Rørosfrakt AS er konkurs

Styret i Rørosfrakt AS har begjært selskapets bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår av begjæringen at oppbudet er besluttet av styret. Oppbudsbegjæringen oppfyller kravene i konkursloven § 66 annet ledd. Styret har opplyst at den samlede gjelden er på kr 2 634 122 og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på ca. kr 50 000 – 200 000.

Virksomheten er innstilt og selskapet hadde tre ansatte. Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det fremgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt slik de er satt i konkursloven. 

Tester droner i reindrifta

Bilder tatt av droner og analysert ved hjelp av kunstig intelligens kan gjøre fremtidens telling av rein både billigere og mer effektiv. Et prosjekt gjennomført i samarbeid mellom NINA, NTNU og Norsk villreinsenter gir oppløftende resultater. Innsamlingen av data er gjort i samarbeid med Riast Hylling tamreinbesetning på Røros.

Eksempel på dronefoto som brukes til å trene datamodeller til å gjenkjenne rein. Før dette kan gjennomføres må det gjøres en manuell identifisering av reinen i bildene. Dette er illustrert med de to røde boksene. Foto: NINA / NTNU

Kalvetellinger og vintertellinger av villrein gjennomføres i dag primært ved bruk av helikopter, der observerte flokker blir fotografert. Strukturtellingene gjennomføres av personell til fots og flokkene blir filmet med video. Bilde- og videomaterialet må deretter gjennomgås manuelt. Totalt sett er dette både dyrt og tidkrevende. I tillegg viser erfaringene at det i enkelte år og områder er umulig å innhente gode nok grunnlagsdata med dagens metoder.

Bedre og mer effektiv overvåking

Den raske utviklingen i droneteknologien åpner for stadig nye muligheter og bruksområder. Dette er bakgrunnen for en ny pilotstudie i regi av forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og NTNU.

– Vi vil undersøke om droner og kunstig intelligens (KI) kan bidra til å effektivisere tellingen av rein. Droner brukes i økende grad til kartlegging og overvåking av miljø og naturressurser. Samtidig skjer utviklingen innen både droneteknologien og KI i raskt tempo. Lykkes vi kan bruken av droner på sikt representere et realistisk alternativ eller tilskudd til dagens tellemetodikk, forteller seniorforsker Vebjørn Veiberg i NINA.

Automatisk analyse av bilder

Prosjektet har to overordnede mål. Det ene er å utforske dagens muligheter og begrensninger knyttet til bruk av droner til effektiv dekning av arealene når rein skal fotograferes. Det andre er bruk av KI, maskinlæring, til å utvikle effektive prosedyrer for automatisert analyse av bildemateriale innsamlet med droner. Forskerne vil også undersøke om datamodellene klarer å skille mellom ulike aldersklasser på en tilfredsstillende måte.

– Vi har samlet inn et omfattende bildemateriale som i første omgang skal tilsvare dagens kalvetellinger. Alle bildene må gjennomgås manuelt for å markere reinsdyra og skille mellom kalver og andre dyr. Dette materialet brukes deretter til å trene datamodellen til å kunne gjøre den samme jobben. Foreløpige resultater virker svært lovende. I løpet av året vil vi få svar på hvor godt metodikken fungerer, og hva som er de viktigste utfordringene fremover, sier Veiberg.

Aktuelt for tamrein

Også tamreinforvaltningen ønsker bedre verktøy for telling av rein. Reindriften er underlagt offentlig forvaltning gjennom tilskuddsordninger og krav om bestandsregulering. Å innhente grunnlagsdata for fastsettelse av antall flokker og flokkstørrelser har vist seg svært utfordrende og kostbart.

Teller rein i 24 villreinområder

Ulike typer tellinger bidrar med viktige data i bestandsovervåkingen av villrein. Etter innføringen av kvalitetsnormen for villrein i 2020, er det forventet at alle landets 24 villreinområder skal gjennomføre kalvetellinger og strukturtellinger. Informasjon fra disse tellingene representerer en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for vurderingen av villreinbestandenes tilstand og levevilkår.

Kalvetellinger gjennomføres tidlig på sommeren og skal gi et estimat på årets kalveproduksjon. Strukturtellingene gjennomføres på høsten i forbindelse med brunsten. Disse tellingene gir informasjon om kjønns- og aldersfordelingen i bestandene etter jakta.

I tillegg gjennomfører enkelte villreinområder såkalte vintertellinger eller minimumstellinger. Formålet med disse tellingene er å få et overslag over den samlede størrelsen på vinterbestanden.

Rein har sentrale roller i naturen

Både vill- og tamreinen har sentrale roller i økosystemene de er en del av. For å unngå uønskede økologiske effekter som følge av manglende bestandskontroll er objektive, effektive og gode overvåkingsmetoder sterkt ønskelig. Reinen er også en betydningsfull art i lokal og nasjonal arealforvaltning.

Vil gjenskape attraktivt sportsfiske

Rørosfisk og Feragen fjellstyre planlegger å starte opp et omfattende kultiverings- og tynningsfiskeprosjekt i Feragssjøen. Hovedmålsetningen er å gjenskape sjøen til en attraktiv innsjø for sportsfiske, samt legge forholdene til rette for et aktivt næringsfiske. Etter søknad på verdiskapingsmidler fra Statskog, kommer nå tilsagn om støtte på 202 500. 

Feragen er en fiskerik sjø, men i lang tid har det vært for mye fisk i vannet. Nå er det store mengder småfisk i sjøen.

Innsjøen Feragen ligger nord for Femunden, sør for Brekken, inn mot riksgrensen til Sverige. Sjøen dekker et flateareal på 15,7 km². Feragen ligger ligger 654 meter over havet. og har avløp vestover til Glåma gjennom Håelva. På grunn av menneskelige inngrep, er Feragen også forbundet med Femunden, som ligger 662 meter over havet. På 1700-tallet gravde og bygd Røros kobberverk opp en fløtningskanal til Nordvika i nordenden av Femunden. Fløterveien går gjennom Langtjønna. Arbeidet med tømmerrenna ble påbegynt i 1714. Den 300 meter lange kanalen ble ferdig i 1764. Denne kanalen med tilhørende tømmerrenner er restaurert og til dels gjenoppbygget som kopi og er populær blant padlere.

I neste 50 år fra 1837 og utover drev firmaet Leeren Chromfabrik ved Lerfossen i Trondheim produksjon av krom-farger med krom fra Feragenfeltet. Berggrunnen i området består av kambrosilurske bergarter som er sterkt omdannet ved den kaledonske fjellkjedefolding. Kromitt finnes i serpentinitt i et 150 km langt belte fra Feragen til Otta i Gudbrandsdalen.

Nattåpent i kveld

I dag, 5. juli er det klart for Røros Handelsstand sitt tradisjonelle sommerarrangement Nattåpent på Røros. De fleste butikker, gallerier og restauranter har åpent til kl 24. Det blir musikk, gratis ansiktsmaling for barn, loddtrekning og aktiviteter for hele familien.

Don’t Panic spiller live på Plattingen, og i Nilsenhjørnetparken blir det volleyball, tandemski, puslespill, rebus, frisbee, potetløp, bowling, spiker i planke, melkespannholding med mer. Man kan også gå på skattejakt i butikkvinduene og vinne premier. På Domuskjøpesenter blir det gratis popcorn til barna på ettermiddagen.

Kjøper man noe hos et medlem av Røros Handelsstands Forening i løpet av fredag 5. juli, kan man bli med på trekning av et gavekort på kr. 5.000,- og mange andre flotte premier. Trekningen er på Plattingen en halv time før butikkene stenger. Skriv navn og telefonnummer på kvitteringen din og legg den i en av de fem kistene til Handelsstanden – så er du med i trekningen! Møt opp på plattingen og følg med på om du vinner er oppfordringen fra Handelsstanden.

Kistene til Røros Handelsstands Forening finnes hos Domus Kjøpesenter, Røros Sport,
Villmarka, Frost Dame og utendørs ved Plattingen i Kjerkgata.

Med Nattåpent drar Røros Handelsstand i gang sommersesongen for fullt.


NEAS kjøper Ren Røros Aksess

NEAS kjøper Ren Røros Aksess, som i dag er et heleid selskap av Ren Røros AS.
Selskapet er dominerende innen bredbånd i Røros-regionen. Til sammen har
selskapet rundt fem tusen kunder.

Ren Røros Aksess var tidligere en del av Ren Røros Digital, men ble tidligere i år skilt
ut som eget selskap. Daglig leder Håvar Tenfjord sier han er svært fornøyd med at de
nå blir del av et sterkt regionalt selskap med stor kompetanse på området. De to
selskapene har også samarbeidet i nærmere 20 år.

– Jeg er svært fornøyd med denne løsningen. Jeg er trygg på at det blir et godt
samarbeid med våre kompetente medarbeidere og et sterkt miljø i NEAS. Våre
kunder får fortsatt et topp tilbud, og vi fortsetter ekspansjonen.
Aksess har nylig startet arbeidet med fiber i nye områder på Røros. Når dette er
gjennomført vil det være investert rundt 100 millioner kroner.

Energisk satsing
Konsernsjef Kristian Holm er glad for at Aksess har fått nye eiere, og at det blir tett
samarbeid med NEAS framover. Samtidig legger han vekt på at de inntektene som
kommer fra salget skal brukes aktivt, først og fremst innenfor kjernevirksomheten som
fornybar energi, energieffektivisering og styrking av nettet. Han sier at dette samlet
kan være investeringer over tid i størrelsesorden 600 til 800 millioner kroner.

– Vi skal se på muligheten som ligger til utbygging av Kuråsfossen, og vi har også
andre mulige prosjekt for utbygging av vannkraft. Vi arbeider også med muligheter for
å bygge ut solenergi.

Holm sier at det også er aktuelt å styrke strømnettet nærmere til Trøndelag, og utvikle
IT-virksomheten videre.

– Vi får nå inn den nødvendige kapitalen til videre investeringer, slik flere har etterlyst.
Samtidig opprettholdes kompetansearbeidsplassene i regionen. Jeg kjenner NEAS
godt, og det er en god samarbeidspartner.

Styrker posisjonen
– Oppkjøpet av Ren Røros Aksess er et ledd i vår langsiktige strategi om å styrke vår
posisjon i telekommarkedet. Investeringen er en tydelig indikasjon på at vi er opptatt
av å videreutvikle vår rolle som solid aktør i bransjen. Vi tilrettelegger for solid og
fremtidsrettet infrastruktur og telekomtjenester i by og bygd.
Det sier administrerende direktør Knut Hansen i konsernet.

Rørosmeieriet i matstipendfinale

Rørosmeieriet ønsker å lage et norsk alternativt til den tradisjonelle risgrøten, og det har ført dem helt i finalen i Menys Matskattstipend og konkurrerer om 600.000,- stipendkroner. I dag er det få leverandører av ferdig risgrøt i Norge og det finnes ingen variant basert utelukkende på norsk råvare. Sentralt i arbeidet blir å teste økologisk råvare som kan erstatte ris.  

I finalen konkurrerer Rørosmeieriets risgrøt med skav av lavvorøkt reinstek, langtidsholdbar salatmiks i ukespose, alkoholfrie cocktails og en sorteringsmaskin som redder norsk matkorn og bidrar til flere brød bakt på norsk mel. Seks lokalmatprodusenter er i finalen i MENYs Matskattstipend.   
 
Av MENYs over 450 lokalmatprodusenter står nå seks finalister igjen: Tomatprodusent Hanasand Gartneri, Rørosmeieriet, reinkjøttprodusent Finnmark Rein, salatprodusent Onna, håndverksdestilleriet Gardsbrenneriet og melprodusent Holli Mølle. Alle har nyskapende utviklingsideer som både bidrar til bedre ressursutnyttelse og til å få frem nye norske matvarer som kan erstatte import. 
 
– MENY ønsker å tilby flest mulig kvalitetsvarer basert på godt håndverk og norske råvarer, noe lokalmatprodusentene bidrar til. For å stimulere dem til vekst, ressursutnyttelse og produktutvikling, er ett av tiltakene våre å dele ut et årlig stipend, sier MENY-sjef Vegard Kjuus.  

Han er imponert over hvor innovative og offensive lokalmatprodusentene er, til tross for at mange av dem er små familiebedrifter med knappe ressurser.  
– De viderefører norsk matkultur, men er også flinke til å sikre maksimal råvareutnyttelse og finne «produkthull» i markedet der vi mangler norske alternativer, sier Kjuus.  


Regjeringens nye mål på 25 milliarder
 
MENY ønsker å bidra til regjeringens nye mål om 25 milliarder kroner i omsetning på lokalmat innen 2035, opp fra ca. 12 milliarder kroner i dag. 
– For å nå målet, må vi få flere forbrukere til å oppdage de fantastiske produktene, men vi må også hjelpe produsentene med å øke sin produksjon og utvikle nye produkter, sier Kjuus. 
 
MENY har delt ut stipendet hvert år siden 2015. I fjor vant Juviksild kr 300 000 med sin ambisjon om å få silda tilbake på middagsbordet, mens Jerseymeieriet og Klokk & Co begge fikk kr. 150 000 for å utvikle henholdsvis nye produkter av A2A2-melk og en sunnere brus basert på norske og naturlige råvarer.  
 
Vinner offentliggjøres i september 
Landbruks- og matministeren har i alle år sittet i juryen. I tillegg består juryen av eksterne fagfolk og matentusiaster, som kokker og matpolitiske premissgivere. Årets vinnere offentliggjøres under Matstreif i Oslo i september.  

MENY har satset på lokalmat siden 2011 og har mer enn 5000 matskatter i sortiment  
fra 450 produsenter. Med en omsetning på kr. 1,462 milliarder i 2023 er MENY  største aktør på lokalmat i Norge. 

Han er imponert over hvor innovative og offensive lokalmatprodusentene er, til tross for at mange av dem er små familiebedrifter med knappe ressurser.  
– De viderefører norsk matkultur, men er også flinke til å sikre maksimal råvareutnyttelse og finne «produkthull» i markedet der vi mangler norske alternativer, sier Kjuus.  


Regjeringens nye mål på 25 milliarder
 
MENY ønsker å bidra til regjeringens nye mål om 25 milliarder kroner i omsetning på lokalmat innen 2035, opp fra ca. 12 milliarder kroner i dag. 
– For å nå målet, må vi få flere forbrukere til å oppdage de fantastiske produktene, men vi må også hjelpe produsentene med å øke sin produksjon og utvikle nye produkter, sier Kjuus. 
 
MENY har delt ut stipendet hvert år siden 2015. I fjor vant Juviksild kr 300 000 med sin ambisjon om å få silda tilbake på middagsbordet, mens Jerseymeieriet og Klokk & Co begge fikk kr. 150 000 for å utvikle henholdsvis nye produkter av A2A2-melk og en sunnere brus basert på norske og naturlige råvarer.  
 
Vinner offentliggjøres i september 
Landbruks- og matministeren har i alle år sittet i juryen. I tillegg består juryen av eksterne fagfolk og matentusiaster, som kokker og matpolitiske premissgivere. Årets vinnere offentliggjøres under Matstreif i Oslo i september.  

MENY har satset på lokalmat siden 2011 og har mer enn 5000 matskatter i sortiment  
fra 450 produsenter. Med en omsetning på kr. 1,462 milliarder i 2023 er MENY  
største aktør på lokalmat i Norge. 

Møter sommeren med ny meny

I 1897 ble det bygd et hotell på tomten til den gamle skysstasjonen ved jernbanestasjonen på Røros. Da bygde Anna Fahlstrøm nytt hotell på tomten mot jernbanen. Siden da har det vært hotelldrift der kontinuerlig. Det siste året er det gjennomført et stort renoveringsprosjekt ved Bergstadens Hotel, og gründeren er æret med at den nye hotellrestauranten har fått navnet 1897.

Nå står sommeren og en ny høysesong for døra, og kjøkkensjef Martin Halberg har satt opp en ny sommermeny. Den 24 år gamle kjøkkensjefen flyttet fra Tynset til Røros i 2017. Da startet han som lærling på Røros hotell og tok fagbrev i 2019. Etter det har han vært kokk på Grillhuset, lunsjkokk på Trygstad bakeri, og kokk ved Vertshuset i to perioder, før han ble ansatt som kjøkkensjef på 1897. Kjøkkensjefens ambisjon er å gi gjestene fine matopplevelser i Restaurant 1897.

Ny sommermeny på 1897

Til slutt i innslaget så vi Sivert Tveråen presentere to av dessertene. I innsalget så vi Tereza Rousová servere Røye Sashimi.

Røye Sashimi. Foto: Tove Østby
Forrett: Oksehale Ravioli. Foto: Tove Østby
Brassert tørrmodnet høyrygg. Foto: Tove Østby
Stekt steinbit. Foto: Tove Østby
Jordbær. Foto: Tove Østby
Tre oster fra Trøndelag. Foto: Tove Østby

Spaopplevelser i nytt anlegg

Ved Bergstadens Hotel har det skjedd store forandringer det siste året. Den største forandringen er at det er bygd ei ny spa-avdeling, med basseng, boblebad, badstuer, kuldekulp og massasjeavdeling. Der driver Liss-Monica Michelsen Fjellrosa Spa. Hun tar imot både turister og lokalbefolkning som spagjester.

Liss-Monica Michelsen.

Fjellrosa Spa AS er en uavhengig virksomhet, som leier lokaler av Bergstadens Hotel i den nye spaavdelingen som sto ferdig nylig. Liss Monica Michelsen eier 50% av aksjene og Bergstadens Hotel eier resten.

Liss-Monica Michelsen intervjuet av Tore Østby

I Fjellrosa spa er det to et rikholdig tilbud for spagjestene. I tillegg til boblebad, badstuer og svømmebasseng, er det to massasjerom. Et rom med en massasjebenk og et rom for parmassasje.

Liss-Monica Michelsen intervjuet av Tore Østby

Av og til kommer det to individer, og kanskje enda flere også, til rommet der det bare er det en massasjebenk. Når omstendighetene tilsier det, er det er plass til alle på benken.

Liss-Monica Michelsen intervjuet av Tore Østby
I bassenget er det god badetemperatur også for de som skyr kulden. Foto: Tore Østby
For de som liker kaldere vann, er det også en kuldekulp, strategisk plassert ved badstuene. Foto: Tore Østby
Massasje er det muligheter for i to rom. I det ene rommet er det to benker, og rigget for parmassasje. Her er det Maren Rønne som får nakken massert. Foto: Tore Østby
I relaxavdelingen er det mulig å sitte svært komfortabelt ved bassengkanten. Foto: Tore Østby

Vedtak om Fruvollen til Statsforvalteren for lovlighetsvurdering

Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å sende beahndlingen av søknader for utbygging av boligere, næringsvirksomhet og fritidsboliger til Statsforvalteren for lovlighetskontroll.

Saken gjelder behandling av krav om lovlighetskontroll av vedtak fattet 25.4.2024 i sak 29/24
om detaljreguleringsplan for Fruvollen. I henhold til Kommunelovens kapittel 27 kan tre eller
flere medlemmer av kommunestyret kreve at departementet kontrollerer om et vedtak er
lovlig. Kommunestyret skal ta stilling til om de finner grunn til å endre vedtaket. Dersom dette
ikke gjøres sendes saken til Statsforvalteren til behandling jfr kommuneloven § 27-1 første
ledd. Nå skal dette vurderes av Statsforvalteren.


Planarbeidet ble igangsatt i 8.10.2021 av Fruvollen AS med intensjon om å regulere felt
F/B2, avsatt til kombinert bolig/fritidsbolig i Kommuneplanens arealdel. Arbeidet med
detaljreguleringen ble fullført og fremmet for politisk sluttbehandling i kommunestyret
25.4.2024. Reguleringsplanen ble ikke vedtatt.
Vurdering av saken

Representantene Mona Slettum (H), Linn-Eva Kolstad (H) og Kjell Magnus Krog
(H), fremmet sammen krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens § 27-1.
Oppsummert anfører klagen følgende:

 1. Forholdet til overordnet plan
 2. Utilstrekkelig begrunnelse for avslag
 3. Habilitet: varaordfører Christian Elgaaen og kommunestyrerepresentant Gunn
  Merethe Prytz
 4. Forskjellsbehandling
 5. Avgjørende feilinformasjon i saksgrunnlaget
  For utfyllende tekst henviser vi til klagen i sin helhet som ligger vedlagt.
  Det er også fremmet ordinær klage på vedtak 29/24 fattet 25.4.2024. Klagen er behandlet i
  delegert vedtak 150/24

Ny sjef på Galåvolden

Rune Krogh tok over som daglig leder ved Gålåvolden gård 1. juni. Før dette har han lang fartstid i bedriften, og kjenner alle roller som er å fylle der. Han styrer nå over virksomheter i industriområdet i Havsjøveien og på Galåvolden gård.

Rune Krogh intervjuet av Tore Østby

Rune Krogh har tatt over som daglig leder ved Gålåvolden gård. Han styrer da over virksomheter i industriområdet Havsjøveien og på Galåvolden gård. Det er stor næringsaktivitet på og rundt Galåvolden gård.