Båetije dæjstan saemien tjaelije Inga Ravna Eira Röörosen gærjagåatan båata. Guvvie: Avvir

Båetije våhkoen tjaelije Inga Ravna Eira Röörosen gærjagåatan båata

Båetije våhkoen skïereden dæjstan 17.biejjien tsåahka 19.00 dïhte saemien tjaelije Inga Ravna Eira Röörosen gærjagåatan båata.

Inga Ravna Eira (71) båatsoefuelhkesne Kárášjohkesne byjjeni jïh dïhte lea lohkehtæjjine aarebi barkeme. Mohte dïhte aaj jarkoestæjja, joejkije, kultuvrebarkije jïh aaj lea lyrihke, novellah jïh maanajgærjah tjaaleme. Dïhte aaj ovmessieh heevehtimmide sov barkoen åvteste åådtjeme. Daan jaepien dïhte aaj lea kandidaate Noerthe raerien tjaelije-heevehtimmesne sjidteme.

Dïhte gærja mij nominasjovnem sjidteme lea «Ii dát leat dat eana» («ij daate leah dïhte eatneme»). Eira maahta årrodh dïhte voestes saemie Nils-Aslak Valkeapään mænngan mij maahta dam Noerthe raerien tjaelije-heevhtimmiem åadtjodh.

Sov tjïhtsegærja «Ii dát leat dat eana» aktem gïengeles saemien goerkelimmiem dorje jïh buerkeste guktie Uksáhkká eatnemen bïjre ussjede. Mathis Nango lea dunnie gærjesne guvviedamme.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn