Rørosmuseet åpner igjen 13. juni

Pressemelding fra Rørosmuseet:

Rørosmuseet åpner dørene for publikum den 13. juni, etter en 3 måneder lang stengeperiode på grunn av koronasmitten.

«Nå skal vi bidra til å få fart på Rørosregionen igjen, og vi skal bidra med et bredt spekter av tilbud –både til lokalbefolkningen, hyttegjester og et forhåpentligvis rekordstort antall norske turister. «Næringsministeren blinket ut verdensarven på Røros som reisemål på flere av regjeringens pressekonferanser, vi satser på at mange tenker som henne!», sier museumsdirektør Odd Sletten.

Den 13. juni vil Smelthytta åpnes med vårt ordinære utstillingstilbud, og med en forlenget mulighet til å oppleve Håkon Gullvågs kunst gjennom sommeren. På Olavsgruva går vi i gang med daglige omvisninger fra samme dato, og vi tar opp igjen Bergstadvandringen. Gruppetilbudene i gruva og gatelangs i bergstaden må ha antallsbegrensninger og navneregistrering, og det vil derfor være lurt å bestille plass på forhånd.

Doktortjønna friluftspark åpner vi igjen som planlagt den 20. juni – vi satser på at isen på Tjønna har gått til da. Der vil det være familieaktiviteter og dyr som tidligere sesonger, og det blir fortsatt mulig å få seg en tur i Eliasbåten.

Gjennom sommeren vil vi også tilby vandringer og formidlingstilbud i hele Circumferensen – det skal bli mulig å besøke både Ratvolden, smeltehytter i Holtålen, Oddentunet i Os og mye mer i løpet av sommeren.

Museumsdirektør, Odd Sletten. Foto: Rørosmuseet

«Det var vondt å måtte stenge museet den 13. mars, men beslutningen var lett å ta for at vi skulle bidra i dugnaden mot smitten. Det samme ansvaret føler vi nå når museene åpner igjen – vi skal gjøre det på en trygg måte, samtidig som vi skaper gode og attraktive opplevelser,» sier Sletten. Det skal være lett for publikum å delta i aktivitetene våre, og samtidig føle seg trygg for smitterisikoen. Vi ivaretar tryggheten gjennom å begrense størrelsen på grupper og samtidig besøkende, men ikke minst gjennom å sørge for god informasjon, god tilgang til håndsprit og et intensivert renhold på museene. «Så lenge alle er sitt ansvar bevisst på å holde seg hjemme ved luftveissymtomer, så skal alle våre gjester kunne besøke oss uten risiko», sier Sletten videre.

Følg med på museets nettsider www.rorosmuseet.no for mer informasjon om åpningstider og arrangement gjennom sommeren!

Ny reindriftsdirektør ansatt

Pressemelding fra Fylkesmannen

Camilla Knutsen (41 år) er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun får ansvar for å følge opp ei naturbasert næring med ca. 40.000 rein som utøves over store deler av Trøndelag og i flere av fylkene sør for oss.

nutsen har jobbet i reindriftsforvaltningen siden 2006. Hun har vært konstituert som direktør siden februar i år. I 2014 ble reindriftskontorene slått sammen med fylkesmannsembetene. Siden sammenslåingen av daværende Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har avdelingen vært representert på Snåsa og Røros, med i alt åtte ansatte. Avdelingen har ansvar for forvaltning av all reindrift i Trøndelag og sørover.  

Jeg ser frem til å fortsette med de viktige oppgavene som avdelingen utfører. Vår hovedoppgave er å ivareta reindriftas interesser og dermed sikre fortsatt sør-samisk språk og kultur, sier Camilla Knutsen.

En av to

Knutsen blir nå en av tre reindriftsdirektører i landet, da Fylkesmannen i Troms- og Finnmark og Fylkesmannen i Trøndelag har egne reindriftsavdelinger. I tillegg har Landbruksdirektoratet en reindriftsdirektør. (I Nordland er landbruksavdelingen og reindriftsavdelingen slått sammen til en avdeling). Avdelingen er faglig underlagt Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.

Jeg er veldig glad for at Camilla har takket ja til jobben som reindriftsdirektør. Med denne ansettelsen har vi sikret oss en faglig sterk leder med sterk motivasjon for og evne til å sette den nasjonale reindriftspolitikken ut i livet, sier fylkesmann Frank Jenssen. 

Førstelinje for næringa

Hovedoppgaven til reindriftsavdelingen å bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken, som er å bidra til ei økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Blant annet er avdelingen førstelinje opp mot reindriftsutøverne, de veileder i forbindelse med etablering og overføring av siidaandeler, gir råd i gjerdesaker, godkjenner bruksregler, er sekretariat for reinmerkenemndene og bidrar til reindriftsbasert næringsutvikling. En annen sentral oppgave er å ivareta viktige interesser for reindriftsutøverne i saker etter plan- og bygningsloven, eksempelvis kommunale arealplaner.

Fakta

Navn: Camilla Knutsen
Alder: 41 år
Aktuell: Nytilsatt reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag
Leder for: Åtte ansatte, som er fordelt på kontoret på Snåsa og Røros
Hovedoppgave: Bidra til at den nasjonale reindriftspolitikken blir iverksatt og fulgt opp.

Ny smittevernveileder for kulturskolen

Pressemelding fra Norsk Kulturskoleråd

Veileder om smittevern for kulturskolen er oppdatert med nye viktige endringer. Blant annet har Folkehelseinstituttet nå gitt Norsk kulturskoleråd innspill som gjør at den nye versjonen har blitt enda mer presis for den fasen av koronapandemien landet vårt og kulturskolen som skoleslag nå er inne i.

Smittevernlederen, som har fått navnet Veileder om smittevern for kulturskolen, finner du på nettsida kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole.

Veilederen som nå ligger ute, er tredje versjon av denne veilederen. I likhet med hva gjelder veilederne for barnehage og skole, har det også for denne veilederen vært behov for hyppige oppdateringer i gjenåpningsfasen. 

Folkehelseinstituttet har bidratt og kvalitetssikret

Mange av endringene i den tredje versjonen, kommer etter innspill fra Folkehelseinstituttet (FHI). 

– FHI setter ikke «godkjent-stempel» på smittevernveiledere som ikke hører til oppdrag vi har fått av Helse- og omsorgsdepartementet/regjeringen. Norsk kulturskoleråd har bygget Veileder om smittevern for kulturskolen på en av veilederne vi har skrevet. Jeg har lest gjennom veilederen for kulturskolen, og nå er våre innspilte endringsforslag tatt inn i denne veilederen. Det er mer enn godt nok. Det viktigste budskapet er at man ikke behøver å være strengere enn det som står i veilederen, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl (bildet) fra Folkehelseinstituttet.

De nye endringene kan du lese om nederst på nettsida der smittevernveilederen er utlagt – her ser du endringene.

Det er Norsk kulturskoleråd som har initiert og utarbeidet veilederen, med blant annet KS og Creo som gode samarbeidspartnere og etter å ha innhentet råd og innspill fra mange eksterne miljøer med relevant kompetanse.

Intensivt arbeid for kulturskolerådet og gode hjelpere 

Det er en prosjektledelse bestående av tre rådgivere som leder kulturskolerådets arbeid med smittevernveilederen. De tre er Merete Wilhelmsen (prosjektleder) (f.v. i bilderekka), Sigrun Fostad og Kristin Geiring. Kulturskolerådet har som intensjon at veilederen skal gi råd og støtte til kulturskoler i drift under koronavirusutbruddet våren 2020.

Kulturskolerådets arbeid med veilederen om smittevern i kulturskoler under koronapandemien ble påbegynt i forrige uke. Veilederen er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd i samarbeid med KS, fagforbundet Creo, medlemskommuner, kulturskoler og kulturskolerådets fylkesstyrer i Vestland og Nordland. Kulturskolerådet har også lyttet til innspill fra en rekke andre kommuner og kulturskoler.

Arbeidet har foregått i tett samarbeid med ulike fagmiljø og enkeltpersoner, noe som har bidratt godt til å få fram en helhetlig og nyansert veileder for bruk i kulturskolen. Drama- og teaterpedagogene, Norske Dansekunstnere, visuelle kunstfaglærere ved Bergen kulturskole og instrumentmakere fra flere steder i landet er eksempler på slike bidragsytere.

Naturlig nok er også kulturskolens departement, Kunnskapsdepartementet, blitt kontaktet av Norsk kulturskoleråd i forbindelse med veilederarbeidet. Departementet har bestemt at det på statlige hold ikke skal produseres en egen smittevernveileder for kulturskolen, men vil be Utdanningsdirektoratet om å spre informasjonen om rammene for kulturskolenes virksomhet til kommunene og kulturskolene.

Kulturskolen er å regne som opplærings- og utdanningsinstitusjon

– Men Kunnskapsdepartementet ga oss en viktig presisering av hvordan en skal forstå de kommunale kulturskolenes plass og rolle i forhold til koronapandemien. Kulturskolen er tydelig definert som en opplærings- og utdanningsinstitusjon, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

Kommunen har ansvaret – kulturskolerådet en støttespiller

– Som for grunnskoler og kommunale barnehager, er det også for kommunale kulturskoler svært viktig å ha gode planer og systemer for oppstarten. For Norsk kulturskoleråd er det i denne sammenhengen av sentral betydning å peke på det helhetlige ansvaret kommunene har for oppstart av sine kommunale virksomheter, spesielt med tanker på at det er de samme barn og unge en møter både i barnehagen, grunnskolen og kulturskolen. Det er derfor nødvendig at en har en basis i et felles system og reglement i kommunen, sier direktør Morten Christiansen.

Smittevernveilederne som er utviklet for barnehage, grunnskole og videregående skole danner et naturlig grunnlag for smittevern også i kulturskolen. – Det er imidlertid element knyttet til kulturskole og kulturskoleundervisning som innebærer at kulturskolen bør ha en egen komplett og spesialtilpasset smittevernveileder, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Men han understreker at kommunene – uansett hva veileder gir råd og tips om – må gjøre sine egne vurderinger i forhold til oppstart av kulturskolene.

Lys fremtid med nytt samarbeid

Pressemelding fra Optimera

Idéhus og Optimera har inngått avtale for perioden 2020 til 2024. – Denne beskjeden ble svært godt mottatt blant våre forhandlere, sier John Fornes, markedsleder i Idéhus.

Idéhus er en norsk huskjede med hovedkontor i Trondheim, 45 års erfaring og rundt 65 forhandlere over hele landet. Forhandlerne, som er selvstendige og lokale håndverkerbedrifter, står for om lag 350 boligprosjekter og 50 hytteprosjekter årlig.

– Mye av vår suksess er tuftet på en enkel, ukomplisert markedstilnærming med konsepter primært knyttet til hus og hytter, i tillegg til ROT-markedet. Vi har en egen teknisk avdeling med arkitekter og ingeniører, samt gode, solide avtaler. Avtalen med Optimera er et nytt, stort skritt i riktig retning for oss, sier Fornes.

Evner å tenke nytt

Det er ikke enkelt å være frittstående byggmester i dag. For mange hindres fremdrift av stadig økende krav til blant annet dokumentasjon og miljø. Som forhandler i Idéhus har hovedkontoret ansvar for å innfri regler og krav for sine forhandlere.

– Det er en trygghet vi gir våre forhandlere, som de gir sine sluttkunder. For å gi denne tryggheten må vi ha riktige samarbeidspartnere, som Optimera. De evner å tenke nytt og møte krav og behov knyttet til blant annet tilgjengelighet, logistikk, digitalisering og miljø, sier Fornes.

– Jeg vil spesielt trekke frem Miljøfyrtårn-sertifisering og en smart miljøfiltrering Optimera har i sin nettbutikk. Det gjør at våre forhandlere trygt kan handle varer og tjenester med riktig miljøprofil til prosjekter som krever dette. Idehus kan gjennom denne avtalen med Optimera velge om de ønsker materialene levert som løpemeter, precut, konstruksjonspakke eller elementer. Denne valgfriheten er viktig for oss da vår virksomhet innbefatter både store og små prosjekter som krever forskjellige løsninger, fortsetter han.

– Vi i Idéhus er stolte av å ha Optimera med på laget, og avtalen vil styrke både Idehus totalt, men ikke minst hver enkelt forhandler og Optimera, avslutter Fornes.

Milliardavtale

I et femårsperspektiv har avtalen mellom Idéhus og Optimera en potensiell verdi på rundt 1 milliard på innkjøp.

– Dette er naturligvis gledelig vekst for begge virksomheter, og den store gulroten er at vi sammen kan videreutvikle tilbud og tjenester til Idéhus sine forhandlere, og markedet generelt, sier Jan Rostad, salgsdirektør i Optimera.

– Konkurransen i byggevaremarkedet blir stadig tøffere. Det handler om å levere produkter og tjenester som opprettholder og øker effektivitet i alle ledd i byggeprosjekter. Når Idéhus velger oss tar jeg dette som en bekreftelse på at vi innfrir på disse områdene, avslutter Rostad.

Fjellet lå i tider lange, tyst og øde natt og dag

Pressemelding om 17. mai

Årets 17. mai-komite på Røros kunne selvsagt valgt å la den lille rare byen på fjellet ligge tyst og øde selv på nasjonaldagen i koronaåret 2020, men i stedet har de brettet opp ermene og lagt mye jobb i å lage en helt spesiell feiring som de håper vil stå som et vakkert minne i – ja, nettopp – tider lange.

Når både myndigheter og folkevettet sier at de fysiske møtene folk imellom må begrenses, må gode alternativer diskuteres. I dagens teknologiske verden er det meste mulig, men det finnes naturligvis begrensninger for hva som er fornuftig, både økonomisk og praktisk.

Komiteen på Røros omtaler seg selv som en kreativ gjeng med et godt nettverk av flinke folk, og er sikre på at de vil nå sitt mål om en enestående og minneverdig feiring av den dagen og det flagget og landet vi alle er så stolte av.

Buss for tog?

«Nei, det overlater vi til de som har vyer om å transportere folk over lengre avstander enn vårt lokale 17. mai-tog» humrer en representant for komiteen. Årets tog vil gå akkurat like mange meter som før, det starter på Malmplassen som alltid, og ender samme sted etter å ha snirklet seg den vanlige ruten gjennom de vakre, vårkledde gatene i vår kjære bergstad.
Forskjellen denne gang er at toget starter litt tidligere, er betraktelig kortere, og består av langt færre personer enn tradisjonen tilsier. Noen av de lokale speiderne, komiteen, og Røros janitsjarorkester utgjør årets kortesje. Smittevernreglene sier at ikke fler enn 50 personer kan samles på ett sted, og med de ovenstående er den grensa nesten nådd. Det betyr at man beklageligvis ikke kan tillate at folk «henger seg på» eller samles i gatene, men komiteen oppfordrer sterkt til at alle som bor i husene langs ruta står på trappa si eller henger ut gjennom vinduene og bidrar til lydnivået i gatene som aldri før.
Toget, og selvsagt de som følger komiteens oppfordring, vil bli filmet. Filmen vil bli fritt tilgjengelig når den er ferdig produsert.

Familieshow i Storstuggu

Det er flere tradisjoner man ikke tuller med på Røros 17. mai, og en av dem er familieshowet i Storstuggu. Heldigvis lar det seg gjøre å lage dette også i år, om enn på en noe annerledes måte. I strømmingens tidsalder, hvor de fleste har et forhold til internett, håper komiteen å kunne nå de aller fleste i Røros kommune. Komiteen fremhever at en annen positiv side ved dette er at alle hyttefolk og utflyttede rørosinger som savner sine kjære og sitt hjemsted vil kunne oppleve dette på samme vilkår som de som bor her. Det vil bli både direkteinnslag og opptak fra tidligere på dagen (inkludert toget), samt dekning av lokale mindre arrangementer i Brekken og Glåmos, alt sydd sammen av de dyktige programlederne Aina Sandnes Røste og Harald Hauge, som inntar sofaen i peisestua i vårt flotte kulturhus. Hvordan publikum kan få tatt del i dette vil bli behørlig bekjentgjort på både digitale og fysiske medier i dagene frem mot nasjonaldagen. Det samme gjelder programmet for dagen, det er fortsatt noen detaljer som må på plass før det kan offentliggjøres ifølge komiteen.

Skal vi spleise?

Selv om veldig mange stiller opp på dugnad kan man ikke forvente at bedrifter og personer som har medieproduksjon som en av sine hovedinntektskilder – en kilde som dessuten for mange delvis har tørket ut som følge av situasjonen vi er i – har mulighet til å gjøre dette gratis.
Og enda lokalt næringsliv og Røros kommune bidrar på det økonomiske plan, håper komiteen at du som elsker Røros også kan være villig til å bidra til at vi alle får den feiringen vi fortjener.

Hvis du ønsker å være med, gå til lokalverdi.no/roros på internett, velg 17. mai-arrangementet, fyll inn beløpet du ønsker å bidra med, og velg om du vil betale med Vipps eller kort.

Et eventuelt overskudd vil være med på å sikre at neste års komite får arrangert en heidundrende 17. mai-feiring når situasjonen forhåpentligvis er mer normal enn i år.

Røros blir testarena for ny energi- og klimateknologi

Pressemelding fra TrønderEnergi, Equinor, Powel og Ren Røros

Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer – på Røros.

Rørosingene kan bli «grønne testpiloter», og bidra til lavere strømregning for seg selv og bedre energiløsninger for andre, når det unike storskalaprosjektet «Ren Respons» settes i gang i løpet av mai. Ren Respons skal gå over tre år og har et budsjett på 30 millioner kroner. Enova bidrar med omtrent 11 millioner kroner. 

Fra venstre: Arnt Sollie, administrerende direktør, Ren Røros AS – Klaus Livik, Chief Strategist, Powel AS – Stein Danielsen, Head Of Innovation, Powel AS – Hanne Wigum, Manager Wind & Solar Technology, Equinor – Gøril Forbord, Konserndirektør teknologi, TrønderEnergi AS. Foto: Toril Hegstad, Powel

Erfaringene fra prosjektet er ventet å få stor innvirkning på klima og miljø, da det kan bidra til å forme et mer fleksibelt energisystem som frigjør fornybar energi til sektorene som må elektrifiseres.

En rekke ulike aktører, også lokale, er invitert til å være teknologipartnere i prosjektet hvor det skal installeres både smarthusløsninger, elbilladere, batterier og ny solcelleteknologi.

Målet er å skape et lokalt energisystem åpent for mange teknologileverandører.

Unik mulighet for grønn vekst
Erfaringene fra prosjektet kommer til å bidra til reduserte klimagassutslipp, blant annet gjennom mer fornybar kraftproduksjon, mindre behov for oppgradering av strømnettet og elektrifisering av transportsektoren.

– Dette en unik mulighet for videre grønn vekst for Røros som region og Ren Røros som selskap. I tillegg vil det trolig bety mye for lokal industri og ha en direkte positiv innvirkning på vårt eksisterende kraftsystem, sier Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros AS.

«Ren Respons» er et samarbeid mellom Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel. 

Målet er å oppnå en mer effektiv bruk av energi og fleksibilitet for forbrukeren, samt bidra til forbedret forsyningssikkerhet. Det skal man oppnå gjennom å utvikle fremtidsrettede, grønne og kortreiste energiløsninger. Powel skal levere en teknologiplattform som sørger for at systemet optimaliserer energibruk og energiproduksjon, mens energiaktørene i prosjektet skal utvikle nye forretningsmodeller. Denne tverrfaglige satsningen er ikke ny for Powel. De ble i mars en del av Volue-gruppen, som har som mål å bli en ledende teknologileverandør for det grønne skiftet i Europa.

– Det er spennende å være med på å skape innovative lokale energisystem med sluttkunden i sentrum. Powel har lang tradisjon for å bidra til optimal utnyttelse av energiressurser og effektive strømnett. Prosjektet har som ambisjon å redusere klimautslippene og vi gleder oss til å delta aktivt med vår kompetanse og IT-løsninger for å gjøre dette mulig, sier administrerende direktør i Volue, Trond Straume.

Smarthus og elbillading

TrønderEnergi ser fram til det tverrfaglige samarbeidet i Ren Respons.


– Det er et sterkt team som har funnet sammen. Målet er i første omgang å gjøre Røros grønnere og høste erfaringer av prosessen. Vi har en klar ambisjon om at prosjektet skal munne ut i konkrete og mer energieffektive løsninger, som kan tas i bruk kommersielt, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Enova har støttet flere andre prosjekter rundt omkring i landet som er med å bygge et energisystem for framtiden. 

– Dette trenger vi for å bli et lavutslippssamfunn med fortsatt høy verdiskaping og gode levekår i hele landet. Gjennom dette prosjektet får vi nok et spennende tilskudd. Det er et energifaglig sterkt konsortium som står bak, og gjennom å bruke Røros med sin nettsituasjon og tøffe klimatiske forhold som testarena, vil de teknologiske løsningene virkelig få prøvd seg. Her kan vi få høstet erfaringer som kan komme samfunnet til gode, uttaler markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.


– Vi ser dette som en unik mulighet til å teste ut ny teknologi under reelle betingelser. Partnerskapet består av spennende aktører som sammen kan utvikle nye og fremtidsrettede energiløsninger, avslutter Hanne Wigum, leder for vind og solteknologi i Equinor.


Lavere strømregning

Innbyggerne på Røros blir en svært sentral samarbeidspartner når løsningene skal tas i bruk, og det forventes at strømregningene vil reduseres. På grunn av Røros sitt særegne bymiljø stilles det strenge krav til aktsomhet og til «ingen visuell forurensning». I tillegg til klima- og miljøeffekten kan prosjektet også bidra til å redusere samfunnets kostnader til nettutbygging.

Fakta om samarbeidspartnerne i konsortiet 

Ren Røros er en energiaktør med flere virksomhetsområder i energikjeden. Prosjektet vil styrke posisjonen og gi grunnlag for å tilby et bærekraftig, robust og effektivt energisystem lokalt og mulighet for å tilby produkter og tjenester i et større marked.

Equinor satser stort på nye, fornybare energiteknologier. Innovasjon på dette området betinger gode demonstrasjonsområder og nært samspill med komplementære energiaktører og kunder. Dette gjør prosjektet og Røros som testområde svært verdifullt for denne utviklingen.

TrønderEnergi har en strategi som adresserer nye energitjenster og nye forretningsmodeller for videre vekst og delaktighet i det grønne skiftet. I prosjektet vil de med hjelp av teknologien i prosjektet utvikle konsept og nye tjenester for videre grønn vekst.

Powel utvikler og leverer digitale løsninger til energiaktører i et internasjonalt marked, i stor grad basert på utvikling og utprøving i samarbeid med norske energiaktører. De satser på innovasjon og demonstrasjon av digitale løsninger for lokale energisystem i en neste generasjon. Powel er en del av Volue-gruppen, som består av selskapene Wattsight, Powel, Markedskraft og Scanmatics. 

Åpner for rask endring av bygg til skoler, barnehager og asylmottak

Pressemelding fra Regjeringen

-Vi ønsker å bidra til at kommunene får fleksiblitet med bruk av lokaler, slik at de kan få en trygg gjenåpning etter koronakrisen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Departementet har i dag sendt ut et midlertidig lovforslag som skal gjøre det enklere for kommunene å ta i bruk eksisterende bygg til blant annet skoler og barnehager. Fra før har kommunene hatt midlertidig mulighet til å gi unntak for eksisterende bygg som skal brukes til helse- og sosialformål og asylmottak.

Både skoler og barnehager er nå i gang igjen etter den vanskelige tiden.  – Krav til avstand på minimum én meter gjør at det er behov for å ta i bruk flere lokaler for å oppfylle smittevernrådene. Vi foreslår derfor at kommunene skal kunne gi unntak fra plan- og bygningsloven på en enkel og rask måte, sier Astrup.

Regjeringen foreslår at kommunene kan gi unntak fra plan- og bygningsloven for bygninger som skal brukes til helsetjenester, barnehage og skole, barneverninstitusjon, krisesenter og krisesentertilbud, familievernkontor, innkvartering av asylsøkere og plassering av innsatte i fengsel. Forslaget gjelder både endret bruk av eksisterende bygg og utplassering av midlertidige bygg, som skolepaviljonger, brakker og telt.

Viderefører forskrifter

Lovforslaget viderefører og utvider midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien, som gjelder for helsebygg, og midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere mv. som følge av utbrudd av covid-19. Denne forskriften ble vedtatt etter koronaloven, og faller bort 27. mai når loven oppheves.

Det er stor usikkerhet med hensyn til hvor lenge utbruddet av korona vil vare. For å sikre forutsigbarhet foreslår Regjeringen at endringene gis varighet fram til 1. januar 2021.

Gudstjenester i kirka fra og med 24. mai

Pressemelding fra Den norske kirke, Røros

Det er en glede for oss å kunne ønske folket velkommen tilbake til kirkerommet. Søndag 24. mai vil vi igjen feire åpen gudstjeneste i Røros kirke, for første gang siden begynnelsen av mars. 

Det blir gudstjenester i Røros kirke 24. mai, 31. mai og 7. juni, alle tre søndager klokka 11. Arrangementskalenderen på våre nettsider vil bli oppdatert med arrangement videre utover sommeren. Vi håper å kunne åpne kirka for turistbesøk igjen fra og med 15. juni.

I denne perioden er vi pålagt en del særskilte smitteverntiltak i kirka. Her følger de viktigste tiltakene:

⊕ Personer med symptomer på luftveisinfeksjon har dessverre ikke adgang til kirkerommet.
⊕ Gudstjenesten kan romme inntil 50 personer. Med andre ord: De femti første slipper inn.
⊕ Alle som deltar i gudstjenesten registreres ved navn med tanke på eventuell smittesporing. Listene makuleres etter 10 dager.
⊕ Toalett er dessverre ikke tilgjengelig for besøkende i kirka.
⊕ FHIs generelle smittevernregler gjelder. Vask hendene før du går hjemmefra. Host i albuekroken. Hold 1 meters avstand.
⊕ Det vil stå framme antibac ved inngangen. De medvirkende i gudstjenesten vil også rengjøre hendene hyppig.
⊕ Kun enkelte kirkebenker er åpne. Personer som ikke tilhører samme familiegruppe må holde god avstand (2 meter).
⊕ Kollekt foregår kun via Vipps.

Ytterligere smitteverntiltak vil bli kunngjort skriftlig og/eller muntlig i forkant av gudstjenesten.

Kontakt med ballen er frikjent

Pressemelding fra Norges idrettsforbund

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer ordinær idrettsaktivitet i lagidretter for de minste barna på grupper inntil 10 personer.

Smittevernveilederen, som er på 10 sider, er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og klargjør hvordan idrettslag kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser. Unntaket er toppfotballen som er underlagt særskilte regler. 

Åpner former«normal» trening for barn opp til 4. klassetrinn.
Kvalevåg er fornøyd med at veilederen klargjør at barn og unge kan komme i gang med tilnærmet ordinær aktivitet.  

– I veilederen fremkommer det nå at idrettslag kan tilrettelegge for mer normal trening for barn og unge også i idretter der det er vanskelig å unngå fysisk kontakt, som fotball og håndball.Veilederen gir en god beskrivelse av hvordan idrettslagene kan dele barna inn i grupper under slik trening slik atutilsiktetfysisk kontakt begrenses til de som er med i gruppen. Det er en god start, sierKarenKvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

Åpner opp for felles bruk av ball
I veilederen står det at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.  

– Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier Kvalevåg. 

Ta i bruk innendørsanlegg
Veilederen gir også gode råd til hvordan en trygt kan ta i bruk innendørsanlegg.  

– Kommuner og anleggseiere som har avventet å åpne idrettsanlegg bør nå snarest se hvordan de kan tilrettelegge for aktivitet igjen. 

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

 • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt.  
 • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
 • Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer.  
 • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal.  
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.  
 • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes.  
 • Syke personer må holde seg hjemme 
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold  
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene 
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart 
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet 

Formålet
Formåletmed veilederen er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte, og den tar for seg en rekke temaer som ansvar, arrangement, bruk av haller, saler og felles utstyr, garderober, hvem som kan delta og ikke, og ikke minst en sjekkliste som idrettslag kan bruke for å ha kontroll på smittevern. 

– Det har pågått et intensivt arbeidfra helsemyndigheteneog Norges idrettsforbund hari denne prosessen kungitt innspill. Forskriften og helsemyndighetenes egne vurderinger har vært styrende for utforming av veilederen og klargjør hvordan man nå kan utøve idrettslig aktivitet innenfor gjeldende smittevernsbestemmelser, sier Karen Kvalevåg. 

Utarbeide en helhetlig plan
KUD vil nå, sammen med NIF, utarbeide en mer helhetlig plan for hele den organiserte idretten kan komme i gang med ordinær idrettsaktivitet, i tråd med den gradvise gjenåpningen av det norske samfunnet. Dette arbeidet starter allerede i dag. Samtidig vil alle særforbundalleredenå gjennom sine koronavettregler utarbeide egne retningslinjer for utøvelse av aktivitet innenfor sine respektive idretter. 

Felles søppel, felles plukking

Pressemelding fra MDG

Miljøpartiet de grønne Røros arrangerte strandrydding for tredje år på rad 2. mai. Tusen takk til alle som møtte opp og også til de som ble rekruttert på stedet! Vi ryddet i områdene rundt Slegghaugan og i grøftene opp mot Småsetran og på Haugan. Søppel i vinden havner i grøftene og flyter ut i vassdragene og havet, først som makrosøppel og etter hvert som mikroplast.

Rørosmuseet stilte med bålpanne og fyringsved, og det ble grilling av den store snakkisen om dagen, Go’vegan vegangrillpølser, som produseres av Leiv Vidar for Synnøve Finden.

Fra strandryddeaksjonen Rent Røros! 2. mai 2020.

Det gir både glede og sorg å plukke andres søppel; glede på vegne av naturen som blir kvitt mikroplast og giftstoffer for hver sneip, snus og tyggis man plukker, og sorg basert på den uendelige mengden søppel som bare faller og faller til marken og vassdragene, år ut og år inn.

Man plukker ikke bare søppel fra ukjente avsendere, men også søppel som tydelig hører til grunneier eller foretakene som bruker plassen. Vi hadde kommet mye lenger med søppelplukkingen om også alle foretakene deltok og rensket sitt eget område og parkeringsplass.

MDG Røros har tidligere foreslått at politivedtektene for Røros kommune kan endres til å tillate bøtelegging av forsøpling, og at kommunen bør utplassere søppelkasser ved turområder som kan benyttes til både søppel og hundeposer.

De grønne har også et ønske til: Kan ikke Røros bli den første kommunen som fastsetter en årlig plukkedag for alle borgere og foretak? Herved kastes en rød-blå-grønn plastbadeball over til Røros kommunestyre eller til teknisk avdeling. Plukk opp ideen og sett en dato!

Hanne Feragen
Miljøpartiet de grønne Røros