+ Håper på regn

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Regelendringer for en bedre og moderne jernbane

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet 

– Regjeringen har som mål å gjøre jernbanetransport mer attraktivt for både reisende og vareeiere. Det er i den sammenheng viktig at vårt høye sikkerhetsnivå opprettholdes, og at aktørene i markedet kan konkurrere på likeverdige vilkår. Forutsatt at et flertall på Stortinget vedtar å innføre EUs fjerde jernbanepakke, vil regelverksendringene som vi nå foreslår, sørge for å ivareta begge disse hensynene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har nylig lagt frem forslag til lovendringer for Stortinget som bidrar til å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Samferdselsdepartementet foreslår nå tilhørende forskriftsendringer, og sender disse på høring. Det er nødvendige forskriftsendringer innenfor departementets myndighetsområde som høringen dekker.

Hovedtrekk i de foreslåtte regelverksendringene

Endringene som Samferdselsdepartementet foreslår, går i hovedtrekk ut på følgende:

  • For å sikre at jernbaneforetak kan drive på likeverdige vilkår uten å bli diskriminert, endres reglene om Bane NORs forvaltning av infrastrukturen. Disse reglene skal særlig sikre at beslutninger om fordeling av kapasitet, innkreving av avgifter og planlegging og gjennomføring av vedlikehold skjer på en god måte, med riktig involvering av berørte aktører.
  • Alle jernbaneforetak som har lisens og sikkerhetssertifikat for kjøring i Norge kan få tilgang til å kjøre på det nasjonale jernbanenettet. Departementet foreslår likevel begrensninger for å unngå «fløteskumming», det vil si at selskaper kommer inn og bare etablerer avganger på de mest innbringende tidene.
  • Kravene til hvordan Jernbanedirektoratet og fylkeskommunene går frem ved tildeling av kontrakter om offentlig tjeneste for kollektivtransport endres, bl.a. slik at det skal være tydelige betingelser for gjennomføring av anbudskonkurranser.
  • Kontrakter om offentlig persontogtjeneste skal som utgangspunkt settes ut på anbud, men det gjelder enkelte unntak fra dette. For de viktigste unntakene foreslår departementet at Statens jernbanetilsyn – som uavhengig markedsovervåkingsorgan – kan foreta en vurdering av om vilkårene er oppfylt.
  • Myndighetsbestemmelsene for Statens jernbanetilsyn trekkes opp slik at det går tydelig frem hva som er grensene mellom Statens jernbanetilsyns myndighet som nasjonal sikkerhetsmyndighet på jernbanen, og myndighetsutøvelsen til EUs jernbanebyrå ERA.

I tillegg vil Statens jernbanetilsyn fastsette en rekke forskrifter som gir nærmere spesifikasjoner og krav om tekniske og sikkerhetsmessige forhold, samt å regulere nærmere enkelte forhold som skal gi likeverdige vilkår for markedsaktørene.

Videre framdrift
Høringsfristen er satt til 25. september. Videre fremdrift er også avhengig av Stortingets behandling av lovforslaget om å innføre EUs fjerde jernbanepakke.   

+ Mistenkt for promillekjøring

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.