+ Ti dager med fri smitte

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

17. mai – hva gjelder nå?

Pressemelding fra Røros kommune:

Vi går en annerledes 17. maifeiring i møte. Mange lurer derfor på hvilke regler og anbefalinger som egentlig gjelder nå. Her er en oversikt:

Alle arrangementer avlyses

 • Alle arrangementer og samlinger innen- og utendørs, avlyses. Det vil si at planlagte 17. mai-arrangement som barnetog, kulturarrangement, kino og andre aktiviteter som samler mennesker ikke skal gjennomføres på nasjonaldagen.

Kan jeg få besøk hjemme?

 • Ja, det er lov å ha inntil fem gjester på besøk. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand.
 • Det anbefales å unngå besøk fra områder i regionen med pågående smitteutbrudd.

Skjer det noe i det hele tatt?

 • Ja – det blir både pop-up korpsmusikk og korsang. Korps er noe de aller fleste av oss forbinder med 17. mai. Røros janitsjarorkester vil derfor spille små uannonserte konserter rundt omkring i kommunen i løpet av nasjonaldagen. Røros sangforening vil også dukke opp utenfor noen av våre institusjoner og spre glede med vakker korsang!
 • Det blir flere digitale arrangement – blant annet familieshow og Minecrafttog.
 • Vi synger nasjonalsangen sammen etter salutten fra festningsverket i Oslo klokka 12.oo.

Lokale smitteverntiltak fra 16. mai

For mer informasjon om smitteverntiltak som gjelder i kommunen akkurat nå, se vedtak om lokale smitteverntiltak fra 16. mai 

+ Brudd på vedtatt forskrift om smitteverntiltak kan gi fengsel

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak vedtatt i Os kommune

Pressemelding fra Os kommune

I forbindelse med smitteutbruddet i Fjellregionen har Os kommune valgt å teste bredt for å få stoppe smittespredningen.
Fra og med 13.5.21 og frem til dags dato har det blitt avlagt 449 tester.  Det vil si at ca 24% av befolkningen i Os kommune nå er testet.  

Grunnet smitteutbruddet er det derfor nødvendig å vedta en midlertidig forskrift om smitteverntiltak. 
Kommuner i regionen vedtar tilsvarene forskrift. Den nye forskriften varer fra og med 17. 05.21 til og med 24.05.21.  

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Os kommune, Innlandet

Hjemmel: Fastsatt av Os kommunestyre 16. mai 2021, med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 første ledd bokstav a.
§ 1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning
av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og
omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder i Os kommune.
§ 3. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a) Serveringssteder, som restauranter og kafeer. Serveringssteder kan likevel holde åpent
for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder
på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
b) Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:
matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
bensinstasjoner (med unntak av innendørs bespisning, mat og drikke som selges skal
ikke nytes på stedet. Sittegrupper tas ut av bruk). salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende blomsterbutikker med fast utsalgssted som er registrert i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter, et salgsareal som ikke overstiger 250 m2, en omsetning som i all hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet.
c) Varehus
d)Treningssentre.
e) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
f) Tros- og livssynshus, men unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved
samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.

g) Biblioteket
h) Fornøyelsesparker og tilsvarende steder.
i) Museer
j) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdningssteder.
k) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller
idretts – og fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs og utendørs.

Unntak
m) Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når
det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene (klikk og hent).
n) Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter,
tannhelsetjeneste og annet autorisert privatpraktiserende helsepersonell kan gi helsehjelp
med forsterkede smittevernstiltak når denne er av en slik karakter at det vurderes som svært
uheldig for pasienten at helsehjelpen utsettes.

o) En – til – en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt – til – ansikt.

p) Bilverksteder der det legges til rette for å unngå fysisk kontakt mellom ansatte og kunder kan holdes åpent.

§ 4. Forbud mot arrangementer

Alle arrangementer og samlinger, innen- og utendørs, i en begrenset tidsperiode skal avlyses eller utsettes, med unntak av:

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 30 personer til stede.

b. Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.

c. Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.

§ 5. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 6. Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 7. Plikt til å bruke munnbind

Når det kke er mulig å holde minst to meter avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Passasjerer skal bruke munnbind i drosje og på kollektivtransport / busser. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen/ bussen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien/bussen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen /bussen. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Ansvar

Os kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 9. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 10. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 11. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med mandag 17. mai 2021 og gjelder til og med mandag 24. mai 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Lokale smitteverntiltak fra 16. mai klokken 24.00 – midlertidig forskrift i Røros kommune

Pressemelding fra Røros kommune

Formannskapet har i dag vedtatt midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Røros kommune, for å hindre og begrense spredning av covid-19 i befolkningen i kommunen og regionen. Forskriften med lokale tiltak gjelder fra og med søndag 16. mai 2021 kl. 24.00 og gjelder til og med onsdag 19. mai 2021 kl. 23.59. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. For forhold som ikke er nevnt i den lokale forskriften er det nasjonale anbefalinger og regler som gjelder.

Her kan du lese hele forskriften og saksfremlegget med begrunnelser i sin helhet:

Hvorfor er det nødvendig med strenge tiltak i Røros?

Røros er del av en region med stor mobilitet over kommunegrensene. For å bidra til at utbruddet i regionen ikke blir større en nødvendig, og at det ikke sprer seg til Røros, er det viktig med inngripende tiltak raskt.

Smitteutbruddet i regionen antas å ha sitt utspring rundt 01.05.21. Smittesporingen har avdekket mye aktivitet der smittede personer har møtt andre i flere kommuner. Vi har nå en situasjon der smittespredning har foregått over lang tid, situasjonen er usikker og uoversiktlig. Regionen står per i dag i et utbrudd som raskt øker i utbredelse. Selv om vi foreløpig ikke har noen med påvist i Røros, har vi hele 85 personer som er nærkontakter til smittede på Os. Det betyr at i løpet av timer og dager kan situasjonen raskt snu, og vi kan ha svært mange smittede.

Kommunene i regionen har derfor samarbeidet for å etablere regionale tiltak gjennom en mest mulig lik forskrift. Det er avgjørende at regionen arbeider i fellesskap for å kunne slå ned viruset raskest mulig. I samråd med Statsforvalteren i Trøndelag setter Røros kommune inn samme tiltak som de rammede kommunene, i form av en forskrift. Med dette er vi i forkant og kan forebygge et større utbrudd i vår kommune. Dette er også viktig for vår framdrift av koronavaksinasjonsprogrammet. En kort periode med sosial distansering vil videre begrense konsekvenser på sårbare individer og virksomheter. Inngripende kontaktreduserende tiltak i samfunnet og vår region vurderes derfor å kunne forsvares i et kost-nytte forhold og være forholdsmessige.

Lokale tiltak etter midlertidig forskrift

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

a) Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan
servere mat til overnattende gjester.

b) Butikker skal holde stengt. Likevel kan følgende butikker kan holde åpent:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjøledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopol
 • Bensinstasjoner (med unntak av innendørs bespisning, mat og drikke som selges skal ikke nytes på stedet. Sittegrupper tas ut av bruk).
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Blomsterbutikker med fast utsalgssted som er registrert i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter, et salgsareal som ikke overstiger 250 m2, en omsetning som i all hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet.

c) Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.

d) Bilverksteder der det legges til rette for å unngå fysisk kontakt mellom ansatte og kunder kan holdes åpent.

e) Treningssentre.

f) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

g) Tros- og livssynshus, men unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.

h) Biblioteker.

i) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

j) Museer.

k) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdningssteder.

l) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

m) Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene («klikk og hent»).

n) Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter, tannhelsetjeneste og annet autorisert privatpraktiserende helsepersonell kan gi helsehjelp med forsterkede smittevernstiltak når denne er av en slik karakter at det vurderes som svært uheldig for pasienten at helsehjelpen utsettes.

o) En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt. Virksomheter som har omsetning med en kombinasjon av varegrupper, slik at noen varegrupper faller inn under unntaket fra stenging mens andre varegrupper ikke er en del av unntaket, er selv ansvarlig for å sikre at kun tillatte varegrupper omsettes til kundegrupper som er en del av unntaket.

Forbud mot arrangementer

Alle arrangementer og samlinger, innen og utendørs, i en begrenset tidsperiode skal avlyses eller utsettes, med unntak av:

a) Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.

b) Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.

c) Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.

d) Det er i de fleste tilfeller ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det er likevel tillatt å organisere:

 • idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 10 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.
 • Idrettsaktivitet og fritidsaktivitet utendørs for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil 5 personer, når alle deltakerne kommer

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst to meter avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Passasjerer skal bruke munnbind i drosje og på kollektivtransport. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen/bussen/toget og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien/bussen. Plikten til å bruke munnbind gjelder også sjåføren når det er passasjer i drosjen/bussen. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Reiser inn og ut frarådes

Den lokale forskriften inneholder ikke et reiseforbud. Men det er en strek oppfordring til alle om å begrense reiser til og fra regionen, og over kommunegrensene.

I tillegg gjelder nasjonale føringer

For forhold som ikke er nevnt i den lokale forskriften over, følger vi de nasjonale rådene og reglene. Det betyr blant annet at du kan ha besøk av opptil 5 personer i hjemmet – også på 17. mai.

Nasjonale retningslinjer

+ Streng forskrift enstemmig vedtatt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Foreslår svært strenge tiltak

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

En person smittet med covid-19 var på Kiwi i går, 15. mai

Pressemelding fra Røros kommune

Har du vært på dette stedet – vær ekstra oppmerksom på symptomer

Dersom du har vært på Kiwi Røros den 15. mai fra klokken 11.00 eller senere ber vi om at du er ekstra oppmerksom dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon.

Det samme gjelder hvis du var på Kiwi Røros den 11. mai fra klokken 14.00 eller senere.

Har du symptomer?

Da er det viktig at du holder deg hjemme, og at du bestiller en koronatest. Symptomene på covid-19-sykdom er feber, hoste, tung pust eller at du mister smaks- eller luktesansen. Du skal bestille test straks du merker ette eller flere av disse symptomene – ikke vent. Det gjelder også hvis du har lette symptomer.

+ Os oppretter egen teststasjon

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Yr varsler skogbrannfare på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.