PRM: Lansering av Šoop Šoop – Sámi Design Days 2020

Pressemelding fra Sametinget: Šoop Šoop – Sámi Design Days 2020 bli arrangert i Tromsø 4. og 5. februar 2020. Šoop Šoop skal være en ny arena for samisk design og en møteplass for designere, produsenter, tradisjonelle håndverkere og innkjøpere.

– Vi må gjøre samiske produkter mer tilgjengelige for den øvrige befolkningen, for behovet er der. Samtidig skal vi bidra med kunnskap om samisk kultur, sier sametingsråd for næring Silje Karine Muotka.

Arena for å vise fram samisk design
Sámi Design Days arrangeres over to dager. Den første dagen, 4. februar, vil samiske designere og produsenter møter innkjøpere som motebutikker, interiørforretninger, gallerier, museer osv. Den
andre dagen, 5. februar, vil de samiske bedriftene møter kundene.

Dette skal være en arena for produsenter å vise seg til et marked som strekker seg utover lokalmarkedet som de fleste selger til, samt åpne for at flere utenfor Sápmi får øynene opp for at samiske varer er mer enn kofter og kniver. For kunder vil det være et etterlengtet sted å handle samiske produkter utenfor turistbutikker, hvor disse ofte selges blant nisser og troll.

– Det at man samler gode produkter på en samisk designmesse der innkjøpere får eksklusiv tilgang én dag, og vanlig publikum den andre dagen, er veldig bra med tanke på å nå ut i verden med sine produkter. Det er viktig at man som samisk designer/duojár tar et bevisst valg om hvor og i hvilken sammenheng man stiller ut sine produkter, sier duojár Ove Stødle fra Indre Billefjord.

Gjøre samiske produkter mer tilgjengelig
Samtidig med at den samiske tilhørigheten vokser i takt med større aksept for samisk kultur og større synlighet, spesielt på TV og musikkscenen, så vokser også stoltheten for å bære samiske
identitetsmarkører i bekledning, smykker eller innredning.

Sametingsråd for næring Silje Karine Muotka. Foto: Kenneth Hætta

– Det er et paradoks at kvalitetsprodukter fra lokale samiske designere og produsenter fra Norge er utilgjengelig for befolkning og butikker i hele landet. Det er på høy tid at det etableres en profesjonell arena som gjør samisk design og kvalitetshåndverk tilgjengelig for alle butikker og kunder, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Skal bidra til kunnskap og forståelse
Šoop Šoop 2020 skal også bidra til at produsenter og innkjøpere får kunnskap om forvaltning av samisk identitet og kultur i en kommersiell setting.

Dette innebærer en forståelse for at samiske kulturuttrykk skal fremmes på en respektfull måte, for eksempel at tradisjonelle kofter følger familie og kulturtilhørighet, mens samiske designobjekter som
skjerf, klær og smykker er tilgjengelig for alle. Det skal bidra til å spre kunnskap til butikker og kunder som kanskje vegrer seg for å kjøpe samiske varer i frykt for å gjøre «feil», samtidig som det skal bidra til at samiske designprodusenter med stolthet kan se sine varer bli båret i en mangfoldig kundegruppe på tvers av kulturer.

Sametinget har engasjert Árvu, Være og Kreativ Industri til utvikling av Šoop Šoop 2020. Dette er bedrifter som både har dyp forankring i designfaget og sterk tilknytning til samisk identitet og kultur.

Bæjhkoehtimmie biejjijste Šoop Šoop – Sámi Design Days 2020

Preessebïevnese Saemiedigkeste: Læjkoedidie daatovidie goevten 4. jïh 5. b. 2020, dellie Šoop Šoop – Sámi Design Days 2020 öörnesåvva Romsesne. Šoop Šoop edtja akte orre areena årrodh saemien hammoedæmman, jïh tjåanghkoesijjie hammoedæjjide, produsentide, aerpievuekien vytnesjæjjide jïh åestiejidie.

–Tjoerebe saemien dorjesh vielie jaksoemieresne darjodh jeatjah årroejidie, juktie daerpiesvoete lea desnie. Seamma tïjjen edtjebe viehkiehtidh daajroem vedtedh saemien kultuvren bïjre, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta, mij dïedtem åtna jielemen åvteste.

Saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka. Guvvie: Kenneth Hætta

Areena juktie saemien hammoedimmiem vuesiehtidh
Sámi Design Days öörnesåvva göökte biejjieh. Voestes biejjien goevten 4. b. saemien hammoedæjjah jïh produsenth åesiestæjjide gaavnedieh goh vaarjoebovrh, interijöörebovrh, gallerijh, museumh jnv. Mubpien biejjien goevten 5. b. saemien sïelth sijhtieh åestijh gaavnedidh.

Daate edtja areenine årrodh produsentide gusnie åadtjoeh jïjtjemse akten maarhkedese vuesiehtidh mah leah vijriesåbpoe goh dïhte voenges maarhkede mejtie doh jeanatjommesh duekieh, jïh aaj
baajedh jienebh Saepmien ålkolen åadtjoeh vuejnedh saemien vaaroeh leah vielie goh gaptah jïh nejpieh. Åestiejidie sæjhta akte åajvoeh sijjie årrodh saemien dorjesh åestedh turistebovri ålkoli,
gusnie dah daamtaj duakasuvvieh jåvleaajjaj jïh tråalli gaskem.

–Gosse hijven dorjesh akten saemien hammoedimmiemeessese tjöönghkie, gusnie åesiestæjjah aktem eksklusijve faalenassem åadtjoeh aktem biejjiem, jïh sïejhme åestijh mubpien biejjien, lea
joekoen hijven åssjaldahke juktie olkese veartenasse jaksedh sijjen dorjesigujmie. Vihkeles doh saemien hammoedæjja/vytnesjæjja aktem vihties veeljemem vaeltieh gusnie jïh mennie ektiedimmesne satne sov dorjesh åehpiedahta, vytnesjæjja Ove Stødle, Indre Billefjovleste jeahta.

Saemien dorjesh vielie åehpies darjodh
Seamma tïjjen goh dïhte saemien ektiedimmie seamma varke jåhta goh jååhkesjimmie saemien kultuvreste jïh stuerebe våajnoesvoeteste, joekoen TV- jïh musihkescenesne, dellie aaj
garmeresvoete læssene saemien identiteetevæhtah vaarjojne jïh kleebjeginie guedtedh, jallh dejtie aatide mejtie gåetiej sisnie åtna.

–Akte paradokse kvaliteetedorjesh voenges saemien hammoedæjjijste jïh produsentijste Nöörjeste eah leah jaksoemieresne årroejidie jïh bovride abpe laantesne. Daelie gujht tïjje båateme akte profesjonelle areena tseegkesåvva mij dåarjojne sjædta ihke saemien hammoedimmie jïh kvaliteetevætnoe gaajhkine bovrine gååvnesieh jïh gaajhkide åestiejidie, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka jeahta.

Edtja daajroem jïh goerkesem sjugniedidh
Šoop Šoop 2020 edtja aaj viehkiehtidh guktie produsenth jïh åesiestæjjah daajroem åadtjoeh reeremen bïjre saemien identiteeteste jïh kultuvresne aktene kommersijelle ektiedimmesne

Daate sæjhta jiehtedh gaajhkesh tjuerieh goerkesem utnedh dejtie saemien kultuvrevæhtide seahkaridh, vuesiehtimmien gaavhtan gaptah leah vïedteldihkie fuelhkide jïh kultuvreektiedimmide,
mearan gaajhkesh maehtieh saemien lijnieh, vaarjoeh jïh kleebjegh nuhtjedh. Daate edtja viehkiehtidh daajroem geerjehtidh bovride jïh åestiejidie mah dagke eah rikti doesth saemien vaaroeh åestedh dan åvteste billieh «miste» darjodh, seamma tïjjen goh viehkehte guktie saemien produsenth hammoedimmeste garmeresvoetine maehtieh vuejnedh akte stoerre jïh gellielaaketje åestijedåehkie kultuvri dåaresth sijjen vaaroeh guedtieh.

Saemiedigkie lea stilleme sïeltide Árvu, Være jïh Kreativ Industri biejjide Šoop Šoop 2020 evtiedidh. Daate lea sïelth mah dovne tjarke tsåeptsiem hammoedimmiefaagesne utnieh jïh nænnoes ektiedimmiem saemien identiteetese jïh kultuvrese utnieh.

4 av 10 glemmer å snu brannslokkeren

Pressemelding fra If:

I 4 av 10 boliger blir det ikke gjort tiltak for å unngå at pulveret i brannslokkeren klumper og forsteiner seg, viser ny undersøkelse. Det kan gjøre at apparatet ikke virker eller fungerer dårlig ved brann.

Det går frem av en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If i forbindelse med Brannvernuka. Analysebyrået Kantar har gjennomført 1034 intervjuer over hele Norge.

Du bør vende brannslokkeren opp ned en gang i kvartalet eller halvåret for å være sikker på at pulveret inni ikke har forsteinet eller klumpet seg. I tillegg bør du sjekke at pilen på trykkindikatoren står på grønt og at plomberingen er intakt.

– Legg gjerne øret inntil apparatet, og hør etter en slags sildrelyd, sier branningeniør Anders R. Ellingbø i forsikringsselskapet If.

– Sørg for at sikkerhetssplinten sitter på plass, for å hindre at apparatet løser seg ut ved et uhell. Skumapparater trenger du ikke snu på, sier han.

Mer enn ni av ti nordmenn har brannslokkesapparat hjemme. To av ti sier de har husbrannslange, viser spørreundersøkelsen.

– For å ha mulighet til å slokke et branntilløp selv, er det et krav om at alle hjem skal ha et manuelt slokkemiddel i boligen. Enten brannslange eller brannslokkeapparat med en minimumsslokkeeffekt på 21A og et innhold på minimum 6 liter, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

– I tillegg skal det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. Selv om loven ikke krever det, mener vi man bør ha minst ett slokkeapparat i hver etasje, plassert i tilknytning til hovedsoverom og kjøkken, sier Søtorp.

– Alle i boligen bør gjøre seg kjent med hvor brannslokkeapparater eller slanger befinner seg, og hvordan de virker. Slokkerne bør stå lett tilgjengelig, understreker Anders R. Ellingbø i If.

Han peker på at det er viktig å øve på brann, uansett om du bor i en enebolig eller i en blokkoppgang i et borettslag.

Hvis det skulle begynne å brenne, stiller du sterkere hvis du har tenkt gjennom og øvd på hva du bør gjøre.

Laget rødmaling på den gamle måten

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nytt samspill mellom Vinterfestspill i Bergstaden og Ren Røros Frontal

Pressemelding fra Vinterfestspill i Bergstaden og Ren Røros Frontal:

Vinterfestspill i Bergstaden starter et kommunikasjonssamarbeid med Ren Røros Frontal. 

I 20 år har Vinterfestspill beriket Bergstaden med kammermusikk og konserter av stor variasjon. Tusenvis av publikummere har kommet til Røros for å møtes til gode musikkopplevelser på et unikt sted i den femte årstid. 

Nå ser Vinterfestspill framover mot de neste årene, og Ren Røros Frontal blir en langsiktig samarbeidspartner. For Vinterfestspill i Bergstaden skal Frontal levere ulike tjenester på kommunikasjon, som profilarbeid og løpende lanserings- og markedsmateriell. 

Daglig leder i Vinterfestspill i Bergstaden, Bjørn Nessjø, ønsker å være enda mer treffsikker i kommunikasjonen med publikum. 

-Det handler om hvordan vi snakker med publikum for å nå de på en god og effektiv måte. Vi vil gi best mulig informasjon og tilrettelegge godt både for våre eksisterende og nye målgrupper.

Nessjø presiserer også at det er viktig for Vinterfestspill å engasjere et Røros-firma. 

-Vårt samfunnsoppdrag handler mye om å være til for Røros, og det å kjøpe tjenester av bedrifter her, er med på å bygge samfunnet. Når Røros E-verk nå har valgt å bli Ren Røros, skyldes det at noen har tanker om hvem de er og hva de skal være – som handler om mer enn å selge strøm. Vi kjenner oss igjen i de tankene og hva vi også kan tilføre fellesskapet. At Ren Røros Frontal er i endring og vekst fører til ny energi og lyst som vi kan dra nytte av.

Daglig leder i Ren Røros Frontal, Sigrid M. Jansen, skryter av det Vinterfestspill har bygget opp i løpet av de siste 20 årene. 

-Vinterfestspill i Bergstaden er et fantastisk arrangement, og det er med stor ydmykhet vi nå tar på oss dette arbeidet. Sammen skal vi nå ta tak i kjernen av det som er merkevaren, og bygge og kommunisere det videre.


Havariøvelse ved lufthavna

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Vebjørn Sand kommer til Røros i dag

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Massivtremilepæl

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.