Gjennombrudd i kampen for buss-do (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

SPOR i Doktortjønna Friluftspark (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Informasjon fra Trafikksikkerhetsutvalget i Røros

Pressemelding fra Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i Røros:

GANG-OG SYKKELVEG RUNDT RØROS

TSU vil fortsette å holde trykk på en realisering av at det blir bygd gang-og sykkelveg rundt Røros. I og med at prosjekterte gang- og sykkelveg fra Rema 1000 til Småseterveien ikke kom med på prioriteringslisten til fylkeskommunen anbefalte TSU å omprioritere kr. 300 000 til at det bygges en del av gang-og sykkelveien langs An-Magritts vei lokalt kalt ved Taxebekken. 

Kommunestyret vedtok omprioriteringen i møtet 17.juni. Byggestart vil skje så snart alle formaliteter er avklart.

AMNEUSGJELLAN STENGES FOR GJENNOMKJØRING

TSU har i flere år mottatt ønsker om endring av trafikkmønsteret i området Amneusgjellan/Fv30 som følge av at dette er et trafikkfarlig punkt for myke trafikanter.

Det er relativt stor trafikk etter gang- og sykkelveien av gående og syklende. Det er vurdert flere løsninger bl. bruovergang. 

TSU ønsker nå å prøve ut en løsning der Amneusgjellan stenges for gjennomkjøring. Det betyr at det blir fysisk stengt for kjøretøy å kjøre opp/ned Amneusgjellan til/fra Fv 31 An-Magritsveien.

For beboere i Jamtveien vil selvsagt kjøring til og fra eiendommen bli tillatt.

Tiltaket gjøres i den hensikt å øke trafikksikkerheten for myke trafikkanter i området.

Trafikkmønsteret vil endre seg hvor vi antar at det meste av trafikken vil gå via Fv31 til Bersvendsvollen og Fv 31 Falunveien. Det er ikke ønskelig at trafikken økes i sentrum av den grunn

Tiltaket blir iverksatt til skolestart 2021.

FARTSDEMPENDE TILTAK 

I løpet av sommeren vil det bli gjort midlertidig fartsdempende tiltak etter Tollef Bredals vei.

Det har pågått og vil fortsatt skje trafikkmålinger på vegstrekninger om områder hvor TSU har mottatt klager på høy hastiget mm. Tiltak blir fortløpende vurdert.

REGULERINGSPLAN I OMRÅDET VED SUNDVEIEN SKOLE

TSU har i planen anbefalt at det blir iverksatt reguleringsplan for området fra krysset Stormoveien/Sundveien og forbi Sundveien skole/Røros vgs med mål om sikrere trafikkbilde i området.

Har akseptert bud på Osloveien 38 (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ønsker utbygging av Gjøsvikmoen med 125 – 150 boenheter (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Samiske barns rettigheter styrkes i ny barnevernslov

Pressemelding fra Sametinget:

Sametinget er fornøyd når det endelig er blitt fastsatt at barnets beste skal være avgjørende i alle handlinger og avgjørelser som berører barn, og at barnets etnisitet, språk, kultur og religion skal være en del av barnets beste-vurdering. 

I forrige uke vedtok Stortinget ny barnevernslov og den nye loven tar utgangspunkt i barnet som et individ med selvstendige rettigheter. Målet med den nye barnevernsloven er å sette barnas behov i sentrum, og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter loven som berører barn. Sametinget har deltatt i dette arbeidet gjennom konsultasjoner. 

– Vi har hatt som mål at også samiske barns rettigheter som urfolk skal synliggjøres og styrkes. Sametinget er fornøyd at vi har fått fastslått i formålet til den nye barnevernsloven at barnas etnisitet, språk, kultur og religion skal ivaretas når barnets beste skal vurderes, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp). 

Sametinget mottar tilbakemeldinger om manglende forståelse for samiske barns rettigheter og behov innenfor alle deler av barnevernstjenesten. Barnas rett til en oppvekst med samisk språk og kultur etterspørres og synliggjøres i liten grad, og blir ikke tilstrekkelig vektlagt ved valg av omsorgsformer. 

– Samiske barn møter i dag et barnevern som ikke alltid er i stand til å ivareta deres rett til å vokse opp med sitt samiske språk og kultur. Barnas rettigheter som urfolksbarn er ikke tilstrekkelig kjent innenfor barnevernssystemet, sier Eira.

Eira påpeker at det er liten kunnskap om samisk språk og kultur innenfor alle nivåer i barnevernstjenesten, både i kommuner og i statlige institusjoner. Dette bekreftes gjennom en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Manglende kunnskap er lite tilfredsstillende og gir begrensede mulighet til å fange opp, og å vurdere samiske barns behov, sier Eira.

Samiske barn som urfolk har et særlig vern som må vektlegges. Det har derfor vært viktig at samiske barn synliggjøres i loven, Sametinget er fornøyd med at det kommer klart frem i Barnevernsloven formålsparagrafer at barnevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle faser av saken, og at samiske barns særskilte rettigheter skal ivaretas.

Det innebærer at samiske barns etnisitet, språk og kultur ivaretas i alle handlinger og avgjørelser i barnevernet, deriblant valg av tiltak, fosterhjem og institusjoner. 

– Fra Sametingets side er vi fornøyd med at samiske barns rettigheter er styrket i ny barnevernslov. Samtidig ser vi at det også er nødvendig å styrke kompetansen om samiske barn innenfor barnevernsfeltet. Vi har derfor bidratt til større kompetansekrav i forskrifter for høyere utdanninger innenfor barnevern, og andre utdanninger som ivaretar samiske barn, sier Eira. 

Tiårs-luker montert (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.