+ Smitteutbrudd vokser i omfang

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Utstyrssentralen utvider åpningstiden

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Innstilt som barnevernskonsulenter

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Drøftet innsigelser rundt vern av natur

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Vil skrinlegge barnehage i Verket

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Skjerpede testrutiner førte til at man oppdaget smitte

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Åpningstider på Vauldalen teststasjon

Pressemelding fra Røros kommune:

Obligatorisk testing ved innreise til Norge – gjelder også grenseovergangen ved Røros

Personer som reiser inn til Norge via grenseovergangen på Røros skal teste seg ved teststasjonen på Vauldalen.

Hvis du har oppholdt deg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge, skal du teste deg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge (se covid-19-forskriften § 4d). Det er hurtigtester som vil bli brukt. Grensepolitiet vil være tilstede ved alle åpne grensepasseringer og registrere innreisende.

Åpningstider Vauldalen teststasjon

Åpningstider på teststasjonen på Vauldalen, fra og med fredag 16. april 2021:

  • mandag til fredag: 06.30–12.00
  • lørdag til søndag: 08.00–12.00

Alle som kommer utenom åpningstid må vente helt til neste dag før de kan få krysse grensa inn til Norge. Når teststasjonen er stengt er også grensa stengt for grensepasseringer. Da er det kun personer som er unntatt kravet som får reise inn til Norge.

Reisende har plikt til å sette seg inn i regler og unntak

Vi gjør oppmerksom på at innreisereglene strammes inn fra midnatt, natt til fredag 29. januar 2021. Norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge kan fortsatt reise inn i Norge. Noen unntak gjelder.

Bakgrunn for beslutningen

Teststasjoner ved flere av landets grenser er et ledd i arbeidet med å forhindre importsmitte. Regjeringen innførte obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, med virkning fra 02.01.2021, da med teststasjoner på utvalgte grenseoverganger. Obligatorisk testing er innført i tillegg til eksisterende tiltak som krav om covid-19-test tatt <24 timer før innreise, krav om utfylt registreringsskjema ved ankomst til Norge og karantenekrav i 10 døgn. Fredag denne uken ble det bestemt at det skulle opprettes teststasjoner ved flere av landets grenseoverganger.

Røros kommune fikk oppdraget med å opprette teststasjon ved grensa fredag kveld, med frist om å være operativ onsdag morgen. Vi har jobbet for fullt gjennom helga, med mange involverte. Mandag kveld var alle detaljer på plass – blant annet lokaler, testutstyr, informasjon og bemanning. Vi er veldig glad for at så mange som 25 personer nå har sagt ja til å bemanne teststasjonen.

+ Barnehagesaken: Blir avgjort i mai

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Gjøsvika AS ønsker å bygge barnehage i Osloveien

Pressemelding fra Gjøsvika AS:

Gjøsvika AS, som eies 50/50% av Røros Vekst AS og Compenso Holding AS, med Henrik Raaden Slettum som styreleder, vil ha fortgang i barnehagebyggingen på Røros og ønsker seg en «grønn oase» av en barnehage i Osloveien.

Prosessen på Røros har vært lang uten at Røros kommunen har lyktes med å etablere et nytt barnehagetilbud på Røros. Vi anser at området i Osloveien kan være en særdeles god løsning. Tomten er på hele 10 mål og vi kan bygge en topp moderne barnehage som kan gi barna et godt og trygt barnehagemiljø. Tomten er stor og har gode lysforhold, kan opparbeides med god vegetasjon og kan tilpasses slik at det får et kupert og godt uteområde for barna.

Grunnforholdene på tomten i Osloveien ble i 2020 analysert og testet for skadelige stoffer og forurensing. Prøveresultatene viste at det var noe forurensning fra tida da Norske Skog drev virksomhet i området. Ingen forurensning ble avdekket etter at Fias drev sorteringsanlegg i området. Forurenset masse er fjernet og byttet ut med ren masse og området er derfor klarert og fritt for forurenset masse.

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.»

Regjeringens Veiledning for barnehager beskriver godt målsetningene for et godt barnehagemiljø for både barn og ansatte. – sier Slettum

Osloveien vil være et område som de neste årene vil være under stadig utvikling og vi har planer om å bidra til betydelig forskjønning. I tillegg til et stort lekeområde direkte tilknyttet en evt barnehage er det gangavstand til store friluft og lekeområder. Langegga og Øra via kulvert ved Gjettjønna ligger tett inntil tiltenkt område for barnehage. 

Sykkel og gangsti fra Femundveien i Gjøsvika til sentrum som vil sikre et godt trafikkbilde både for myke og harde trafikanter. Løsningen vil også kunne være med på å redusere bilkjøring til og fra barnehagen da den har nærhet til boligområdene i og rundt Gjøsvika, der hvor en stor del av barnefamiliene i Røros bor. I tillegg gir det en sikker adkomst til andre viktige nærområder, som f.eks området ved Doktortjønna, Skole, Bibliotek og andre aktiviteter som foregår i Røros Sentrum.

En løsning med barnehage i Osloveien vil bidra til en sterk reduksjon av biltrafikken i den allerede tungt belastede Sundveien. En problemstilling som har vært betydelig i mange år. I Osloveien vil det være godt med parkeringsplass for levering/henting av barn og også godt med parkering til de ansatte- fortsetter Slettum

Det planlegges et nytt boligfelt med opptil 70 boliger på Gjøsvikmoen, på motsatt sida av elven. Her er det også planlagt en broforbindelse mellom de to områdene, boligfeltet på Gjøsvikmoen og arealet som er tiltenkt barnehage. Tilknytningen mellom disse to områdene vi gjøre området i Osloveien enda mer sentralt for en barnehage i fremtiden.

Vi ønsker å møte kommunens behov, ved å bygge en 7 eller 8 avdelings barnehage i Osloveien og tilbyr i tillegg kommunen en løsning hvor Gjøsvika AS overtar og totalrenoverer dagens barnehage på Ysterhagaen. Barnehagen i Ysterhagaen som i dag er en 3 avdelingsbarnehage, foreslås utvidet med 1-2 avdelinger. Totalt ønsker derfor Gjøsvika AS å bidra med 12 avdelinger barnehage fordelt på 2 lokasjoner og vil være ihht politisk vedtak i Røros Kommune.

Med en slik løsning, vil ca 220 barn i Røros kommune få et helt nytt barnehagetilbud. Vi foreslår også at det tilrettelegges for en viss overkapasitet i byggene slik at Røros Kommune til enhver tid har nok barnehageplasser å tilby til de som trenger det, også utenfor det fastsatte inntaket i barnehageåret. Det vil gi muligheter for lokalbefolkningen og også skape større muligheter for tilflytting til kommunen.

Fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

Klimakampen kjemper vi på mange måter for barna våre! Gjøsvika AS ønsker å bygge så klimanøytrale barnehager som overhodet mulig.

Vi ønsker å være tydelig på en bærekraftig profil og tenker da utstrakt bruk av tre og muligens stein.

Utslipp av skadelige klimagasser skal reduseres. Samtidig skal det produseres grønn energi. Dette kan f.eks gjøres ved bygningsintegrert solcelleteknologi i bygningsmassen som igjen kan batterilagres i bygget. 

Vannbåren varme i alle gulv basert på grunnvarme vil gi en jevn utnyttelse og man kan oppnå opp til 5 ganger så mye energi enn ved elektrisk effekt.

For at bygget skal virke mest mulig optimalt, vil det også være mulig å installere styringssystem som optimaliserer energibruken lokalt. En viktig funksjonalitet i dette systemet vil være koblingen mellom elektrisk og termisk energi.

Her finnes det veldig gode og lokale leverandører for å skape de beste løsningene.

Oppstart

Som mange er kjent med har det også vært jobbet med andre muligheter for det samme området, men inntil videre er det ikke gjort noen bindende avtaler med andre leietagere. Det gir oss spillerom og en mulighet for å omprioritere plasseringen av disse til eventuelt andre områder.

Jeg mener det vil være fornuftig og riktig å ta i bruk de løsninger som finnes for å prioritere barnas oppvekstvillkår i Røros Kommune.

Vi er klare for å starte prosjektering og byggestart umiddelbart om Røros Kommune ønsker en slik løsning. Samtidig ønsker vi ikke forhaste oppstart, men vil sikre en god prosess sammen med politikere og administrasjon i kommunen for å sammen å etablere meget funksjonelle barnehagebygg på Røros. 

Grensependler har testet positivt

En grensependler har testet positivt på covid-19. På grunn av smitteutviklingen i Sverige ble rutinene for testing skjerpet inn på fredag av kommunesadministrasjonen og krisestaben.

– Det er en grensependler som har testet positivt og dette ble oppdaget på grunn av at vi skjerpet testregimet på fredag etter et møte i krisestaben. Alle arbeidstakere i det aktuelle firmaet er satt i karantene og de avventer testresultat, sier kommunedirektør Kjersti Jensås til Rørosnytt.

Fra og med i morgen testes alle pendlere med hurtigtest på vei inn til Røros om morgenen.