Leserinnlegg fra Ståle Lund om boplikt

Diskusjonen rundt boplikt har nå rast en god stund på Røros. Snart skal saken tilbake til kommunestyret, her spiller Røros Arbeiderparti en nøkkelrolle. Fra kommunens tall vet vi at antallet «tomme» hus i Røros sentrum er stort, og det er økende. Og vi vet også hva årsaken til dette er. Det fokuseres av flere på de husene som er kjøpt av eiere som ikke har til hensikt å oppfylle konsesjonsplikten og blir dermed brukere av huset på feil premisser. Og det loves fra alle politiske hold at dette skal kommunen nå gjøre noe med. Det er vel og bra, men dette løser i liten grad problemet med «tomme» hus i gata. De aller fleste hus som i dag brukes kun i ferier og noen helger er hus som er rettmessig arvet og er dermed fritatt fra konsesjonsplikten. 

Gjennom den diskusjonen som har gått de siste dagene og ukene kan jeg ikke si at jeg har hørt et forslag til løsning av dette problemet fra de som er mot boplikt ved arv. Hvis det da ses på som et problem at rundt 20 % av husene i Røros sentrum kun er befolket i ferier og noen helger. 

Kommunene ser på dette som et problem. Her heter det i Kommuneplanens samfunnsdel, arealstrategi (2024-2030): 

«…vi må sikre fast bosetting i boliger i Røros tettsted.» 

Røros Arbeiderparti mente også dette var et problem før kommunestyrevalget i 2023. Her står det i partiprogrammet under overskriften BOPLIKTEN MÅ HÅNDHEVES: «Vi ønsker at boplikt skal bestå i vår kommune som et virkemiddel for å sikre at det skal bo folk i husene». Slik det er i dag, på grunn av unntaket ved arv, er boplikten ikke et effektivt virkemiddel for å sikre at det skal bo folk i husene. 

Så dersom Røros arbeiderparti skal oppfylle sitt eget og kommunens mål, må det gjøres noe annet og mer enn å opprettholde dagens boplikt og å love innstramminger mot de som på feilaktig grunnlag har kjøpt seg en fritidsbolig i Røros sentrum. 

Vi forstår at det kan kjennes tungt for mange å miste muligheten til selv å bestemme fullt ut hvordan en skal bruke sin bolig, og at dette kan kjennes som et inngrep i den private eiendomsrett. Men Røros Arbeiderparti har et ansvar for å se ut over den enkeltes rett, de har også et ansvar for å se på de samfunnsmessige konsekvensene av de politiske valg som tas. Tradisjonelt har Arbeiderpartiet vært et parti som har satt samfunnets interesse over den enkeltes der det har vært nødvendig, og vært villig til å bruke styringsredskaper for å oppnå dette der det har vært hensiktsmessig. 

 Ståle Lund

Sterke følelser i bopliktsaken

Leserinnlegg fra Tabita Berglund – Leder for Aksjonsgruppa for et levende Røros sentrum:

Boplikt er en sak som vekker stort engasjement og sterke følelser på Røros. Vi ønsker alle et levende sentrum, men er uenige om veien dit. Vi vet at minst 20 prosent av husene i sentrum ikke har fastboende, at tallet er økende og at hovedårsaken er unntaket fra boplikt ved arv. Noen av oss synes derfor det er verd å forsøke å fjerne det unntaket.

Aksjonsgruppa for et levende Røros sentrum har under min ledelse vært opptatt av å være saklig og faktabasert. Vi har ikke kritisert ett eneste menneske, verken beboere eller huseiere. Vi har heller ikke kikket inn i vinduene til folk. De som eier arvet fritidsbolig på Røros har bare benyttet seg av en mulighet lovverket gir dem. Vårt mål har vært å endre lovverket og håndhevinga av det. Aksjongruppa for et levende Røros sentrum har fremmet sitt syn på saken og har ikke mer å tilføye.

Tusen takk til alle som på hver sin måte har bidratt til å fremme saken. Musikerne som stilte opp på Konsert for et levende sentrum og publikum som vippset og kjøpte drikke i baren slik at musikerne fikk litt lønn for strevet fortjener en ekstra stor takk.

Jeg håper Arne Næss’ seks normer for saklig debatt kan være til inspirasjon for det videre ordskiftet.

Hvem skal arve Røros

Hvem skal arve Røros?

Leserinnlegg av Marit Ose

Da minstemann var ett år og de to eldste sju og ni, flytta vi fra Langset til Opdalgården i Bergmannsgata. Det er ikke vanskeligere å passe barn i gata enn andre steder. Mens ungene er små, må en uansett følge de hakk i hæl. Bilveier og farer er det over alt. Det som er spesielt fint i gata er at en har gårdsrom med fjøs og uthus ungene kan leke i. Og når en lukker porten, er det trygt å være i gården. Fra sentrum er det kort vei til skolen, barnehagen, biblioteket, Åsgjerdet, Doktortjønna og Øra. Naturen og skiløypa ligger også i gangavstand, så familiens nyeste tilskudd, fuggelhunden Fønky, har også et godt liv i sentrum. Men dersom småbarnsfamilier opplever at det er umulig å bo i gata på grunn av trafikken, så er det trafikken vi må gjøre noe med. For hva er verdensarven uten et aktivt bomiljø?

Den som driver i «gamle hus-bransjen» vet at denne typen boprosjekt er svært populære. Det stemmer ikke at alle unge kun vil bo et sted med oppvarma yttergang og elektrisk garasjeport. Instagram viser en helt annen sannhet med svenske og norske kontoer med opp mot 200k følgere. Her kan en få inspirasjon og dele erfaringer om ivaretakelse, oppussing og interiør i gamle hus. Bygningsvernmiljøet er stort på Instagram, og det er mye informasjon å hente hos alt fra vindusrestauratører til produsenter av linoljeprodukter. @gantelius_fonsterhantverk har 154k følgere!

Det å bo i gamle hus, lage seg et hjem og interessere seg for bygningsvern er blitt en kjempetrend, og Røros er stedet! Rørosmuseets Bygningsvernsenter er en foregangsmodell for bygningsvern i Norge. Kulturminnefondet gir støtte til restaurering, og kommunen har gode støtteordninger gjennom Uthusprosjektet og Vindusprogrammet. Det ungt folk mangler er muligheten til å få kjøpe en gård i gata til en overkommelig pris. Nå er tida inne for at nye generasjoner fastboende på nytt tar husa og gårdene i bruk. Da vil vi komme lengst mulig vekk fra Røros som kulisse og gjøre «vern gjennom bruk» gjeldene. 

Videre er tida inne for gjenbruk, bygningsvernbutikker, omsøm (@jointhefaebrik), dyrking i parsellhager, å produsere egne egg, leve bilfritt og å sette mindre fotavtrykk på klima og miljø. Etter å ha eid gård i gata i over fire år ser vi at det som er bra for miljøet, også er bra for lommeboka.

Som beboer i Røros sentrum kan jeg si noe om livet her og formidle ønsket om flere naboer. Men det hadde også vært interessant å høre fra Brekken og Glåmos hvordan situasjonen er der. Vi må heller ikke glemme Mælan som er et godt og sentralt sted å bo for folk i alle aldere. Der har jeg sjøl bodd tre ganger i løpet av livet. Der burde det ikke finnes feriehus. 

Så hvem skal arve Røros?

Nå og i framtida trenger vi folk som har vokst opp midt i kulturminnet. Det handler om overføring av brei kunnskap om stedets historie. Uten innbyggere med grunnleggende forståelse vil det bli vanskelig å ta vare på det store og viktige kulturminnet Røros. Noen skal arve dette stedet, og de vokser opp nå. 

Røros, 6.4.2024

Marit Ose

Hvor er medmenneskeligheten?

De siste ukene har både riksmedia og politikere på Stortinget engasjert seg i situasjonen til
mennesker fra Etiopia som har ulovlig opphold i Norge. En av disse har bodd på Røros siden
2002, altså 22 år. Han kom hit kom etter flere år alene som barneflykning under svært tøffe
forhold i Afrika. Han har aldri forsøkt å gjemme seg for norske myndigheter, men ettersom
myndighetene ikke har noen steder å sende han, har han stort sett fått være i fred på Røros.
Han har heller ingen mulighet til å reise lovlig noen steder, da han ikke har pass. Han har
ingen rettigheter og er pr definisjon kriminell ved at han oppholder seg i Norge, selv om
norske myndigheter vet at han ikke har noe alternativ.

Nagga Hailemichael har gjennom 22 år fått mange venner i lokalmiljøet. Han snakker norsk
og kan være en ressurs på mange arbeidsplasser. Han er snill, hjelpsom og ønsker bare å leve
et normalt liv. Vi er mange som er opprørt over at mennesker kan bli behandlet så
uanstendig i Norge.

Situasjonen tilspisset seg søndag 10 mars da norsk politi i en rassia for å arrestere Etiopiere,
brøt seg inn hjemme hos Nagga. Saken har fått nasjonal oppmerksomhet. Gunnar Stavrum i
Nettavisen har skrevet et leserinnlegg om saken, som er publisert på nettsiden til Arbeidets
Rett. Ut over dette er det ingen redaksjonell omtale i lokalavisa. Når lokalpressen ikke setter
fokus på den uanstendige og umoralske behandlingen som et menneske blir utsatt for i vårt
lokalsamfunn, kjenner vi behov for å si i fra. Som lokalsamfunn må vi ta ansvar og stille opp
for de som trenger hjelp og støtte. Vi ønsker med dette å vise at vi støtter Nagga i hans kamp
for et anstendig liv på Røros

.
Ola Høsøien
Erland Sjøvold
Frode Sjøvold
Ole Jørgen Kjellmark
Even Erlien
Erik Haagensen
Anne-Mari Hagensen
Monica Sæther Goodwine

Har du lyst?

Leserbrev fra Røros Amnesty ved Hans Oddvar Stuenes:

Vi trenger en reell samtykkelov nå!
I mer enn ti år har Amnesty jobbet for en samtykkebasert voldtektslovgivning i Norge.
Vi har ventet lenge nok nå!

En av fem kvinner, en av tre transpersoner, tre prosent av menn har vært utsatt for seksuelle
overgrep og mørketallene er nok store. Tallene er skremmende og må bli tatt på alvor.
En samtykkelov vil bidra til at flere voldtektsanmeldelser vil kunne etterforskes og straffes. To
av tre anmeldelser blir i dag henlagt. Det vil også fungere forebyggende og
holdningsskapende mot voldtekt og seksuelle overgrep.

Forslaget som nå ligger på bordet er ikke bra nok. Fordi det forutsetter at at den som blir
utsatt for overgrep må utrykke sin motvilje i ord eller handling før det kan defineres som
voldtekt. Men det er IKKE alltid slik at den som “Tier samtykker”.
Flere menneskerettighetskonvensjoner definerer sex uten gjensidig samtykke som voldtekt.
All sex skal være frivillig. 16 land i Europa, inkludert vår nordiske naboland har en straffelov
som stadfester at sex uten samtykke er voldtekt.

Du kan gå inn på samtykkelov.no og signere aksjonen der. Ved å signere denne aksjonen,
stiller du deg bak kravet om at Norge må få en reell samtykkelov, en voldtekstbestemmelse i
straffeloven som fastslår at all seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Du kan også
signere Amnesty sin aksjon for å kreve reell samtykkelov nå.
Det er ikke sex før begge har lyst!
Det er ikke vanskeligere enn å spørre -Har du lyst? Ja betyr ja!


Røros Amnesty ved Hans Oddvar Stuenes

Bekymringsmelding for økonomien ved Røros skole

Brev fra FAU ved Røros skole som er skrevet i forbindelse med budsjett/økonomien ved Røros skole:

FAU ved Røros skole vil med dette uttrykke sin bekymring for den økonomiske
situasjonen ved Røros skole.

Vi er glade for at driften ikke lengre er lovstridig. I inneværende skoleår er Røros
skole over lærernorm. Men etter å ha lest budsjett 2024 og handlings- og
økonomiplan 2024-2027 er det vanskelig å se at skole er et satsningsområde.
Kommunestyret har i de senere år vedtatt mange ulike planer som direkte og
indirekte henger sammen med skolehverdagen. I kommunestyremøtet 30.11 ble sak
85/23 «tilstandsrapport Rørosskolene 2023» behandlet, og tatt til orientering av
kommunestyret.

Det er mye fint å lese der, og vi vil benytte anledningen til å takke de som jobber med
barna våre. Men burde de ikke få enda bedre forutsetninger til å jobbe med fagene
sine?

Det må være utfordrende år etter år drive på minimum, og vi frykter at det over tid går
utover arbeidsmiljøet. At administrasjonen hvert år må kjempe sin sak for
nødvendige resurser burde være unødvendig, de burde ha gode forutsigbare
økonomiske rammer. Skolen har et bredt samfunnsmandat over for storsamfunnet å
tilegne elevene kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. La de ansatte få bruke tiden
sin på dette – å bygge en solid grunnmur for barna våre.

Knapphet på resurser gjør arbeidsforholdene krevende for de ansatte, og vi er
spesielt bekymret for de mest sårbare barna. Ofte trenger de i enda større grad å bli
sett for å skape trygge relasjoner. Da trengs det god tid til hver elev.

Samfunnet utvikler seg også i forhold til skolen, og det trengs ulik kompetanse for å
håndtere det. For å få til en god læringsarena er skolene også avhengig av andre
yrkesgrupper, som ikke nødvendigvis er lovpålagt. For eksempel er skolevegring ei
økende utfordring som krever mye av skolen. La de få resurser slik at de kan
beholde «alternativ klassebase» i ungdomsskolen, som er ett av tiltakene på det.
I tilstandsrapporten er det oppgitt flere mål, feks :

Vi bør ha ressurser utover nasjonale og lovfestede minstekrav.

Ha en lærer tetthet utover nasjonale lovfestede minstekrav, som er 15 på 1.-4. trinn
og 20 på 5.-10. trinn.
Når man vet at skole er vedtatt som et satsningsområde, står disse målene i stor
kontrast til budsjettforslaget. «Slik budsjettet legges fram, vil det være lovbrudd på
lærernormen fra høsten 2024 ved Røros skole» skriver rektor ved Røros skole. Dette
er på ingen måte akseptabelt, og må endres i det endelige budsjettet.
Grunnbemanningen må økes for å gjøre seg mindre sårbar, og det er faktisk lov å
være over norm. Neste år kommer det ny opplæringslov som stiller nye krav til
kompetanse, noe som også vil forsterke bemanningsutfordringene. Alle vedtak og
planer blir tomme ord hvis de ikke følges opp med nødvendige resurser.
FAU ved Røros skole forventer at kommunestyret enes om tilstrekkelige økonomiske
rammer til Røros skolene, slik at alle elever i Røros kommune har tilgang til like
ressurser.

Vi oppfordrer også samtlige politikere til å lese igjennom kommunedirektørens
innledning, det som kommunalsjef oppvekst skriver og beskrivelsen av skolene i
budsjettforslaget og handlings- og økonomiplanen 2024-2027, der beskrives
utfordringene godt.


FAU Røros
5.12.23

Hytteparadokset

Dette er et leserinnlegg av Per Morten Hoff, Røros Venstre.

Stadig flere advarer mot å bygge ned urørt natur med hytter. Klima- og
miljøministeren Barth Eide (AP), har ved flere anledninger i sommer vært ute
med det budskapet. Sist ut er Anne Rokkan i DN 23.8. Rokkans kommentar er
aktuell for Røros, som en av landets største hyttekommuner og med flere
kontroversielle hyttefelt til kommende behandling.

Noen av de punktene som Rokkan tar opp, og som vi som bor på Røros må
tenke over er:

Hyttebyggingen er i ferd med å ødelegge det som har vært verdien i hyttelivet,
nemlig tilgang til rekreasjon i urørt natur.

I flere store hyttekommuner reises også spørsmålet om hvem som tjener på
utbyggingen, og i stigende grad reises det kritikk mot at lokalbefolkningen blir
skadelidende, og i alt for liten grad blir hørt. Hvem skal prioriteres innbyggerne
i kommunen, eller folk fra andre kommuner som ikke er fastboende? Hvem har
ansvar for at naturen ikke overbelastes?

Pengene styrer?
Det skremmende er at det er hyttekommunene selv som representerer den
største trusselen, siden de forsøker å utnytte det økonomiske potensialet i økt
hyttebygging. Pøser man på med hytter, blir mang en kommunedirektørs
budsjettbekymring mindre. Det er kanskje ikke så rart at
kommuneadministrasjonen, ikke bare på Røros, men i mange kommuner er
positiv, til enda flere hytter. I Fruhaugen-saken har kommunedirektøren hyllet
prosjektet. Innstillingen er farget og ensidig positiv. 53 negative høringer til
tiltaket i forrige runde og en positiv, kalles for motstrid.
I partidiskusjonen på Storstuggu, ble Fruhaugen diskutert. Der ble det
presentert en hypotese om at en utbygging vil kunne gi kommunen 60.000 kr
pr hytte i skatteinntekter. Det riktige beløpet er 42.000 pr hytte. Men man må
ikke glemme at inntekter også gir utgifter. Til f.eks. ny vannforsyning, utbedring
av vei, bygging av busslommer og fortau, økt veivedlikehold, økte utgifter til
renseanlegg og økte avfallsmengder, og ikke minst utgifter til helse og omsorg
for hytteboere. Ser vi på Trysil, Geilo, Sjusjøen har noen utbyggere tjent seg
steinrike, men kommunene sliter. Investeringsbehovet har hopet seg opp når
det gjelder infrastruktur. Så kommer alt det som ikke kan tallfestes og som er
viktigst: Fri tilgang til urørt natur. Rokkan skriver i sin kommentar: «Den
kanskje mest undervurderte verdien ligger i å ikke bruke naturen til noe som
helst. Urørt natur spises nå opp i et ekkelt tempo.»

Hvem er viktigst?
Dagens mobilitet gjør at hytteeiere har hele landsdeler som nedslagsfelt. Det
betyr at kommunene ikke lenger planlegger for egne innbyggeres ønske om fritidsbolig, men er mest opptatt av å legge til rette for personer, som ikke er bosatt i kommunen, og som i tillegg legger begrensninger på kommunenes egne innbyggere.

Hvis ikke landet skal hakkes enda mer opp av hyttebyer som belaster både
eget område og har hyttekommunen som friareal, må vi begynne å tenke oss
om.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (AP) er klar i sin tale: «Samlet sett
mener jeg det har vært for mye bygging og for få begrensninger. I Norge har
det nå gått for langt.» Noe å merke seg for et splittet Røros AP, når Fruhaugen
skal opp til ny behandling i det nye kommunestyret.

Grønnvasking
Rokkan skriver i sin kommentar at; «ordet hytte opprinnelig betyr lite/fattigslis
hus. De hytteplanene det gis tillatelse til i Norge nå, er 103,1 kvadratmeter i
gjennomsnitt.» På Røros blir det fremstilt som et grønt kvantesprang når
størrelsen på hyttene på Fruhaugen kun skal være 150 kvadratmeter. Det er i
beste fall en total misforståelse av hva bærekraft er.

Rokkan skriver videre: «Konfliktene mellom hyttefelt og fastboende har vokst
kraftig de siste tiårene. Mange steder føler lokalbefolkningen seg oversvømt.
Meningen med å bo i ei bygd forsvinner, forteller de. I Gudbrandsdalen klager
hyttefolket på kyr som skiter og oppleves skremmende, mens bøndene
påpeker at utmarksbeitet gir fôrverdier for en milliard kroner i året.»
På Fruhaugen foreligger det tinglyst beiterett, når det ble beitet der i 2021 og
2022, så kaller tiltakshaver det for en provokasjon i et åpent brev til
kommunestyret. Det lover ikke akkurat godt, om det skulle bli ja til utbygging.

Arealnøytralitet
Røros Venstre vil jobbe videre for arealnøytralitet. Det betyr at vi i stedet for å
ødelegge mer intakt natur, skal bruke våre arealer mer effektivt. Hyttebygging
må skje på utlagte tomter i eksisterende felt. Hyttefolket har vært og er viktig
for Røros, men de som ikke bor i kommunen, må aldri bli viktigere enn de som
bor og virker her. Vi kommer til å kapitalisere i mange år på det grunnlaget vi
har, og på allerede byggeklare tomter og vedlikehold. Trykker vi for hardt på
gassen, vil det virke stikk imot sin hensikt. Da flykter hyttefolket. Fordi det var
en bit av vår natur og kultur de opprinnelig ønsket seg. Ikke å gå i kø, lete etter
parkering, eller å måtte løpe livredde fra beitende krøtter.

Per Morten Hoff, Røros Venstre

Samferdsel og flyrute – Senterpartiet leverer et mer pålitelig flytilbud

Senterparti-laga i Holtålen, Os og Røros er opptatt av god og effektiv samferdsel, og mener det er et viktig middel for å nå andre mål i samfunnet, skriver ordførerkandidatene for Senterpartiet i Os, Røros og Holtålen i dette leserinnlegget.

Avinor-lufthavnen på Røros, som åpnet i kommunal regi allerede i 1957, er et viktig bidrag i utviklingen av regionen. Flyruten til Oslo lufthavn Gardermoen, er en såkalt FOT-rute, som betyr at staten lyser ut drift av flyruten på anbud hvert 4. år. Ruten betjenes i dag av Widerøes Dash-8 fly.

I flyanbudet som ble lyst av Samferdselsdepartementet i vår, markerte vi en politisk seier med nattparkert fly i hangar. Dette sikrer at de reisende i større grad kan stole på at flyet går og til rett tid. Maksimalprisene for flybilletter senkes også, fra 1. april 2024. I tillegg ble andre krav i anbudet styrket, det er etter vårt syn nødvendig å sørge for at staten får kvalitet for pengene som anvendes på flyruten.

Senterparti-laga i Holtålen, Os og Røros er opptatt av god og effektiv samferdsel, og mener det er et viktig middel for å nå andre mål i samfunnet. Lufthavnen og flyruten drives som kjent uten bruk av kommunale midler, og er til nytte for nærings- og reiseliv, for bolyst og i beredskapssammenheng.

Hvordan kan flyruten bidra til verdiskapning og utvikling?

Reiselivsaktører på både norsk og svensk side, i samarbeid med Visit Røros og Østerdalen, jobber for økt passasjertrafikk og verdiskapning med basis i luftfart.

Sikre regionens næringsliv gode og effektive flyforbindelser innen- og utenlands.

Flytilbud i kombinasjon med elektroniske hjelpemidler, sikrer at flere kan bo lokalt hos oss og ha jobben sin andre steder.

Senterpartiets folkevalgte har hatt gjennomslag i utviklingen av flyanbudet på Røros, og lover å fortsatt stå på for flytilbudet i vår region.

Kristoffer Tamnes, Ordførerkandidat Røros Senterparti

Ivar Midtdal, Ordførerkandidat Os Senterparti

Jan Håvard Refsethås, Ordførerkandidat Holtålen Senterparti

Arbeiderpartiet om helse, omsorg, kompetanseheving og velferdsteknologi

Vi mangler sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere og renholdere. Vi er avhengige av alle, på tvers av yrker, for å få arbeidsdagen til å gå opp, og ingen yrker er viktigere enn andre, skriver varaordførerkandidat Røros Arbeiderparti, Sadmira Buljubasic i et leserinnlegg.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har vært så privilegert og fått jobbe i eldreomsorgen de siste 10 årene. Ja, privilegert, fordi det er personlig givende å få bidra til at de eldre opplever en verdig alderdom med tjenester tilpasset den enkelte. De siste årene har det imidlertid skjedd en endring. Vi mangler arbeidskraft, og denne mangelen blir stadig mer dramatisk i årene som kommer, ikke bare lokalt, men også globalt. Vi mangler sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere og renholdere. Vi er avhengige av alle, på tvers av yrker, for å få arbeidsdagen til å gå opp, og ingen yrker er viktigere enn andre.

Arbeiderpartiet setter økt bemanning høyt på prioriteringslista.

Vi ser også behovet for å tilrettelegge lærlingtid for hver enkelt, slik at alle lærlinger får fullført løpet så trygt og godt som mulig, sammen med veiledere som får tid til å være nettopp veiledere. For å øke kompetansen til ansatte som allerede er i jobb, må det også være mulig å ta fagbrev på jobb uten at det skal gå utover livskvaliteten til den enkelte.

Og, heltid er normen. Alle skal ha lønn det er mulig å leve av, og slippe å bekymre seg for hvordan neste lønnslipp ser ut. De som ønsker deltid, skal selvsagt fortsatt ha muligheten til det.   

Så til slutt, en arbeidsdag i helse og omsorg er kompleks og består av mange forskjellige oppgaver. Noen av disse oppgavene kan løses med hjelp av velferdsteknologi. Vi har kommet langt de siste årene, med både medisindispensering, varsling og GPS-muligheter. Velferdsteknologien er her for å hjelpe og lette på hverdagen til ansatte, brukere og pårørende. Den er på ingen måte ment å erstatte varme hender, men er et bidrag til økt trygghet, mestring og sikkerhet. Mestring og trygghet er viktig for alle uansett sykdomsbilde, og velferdsteknologi kan bidra til bedre livskvalitet til både hjemmeboende og til brukere på institusjon. For hjemmeboende kan det bety å bo lengre hjemme i kjente og trygge omgivelser og at pårørende kan være trygge på at sine nærmeste har det bra og får assistansen de trenger når de trenger det. 

Gi en stemme til en trygg og verdig alderdom – stem Arbeiderpartiet. Godt valg!

Sadmira Buljubasic, varaordførerkandidat Røros Arbeiderparti.

SV vil gjøre enda mer for barn og unge

Fritidsaktiviteter skal være for alle, uavhengig av økonomi, skriver 2.kandidat for Røros SV, Hilde M.G Danielsen i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Inkludering og mangfold er sterkt vektlagt i mange kommunale planer og
vedtak den siste tiden. Vi må tilrettelegge for organisert aktivitet,
men også være med på å skape uformelle møteplasser der det er trygt og
interessant å være sammen i et fellesskap.

Det å inkludere og vise bredde er også forebygging. Å jobbe forebyggende opp mot utenforskap og uhelse blant barn og unge vil være svært viktig fremover. Vi trenger de gode og trygge møteplassene, uansett hvilket interessefelt man har. Dette er plasser som ungdomsklubben, idrettsarenaene,det nye biblioteket og
frivilligsentralen på Nilsenhjørnet, sammen med området rundt.

Fritidsaktiviteter skal være for alle, uavhengig av økonomi. SV ønsker
å innføre friplasser i kulturskolen, videreføre utstyrssentralen og
gjennomgå ordningene for søskenmoderasjon i kommunen. Vi vil arbeide
for at alle barn og unge får delta på fritidsaktivteter.

Ingen barn skal stå utenfor leken. Derfor har det vært viktig for SV å
prioritere gratis SFO i forhandlingene om statsbudsjettet. Fra høsten
2023 får både 1. og 2. klassinger 12 timer gratis SFO i uka. SFO blir
med dette enten gratis eller mye billigere. Dette fører til økt
deltakelse på SFO, og det betyr noe for lommeboka til barnefamiliene.

Tiltak og prioriteringer som senker terskelen for deltakelse, fører
til mer inkludering og gjør økonomien bedre for familier. Det er viktig, bra og
nødvendig. Eksempler på gode prioriteringer er for eksempel vedtak som vi fikk gjennom i kommunestyret i Juni, et nytt fritidsfond som dekker kontigenten i fritidsaktiviteter til barn og unge opp til 18 år. Dette vil vi jobbe med fremover, og slike gode eksempler ønsker vi flere av. Røros Sv vil fortsette å prioritere de gode inkluderende og rettferdige tiltakene også fremover.

Hilde M.G Danielsen
2.kandidat for Røros SV