+ Glimt av hestefølgene

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Martnasåpningen 2019

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Martnastrafikk dirigert om Galåen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Voeresh veeljemelæstojne jïh voeresepolitihke veeljemeprogrammine

Politihkeles krirrieh jïh læstoeh jïjtjemse ryöjredieh daan tjaktjen tjïelte- jïh fylhkendigkieveeljemasse. Gosse daejrebe ahkedh jienebh voeresh siebriedahkesne sjædta, dellie tjoeperdihks joekoen vaenie båarasåbpoe tjirkijh leah nammoehtamme jearsoes sijjine veeljemelæstojne, Saemiedigkien voereseraerie veanhta.

Nöörjen årroejijstie joe bijjelen 1. millijovnh årrojh bijjelen 60 jaepieh. Dan åvteste vihkeles båarasåbpoe almetjh nuepiem åadtjoeh meatan årrodh dennie politihkeles stuvremesysteemesne. Jïh joekoen gosse tjïelth jïh fylhkh tjåanghkan bïejesuvvieh jïh sagke stuerebe sjidtieh goh daelie, jïh politihkeles nænnoestimmieh enn guhkede mijjeste dorjesuvvieh goh aarebi. Daan biejjien fer vaenie båarasåbpoe almetjh meatan dejnie almetjeveeljeme årgaanine.

Saemiedigkien voereseraeresne veanhta båarasåbpoe almetjh byöroeh vyljehke årrodh veeljemelæstojne tjåadtjodh jearsoes sijjine guktie dej lea nuepie veeljesovvedh tjïelteståvroej jïh/jallh fylhkendigkiej sïjse. Gosse læstojne tjåadtjoeh, dej aaj leah jienebh nuepieh veeljesovvedh tjïelti jïh fylhki vueliemoenehtsi sïjse.

Saemiedigkien voereseraerien mietie lea aaj vihkeles politihkeles krirrieh jïh læstoeh veeljemeprogrammh utnieh mah voeresepolitihkem jarngesne utnieh. Gosse båarasåbpoe almetjh leah meatan politihkeles barkosne voengesne, dah sijhtieh maehtedh meatan årrodh sijjen jieledetsiehkieh evtiedidh tjïeltine jïh fylhkine.

Saemiedigkien voereseraerie haasta politihkeles krirrieh jïh læstoeh båarasåbpoe almetjh meatan vaeltedh dan politihkeles stuvremesysteemen sïjse jïh voeresepolitihkem hammoedidh fïereguhten veeljemprogrammine.

Eldre på valglister og eldrepolitikk i valgprogrammene

Politiske partier og lister forbereder seg til høstens kommune- og fylkestingsvalg. Når vi vet at det blir stadig flere eldre i samfunnet, er det bekymringsfullt at svært få eldre representanter er nominert på sikre plasser på valglistene, mener Sametingets eldreråd.

Av Norges befolkning er allerede nå over 1 mill. innbyggere over 60 år. Det er derfor viktig at eldre mennesker får anledning til å være med i det politiske styringssystemet. Og spesielt etter sammenslåing blir kommuner og fylker mye større enn nå og politiske vedtak blir gjort lenger unna oss enn tidligere. I dag er eldre mennesker mye underrepresentert i folkevalgte organer, står det i en pressemelding fra Sametinget.

Sametingets eldreråd mener at eldre folk bør være villige til stille opp på valglister på sikre plasser slik at de har mulighet til å bli valgt inn i kommunestyrer og/eller i fylkesting. Ved å stå på listene, har de også flere muligheter til å bli valgt inn i kommunenes og fylkenes underutvalg.

Det som også er viktig for Sametingets eldreråd, er at politiske partier og lister har valgprogrammer som har fokus på eldrepolitikk. Ved at eldre folk deltar i politisk arbeid lokalt, vil de kunne være med på å utvikle sine levekår i kommuner og fylker.

Sametingets eldreråd oppfordrer politiske partier og lister om å inkludere eldre folk i det politiske styringssystemet og å utforme eldrepolitikk i sine respektive valgprogrammer.  F

+ Deler ut 85 gavekort på 85-årsdagen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Gleder seg til å møte igjen kundene sine

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Klar for sin første martna

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Åpningsseremonien er i gang

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Jubileum for søstrene Nøren

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.