Landbruk, jordvern og fjørfe

Kronikk av Statsforvalteren i Trøndelag

Tilgang på dyrka jord er essensielt for å sikre framtidig matproduksjon. De fleste er gjennom media godt kjent med at utbygging av veier, industri og boliger fører til nedbygging av dyrkajord.

Mindre kjent er det at Landbruket selv står ca. 1/5 av den totale omdisponeringen av jordbruksarealer. Dette skjer ved at det etableres driftsbygninger, landbruksveier o.l. på dyrka jord.

Dette fanges ikke opp på samme måte som andre tiltak som medfører omdisponering av jord, fordi nødvendige driftsbygninger og en del andre landbrukstiltak regnes for å være jordbruksproduksjon i jordlovens forstand.

I jordloven § 9 står det “at dyrka jord ikke skal brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon”. Dette innebærer at myndighetene har et dårligere grunnlag når det gjelder å styre nye driftsbygninger bort fra dyrka jord.


Formålet med husdyrkonsesjonsloven er å legge til rette for spredning av produksjonen på flere enheter gjennom å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte bonde. Dette er produksjoner med store stordriftsfordeler.

Dersom vi vil vite hvordan strukturen hadde sett ut uten disse reguleringene kan vi ta en titt både på våre naboland (jf. bl.a. Agrianalyse rapport 4 2019) og mange andre vestlige land. Der finner vi anlegg med helt andre dimensjoner, og en sterk konsentrasjon av produksjonen.

I en del år har vi sett en tendens til at det blir etablert stadig flere nye foretak med anlegg for fjørfeproduksjon på egne utskilte tomter i flere områder. Ofte skjer denne knoppskytinga i tilknytning til gårdsbruk som allerede har slik produksjon, og med det resultat at vi får en konsentrasjon av flere anlegg som ofte drives av familiemedlemmer eller andre med nære relasjoner seg imellom. En del av disse etableringene har også skjedd på dyrka jord. Det er et paradoks at disse utbyggingene fører til at vi både bygger ned dyrka jord samtidig som husdyrkonsesjonsloven utfordres.

Statsforvalteren har ansvar for å følge opp husdyrkonsesjonsloven og bl.a. kontrollere at disse foretakene ikke samarbeider for tett og i strid med regelverket. Dagens utvikling fører likevel til at produksjonen konsentreres. Det gir økt omfang av kontrollarbeid og økt usikkerhet hos de enkelte produsenter.

Summen av dette kan over tid føre til at regelverket blir krevende å håndheve. Noe som på sikt kan føre til at det stilles spørsmål ved hele ordningen.

De færreste i landbruket har til nå ønsket seg tilstander som vi ser i mange andre vestlige land med industripreget produksjon strekt konsentrert på få eierhender. Spredning av produksjonen for å oppnå landbruk over hele landet er viktige målsettinger som styrker landbrukets rolle i distriktspolitikken vår.

En kan spørre seg om norsk landbruk er tjent med at disse målsettingene utfordres i økende grad, slik det skjer nå, og om det er behov for å utstyre myndighetene med sterkere virkemidler for å styre utviklinga i ønsket retning?

Norsk Folkehjelp til påsketuristene: Vær føre var på årets påsketurer

Pressemelding fra Norsk Folkehjelp:

Norsk Folkehjelp oppfordrer folk til å komme seg ut på påsketur – men med god sikkerhetsmargin.

– I år, som i fjor, forventer vi stor utfart i nærområdene der folk bor på grunn av koronarestriksjonene. Vi har derfor ikke like mange i beredskap på vaktstasjoner rundt omkring i fjellet, men i stedet flere i hjemmeberedskap, sier rådgiver for Førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp, Jonas Vikran Hagen.

I tillegg bidrar de trente førstehjelperne i Norsk Folkehjelp mange steder på lokale vaksinestasjoner for å bidra til massevaksineringen som nå pågår over hele landet.

– Våre frivillige er som vanlig i beredskap 24/7 og vil rykke ut som normalt dersom noe skulle skje på påsketuren, men det kan ta noe lenger tid å komme seg opp på fjellet enn ved normal påskeberedskap hvor vi forsterker beredskapen på vaktstasjoner ved populære utfartsområder, sier Vikran Hagen.

Han ber dermed folk ta hensyn til dette før de planlegger årets utfart:

– God turplanlegging er alltid viktig, men kan bli ekstra avgjørende i år. På forhånd er det helt sentralt å planlegge hvor man skal gå og sjekke værmeldinga. Når du pakker tursekken er det også viktig å ta høyde for at uhell kan skje, selv om du bare skal på en kort tur. Ta alltid med litt ekstra klær, mat og drikke, og hodelykt på tur. I tillegg er også enkelt førstehjelpsutstyr og en powerbank gode hjelpemidler som ikke tar så stor plass i sekken hvis det skulle skje et uhell. 

– I år oppfordrer vi også folk til å være litt ekstra forsiktig med å velge tur etter evne og ikke legge ut på de mest ekstreme utfordringene, med tanke på at hjelpen i verste fall kan være litt lengre unna enn til vanlig. 

Norsk Folkehjelp ønsker likevel å se mange på tur – enten det er på fjellet eller i nærområdet. 

– Så lenge man holder avstand til andre og følger de øvrige anbefalingene fra myndighetene, håper vi mange kommer seg ut på tur i påska. Det er godt for både fysisk og psykisk helse, særlig i den utfordrende situasjonen vi nå har stått i over lang tid, sier Vikran Hagen. 

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

Pressemelding fra Regjeringen

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

– Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Sykehusene må avlyse planlagt behandling for å gjøre plass til pasienter med covid-19 og smittesporingen er under press i mange kommuner. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Påskeferien fører også til økt risiko for smittespredning fordi mange kan komme til å reise mer enn de pleier og treffe flere enn de pleier.

– De nye nasjonale tiltakene gjelder hele landet. De vil først og fremst oppleves som en innstramming der smitten er lav. Der smitten er høy – som i Oslo, Viken, Salten og Haugalandet – har vi allerede svært strenge tiltak, sier Høie.

– Vi ser nå at de mer smittsomme virusvariantene dukker opp på steder der det knapt har vært et eneste smittetilfelle. Vi ser at et enkelt tilfelle veldig raskt fører til større utbrudd, og at de mer smittsomme variantene av viruset bidrar til mer alvorlig sykdom og er vanskeligere å stoppe. Det erfarer kommunene som nå over tid har prøvd å slå ned smitten med kraftfulle tiltak. Vi må unngå at stadig større deler av landet kommer i samme situasjon etter påske. Derfor er det nødvendig med enda strengere nasjonale tiltak nå, understreker Høie.

500 millioner kroner til bedrifter som blir rammet

– Vi vet at disse tiltakene igjen vil ramme arbeidsplasser, spesielt i hotell- og restaurantnæringen. Derfor kommer regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til å øke den eksisterende kommunale ordningen for å kompensere bedrifter som er rammet med 500 millioner kroner. Dette kommer på toppen av de 750 millioner kronene som står igjen i ordningen.

De nye nasjonale tiltakene

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for rehabilitering, individuell trening og behandling.
 • Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Strenge regionale og lokale tiltak gjelder fortsatt

Regjeringen har innført det strengeste tiltaksnivået (tiltaksnivå A) i 70 kommuner.

– Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene, sier Høie.

Råd for påsken 2021 

Sosial kontakt

 • Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt)
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Handling

 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt)
 • Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)

Regler for hele landet

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. (nytt)
 • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for rehabilitering, individuell trening og behandling (nytt).
 • Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og . (nytt)

Reiser

 • Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (nytt – gjelder fra midnatt, natt til 29. mars)

Private sammenkomster og arrangement:

Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune
Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Forbud mot skjenking av alkohol. (nytt)

+ Påskegjestene får komme

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

La skisporene være det eneste som ligger igjen etter påskeferien

Pressemelding fra Hold Norge rent

Uansett om du skal tilbringe påsken på fjellet, i byen, ved sjøen eller i nærmiljøet, oppfordrer Hold Norge Rent til sporløs ferdsel. Forlat stedene du besøker i påsken frie for søppel.

Ikke kast munnbind i naturen.

Vis din favorittplass i påsken

#likefinsomfør-kampanjen ble startet i 2020 etter en økning i antall meldinger om forsøpling i parker, langs stier, på strender og i skogen under nedstengingen av Norge.

– Vi inviterte til en ny type dugnad i 2020. Med #likefinsomfør ønsket Hold Norge Rent å få med seg hele Norge på en dugnad for å forebygge forsøpling, og vi opplevde stor oppslutning, særlig blant våre medlemmer og samarbeidspartnere, sier daglig leder, Lise Gulbransen.

Denne påsken skal mange av oss ut og nyte våren enten det er i byen, ved sjøen, på fjellet eller bare i vårt eget nærmiljø, og Hold Norge Rent oppfordrer alle norske påsketurister til å være bevisste på hvordan vi etterlater oss stedene vi besøker.

– Vi inviterer alle til å vise frem sin favorittplass i påsken og dele bilder av hvordan plassen etterlates #likefinsomfør. Det eneste som skal ligge igjen etter oss er skispor i snøen eller fotspor i sanden, sier prosjektleder Kine Lillerud.

Små grep gir stor gevinst

Ingen ønsker å forsøple med vilje, men det er fort gjort at sjokoladepapiret eller papirlommetørkledet som ligger i lommen, faller ut i løpet av turen. Hold Norge Rent oppfordrer derfor alle til å ta godt vare på småsøplet på tur.

Mange tenker nok at det er greit at appelsinskallet ligger igjen etter rastepausen, men også matavfall er forsøpling. Det kan ta lang tid før mat som kastes i naturen brytes ned, og det er dessuten mye hyggeligere å komme til en rasteplass som er fri for andres matavfall.

Fire tips til en søppelfri påske

 1. Legg emballasje og munnbind i en lomme med lås eller glidelås
 2. Ikke kast matavfall i naturen
 3. Ha med en pose til avfallet ditt på tur
 4. Ikke brenn søppel på bålet

– Vi håper det kan bli en påsketradisjon å etterlate naturen like fin som før, og vi oppfordrer alle som er på tur denne påsken til å vise oss dette ved å bruke emneknaggen #likefinsomfør i sosiale medier, sier Lillerud.

På likefinsomfør.no får du miljøvennlige ferietips uansett om du skal til fjells, til skogs, på sjøen eller bli i byen denne påsken.

God påske!

Påskehyttene er klare hos Statskog

Pressemelding statskog

Statskog har klargjort for påskeutfarten og brakt ut tonnevis med ved til åpne buer og utleiehytter i nord og sør. Mye er nå utleid, men det er fortsatt mulighet for hytteflaks.

Statskog har omlag 90 utleiehytter og mer enn 120 åpne buer i norsk natur. De fleste hyttene har en enkel standard, men ligger til gjengjeld midt i indrefileten av norsk natur. Leieprisen er lav og hyttene er enkelt tilgjengelig via nettportalen www.inatur.no. Hyttene gir alle muligheter til friluftsopplevelser og turer, og har en viktig funksjon i å gjøre jakt og fiske mer tilgjengelig.

Statskog har også over 120 åpne buer og koier hvor du kan ligge en natt uten at det koster deg noe. Mange av buene har stor historisk verdi.

Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 58 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge.

+ Er presidentkandidat

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ FHI bekrefter: ny rørosing smittet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Har fått midler til sommerskole

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ VG holder på ny smittet rørosing

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.