Mange bra innspill under Sametingets folkemøte på Røros Hotell i kveld

Mange mennesker er samlet for å diskutere hvordan Røros har vært og skal utvikle seg som sørsamisk forvaltningskommune. Foto: Jenny-Krihke Bendiksen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Hele det nye kommunestyret klart

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Hilde Danielsen lea joekoen geerjene juktie edtja tjïelteståvrosne barkedh

Daan jaepien lïhke-veeljeme Röörosisnie vuesehte SG 14,7% gaajhkide gïelijste åadtjoeji. Daate illedahken gïelh leah stuerebe goh evtebe jaepieh. SG’en gåålmeden kaandidate Hilde Danielsen lea öövre geerjene veeljemen illedahken åvteste.

-Manne jïh mijjieh SG’sne libie öövre madtjeles daan jaepien veeljemen åvteste. SG’en gïelh leah dej minngemes jaepiej bijjeli byjjenamme jïh mijjieh libie aaj madtjeles SG’en illedahkh abpe laanesne. Mohte manne leam joekoen madtjeles juktie manne leam SG’en gåålmeden kandidaate jïh dannasinie åadtjoem tjïelteståvrose tjaangedh.

Daelie gosse Hilde Danielsen edtja tjïelteståvrosne barkedh satne sæjhta SG-politihkem lutnjedh mij buerie SG-aarvoevåarome åtna. Hilde dååjve jïjnjem dan bïjre barkedh. Dïhte aaj tuhtjie saemien aamhtesh leah öövre vihkeles lutnjedh jïh satne sæjhta saemien aamhtsigujmie barkedh.

-Mov vaajmoe saemien aamhtsi åvteste tsaapma, jïh nov lea dannasinie manne politihkem lyjhkem. Manne vïenhtem eelki saemiej aamhtsigujmie, jïh dan åvteste sïjhtem saemiej aamhtesidie lutnjedh. Sïjhtem sjïere gïelen bïjre barkedh jïh aaj juktie Röörose lea reeremedajvem sjïdteme jïh sïjhtem jïjnjem dan bïjre barkedh. Tuhtjem vihkeles buerie nuepiede maanajgiertesne, skuvlesne, voeres-såjhtosne jïh saemien healsosne tseegkedh. Mov mïelen mietie saemieh edtjieh seamma reaktah utnedh goh jeatjah almetjh.

Hilde lea öövre positijve jïh sæjhta jeatjah saemien organisasjovnigujmie båetije biejjide laavenjostedh, goh maehtieh eejtegh, noerh jïh båeries almetjh årrodh. Vuesiehtimmien gaavhtan saemien healsoeviermie, voeres-raerie jallh eejteghviermie.

Marianne Breiguttu, Hilde Danielsen, Christian Elgaaen jïh Hanne Hauge leah SG’en kandidaath, jïh dah leah öövre geerjene daan jaepien veeljemen åvteste.

Daan gaskebiejjien tsåahka 17.30 edtja almetjetjåanghkoe Röörosen hotellesne årrodh, jïh dïhte aamhtese lea «Akte jaepie saemien gïelen reeremedajvesne». Hilde Danielsen edtja daan gaskebiejjien tjåanghkoe dåeriedidh jïh dan nåennieh leah tjïelke:

-Mov nåennieh leah ahte almetjh gieh daennie tjïeltesne årroeminie åadtjoeh dej mïelh jiehtedh jïh buerkiestidh guktie dah tuhtjieh saemien reeremedajvesne årrodh. Vuartam buerie moenedimmie jïh aaj man bïjre tjoerebe vielie barkedh. Reeremedajvem sjidtedh ij leah akten jaepien bijjelen dorjeme jïh manne tuhtjem byörimh guhkebe båeteme. Nov daajram Röörosen tjïelte dejnie barkeminie jïh vuartam edtjebe vielie dejnie båetije biejjide barkedh.

Voestegh Hilde Danielsen aavode guktie dej båetije jaepieh sjidtjieh. Tjïerteste dïhte lea joekoen garmeres jïh geerjene juktie åadtjoe tjïelteståvrosne barkedh. Dïhte aaj öövre geerjene juktie daen soe gellieh almetjh leah SG’m veeljeme. Hilde jeahta dïhte stoerre nåennieh jïjtjese åtna ,edtja jïjnjem barkedh jïh daate lea aktem joekoen dïedte. Hilde jïjnjem aavode tjïelteståvrosne barkedh jïh hååhkesje gieltegs sjædta båetije biejjide.

En storfornøyd Hilde Danielsen er blitt valgt inn i kommunestyret

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Satser friskt på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Hærverk på Reiselivets hus

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Disse er klare for kommunestyret

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Daan biejjien Saemiedigkie almetjetjåanghkoem öörnie

Daelie Röörosen tjïelte lea reeremedajve aktem jaepiem orreme jïh daan biejjien Saemiedigkien byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtse diekie Röörosese båata.

Daan biejjien skïereden 10.biejjien dæjstan Saemiedigkien byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtse Röörosese båata jïh edtja aktem ræhpas almetjetjåanghkoem öörnedh. Dan almetjetjåanghkoen aamhtese lea «Akte jaepie saemien gïelen reeremedajvesne» jïh edtja Röörosen hotellesne tsåahka 17.30-19.00 årrodh.

Åvtehke Márjá-Liissá Partapuoli jeahta ahte Saemiedigkie sæjhta govledh guktie daan jaepien reeremedajvine orreme, maam almetjh daennie dajvesne ussjedieh, jis leah naanh haestemh jïh guktie Röörosen reeremedajve edtja båetije biejjide evtiedidh. Daan jaepien aaj lea aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie – IYIL 2019, jïh dannasinie Saemiedigkie sæjhta vielie gïeligujmie barkedh.

Márjá-Liissá Partapuoli aaj jeahta hååhkesje almetjetjåanghkoe gieltegs sjædta, jïh aaj hååhkesje almetjh sïjhtieh dïsse tjåanghkose mïnnedh Saemiedigkien byjjenimmie-, hokse- jïh ööhpehtimmiemoenehtsinie soptsestidh.

Fornøyd og lettet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Reaksjoner fra valgets vinner

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.