Stengt på prøve (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Har iverksatt tiltak (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ønsker trafikksikkerhetstiltak i Hånesveien (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tiltak for trafikksikkerhet

Pressemelding fra trafikksikkerhetsutvalget

Gang- og sykkelvei rundt Røros

Trafikksikkerhetsutvalget vil fortsette å holde trykk på en realisering av at det blir bygd gang- og sykkelveg rundt Røros. I og med at prosjekterte gang- og sykkelveg fra Rema 1000 til Småseterveien ikke kom med på prioriteringslisten til fylkeskommunen anbefalte utvalget å omprioritere kr. 300 000 til at det bygges en del av gang- og sykkelveien langs An-Magritts vei lokalt kalt ved Taxebekken.

Kommunestyret vedtok omprioriteringen i møtet 17. juni. Byggestart vil skje så snart alle formaliteter er avklart.

Amneusgjellan stenges for gjennomkjøring

TSU har i flere år mottatt ønsker om endring av trafikkmønsteret i området Amneusgjellan/Fv30 som følge av at dette er et trafikkfarlig punkt for myke trafikanter. Det er relativt stor trafikk etter gang- og sykkelveien av gående og syklende. Det er vurdert flere løsninger bl. bruovergang. SU ønsker nå å prøve ut en løsning der Amneusgjellan stenges for gjennomkjøring. Det betyr at det blir fysisk stengt for kjøretøy å kjøre opp/ned Amneusgjellan til/fra Fv 31 An-Magrittveien. 

For beboere i Jamtveien vil selvsagt kjøring til og fra eiendommen bli tillatt. Tiltaket gjøres i den hensikt å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter i området. Trafikkmønsteret vil endre seg hvor vi antar at det meste av trafikken vil gå via Fv31 til Bersvendsvollen og Fv 31 Falunveien. Det er ikke ønskelig at trafikken økes i sentrum av den grunn.

Tiltaket blir iverksatt til skolestart 2021.

Fartsdempende tiltak

I løpet av sommeren vil det bli gjort midlertidig fartsdempende tiltak etter Tollef Bredals vei. Det har pågått og vil fortsatt skje trafikkmålinger på vegstrekninger om områder hvor TSU har mottatt klager på høy hastighet mm. Tiltak blir fortløpende vurdert.

Reguleringsplan i området ved Sundveien skole

TSU har i planen anbefalt at det blir iverksatt reguleringsplan for området fra krysset Stormoveien/Sundveien og forbi Sundveien skole/Røros vgs med mål om sikrere trafikkbilde i området.

Ny rydding av vegetasjon (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Endring av kjøremønster i Finneveta

Pressemelding fra Røros kommune:

Som følge av vedtak på oppføring av Laddbua på tomta etter Tronshartgården i Finneveta, ønsker Røros kommune å prøve ut ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum.

Ved oppføring av bolig på den aktuelle tomta vil en ikke kunne opprettholde dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger gjennom Finneveta, da det blir kun en kjørebredde i hele veta. Alternative kjøremønstre i Finneveta blir da:

– Enveiskjøring mot Bergmannsgata
– Enveiskjøring fra Bergmannsgata
– Stenge veta for biltrafikk

Med bakgrunn i dette gjennomføres følgende i en testperiode på 2 uker:
Fra mandag 7. juni kl. 08.00 frem til 21. juni kl. 08.00 skiltes innkjøring forbudt fra Bergmannsgata og inn i Finneveta. I testperioden etableres enveiskjøring fra Lorentz Lossius gata gjennom Finneveta til Bergmannsgata.

Se også vedlagte kartutsnitt.

Endring av kjøremønster i Finneveta

Pressemelding fra Leder i trafikksikkerhetsutvalget, Jon Anders Kokkvoll, Røros kommune

Som følge av vedtak på oppføring av Laddbua på tomta etter Tronshartgården i Finneveta, ønsker Røros kommune å utprøve ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum.

Ved oppføring av bolig på den aktuelle tomta vil en ikke kunne opprettholde dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger gjennom Finneveta, da det blir en kjørebredde i hele veta. Alternative kjøremønstre i Finneveta blir da:

  • Enveiskjøring mot Bergmannsgata
  • Enveiskjøring fra Bergmannsgata
  • Stenge veta for biltrafikk

Med bakgrunn i dette gjennomføres følgende i en testperiode på 2 uker:

Fra mandag 7. juni kl. 08.00 frem til 21. juni kl. 08.00 skiltes innkjøring forbudt fra Bergmannsgata og inn i Finneveta. I testperioden etableres enveiskjøring fra Lorentz Lossius gata gjennom Finneveta til Bergmannsgata.

Endringene får ingen konsekvenser for gående og syklende.

Svarte på spørsmål om Rørosbanen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Seks fikk forenklet forelegg

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Arbeidet på Brekkenveien ferdigstilles

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.