Jirreden Unni Fjellheim edtja snïjpetjohpen bïjre soptsestidh. Guvvie: Jan Magne Haugen

Jirreden iehkeden Unni Fjellheim snïjpetjohpen bïjre soptseste

Jirreden tsåahka 18.30-20.00 Doktortjønna’sne Rørosmuseet aktem buerkiestimmiem öörnie gusnie Unni Fjellheim edtja meatan soptsestidh. Dan buerkiestimmien aamhtese lea: Dejpeli snïjpetjohph jïh gumhtie snïjpetjohpe byjreskem dïjpeme.

Juktie saemieh eeremes dueljeste, gaamesistie jïh gaallojste dovne vaarjoeh gaamegh gåaroejin. Gaamesh jïh gaalloeh jïjtjh maallem tjohpide vedtin. Dan dïehre snïjpetjohpe nemhtie vååjnoe.

Unni Fjellheim lea akte væjkele nyjsenæjja mij daennie dajvesne årroeminie. Dïhte jïjnjem åarjelsaemien vætnan, båatsoen, gïelem jïh ovmessieh vuekiej bïjre daajrah.

Jirreden buerkiestimmie snïjpetjohpen bïjre edtja åarjelsaemiengïelesne årrodh.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn