+ Sikrer desinfisering til Handelstanden

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Viktig informasjon om korona

Pressemelding fra Landbruksdirektøren hos Fylkesmannen

Her finner du informasjon fra landbruksdirektøren og hans medarbeidere om koronasituasjonen. Husk at du også finner relevant informasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag på våre koronasider.

Her finner du oppdatert informasjon om korona som er relevant for deg som jobber i landbruket.

Sesongarbeid og dagpenger i landbruket

Viktig informasjon til deg som er bonde i Trøndelag

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Bønder i isolasjon eller karantene kan stelle sine egne dyr

Sesongarbeid og dagpenger i landbruket

Pressemeldiing fra Fylkesmannen

Det skal nå bli mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. Dette er et av tiltakene som skal løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket.

Landbruket er en samfunnskritisk næring og de trenger arbeidskraft. Hensikten med de nye reglene er at det skal være mer attraktivt å jobbe i landbruket om du er permittert eller arbeidsledig. Ordningen medfører at de som er dagpengemottakere fortsatt skal tjene på å ta seg en jobb i landbruket.

Dette er en midlertidig ordning og gjelder dagpengemottakere som arbeider i skogbruk, jordbruk og gartneri. Dette er ett av tiltakene som skal løse problemet med manglende arbeidskraft i landbruket.

Dette kommer i tillegg til endringene i utlendingsforskriften som gir sesongarbeidstakere som er i Norge adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse, og i bortvisningsforskriften som gir arbeidstakere fra EØS-land som skal påbegynne et arbeidsforhold i kritiske næringer mulighet til å reise inn til Norge.

Neste ➝ Klimadugnaden

Leserinnlegg av Malin Østby

Vi alle vil det skal ta slutt, koronakrisa, covid-19. Og når den er over, må vi gå fra en dugnad til en annen. Vi har nå de siste ukene vært inne i en kjempedugnad for å hjelpe de mest sårbare i landet vårt. Men når denne dugnaden tar slutt, er det klimadugnaden vi må gå videre med. En dugnad der det å redde kloden vår ikke skal gå utover noen. En dugnad som ikke skal være for vanskelig å utføre, og som samtidig skal virke. Selv om den blir vanskelig, skal vi klare den.  

Hvordan? Kan du spørre. Vi får mer ut av å samarbeide for å finne nye løsninger. Hvis flere produsenter av matvarer og produkter generelt, bruker mindre plast. Vi kan gjenbruke mer metall. Om elektriske biler blir lettere tilgjengelig, og buss, tog og fly blir mer miljøvennlig, vil Norge gi mindre utslipp. Vi må begynne å bruke fornybare ressurser, og er det en ting vi må stoppe med, er det olja. Vi må ikke glemme å gjøre dette på en bærekraftig måte.

Det jeg prøver å si: Å samarbeide er den beste måten å lykkes i slike situasjoner. For selv om det både kan være kjedelig og slitsomt å sitte inne hele dagen, er det viktig at vi holder oss inne. Det samme gjelder klimakrisa: selv om det oppstår problemer underveis, vil vi klare det. Men tiden er snart ute. La oss samarbeide for å fikse denne krisa, men også de neste sammen.

Malin Østby Medlem av miljø-og klimautvalget i Trøndelag AUF

+ Arrangerer Streetmeet på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Invitasjon til deltagelse felles anskaffelse av medisindispenserløsninger

Pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag

Helsedirektoratet, ved det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, gir mulighet for delta i en felles anskaffelse av elektroniske medisindispensere. Elektroniske medisindispensere kan bidra til å hindre smitte, i tillegg til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt under koronautbruddet.Publisert 01.04.2020

Nasjonalt velferdsteknologiprogram ønsker at kommuner som vil være med på en felles anskaffelse tar kontakt umiddelbart, og senest 6. april

Håpet er at en fellesanskaffelse vil spare kommunene for tid, samtidig som det letter situasjonen for leverandørene som opplever stor pågang nå. Det er også en fordel å samle opp behov fra flere kommuner slik at leverandørene kan importere produkter i større volum fra sine underleverandører i andre land.

Elektronisk medisinering gjør det mulig å unngå besøk til tjenestemottakere som normalt mottar fysiske besøk fra personale som deler ut medisiner. Den elektroniske multidose- eller pilledispenseren minner brukeren på å ta medisiner selv, og varsler hjemmetjenesten dersom medisinen ikke tas. Teknologien bidrar til at man får utnyttet personalet mer effektivt, og unngår fysiske besøk til bruker der det er mulig.

Hva innebærer det å bli med i anskaffelsen?

Velferdsteknologiprogrammet vil avklare hvilken kommune som vil stå som ansvarlig for rammeavtalen. Når de inngår avtalen vil kommunene bli informert om rutiner for avrop (bestilling av en vare som er en del av rammeavtalen). Det kan påløpe en liten årlig avgift for å delta på rammeavtalen for å dekke ansvarlig kommunes kostnader knyttet til oppfølging og forvaltning. Denne utgiften vil være vesentlig lavere sammenlignet med om kommunen selv står for anskaffelsen.

Hvis dere ønsker å være med på anskaffelsen må dere sende e-post til

Velferdsteknologi@paconsulting.com senest 6. april. I e-posten skriver dere

  • navn på kommune
  • kontaktperson
  • estimert antall elektroniske pilledispensere og multidosedispensere. Estimatet er ikke bindende, men vil bli benyttet i leverandørdialog og i underlaget til konkurransen.

Kan sjefen bestemme når jeg skal ta ferie?

Pressemelding fra Arbeidstilsynet

Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid. (Illustrasjon: Arbeidstilsynet)
Koronasituasjonen fører til mange nye problemstillinger for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Arbeidstilsynet svarer for tiden på mange spørsmål om regelverket for avvikling av ferie.Her er de seks vanligste spørsmålene vi får:
1)      Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie på kort varsel?
Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles. Arbeidstaker kan kreve at dette skal drøftes i god tid før feriefastsettelsen, med mindre «særlige grunner er til hinder for dette». Som arbeidstaker kan du kreve å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden. Har du lagt frem slikt krav vil dette begrense hvor mye av ferien arbeidsgiver kan pålegge å avvikle i perioden utenom. Restferie kan også kreves avviklet i sammenheng.
2)      Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut planlagt ferie?
Ja. Hvis dere har avtalt at du skal ta ferie, så må du ta ferie for den aktuelle perioden med mindre dere blir enige om noe annet. Dette gjelder også når du ikke kan reise på ferie som planlagt på grunn av koronasituasjonen.  
3)      Kan arbeidsgiver kreve at jeg avlyser ferien min?
Ja, men det er strenge vilkår for å kunne gjøre dette. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, at ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer og at det ikke finnes noen stedfortreder.Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med deg, og må også dekke alle kostnader som følge av avlysningen.
4)      Må jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?
Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid.
5)      Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie?
For helsepersonell kan Helseberedskapsloven brukes for å beordre arbeidstakere på jobb. For de som ikke har slike særegne regler eller avtaler, er alternativet at dere prøver å komme til enighet om en løsning som kan fungere for begge parter.
6) Jeg er har avtalt ferie, men er syk/i karantene nå som ferien skal tas ut. Kan jeg kreve utsettelse?
Hvis du blir syk før planlagt ferie starter, kan ferien utsettes til senere i ferieåret. Da må du selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring. Hvis du blir syk i løpet av ferien kan du få tilsvarende antall feriedager utsatt til senere i ferieåret.Sitter du i karantene av preventive hensyn, og mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1), er du ikke sykemeldt. Da har du heller ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden.

Fylkesmannen har kartlagt lokale smittevernvedtak

Pressemelding fra Fylkesmannen

I Trøndelag er det nå seks kommuner som har fattet lokale smittevernvedtak. På oppdrag fra helsedirektoratet har Fylkesmannen kartlagt virkingen av vedtakene.

Denne uken kom det en ny veileder til kommunene med en tydelig forklaring på hva smittevernloven gir kommunene adgang til å regulere. Hensikten er å sikre at kommuner som beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskaping og viktige samfunnsfunksjoner.

Seks kommuner med vedtak

I Trøndelag er det seks kommuner som har innført lokale bestemmelser, som kommer i tillegg til nasjonale bestemmelser.  Det er kommunene Frøya, Hitra, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Orkland. (I tillegg kommer Trondheim kommune sitt «ilandstigningsforbud» og «forbud mot utlån og utleie av sparkesykkel», som ligger litt på siden av temaet).

Kommunene har litt ulike vedtak. Det kan for eksempel være karanteneplikt for innreisende fra Sør-Norge eller for alle tilreisende fra utenfor kommunen, oppholdsforbud for tilreisende fra Sør-Norge eller overnattingsforbud.

Fylkesmannens vurdering er at kommunenes vedtak oppfyller kravene som er gitt i den nye veilederen, punkt 5. Fylkesmannen kommer likevel til å veilede kommunene og presisere reglene om vedtaksmyndighet, samt at det bør angis sluttdato på vedtakene. Det vil også bli presisert at forlengelse av vedtak forutsetter en ny vurdering av nødvendighet, medisinskfaglig begrunnelse og helhetsvurdering.

Vurdering – tiltak som bør unngås, veileder punkt. 3

Kommunenes bestemmelser om karanteneplikt og oppholds- og overnattingsforbud rammer ulikt. Samtlige kommuner har dog innført flere unntak fra reglene. Kommunene er spesielt oppmerksom på samfunnskritiske funksjoner og har innført unntak for disse. Det samme gjelder for vare- og persontransport. Fylkesmannen vil be kommune vurdere om flere unntak skal angis i vedtakene, særlig med hensyn til barn med delt bosted og tiltak som rammer produksjonen i virksomheter.

Fylkesmannen mener kommunenes tiltak i liten grad rammer de sju punktene som er angitt i veilederen. Av den grunn kommer Fylkesmannen i Trøndelag ikke til å gjennomføre lovlighetskontroll etter eget tiltak. 

Ingen påvist smitte på Røros

Heller ikke i dag er det påvist koronasmitte på Røros. Kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad rapporterer om en ny smittefri dag. Heller ikke i dag er det meldt om nye smittetilfelller i noen av de 11 nærmeste nabokommunene.

Det betyr at vi fortsatt har et tilfelle med smitte hver i av kommunene Holtålen, Alvdal og Engerdal. Dermed kan det fortsatt se ut til at de strenge koronatiltakene har holdt smitten borte.

Anbefalinger til butikker og bedrifter

Pressemelding fra Røros kommune

Oppretthold fokuset på smittevern!

For å beskytte befolkninga, beskytte dine kunder og beskytte dine ansatte, er det viktig at dere gjør tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset.

Koronasmitte gir dråpe- og kontaktsmitte

Det vil si at det kan smitte ved berøring av mennesker og gjenstander. Det kan også smitte når noen hoster eller nyser. Viruset kan sitte på flater i flere timer. Alle flater og varer som berøres i butikken blir potensielle smittekilder når neste kunde kommer og berører samme sted. Når noen hoster eller nyser kan viruset bevege seg opptil to meter i luften. Smitte overføres også når engangshansker brukes – for eksempel fra et produkt til ansiktet.

Legg til rette for bruk av håndsprit til kunder og ansatte

Håndsprit skal være synlig, tilgjengelig – og gjerne med en oppfordring til bruk, både inn og ut av butikken.

• Det skal være lett for alle som kommer inn i butikken å sprite hendene sine. Det gjør det tryggere når folk tar på varer de ikke skal ha.
• Det skal også legges til rette for at folk spriter hendene sine når de går ut av butikken. Da tar de ikke med seg eventuell smitte de har fått på hendene i butikken.

Hold betalingsterminalene rene

• Ved betalingsterminaler bør det være håndsprit tilgjengelig.
• I tillegg bør terminalen tørkes av med desinfeksjon hver gang en kunde har tatt på den.

Beskytt de som jobber i kassen

Det sikreste er at ansatte har tilgang til å vaske hender med såpe. At de ikke tar seg i ansiktet, og at de har håndsprit lett tilgjengelig.

Alle flater som berøres må rengjøres ofte med desinfeksjon

Eksempler på steder folk ofte tar på:
• Betalingsterminal
• Dørhåndtak
• Kanten på disken
• Handlevogner og -kurver

To meter avstand mellom personer inne i butikken

Innendørs skal vi holde to meter avstand til hverandre. Dersom det kommer mange kunder inn, bør dere begrense hvor mange som får være i butikken samtidig. De som må vente ute, må holde to meter avstand til hverandre.

Ha synlige plakater med informasjon

Sørg for at informasjonsplakater om tiltakene er godt synlig på de riktige stedene i butikken.

• Betal gjerne kontaktløst – butikkplakat, A3 (PDF) – last ned:
 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/
• Hold avstand til andre – butikkplakat, A3 (PDF) – last ned:
 https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/20200317_A3_Butikkplakater_NO_Holdavstand.pdf
• Unngå å ta på varene du ikke skal kjøpe – butikkplakat, A3 (PDF) – last ned:
www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/20200317Helsedirektoratet_A3_IkkeTaPåA5_NO.pdf