betyr at Arbeiderpartiet også denne gangen sitter på nøkkelen i saken. De skal ha et medlemsmøte kommende tirsdag der de antagelig vil ha en avstemning som binder deres kommunestyremedlemmer til å stemme det samme i kommunestyremøtet i slutten av april.

La oss håpe at de faller ned på standpunktet de har utrykt så tydelig i valgprogrammet sitt ved forrige kommunevalg:

«Vi ønsker at boplikt skal bestå i vår kommune som et virkemiddel for å sikre at det skal bo folk i husene.»

Jeg håper de tør å gjøre modige og gode valg for vår felles framtid, og at de fristiller sine medlemmer slik at de kan stemme etter sin overbevisning i dette viktige verdispørsmålet.

Inger Klæboe

Beboer og næringsdrivende i Røros sentrum.

Er Røros AP på ville udemokratiske veier ?

Leserbrev fra Bjørn Salvesen om boplikt på Røros:

Røros Ap skal ha et medlemsmøte tirsdag til uka der saken om boplikt generelt og boplikt også ved arv spesielt skal avgjøres. Dette høres jo svært så demokratisk ut. Men vedtaket der skal, så vidt jeg vet, være -bindende- for kommunestyregruppa til Røros Ap som fikk stemmene til 1298 personer (41%) ved forrige valg, og dermed tillit og mandat til å avgjøre politiske saker i kommunestyret.

Noen få sterke stemmer i Røros Ap jobber beinhardt for at boplikt også ved arv ikke skal innføres, og kanskje helst ta bort boplikten helt, men stoler tydeligvis ikke på at egen kommunestyregruppe vil det samme. På et medlemsmøte dukker vel opp rundt 30-40 av medlemmene, og skal da tydeligvis overstyre de folkevalgte og de 1298 som stemte på dem. Det er ikke demokratisk.

Ikke nok med det, her vil det garantert komme medlemmer som ikke har annen agenda enn å sikre sitt eget hus i sentrum fra boplikt ved arv, og andre personlige fokus. I kommunestyret sitter det folk som har lest sakspapirer grundig, og som har (bør i hvert fall ha) en videre samfunnshorisont enn sin egen navle.

Et vedtak på et medlemsmøte er forøvrig ikke juridisk bindende for en kommunestyrepresentant. Heldigvis, da ville jo folkevalgte representanter i et parti de facto kunne bli nikkedukker til ikke-folkevalgte medlemmer fra samme parti. Det er slikt man gjør i land man ikke har lyst til å sammenligne seg med.

Det står forøvrig i Røros Ap sitt valgprogram at de er -for- boplikt i Røros kommune, men absolutt ingenting om at er i mot boplikt også ved arv.

Røros sentrum er i ferd med å bli en dødsstille mix av gamlehjem og hytteby, ispedd modige unge som heroisk kjemper mot overmakten av aldrende krakilske huseiere som mener de unge slett ikke er i stand til å håndtere gamle hus. Røros Ap har nå muligheten til å snu trenden ved å innføre boplikt også ved arv da dette unntaket som man nå vet er den store driveren for det framstisk økende antall tomme feriehus i det historiske sentrum.

Bjørn Salvesen

Bekymret sentrumsbeboer på Røros