Spennende tanker om direktefly til Stockholm

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

I morgen kveld snakker Unni Fjellheim om den tradisjonelle sørsamiske «snïjpetjohpe»

I morgen kveld klokken 18.30-20.00 steller Rørosmuseet i stand et foredrag på Doktortjønna hvor Unni Fjellheim skal være med og snakke om den tradisjonelle samiske luemodellen «snïjpetjohpe».

Skinn med og uten hår var opprinnelig de hovedsakelige materialene samene brukte til å sy klær og sko. Leggskinn og skalleskinn ble også brukt på mange ulike vis. Disse tradisjonelle materialene fra rein ga også den estetiske og karakteristiske formen som er særpreget for «Snïjpetjohpe».

Unni Fjellheim er veldig dyktig og kan mye om sørsamisk håndarbeid, reindrift, språk og om forskjellige tradisjoner. Foredraget om «snïjpetjohpe» vil foregå på sørsamisk.

Jirreden iehkeden Unni Fjellheim snïjpetjohpen bïjre soptseste

Jirreden tsåahka 18.30-20.00 Doktortjønna’sne Rørosmuseet aktem buerkiestimmiem öörnie gusnie Unni Fjellheim edtja meatan soptsestidh. Dan buerkiestimmien aamhtese lea: Dejpeli snïjpetjohph jïh gumhtie snïjpetjohpe byjreskem dïjpeme.

Juktie saemieh eeremes dueljeste, gaamesistie jïh gaallojste dovne vaarjoeh gaamegh gåaroejin. Gaamesh jïh gaalloeh jïjtjh maallem tjohpide vedtin. Dan dïehre snïjpetjohpe nemhtie vååjnoe.

Unni Fjellheim lea akte væjkele nyjsenæjja mij daennie dajvesne årroeminie. Dïhte jïjnjem åarjelsaemien vætnan, båatsoen, gïelem jïh ovmessieh vuekiej bïjre daajrah.

Jirreden buerkiestimmie snïjpetjohpen bïjre edtja åarjelsaemiengïelesne årrodh.

Gjenbruk av jul

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Den samiske forfatteren Inga Ravna Eira kommer til Røros bibliotek

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Båetije våhkoen tjaelije Inga Ravna Eira Röörosen gærjagåatan båata

Båetije våhkoen skïereden dæjstan 17.biejjien tsåahka 19.00 dïhte saemien tjaelije Inga Ravna Eira Röörosen gærjagåatan båata.

Inga Ravna Eira (71) båatsoefuelhkesne Kárášjohkesne byjjeni jïh dïhte lea lohkehtæjjine aarebi barkeme. Mohte dïhte aaj jarkoestæjja, joejkije, kultuvrebarkije jïh aaj lea lyrihke, novellah jïh maanajgærjah tjaaleme. Dïhte aaj ovmessieh heevehtimmide sov barkoen åvteste åådtjeme. Daan jaepien dïhte aaj lea kandidaate Noerthe raerien tjaelije-heevehtimmesne sjidteme.

Dïhte gærja mij nominasjovnem sjidteme lea «Ii dát leat dat eana» («ij daate leah dïhte eatneme»). Eira maahta årrodh dïhte voestes saemie Nils-Aslak Valkeapään mænngan mij maahta dam Noerthe raerien tjaelije-heevhtimmiem åadtjodh.

Sov tjïhtsegærja «Ii dát leat dat eana» aktem gïengeles saemien goerkelimmiem dorje jïh buerkeste guktie Uksáhkká eatnemen bïjre ussjede. Mathis Nango lea dunnie gærjesne guvviedamme.

Márjá-Liissá Partapuoli lij madtjeles jïh geerjene almetjetjåanghkoen åvteste

Jååkt’iehkeden tsåahka 17.30 Saemiedigkie almetjetjåanghkoem Röörosen Hotellesne öörni. Aamhtesh dunnie tjåanghkosne lin guktie Röörose reeremedajvine orreme jïh maam Röörosen tjïelte, almetjh jïh Saemiedigkie daelie edtjieh darjodh. Åvtehke byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtsisnie jïh lïhtsege Saemien parlamentarihkeles raeresne, Márjá-Liissá Partapuoli daate tjåanghkoen bïjre jeehti:

-Joekoen hijven gåeredi. Gellieh almetjh böötimh jïh mijjieh gellieh åssjalommesh åadtjoejimh mij lea buerie jïh ij daan soe buerie, jïh aaj mij edtja buerebe sjidtedh jïh man bïjre byörebe vielie barkedh.

Partapuoli aaj ussjede lij aevhkies Saemiedigkese råekedh almetjh daennie dajvesne mejtie buektiehtieh åarjelsaemiengïelem soptsestidh. Dïhte ussjede lea vihkeles Saemiedigkese juktie dellie Saemiedigkie maahta vielie politihkeles åarjelsaemien aamhetsi åvteste barkedh. Juktie lea vihkeles Saemiedigkie maahta gaajhki saemiej åvteste soptsestidh jïh barkedh. Stoerre eatnemelearoen mietie noerthelistie åarjese Saepmesne jïh dannasinie Partapuoli ussjede Saemiedigkie daarpesje vielie maahtoe guktie gïeletsiehkie lea daennie dajvesne.

-Tjåanghkosne tjïelke sjidti ihke åarjelsaemien gïeleööhpehtimmie tjuara buerebe sjidtedh. Lea aktem stoerre dåeriesmoere gaahkine reeremedajvine Saepmesne ahte lea daerpies vielie peedagogide jïh gïelevierhtide utnedh. Numhtie lea vaenie peedagogh jïh gïelevierhtieh daaroedehtemen gaavhtan. Lea jïjnjh barkoeh aajmene åvtelen båetebe gåabph sïjhtebe båetedh. Gïelereeremedajven åssjaldahkine voestes sïlle lea saemien maanajgiertide tseegkedh.

Partapuoli gegkeste tjïelte nuhtjie daejtie vierhtide mejtie daennie dajvesne gaavnoes. Dïhte jeahta lea buerie åarjelsaemien maahtoeh daennie tjïeltesne jïh dïhte vuarta Röörosen tjïelte modtele. Juktie tjïelten joekoen ulmie edtja årrodh ietniengïelelearohkidie jïh ietniengïeleutnijidie evtiedidh. Minngemosth Partapuoli sæjhta jiehtedh ahte Röörosen tjïelte byöroe jeatjah reeremedajvijste lïeredh mah dah leah dorjeme.

Godt inntrykk av Air Leap

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Sametingsrepresentant Márjá-Liissá Partapuoli var fornøyd med gårsdagens folkemøte

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ukjent brannårsak

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.