+ Gjennomslag for utvidet rett til barnehage

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Gjøsvika AS ønsker å bygge barnehage i Osloveien

Pressemelding fra Gjøsvika AS:

Gjøsvika AS, som eies 50/50% av Røros Vekst AS og Compenso Holding AS, med Henrik Raaden Slettum som styreleder, vil ha fortgang i barnehagebyggingen på Røros og ønsker seg en «grønn oase» av en barnehage i Osloveien.

Prosessen på Røros har vært lang uten at Røros kommunen har lyktes med å etablere et nytt barnehagetilbud på Røros. Vi anser at området i Osloveien kan være en særdeles god løsning. Tomten er på hele 10 mål og vi kan bygge en topp moderne barnehage som kan gi barna et godt og trygt barnehagemiljø. Tomten er stor og har gode lysforhold, kan opparbeides med god vegetasjon og kan tilpasses slik at det får et kupert og godt uteområde for barna.

Grunnforholdene på tomten i Osloveien ble i 2020 analysert og testet for skadelige stoffer og forurensing. Prøveresultatene viste at det var noe forurensning fra tida da Norske Skog drev virksomhet i området. Ingen forurensning ble avdekket etter at Fias drev sorteringsanlegg i området. Forurenset masse er fjernet og byttet ut med ren masse og området er derfor klarert og fritt for forurenset masse.

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.»

Regjeringens Veiledning for barnehager beskriver godt målsetningene for et godt barnehagemiljø for både barn og ansatte. – sier Slettum

Osloveien vil være et område som de neste årene vil være under stadig utvikling og vi har planer om å bidra til betydelig forskjønning. I tillegg til et stort lekeområde direkte tilknyttet en evt barnehage er det gangavstand til store friluft og lekeområder. Langegga og Øra via kulvert ved Gjettjønna ligger tett inntil tiltenkt område for barnehage. 

Sykkel og gangsti fra Femundveien i Gjøsvika til sentrum som vil sikre et godt trafikkbilde både for myke og harde trafikanter. Løsningen vil også kunne være med på å redusere bilkjøring til og fra barnehagen da den har nærhet til boligområdene i og rundt Gjøsvika, der hvor en stor del av barnefamiliene i Røros bor. I tillegg gir det en sikker adkomst til andre viktige nærområder, som f.eks området ved Doktortjønna, Skole, Bibliotek og andre aktiviteter som foregår i Røros Sentrum.

En løsning med barnehage i Osloveien vil bidra til en sterk reduksjon av biltrafikken i den allerede tungt belastede Sundveien. En problemstilling som har vært betydelig i mange år. I Osloveien vil det være godt med parkeringsplass for levering/henting av barn og også godt med parkering til de ansatte- fortsetter Slettum

Det planlegges et nytt boligfelt med opptil 70 boliger på Gjøsvikmoen, på motsatt sida av elven. Her er det også planlagt en broforbindelse mellom de to områdene, boligfeltet på Gjøsvikmoen og arealet som er tiltenkt barnehage. Tilknytningen mellom disse to områdene vi gjøre området i Osloveien enda mer sentralt for en barnehage i fremtiden.

Vi ønsker å møte kommunens behov, ved å bygge en 7 eller 8 avdelings barnehage i Osloveien og tilbyr i tillegg kommunen en løsning hvor Gjøsvika AS overtar og totalrenoverer dagens barnehage på Ysterhagaen. Barnehagen i Ysterhagaen som i dag er en 3 avdelingsbarnehage, foreslås utvidet med 1-2 avdelinger. Totalt ønsker derfor Gjøsvika AS å bidra med 12 avdelinger barnehage fordelt på 2 lokasjoner og vil være ihht politisk vedtak i Røros Kommune.

Med en slik løsning, vil ca 220 barn i Røros kommune få et helt nytt barnehagetilbud. Vi foreslår også at det tilrettelegges for en viss overkapasitet i byggene slik at Røros Kommune til enhver tid har nok barnehageplasser å tilby til de som trenger det, også utenfor det fastsatte inntaket i barnehageåret. Det vil gi muligheter for lokalbefolkningen og også skape større muligheter for tilflytting til kommunen.

Fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

Klimakampen kjemper vi på mange måter for barna våre! Gjøsvika AS ønsker å bygge så klimanøytrale barnehager som overhodet mulig.

Vi ønsker å være tydelig på en bærekraftig profil og tenker da utstrakt bruk av tre og muligens stein.

Utslipp av skadelige klimagasser skal reduseres. Samtidig skal det produseres grønn energi. Dette kan f.eks gjøres ved bygningsintegrert solcelleteknologi i bygningsmassen som igjen kan batterilagres i bygget. 

Vannbåren varme i alle gulv basert på grunnvarme vil gi en jevn utnyttelse og man kan oppnå opp til 5 ganger så mye energi enn ved elektrisk effekt.

For at bygget skal virke mest mulig optimalt, vil det også være mulig å installere styringssystem som optimaliserer energibruken lokalt. En viktig funksjonalitet i dette systemet vil være koblingen mellom elektrisk og termisk energi.

Her finnes det veldig gode og lokale leverandører for å skape de beste løsningene.

Oppstart

Som mange er kjent med har det også vært jobbet med andre muligheter for det samme området, men inntil videre er det ikke gjort noen bindende avtaler med andre leietagere. Det gir oss spillerom og en mulighet for å omprioritere plasseringen av disse til eventuelt andre områder.

Jeg mener det vil være fornuftig og riktig å ta i bruk de løsninger som finnes for å prioritere barnas oppvekstvillkår i Røros Kommune.

Vi er klare for å starte prosjektering og byggestart umiddelbart om Røros Kommune ønsker en slik løsning. Samtidig ønsker vi ikke forhaste oppstart, men vil sikre en god prosess sammen med politikere og administrasjon i kommunen for å sammen å etablere meget funksjonelle barnehagebygg på Røros. 

+ Viktigere med nærhet til natur enn at det er sentrumsnært

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Påskefestivalen på Orvos

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Human-Etisk Forbund utsetter konfirmasjonsseremonien på Røros til høsten

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Hanna og Gaisa i finalen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Har du lyst til å hjelpe andre til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter?

Pressemelding fra Røros kommune

Helsestasjon og hjemmetjenesten gir oppdrag til støttekontakter. De følger opp enkeltpersoner som trenger bistand til å delta i fritidsaktiviteter.

Hvem kan bli støttekontakt?

Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre, samt interesse for kultur og fritidsaktiviteter. Vi søker fortrinnsvis personer som er 16 år og eldre og som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur og fritidsaktiviteter.

Hva innebærer det?

  • Støttekontaktordningen skal bidra til å bryte isolasjon og hjelpe den enkelte å komme seg ut av hjemmet og delta i ulike aktiviteter.
  • Fange opp brukerens interesse
  • Finne egnede aktiviteter som brukeren ønsker å delta i
  • Hjelpe brukeren til å utvikle sosiale relasjoner, slik at de får en meningsfull fritid og økt livskvalitet.

Høres det interessant ut ? Da ønsker vi å høre fra deg!

+ Kampsportlinje på «sparketrening»

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Skal gjennomføre undersøkelser av barnas skolevei

I møtet i Trafikksikkerhetsutvalget i dag ble det bestemt å gjennomføre Barnetråkk i løpet av våren. Barnetråkk er en undersøkelse som forteller noe om barnas skolevei og hvordan de bruker nærmiljøet sitt.

Bestemmelsen om å gjennomføre undersøkelsen kommer etter innspill fra publikum om høye hastigheter og uoversiktlige kryss i barnas skolevei. Blant annet i krysset Stormoveien og Tollef Bredals vei. Leder for TSU Jon Anders Kokkvoll sa i møtet at Barnetråkk vil gi utvalget og kommunen et bedre grunnlag for å gjennomføre trafikksikringstiltak som vil trygge skoleveien for elevene. 

– Vi bestemmer at vi gjennomfører Barnetråkk i løpet av våren. Det vil gi oss et bedre tallgrunnlag for å ta grep som sikrer barnas skolevei, sa han. 

Forrige gang det ble gjennomført en slik undersøkelse var for fire år siden. Som regel blir undersøkelsen gjennomført på et utvalg av trinn i grunnskolen. 

I trafikkmålingene fra Tollef Bredals vei kjørte 52,72 prosent av bilene for fort. Max hastighet målt var 79 kilometer i timen. Illustrasjon: Skjermbilde fra målingene.

Innspillene fra beboere har kommet etter resultatene fra trafikkmålinger som kommunen har gjennomført har bekreftet inntrykk om trafikkmengder og hastigheter som skaper utrygge situasjoner for myke trafikanter. I Tollef Bredals vei brøt over halvparten av bilene fartsgrensen i perioden hvor trafikkmålingen foregikk.

Beboere har etterspurt hva målingene skal brukes til og om resultatene får direkte utslag i konkrete tiltak fra kommunenes side.

I tillegg ble det i møtet i dag bestemt å gjennomføre trafikkmåling i krysset ved Fjellheimen. Nye boligfelt I Langseth og Vola og mulighetene for en ny barnehage i Verket gjør at en sikker kryssing av Johan Falkbergets vei vil være en grunnleggende forutsetning for at barn kan føle seg trygge på vei til skolen. Trafikkmålingen her vil gi et grunnlag for å si hvor mange fotgjengere som krysser veien i tillegg til å måle trafikkmengden av biler på Johan Falkbergets vei.  

Han skal lede oppvekst- og velferdsavdelingen

Pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag

Frode Kvittem (46) er tilsatt som ny oppvekst- og velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag. Han kommer fra stillingen som kommunalsjef for oppvekst i Verdal kommune.

Kvittem er bosatt i Levanger og kommer fra Verdal kommune der han har hatt flere lederstillinger.

– Dette er en fantastisk mulighet, og for meg er dette er en av trøndelags mest spennende stillinger. Det er med stor ærbødighet jeg går inn i stillingen. Jeg har et glødende engasjement for fagområdene jobben omfavner, både for barn og unge og også den delen som skal gjøres på velferdsområdet ser Frode Kvittem. 

Kvittem har vært konstituert kommunedirektør inntil nylig, og er nå tilbake som kommunalsjef oppvekst, en jobb han har hatt siden 2012. I rollen inngår blant annet ansvar for barnevern, PPT og voksenopplæringen i tillegg til skole- og barnehagesektoren i kommunen.

– Gode oppvekstvilkår og trygge familier gir bedre samfunn. Jeg er veldig glad for at Frode Kvittem har takket ja til å lede statsforvalterens arbeid på disse områdene. Frode kjenner kommunesektoren og ulike fagfelt godt, han har ledererfaring og er ikke minst opptatt av folk! Dette er gode kvaliteter når han nå skal lede statsforvalterens arbeid på oppvekst- og velferdsfeltet, sier Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag.

Frode Kvittem er utdannet allmennlærer ved tidligere lærerutdanningen ved Høgskolen i Nord- Trøndelag – nå Nord universitet. Han har tilleggsutdanning innen ledelse. Han tiltrer som oppvekst- og velferdsdirektør i juni måned.

Oppvekst- og velferdsavdelingen har ansvar for NAV og sosiale tjenester, barnevern, barnehage og opplæring. Avdelingen har 47 ansatte fordelt på kontorstedene i Steinkjer og Trondheim.