Gjøsvika AS ønsker å bygge barnehage i Osloveien

Pressemelding fra Gjøsvika AS:

Gjøsvika AS, som eies 50/50% av Røros Vekst AS og Compenso Holding AS, med Henrik Raaden Slettum som styreleder, vil ha fortgang i barnehagebyggingen på Røros og ønsker seg en «grønn oase» av en barnehage i Osloveien.

Prosessen på Røros har vært lang uten at Røros kommunen har lyktes med å etablere et nytt barnehagetilbud på Røros. Vi anser at området i Osloveien kan være en særdeles god løsning. Tomten er på hele 10 mål og vi kan bygge en topp moderne barnehage som kan gi barna et godt og trygt barnehagemiljø. Tomten er stor og har gode lysforhold, kan opparbeides med god vegetasjon og kan tilpasses slik at det får et kupert og godt uteområde for barna.

Grunnforholdene på tomten i Osloveien ble i 2020 analysert og testet for skadelige stoffer og forurensing. Prøveresultatene viste at det var noe forurensning fra tida da Norske Skog drev virksomhet i området. Ingen forurensning ble avdekket etter at Fias drev sorteringsanlegg i området. Forurenset masse er fjernet og byttet ut med ren masse og området er derfor klarert og fritt for forurenset masse.

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.»

Regjeringens Veiledning for barnehager beskriver godt målsetningene for et godt barnehagemiljø for både barn og ansatte. – sier Slettum

Osloveien vil være et område som de neste årene vil være under stadig utvikling og vi har planer om å bidra til betydelig forskjønning. I tillegg til et stort lekeområde direkte tilknyttet en evt barnehage er det gangavstand til store friluft og lekeområder. Langegga og Øra via kulvert ved Gjettjønna ligger tett inntil tiltenkt område for barnehage. 

Sykkel og gangsti fra Femundveien i Gjøsvika til sentrum som vil sikre et godt trafikkbilde både for myke og harde trafikanter. Løsningen vil også kunne være med på å redusere bilkjøring til og fra barnehagen da den har nærhet til boligområdene i og rundt Gjøsvika, der hvor en stor del av barnefamiliene i Røros bor. I tillegg gir det en sikker adkomst til andre viktige nærområder, som f.eks området ved Doktortjønna, Skole, Bibliotek og andre aktiviteter som foregår i Røros Sentrum.

En løsning med barnehage i Osloveien vil bidra til en sterk reduksjon av biltrafikken i den allerede tungt belastede Sundveien. En problemstilling som har vært betydelig i mange år. I Osloveien vil det være godt med parkeringsplass for levering/henting av barn og også godt med parkering til de ansatte- fortsetter Slettum

Det planlegges et nytt boligfelt med opptil 70 boliger på Gjøsvikmoen, på motsatt sida av elven. Her er det også planlagt en broforbindelse mellom de to områdene, boligfeltet på Gjøsvikmoen og arealet som er tiltenkt barnehage. Tilknytningen mellom disse to områdene vi gjøre området i Osloveien enda mer sentralt for en barnehage i fremtiden.

Vi ønsker å møte kommunens behov, ved å bygge en 7 eller 8 avdelings barnehage i Osloveien og tilbyr i tillegg kommunen en løsning hvor Gjøsvika AS overtar og totalrenoverer dagens barnehage på Ysterhagaen. Barnehagen i Ysterhagaen som i dag er en 3 avdelingsbarnehage, foreslås utvidet med 1-2 avdelinger. Totalt ønsker derfor Gjøsvika AS å bidra med 12 avdelinger barnehage fordelt på 2 lokasjoner og vil være ihht politisk vedtak i Røros Kommune.

Med en slik løsning, vil ca 220 barn i Røros kommune få et helt nytt barnehagetilbud. Vi foreslår også at det tilrettelegges for en viss overkapasitet i byggene slik at Røros Kommune til enhver tid har nok barnehageplasser å tilby til de som trenger det, også utenfor det fastsatte inntaket i barnehageåret. Det vil gi muligheter for lokalbefolkningen og også skape større muligheter for tilflytting til kommunen.

Fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

Klimakampen kjemper vi på mange måter for barna våre! Gjøsvika AS ønsker å bygge så klimanøytrale barnehager som overhodet mulig.

Vi ønsker å være tydelig på en bærekraftig profil og tenker da utstrakt bruk av tre og muligens stein.

Utslipp av skadelige klimagasser skal reduseres. Samtidig skal det produseres grønn energi. Dette kan f.eks gjøres ved bygningsintegrert solcelleteknologi i bygningsmassen som igjen kan batterilagres i bygget. 

Vannbåren varme i alle gulv basert på grunnvarme vil gi en jevn utnyttelse og man kan oppnå opp til 5 ganger så mye energi enn ved elektrisk effekt.

For at bygget skal virke mest mulig optimalt, vil det også være mulig å installere styringssystem som optimaliserer energibruken lokalt. En viktig funksjonalitet i dette systemet vil være koblingen mellom elektrisk og termisk energi.

Her finnes det veldig gode og lokale leverandører for å skape de beste løsningene.

Oppstart

Som mange er kjent med har det også vært jobbet med andre muligheter for det samme området, men inntil videre er det ikke gjort noen bindende avtaler med andre leietagere. Det gir oss spillerom og en mulighet for å omprioritere plasseringen av disse til eventuelt andre områder.

Jeg mener det vil være fornuftig og riktig å ta i bruk de løsninger som finnes for å prioritere barnas oppvekstvillkår i Røros Kommune.

Vi er klare for å starte prosjektering og byggestart umiddelbart om Røros Kommune ønsker en slik løsning. Samtidig ønsker vi ikke forhaste oppstart, men vil sikre en god prosess sammen med politikere og administrasjon i kommunen for å sammen å etablere meget funksjonelle barnehagebygg på Røros. 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn