Ny tømmerrenne klar til åpning

Bygningsvernhandverker Ole Bekkos er i ferd med å fullføre arbeidet med ei ny tømmerrenne i Doktortjønna familiepark. Etter mange års bruk var den gamle renna utslitt av vær og vind. Nå er den nye tømmerrenne snart ferdig. Den ligger på samme sted som den gamle, og er laget på samme måte, men med litt tykkere tømmerstokker.

Tømmerrenne er laget på samme måte som tømmermennene som ble brukt under gruvetiden i Rørosområdet.

Ole Bekkos intervjuet av Tore Østby.

Doktortjønna familiepark har åpning 22. juni. Parken åpner den første lørdagen etter skoleslutt, og samtidig med at hundrevis av barn kommer til Røros for å delta i Bergstadcup. Det er Rørosmuseet som står for driften. I og ved Doktortjønne er det en rekke aktiviteter. Det finnes muligheter for å ta en tur på Tjønna i pedalbåt, robåt eller kano. Det er klatremuligheter, i tømmerrenne kan de som vil fløte tømmerstokker, det er muligheter for å snekre, spikke og huske. I parken er det også dyr og fugler å se på. Innendørs er det et lekerom og åpen kafe.

Ved Doktortjønna finnes to naturstier. Den ene som går rundt vannet og handler om fugler, insekter, fisker og annet liv som er knyttet til ferskvann. Den andre går langs Evensenegga og inn på Kvitsanden. Den handler om hvordan isen og breelvene formet landskapet og litt om hvilke arter som trives i sand og grus. Begge stiene starter ved Doktortjønna.

Stor forestilling i Storstuggu

For noen timer siden spilte sjuende klasse ved Glåmos og Røros skole teaterstykket Hakkebakkeskogen for en fullsatt Falkbergetsal. For åttende år på rad har Unni Ryen stått i spissen for store teateroppsetninger med skolebarn. 

60 barn ga publikum en strålende teaterforestilling i Storstuggu. (Saken fortsetter under videovinduet)

Dette er en årviss tradisjon, men Hakkebakkeskogen ble vist for første gang i denne sammenheng i dag.  Det bor mange dyr i Hakkebakkeskogen, og et av dyrene som er sentral i handlingen er klatremus. (Saken fortsetter under videovinduet)

Unni Ryen har regissert mange store oppsetninger, og hun er kjent for hovedroller i Musikkteateret Elden. I dag ble hennes nye oppsetning Dyrene i Hakkebakkeskogen, med sjuendeklassinger ved Røros og Glåmos skoler i alle rollene. (Saken fortsetter under videovinduet)

Røros Skolekorps formelt reetablert

Årsmøtet i Røros Skolekorps vedtok formelt torsdag kveld å reetablere korpset. Det nye styret ønsker alle som vil være med i korpset varmt velkommen, og oppfordrer til å ta kontakt ved spørsmål. Har man ikke spilt et instrument tidligere søker man Røros kulturskole om plass for instrumentalopplæring. Det nye styret ønsker at Røros Skolekorps skal være et godt supplement til alle de aktivitetene som fra før finnes for barn og unge. Vi skal etter beste evne legge til rette for at barna skal få delta på de fritidsaktivitetene de ønsker, og skal passe på at øvelsene blir lagt til tidspunkt som ikke kolliderer med andre treninger og aktiviteter. Vi ser for oss at dette kan bli et godt tilbud rett etter skoletid. Korps er fellesskap, spilleglede og masse moro!

Det ble på årsmøtet på torsdag valgt et nytt styre for skolekorpset som skal jobbe videre utover sommeren og høsten for å få skolekorpset opp i drift, Malin Kulseth Kirkvold, Hilde Fjorden, Hild Mari Kvikne og Therese Røsten. I tillegg vil Nils Graftås og Bjørg Tørres Lindstad fortsatt sitte i styret i en overgangsperiode.

Korpset ble lagt på is i 2016. Det ble da opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra Røros Skolekorps (tidligere styremedlem), Røros kommune – kultur og fritid, Røros skole og Røros kulturskole. Leder for kulturskolen ble oppnevnt som leder for gruppen. Det ble etter hvert supplert med en representant fra Røros Janitsjarorkester og nå ved siste årsmøte med representant for elevene på blåse- og slagverksinstrument i kulturskolen.

I 2019 startet kulturskolen opp prosjektet «Blås i skolen». Dette var et tiltak i samarbeid med grunnskolen. Alle elevene på vekselsvis 3. og 4. trinn fikk blåseundervisning over 4 uker. Prosjektet hadde som formål å styrke musikkundervisningen i grunnskolen, utvikle samarbeidet mellom grunnskole og kulturskole og på sikt bidra til at flere elver søkte seg inn på kulturskolen på blåseinstrumenter, for så å kunne danne en stamme av elever som kunne utgjøre et nytt skolekorps. Rekrutteringen de første årene med prosjektet var relativt beskjeden. De siste to-tre årene har imidlertid rekrutteringen tatt seg opp og er nå på nivå der en ser at det er både mange nok elever og interesserte voksne til å kunne etablere skolekorpset på nytt. Gjennom hele perioden har Røros Janitsjarorkester vært en viktig samarbeidspartner, der blåse- og trommeelver har hatt mulighet til å være med å spille inn mot aktuelle konserter. Gjennom den siste vinteren har disse blitt benevnt som medlemmer i nye Røros Skolekorps.

Høsten 2023 ble det bestemt å utvide «Blås i skolen» til «Korps i skolen». Instrumentene ble utvidet til treblås (minisaksofoner), messingblås (minikornetter) og slagverkinstrumenter. Perioden ble utvidet til 6 uker og det ble kjøpt inn nok instrumenter til at alle kunne få disse med seg hjem. Hele 22 elever fra 3. trinn opptrådte på Malmplassen 17. mai med Gammel Jegermarsj sammen med Røros Janitsjarorkester og de elevene i kulturskolen som nå opptrer som Røros Skolekorps.

I forbindelse med reetablering av Røros Skolekorps og prosjektet «Korps i skolen» ble det søkt om tilskudd fra Ren Røros, Sparebank 1 SMN og Rørosbanken. Disse har til sammen gitt tilskudd på kr. 150.000

Glåmos skole legges ikke ned nå

Christian Elgaaen gjorde det klart at SV stemmer for nedleggelse av Glåmos skole. Det er i samsvar med partiets program til de siste lokalvalgene. Per Arne Gjelsvik gjorde det klart at Venstre vil opprettholde og videreutvikle Glåmos skole. Innstillinga fra formannskapet fikk til slutt 0 stemmer. 18 stemte for at skolen ikke skal legges ned, og 9 for nedleggelse i kveldens kommunestyremøte. Det ble også vedtatt at dårlige vinduer ved Glåmos skole skal skiftes ut, og at det skal utføres normalt vedlikehold på bygningsmassen ved Glåmos skole.

Stig Arvid Leinum stilte spørsmål ved om det vil være lovstridig å legge ned Glåmos skole, uten en prosess i planarbeidet. Kommunedirektøren sa at dette ikke er relevant for Røros, fordi skolekretsene ikke er bestemt i kommuneplanen. Skolekretsene i Røros er ikke reglementsfestet.

Tove Iren Gløtheim Ryttervold (Ap) var tydelig på at hun ikke ville støtte en nedleggelse av Glåmos skole. Rune Steines stemmer for nedleggelse av Glåmos skole. Han mener at opprettholdelse av Glåmos skole ikke er økonomisk forsvarlig.

Anita Tustevatn har 12 års erfaring fra et annet kommunestyre. Hun sa i kommunestyret at hun aldri har sett så dårlig saksutredning i noen sak. Hun trakk fram konsekvensene denne saken har hatt for psykisk helse blant de ansatte, som har fått sin informasjon gjennom media.

John Anders Kokkvoll (Ap) ønsket å trekke en klar linje mellom situasjonen i Røros skole, og forslaget om å legge ned Glåmos skole. Kokkvoll var tydelig på at saken fremmet om skolenedleggelse ikke har grunnlag i et kommunestyrevedtak om å finne sparetiltak. Kokkvoll stemplet forslaget som er lagt fram som hastverk, og manglende respekt for politiske vedtak.

Mona Waldahl Slettum viste til at Høyre stemte for en nedleggelse av Glåmos skole i 2020. Høyre stemte ikke for en fredning av Glåmos skole da. Nå stemmer Høyre for å bevare Glåmos skole. Høyre mener likevel det er riktig å respektere vedtaket om fredning til 2027, for å ta vare på forutsigbarheten.

Mattis Danielsen (Røroslista) sa at skolenedleggelser er noe av det verste å behandle. Han ville ha svar på hvilke konsekvenser det vil ha for Røros kommune på å beholde Glåmos skole til 2027. Danielsen gikk til slutt for en utsettelse av nedleggelse.

Isak V. Busch mener verden har endret seg mer enn det var mulig å forutsi i 2020. Han sa det er problematisk med det løftebruddet en nedleggelse nå innebærer. Han går derfor inn for en nedleggelse. Han tolket stemningen slik at det er flertall i kommunestyret for å bevare Glåmos skole. Han mente at det er problematisk å vedta å ikke bruke penger på bygningsmassen, slik formannskapets vedtak sier..

Før votering ble det første gruppeledermøte om voteringsorden, så gikk partiene i gruppemøter. Der var det trolig enighet om nedleggelse hos SV, men enighet om bevaring av Glåmos skole i Høyre, Venstre og Senterpartiet. Arbeiderpartiets gruppe er delt, og i denne saken brukes ingen partipisk. Rødt og Rørosliste hadde ingen debatt i gruppemøtene, siden de to partiene sitter med en representant hver.

Kan bli nedlagt om 24 dager

Isak V. Busch (Ap) og varaordfører Christian Elgaaen (SV). De to partiene de representerer utgjør et suverent flertall i kommunestyret med 15 av 27 representanter.

Saken om nedleggelse av Glåmos skole nå, illustrerer en av politikkens mindre tillitsvekkende sider. Et vedtak i en sak gjelder bare frem til neste vedtak. Garantier om fredning i et politisk vedtak, kan være lite verdt. Saken kommer opp nå, som en spin-off i en sak, som handler om oppfyllelse av kravene som er satt i en lærernorm for alle kommunens elever.

De sist ansatte lærerne ved Røros skole, vil om dette vedtas, ha stor usikkerhet rundt om de får fortsette i jobben. I forslaget fra Kommunedirektøren varsles en prosess med de ansatte fortsetter etter et eventuelt nedleggingsvedtak, og følger arbeidslivets spilleregler. 

Det vil si at om nedbemanning ikke skjer ved frivillig avgang, blir det oppsigelser. Da vil lærere ved Røros skole med kort ansiennitet være svært utsatt, siden flere lærere ved Glåmos skole har lang ansiennitet. Uten kutt i antall lærerstillinger vil det ikke være noe å spare på å legge ned skolen i Glåmos.

Det følger også kostnader ved en nedleggelse. Et tilskudd innført av den sittende foreningen til små skoler, vil naturlig falle bort om Glåmos skole legges ned. Det vil også bli en økning i kostnadene til skoleskyss.

En annen økonomisk faktor som ville kunne slå hardt tilbake på Røros kommune, er inntektssystemet for kommunene. Med det systemet som gjelder nå, er mye av overføringene til kommunen knyttet til antall barn i skolene. De rikeste kommunene er kommuner med en ung befolkning og mange elever i skolene. Skole eller ikke skole på Glåmos vil kunne være en avgjørende faktor for småbarnsforeldre for om de bosetter seg der. Er det ikke skole på Glåmos synes Os som en bedre løsning. Os ligger ikke så mye lengre unna Røros, og der er det skole. En nedleggelse av Glåmos skole vil være en gave til Os kommune.

Nå er regjeringen inne i en prosess om å endre inntektssystemet for kommunene. Det er ikke kjent i detalj hvilke endringer som kommer, men av det som er kjent, ser det ut til at Røros er en av kommunene som vinner på det nye systemet, og at Frøya kommune er den kommunen i Norge som taper mest. Senterpartiet arbeider i regjering for at det skal ligge flere belønninger til de kommunene som holder liv i bygdene. Detaljene i dette er ikke kjent, og heller ikke om det er et flertall på Stortinget for et nytt inntektssystem. 

Torsdag får vi svar på om siste skoledag i juni, blir siste skoledag for alle ved Glåmos skole.

Tilsynssak mot Nord-Østerdal videregående skole

Statsforvalteren i Innlandet varsler tilsyn mot Innlandet Fylkeskommune som skoleeier av Nord-Østerdal Videregående skole på Tynset, etter at artisten Peder Angel fra Røros tok sitt eget liv i vinter. Selvmordet kom etter langvarig mobbing blant annet ved Tynset Videregående skole.

Gjennomgang av digitale tjenester viser at Peder Angel mottok flere sjikanerende meldinger, og oppfordringer om å ta sitt eget liv fra medelever.

I forbindelse med et russearrangement på skolen ble Peder Angel spylt ned, og trakassert av flere andre elever. Video av hendelsen ble spredd i sosiale medier. Dette skjedde få dager før Peder Angel tok sitt eget liv.

Foreldrene har i ettertid anmeldt flere navngitte personer.

– Dette dreier seg om potensielt straffbare handlinger andre personer har begått mot Peder Angel i tida før han døde. Et større antall enkeltpersoner er anmeldt, og politiet er bedt om å etterforske saken, sier familiens bistandsadvokat Roy André Håkonsen Arteid til NRK.

Flere enn 1000 på barnefestival

Røros barnefestival ble en stor publikumssuksess, da festivalen så dagens lys i fjor. I helga ble den andre festivalen i rekken arrangert, og denne gangen kom det enda flere enn sist. Festivalen foregikk i år som i fjor innendørs på Storstuggu og Røros Hotell. I år var det også et stort uteområde med lavvo og aktiviteter for barna. På festivalen var det både musikk, dans, show og fortellerkunst i alle former og fasonger. Det var også mange aktiviteter og lek i samarbeid med gode naboer og venner av Wenche Sundt Bendixvold-Ryjord og de andre initiativtakerne.

Barnefestival med Vitenshow

Røros Barnefestival er knappe to måneder unna og i dag annonserer festivalen som går av stabelen for andre gang 19-20. april 5 ytterlige artister og aktiviteter. Festivalen har fra før annonsert at det blir show med NRK Super og Fantorangen, konsert med popstjerna Bølgen, Vitenshow med Forsker-Frederic, lesestund med landets mest populære barnebokforfatter Malin Falch, danseshow med Chromatic Dance Crew og at den populære jazzgruppa Swing´it skal spille Disney-klassikere. 

Dagens slipp 

inneholder både konserter, lesestund og aktiviteter.Fredag 19. april kommer den lokale rap-trioen Tuveia fra Dalsbygda for å åpne festivalens nyeste scene i kjelleren på Røros Hotell! 

Bare fjas og blågras tar med seg sine 5 instrumenter (med hele 27 strenger!) for å underholde de minste barna med gode tradisjonelle barnesanger i bluegrass-stil, blandet med sine egne låter inspirert av barndomshelter som Knutsen og Ludvigsen og Øystein Sunde.

Forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson kommer til festivalen for å lese fra sin nyeste bok «Jakten på Troillfoten» der vi følger barna Odd og Svanhild som jakter på den hemmelige og magiske troillfoten.

I år blir det også gjensyn med to av fjorårets mest populære aktiviteter: Skattejakt med Sparebank 1 SMN og tegneverksted med Kunst & Kaos! Her får barna utfolde seg kreativt og trent seg på å lese skattekart!

Flere programposter skal annonseres

Frem mot påske skal festivalen annonsere artister og innslag fortløpende, til sammen skal festivalen bestå av 21 programposter, så det betyr at bare halve programmet er slippet til nå!

Rekordbra salg

Festivalen kan melde om godt forhåndssalg, og har allerede solgt tre ganger så mange hotellpakker på Røros Hotell sammenlignet med første festivalen i fjor. Tilsammen har festivalen plass til 700 publikum.

Mer informasjon om dagens slipp:

Tuveia

TuVeia består tå tri staute karer frå Dalsbyga, og «5 jorder sør førr a Therese Johaug» bor Roar Galaaen Bredalslien, Kristian Galaaen Bredalslien og Bendik Johnsen. Dom rappe på dialekt, me en humoristisk vri, om livet på bygda generelt og om hembygda dom e så stolt tå! 

TuVeia ha hølle det ekte i grønne fjøsdresser sea 2014 og fylt opp lokaler te randen der’om like seg best – på bygdescena. I 2021 tok dom turen ned te Oslo og deltok på Melodi Grand Prix. Søkkhakketa, livet e itte bestandig like enkelt på bygda; en må ha utstyret i orden, snus’n og capsa på plass te en kvar tid – men aller likest e det med høne, jakt, hembrent og nostalgi.

Bare fjas og blågras

Med albumene «Bestefar Burrito» (2017) og «Lørdagsgodt» (2021) i bagasjen så er Bare Fjas og Blågras klare for å lage skikkelig godstemning! 

Du får høre en fin blanding av gode tradisjonelle barnesanger i bluegrass-stil, blandet med Bare Fjas og Blågras sine egne låter inspirert av barndomshelter som Knutsen og Ludvigsen og Øystein Sunde.

Med trestemt sang og fem instrumenter med til sammen 27 strenger tar Bare Fjas og Blågras deg med til landsbygda for å spille låter slik ekte cowboyer ville gjort det!

Michael Stilson leser «Jakten på Troillfoten»

Michael Stilson er forfatter og tidligere fotballspiller. Sammen med illustratør Thomas Ambroses Fløttum har han skrevet den skumle og spennende historien om det som egentlig foregår under hjemmebanen til Rosenborg, Lerkendal. For finnes det egentlig en helt egen trollverden under gressmatta? Og hvem er egentlig den skumle banemesteren som lusker rundt i mørket på Lerkendal? 

Stilson leser høyt fra boka der vi følger barna Odd og Svanhild som jakter på den hemmelige og magiske troillfoten. Bli med (om du tør da…)!

Tegneverksted med Kunst & Kaos

Bli med Ellen Kristine fra Kunst & Kaos på tegneverksted! På Røros Barnefestival kan barna kose seg med tegning, fargelegging og andre kreative tegneøvelser.

Tegneark og fargeblyanter er på plass, og Ellen Kristine vil hjelpe barna slik at de får en herlig opplevelse og kan ta med seg et fint tegneminne hjem!

Skattejakt med Sparebank 1 SMN

Bruk skattekartet for å finne ledetrådene og løse gåten som leder deg til skatten!

Inviterer til barneskifest

Røros IL Ski og RørosBanken er klar for et nytt år med RørosBanken Skifest! Om Petter Nortug kommer vet vi ikke, men det blir barneskirenn på Øra stadion søndag, 3. mars. Trolig kommer flere hundre barn fra 0 til 12 år til å delta på Øra Stadion i nybygd skicross-løype. 

Arrangementsansvarlig i Rørosbanken, Robert Holm, og nestleder i Røros IL, Katrine Aas, presenterer planene for RørosBanken Skifest 2024 i et pressetreff på Øra stadion.

Se hvem som vil bli barnehagelærer

Tre personer har søkt på stilling som barnehagelærer i Brekken barnehage.

De som har søkt er:
1 Ellen- Ingrid Sødal (37) bor i Røros og jobber som pleieassistent/fysioterapeut
2 Anna Krusell (43) Kvinne bor i Härjedalens kommun og jobber som barnehagelærer 
3 Johanna Aukje Heins (57) bor i Holtålen