Informasjon fra Trafikksikkerhetsutvalget i Røros

Pressemelding fra Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i Røros:

GANG-OG SYKKELVEG RUNDT RØROS

TSU vil fortsette å holde trykk på en realisering av at det blir bygd gang-og sykkelveg rundt Røros. I og med at prosjekterte gang- og sykkelveg fra Rema 1000 til Småseterveien ikke kom med på prioriteringslisten til fylkeskommunen anbefalte TSU å omprioritere kr. 300 000 til at det bygges en del av gang-og sykkelveien langs An-Magritts vei lokalt kalt ved Taxebekken. 

Kommunestyret vedtok omprioriteringen i møtet 17.juni. Byggestart vil skje så snart alle formaliteter er avklart.

AMNEUSGJELLAN STENGES FOR GJENNOMKJØRING

TSU har i flere år mottatt ønsker om endring av trafikkmønsteret i området Amneusgjellan/Fv30 som følge av at dette er et trafikkfarlig punkt for myke trafikanter.

Det er relativt stor trafikk etter gang- og sykkelveien av gående og syklende. Det er vurdert flere løsninger bl. bruovergang. 

TSU ønsker nå å prøve ut en løsning der Amneusgjellan stenges for gjennomkjøring. Det betyr at det blir fysisk stengt for kjøretøy å kjøre opp/ned Amneusgjellan til/fra Fv 31 An-Magritsveien.

For beboere i Jamtveien vil selvsagt kjøring til og fra eiendommen bli tillatt.

Tiltaket gjøres i den hensikt å øke trafikksikkerheten for myke trafikkanter i området.

Trafikkmønsteret vil endre seg hvor vi antar at det meste av trafikken vil gå via Fv31 til Bersvendsvollen og Fv 31 Falunveien. Det er ikke ønskelig at trafikken økes i sentrum av den grunn

Tiltaket blir iverksatt til skolestart 2021.

FARTSDEMPENDE TILTAK 

I løpet av sommeren vil det bli gjort midlertidig fartsdempende tiltak etter Tollef Bredals vei.

Det har pågått og vil fortsatt skje trafikkmålinger på vegstrekninger om områder hvor TSU har mottatt klager på høy hastiget mm. Tiltak blir fortløpende vurdert.

REGULERINGSPLAN I OMRÅDET VED SUNDVEIEN SKOLE

TSU har i planen anbefalt at det blir iverksatt reguleringsplan for området fra krysset Stormoveien/Sundveien og forbi Sundveien skole/Røros vgs med mål om sikrere trafikkbilde i området.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn