+ Godt nybilsalg i april

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Kontakt med ballen er frikjent

Pressemelding fra Norges idrettsforbund

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer ordinær idrettsaktivitet i lagidretter for de minste barna på grupper inntil 10 personer.

Smittevernveilederen, som er på 10 sider, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler. 

Åpner former«normal» trening for barn opp til 4. klassetrinn.
Kvalevåg er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med tilnærmet ordinær aktivitet.  

– I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball.Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik atutilsiktetfysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sierKarenKvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

Åpner opp for felles bruk av ball
I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.  

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

Ta i bruk innendørsanlegg
Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.  

– Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt.  
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
 • Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer.  
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.  
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.  
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes.  
 • Syke personer må holde seg hjemme 
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold  
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene 
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart 
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet 

Formålet
Formåletmed veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern. 

– Det har pågått et intensivt arbeidfra helsemyndigheteneog Norges idrettsforbund hari denne prosessen kungitt innspill. Forskriften og helsemyndighetenes egne vurderinger har vært styrende for utforming av veilederen og klargjør hvordan man nå kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier Karen Kvalevåg. 

Utarbeide en helhetlig plan
KUD vil nå, sammen med NIF, utarbeide en mer helhetlig plan for hele den organiserte idretten kan komme i gang med ordinær idrettsaktivitet, i tråd med den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Dette arbeidet starter allerede i dag. Samtidig vil alle særforbundalleredenå gjennom sine koronavettregler utarbeide egne retningslinjer for utøvelse av aktivitet innenfor sine respektive idretter. 

+ Avgjørende støtte fra RørosBankens Næringsfond

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Felles søppel, felles plukking

Pressemelding fra MDG

Miljøpartiet de grønne Røros arrangerte strandrydding for tredje år på rad 2. mai. Tusen takk til alle som møtte opp og også til de som ble rekruttert på stedet! Vi ryddet i områdene rundt Slegghaugan og i grøftene opp mot Småsetran og på Haugan. Søppel i vinden havner i grøftene og flyter ut i vassdragene og havet, først som makrosøppel og etter hvert som mikroplast.

Rørosmuseet stilte med bålpanne og fyringsved, og det ble grilling av den store snakkisen om dagen, Go’vegan vegangrillpølser, som produseres av Leiv Vidar for Synnøve Finden.

Fra strandryddeaksjonen Rent Røros! 2. mai 2020.

Det gir både glede og sorg å plukke andres søppel; glede på vegne av naturen som blir kvitt mikroplast og giftstoffer for hver sneip, snus og tyggis man plukker, og sorg basert på den uendelige mengden søppel som bare faller og faller til marken og vassdragene, år ut og år inn.

Man plukker ikke bare søppel fra ukjente avsendere, men også søppel som tydelig hører til grunneier eller foretakene som bruker plassen. Vi hadde kommet mye lenger med søppelplukkingen om også alle foretakene deltok og rensket sitt eget område og parkeringsplass.

MDG Røros har tidligere foreslått at politivedtektene for Røros kommune kan endres til å tillate bøtelegging av forsøpling, og at kommunen bør utplassere søppelkasser ved turområder som kan benyttes til både søppel og hundeposer.

De grønne har også et ønske til: Kan ikke Røros bli den første kommunen som fastsetter en årlig plukkedag for alle borgere og foretak? Herved kastes en rød-blå-grønn plastbadeball over til Røros kommunestyre eller til teknisk avdeling. Plukk opp ideen og sett en dato!

Hanne Feragen
Miljøpartiet de grønne Røros

+ Elektrifisering av Rørosbanen nærmer seg en realitet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Normal togtrafikk Rørorbanen i sommer

Pressemelding fra Bane Nor

I sommer blir det togtrafikk som normalt på de fleste jernbanestrekningene. Unntakene er deler av Østfoldbanen, Drammen- og Spikkestadbanen der det er planlagt nødvendig utbygging, vedlikehold og fornyelse.

Sommerferien 2020 blir for mange annerledes enn tidligere på grunn av koronasituasjonen. Flere er hjemme, og mange planlegger norgesferie. Likevel er vi i Bane NOR nødt til å holde deler av Østfoldbanen og Drammen/Spikkestadbanen stengt også denne sommeren fordi utbygging av Follobanen, Østfoldbanen og vedlikehold på jernbaneinfrastrukturen er planlagt i lang tid. Det er kritisk for fremdriften at vi gjennomfører det slik vi har planlagt. På grunn av kompleksiteten i arbeidet som skal gjøres er det heller ikke et alternativ å stenge på andre tidspunkt i løpet av året.

– Vi trenger sammenhengende arbeidsperioder over flere uker for å kunne utføre komplekse og større arbeidsoppgaver i jernbanesporene og i tilknytning til disse. Sikkerheten til de som jobber, er én av grunnene til at vi er nødt til å stanse trafikken, forklarer Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR.

Å bygge jernbane krever tett samarbeid med flere

Det er mange forhold som påvirker når vi skal stenge en togstrekning. Derfor planlegges de togfrie periodene flere år i forkant, blant annet for å sikre koordineringen av alt arbeidet. Flere aktører er involvert for at tog-, vei- og kollektivtrafikk skal gå så problemfritt som mulig gjennom sommerukene. Det er et puslespill, i samarbeid med tog- og godsselskapene, Vegvesenet, Ruter og ikke minst våre entreprenører og leverandører. Dette er én av grunnene til at det er vanskelig for oss å gjøre om planene på kort sikt.

– Arbeidet som gjøres i løpet av en sommer krever tett samarbeid, både i planleggingsfasen og underveis. Vi jobber med flerårige prosjekter, og for at alt arbeidet som er planlagt skal bli gjennomført, må fremdriften opprettholdes, også på sommeren. Hvis vi skulle utsette arbeidet, får det konsekvenser for utbyggingsprosjektene, og på sikt konsekvenser for forventet bedring av togtilbudet. I motsetning til vei er jernbanen et stivt system med få omkjøringsmuligheter, forklarer Frimannslund.

Gevinsten av sommerarbeidet

Når deler av jernbanen stenger over flere uker, er det for å sikre en mer driftssikker og robust jernbane, samtidig som jernbanenettet bygges ut. Der vi bytter ut gamle spor med nye, vil de reisende kunne oppleve bedre komfort. Togene går stillere, og det vil også de som bor ved jernbanen, kunne merke. Denne sommeren skal vi blant annet på Drammenbanen bytte ut spor fra Lieråsen til Brakerøya, samtidig som vi oppgraderer Lieråsen tunnel. Flere steder skal vi også oppgradere kontaktledningsanlegget. Det betyr at anlegget blir mindre sårbart. Vi ser at det er langt færre feil der hvor vi allerede har modernisert.

For å sikre at våre store utbyggingsprosjekt blir ferdigstilt til planlagt tid, er ukene på sommeren viktig. Blant annet skal den første delen av Ski stasjon, som er en del av Follobaneprosjektet, bygges ferdig i denne perioden. Tog som nå går på østsiden av stasjonen, flyttes over til den nye delen.

Vi holder hjulene i samfunnet i gang i en spesiell tid

På grunn av koronasituasjonen har regjeringen og Stortinget kommet med viktige tiltakspakker for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang, og derfor er det viktig at vi, som samfunnsaktør, bidrar til å opprettholde aktiviteten. I tillegg innebærer pandemien at de som skal reise med tog og buss i sommer kommer til å møte ekstra smitteverntiltak.

– Vi følger rådene fra helsemyndighetene, og har allerede iverksatt smitteverntiltak for de som jobber på jernbanen, for å unngå at de og de reisende skal bli smittet. For å redusere smittefaren på stasjonsområdene har vi forsterket renholdet. Stasjonene Oslo S, Østbanehallen og Nationaltheatret vaskes nå ned, i tillegg til at lokalene desinfiseres med hydrogenperoksid, et middel som er dokumentert effektivt mot koronaviruset. Det blir også satt opp avstandsmerking ved kø-områdene for bussene, sier Frimannslund.