Beste stand på Julemarked Røros 2023 er kåret

Tradisjonene tro har arrangøren engasjert en uavhengig jury på tre personer til å kåre beste stand. Vinnerne presenteres i denne pressemeldingen:

Juryen har bestått av Arve Solbakken, Kine Reiersen og Frida Høsøien Haugen.
De syntes det var mange flotte stander å velge i,  og de endte opp med følgende resultat:

Årets beste utstiller på Julemarked Røros 2023 tildeles:

Britt Randi Flaten

Juryens begrunnelse:

Denne boden assosieres med julestemning der vi blir møtt av ei varm og trivelig nissekjerring. 
Utstillinga har en god sammensetning av egenproduserte varer i en balansert presentasjon.  
Bruk av naturmaterialer er gjennomført i utformingen av standen, og gjenspeiler julemarkedets verdier. 
Britt Randi er rett og slett en gledesspreder i vinterkulda på Røros! 

Premien besto av diplom, to julemarkedskrus fra Potteriet Røros og fri deltageravgift til neste års julemarked.

Boden finner dere på venstre side et lite stykke ovenfor det store juletreet i Bergmannsgata.

På en god andre plass havnet Evavollen Gårdsdrift.
Her stiller de i – og med – egenproduserte tekstiler fra gårdens sauer: Skinn av norsk pels-sau og farga spælsau, garn og strikk.

Konsertarrangør for første gang

I kveld skal det være konsert i Røros kirke med Karoline Krüger og Sigvart Dagsland. Det er Den norske kirke, Røros som arrangerer konserten. Dette er første gang Den norske kirke, Røros er konsertarrangør.

For å arrangere konserten blir både menighetsråd og andre hjelpere engasjert på konsertdagen. Dersom konsertarrangementet blir vellykket tror John Arne Langen, som jobber i Den norske kirke, Røros at de kommer til å arrangere flere konserter.

-Det er en del arbeid med det, og vi skal jo gjøre litt andre kirkelige jobber også. Men dersom vi tjener greit på det så blir det sikkert flere tenker jeg, sier John Arne Langen.

Røros kirke er ei kulturkirke som har mange arrangement i løpet av året. Det er mange konsertarrangører som bruker kirken, det synes Langen er veldig fint.

Åpningsarrangement avlyst

Julemarkedet på Røros er i gang i svært vakre, men kalde omgivelser. Nå er det -26 grader i Rørosgatene. Utstillerne er på plass, og julemarkedsgjestene vandrer i gatene. Åpningsarrangementet som skulle starte klokken 13, er avlyst. Nissetog med barnehagebarn kunne ikke gjennomføres. Nisseorkesteret kunne heller ikke spille fordi blåseinstrumentene slutter å virke i kulda. Sceneunderholdningen er heller ikke mulig å gjennomføre. Kulda gjør at lydeteknikken svikter, og artistene ville fått uholdbare arbeidsforhold.

– Det er første gang været setter en stopper for noe på de 25 årene jeg har holdt på med martna og marked. Det blir et fint julemarked i eksklusive omgivelser. Det blir nisser i gatene, og underholdningsinnslag rundt omkring. Vi går rundt med varme drikke til utstillerne, som også har tilbud om å smette inn i varmestuer, sier Julemarkedsgeneral Lillian Sandnes til Rørosnytt.

Flertall for å beholde dagens bopliktregler

Formannskapet gikk i dag inn for å beholde dagens ordning for boplikt i sentrum. Det betyr at det fortsatt vil være boplikt, men med unntak for arv. Formannskapet var delt i to. Høyre gikk inn for å fjerne boplikten, og det forslaget fikk bare Høyres stemme. SVs forslag om boplikt for alle falt også. Dermed var det forslaget fra Arbeiderpartiet, om å videreføre dagens ordning, som fikk flertall.  

Saken blir avgjort i kommunestyret etter jul. Kommunedirektøren gikk i saksutredningen langt i å si at dagens situasjon tilsier en endring. Svært mange hus i sentrum står tomme, og mange av disse husene eies av utflyttede Rørosinger, eller deres etterkommere. Formannskapet var delt i debatten om boplikt i Røros kommune, og diskusjonene fortsetter frem mot kommunestyremøtet etter jul.

Røros kommune sin boligplan 2019-2027 er et redskap for å styre boligutviklingen i kommunen i ønsket politisk retning. Den er et strategisk styringsverktøy som angir mål, tiltak og prioriteringer for kommunens boligpolitikk. 

I boligplanen står det at det å være i forkant av utviklingen og styre etter endringer i samfunnet, vil være et suksesskriterium for å kunne lykkes med kommunens boligpolitikk. I boligplanens handlingsdel er ett av tiltakene at boplikten i Røros sentrum skal utredes. Dette ble i kommunestyrets sak 93/20 endret til at de ulike sidene ved boplikten skal sees på for hele kommunen. Utvalg for kultur og samfunnsutvikling ble av formannskapet i sak 51/21 tildelt mandat for arbeidet med boplikt i mai 2021. Mandatet til utvalget er vedlagt saken. Utvalget utarbeidet et utfordrings og kunnskapsdokument som ble presentert for kommunestyret i sak 32/22.

Høyre flagget at partiet er prinsipielt imot boplikt, og stemte i Formannskapet for å oppheve boplikten i Røros kommune. Kjell Magnus Krogh.

Christian Elgaaen (SV) har lenge hatt boplikt også ved arv, som en kampsak, og gikk inn for å få boplikt for alle i sentrum, også ved arv. Det er snakk om en upersonlig boplikt, slik at boplikten for arvinger vil kunne løses ved utleie. Bakgrunnen er et ønske om å få til bosetting i sentrum.

Arbeiderpartiet ser dette som en komplisert sak. Henrik Grønn (Ap) tok til orde for å beholde dagens ordning med boplikt, med unntak for arv. 

Per Arne Gjelsvik (V) sier de som eier hus i sentrum, og bor andre steder, er gode Rørosambassadører. Gjelsvik tok avstand fra forslaget om boplikt ved arv. Han ønsket heller å gjøre et fremstøt mot huseiere som lar hus stå tom, om å leie ut. Venstre støtter Henrik Grønns forslag om å beholde dagens ordning.

Kristoffer Tamnes Senterpartiet hadde ingen klar konklusjon enda, men så behovet for SVs forslag. Signal om at han ville lande på en løsning med en noe mildere formulering.

Landbrukseiendommer er underlagt et strengere regime, med bo og driveplikt. For landbrukseiendommer er det heller ikke mulig å omgå boplikten med utleie.

Kald julemarkedsåpning

YRs spådommer om raskt temperaturstigning rett før åpningen av julemarkedet på Røros ser ikke ut til å slå til. Nå varsler Yr -25 grader under åpningen og synkende temperatur utover dagen og kvelden til -29. Julemarked på Røros starter i dag klokken 13. Etter planen skal formannskapet ta pause fra sitt møte, og gå fremst i nissetoget under åpningsseremonien med ordføreren i spissen.

I langtidsvarselet tidligere i uka, var det varslet temperaturer rundt -3 til -5 grader under julemarkedet. Nå varsles det at temperaturstigningen vil komme først på lørdag ettermiddag.

Klare for å spille på Skanckebua

Tore Meli og John Arne Langen i Don’t Panic skal spille på Skanckebua i kveld og i morgenkveld under julemarkedet. Don`t Panic er en duo som spiller låter fra da de var unge, fra slutten av 1980-tallet og utover. De spiller blant annet Stage Dolls, Åge og Sambandet og Whitesnake. John Arne spille på Røros Hotell på lørdag med Kenwood.

Don`t Panic har spilt på Skanckebua under julemarkedet en del år tidligere også. John Arne forteller at det bestandig er god stemning når de spiller der.

Både Tore og John Arne kommer fra Os, begge bor på Røros nå. De har spilt sammen i snart 40 år. De har kjent hverandre siden første klasse, og gått i samme klasse oppover. Tore og John Arne begynte å spille sammen i forbindelse med musikk på ungdomsskolen, da begynte de å lukte på bandverdenen. Etter ungdomsskolen gikk de på folkehøyskole sammen, etter det har de spilt fast ute.

John Arne forteller at det bestandig er stas å spille ute og møte publikum. Det er mye trivelig folk som kommer tilbake år etter år når de spiller under julemarkedet, Rørosmartnan og i Dalsbygda. Det er bestandig hyggelig.

Bekymringsmelding for økonomien ved Røros skole

Brev fra FAU ved Røros skole som er skrevet i forbindelse med budsjett/økonomien ved Røros skole:

FAU ved Røros skole vil med dette uttrykke sin bekymring for den økonomiske
situasjonen ved Røros skole.

Vi er glade for at driften ikke lengre er lovstridig. I inneværende skoleår er Røros
skole over lærernorm. Men etter å ha lest budsjett 2024 og handlings- og
økonomiplan 2024-2027 er det vanskelig å se at skole er et satsningsområde.
Kommunestyret har i de senere år vedtatt mange ulike planer som direkte og
indirekte henger sammen med skolehverdagen. I kommunestyremøtet 30.11 ble sak
85/23 «tilstandsrapport Rørosskolene 2023» behandlet, og tatt til orientering av
kommunestyret.

Det er mye fint å lese der, og vi vil benytte anledningen til å takke de som jobber med
barna våre. Men burde de ikke få enda bedre forutsetninger til å jobbe med fagene
sine?

Det må være utfordrende år etter år drive på minimum, og vi frykter at det over tid går
utover arbeidsmiljøet. At administrasjonen hvert år må kjempe sin sak for
nødvendige resurser burde være unødvendig, de burde ha gode forutsigbare
økonomiske rammer. Skolen har et bredt samfunnsmandat over for storsamfunnet å
tilegne elevene kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. La de ansatte få bruke tiden
sin på dette – å bygge en solid grunnmur for barna våre.

Knapphet på resurser gjør arbeidsforholdene krevende for de ansatte, og vi er
spesielt bekymret for de mest sårbare barna. Ofte trenger de i enda større grad å bli
sett for å skape trygge relasjoner. Da trengs det god tid til hver elev.

Samfunnet utvikler seg også i forhold til skolen, og det trengs ulik kompetanse for å
håndtere det. For å få til en god læringsarena er skolene også avhengig av andre
yrkesgrupper, som ikke nødvendigvis er lovpålagt. For eksempel er skolevegring ei
økende utfordring som krever mye av skolen. La de få resurser slik at de kan
beholde «alternativ klassebase» i ungdomsskolen, som er ett av tiltakene på det.
I tilstandsrapporten er det oppgitt flere mål, feks :

Vi bør ha ressurser utover nasjonale og lovfestede minstekrav.

Ha en lærer tetthet utover nasjonale lovfestede minstekrav, som er 15 på 1.-4. trinn
og 20 på 5.-10. trinn.
Når man vet at skole er vedtatt som et satsningsområde, står disse målene i stor
kontrast til budsjettforslaget. «Slik budsjettet legges fram, vil det være lovbrudd på
lærernormen fra høsten 2024 ved Røros skole» skriver rektor ved Røros skole. Dette
er på ingen måte akseptabelt, og må endres i det endelige budsjettet.
Grunnbemanningen må økes for å gjøre seg mindre sårbar, og det er faktisk lov å
være over norm. Neste år kommer det ny opplæringslov som stiller nye krav til
kompetanse, noe som også vil forsterke bemanningsutfordringene. Alle vedtak og
planer blir tomme ord hvis de ikke følges opp med nødvendige resurser.
FAU ved Røros skole forventer at kommunestyret enes om tilstrekkelige økonomiske
rammer til Røros skolene, slik at alle elever i Røros kommune har tilgang til like
ressurser.

Vi oppfordrer også samtlige politikere til å lese igjennom kommunedirektørens
innledning, det som kommunalsjef oppvekst skriver og beskrivelsen av skolene i
budsjettforslaget og handlings- og økonomiplanen 2024-2027, der beskrives
utfordringene godt.


FAU Røros
5.12.23

Fullt hus da biblioteket åpnet

40 år etter at biblioteket flyttet inn i midlertidige lokaler i den gamle ullvarefabrikken, åpnet det nye biblioteket på Røros dørene i dag. Nybygget biblioteket flyttet inn i, er bygd av Johan Kjellmark AS, og byggingen er betalt av Coop Midt-Norge. Når biblioteket endelig fikk sitt eget bygg, er det i leide lokaler, og med samboerskap med Frivillighetssentralen. Ordfører Isak V. Busch klippet snora i fullsatte biblioteklokaler.

Julemarked på Røros blant Europas beste

Australias største riksdekkende avis, med 3 millioner lesere, har valgt Julemarked Røros blant de fem beste i hele Europa. (Her kan du lese artikkelen i The Australian. Krever abonnement). Det er en god tilbakemelding til arrangørene, selv om det neppe fører til valfarting fra «Down under» i år. Julemarked på Røros starter i morgen.

Julemarkedet starter med nissetog, anført av reinsdyret Lopme, nissefar Arve Solbakken og borgermester Isak Veierud Busch. 70-80 barnehagebarn deltar og borgermesteren har utfordret hele formannskapet til å delta. Det vil snart vise seg om de tar utfordringen. Åpningsseremonien varer 20 minutter. Etterpå skal alle barnehagebarna følge nissefar på Kaffestuggu, der er det nemlig nissegrøt og rød saft å få.

Samtidig åpner handelen i bodene i sentrumsgatene. Selve markedet foregår i Bergmannsgata, og åpner kl 11 og avsluttes kl 18 alle dager (16 søndag).
Hele Staden er julepyntet, og det er gåsoner rundt hele Nilsenhjørnet, i Bergmannsgata og Kjerkgata. Et trettitalls personer har vært i sving fra mandag morgen for å rigge alt på plass.

Åpner i dag

Endelig er dagen kommet for at det nye biblioteket og frivilligsentralen på Røros åpner. Mange har bidratt til at Røros har fått en ny og moderne møteplass midt i verdensarven. Under åpningen er det åpent hus for alle som ønsker.

Det blir offisiell åpning ved ordfører Isak V. Busch. I tillegg blir det taler ved administrerende direktør i COOP Midt-Norge Torbjørn Skei, og tale ved kommunedirektør Kjersti Forbord, og kulturelle innslag.