Vil ha et mer demensvennlig samfunn

Rådmannen foreslår at Røros skal bli en mer demensvennlig kommune. For å få til dette vil han at Røros kommune skal inngå en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse, og han vil sette ned et arbeidsutvalg, som skal jobbe for at Røros blir et demensvennlig samfunn.

I dag har over 77.000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. Over halvparten av personer med demens bor i sin egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt og har tilstrekkelig kunnskap. Personer med demens vil ha mulighet til å være mer aktive og selvhjulpne med enkle tiltak i nærmiljøet.

Nasjonalforeningen for folkehelse gjennomfører en landsomfattende kampanje for at kommuner skal jobbe for å bli demensvennlige samfunn. Det er denne kampanjen Rådmannen nå vil at Røros kommune skal slutte seg til.

Nasjonalforeningen for folkehelse skal bistå Røros kommune med undervisningsmateriell og kunnskap om emnet. På denne måten kan mennesker med demens bli møtt med forståelse, respekt, støtte samt bli inkludert i og håndtere dagligdagse gjøremål som eksempelvis å handle, bruke offentlig instanser, bruke transport og delta i kulturaktiviteter.

Forslaget behandles i Formannskapet på torsdag.

Kulturminnefondet i Regjeringserklæringen

Det er klart at Norge får ny regjering, og at Venstre nå sluttter seg til Høyre og Frp i Regjeringen. Det er gode nyheter for Kulturminnefondet, som har sine kontorer på Røros.

Venstre har ved flere anledninger forhanlet fra ekstra bevilgninger til Kulturminnefondet i budsjettforhandlingene. Nå er styrking av Kulturminnefondet også tatt inn i Regjeringserklæringen.

Leder i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen sier dette er gode nyheter.

– Dette er strålende nyheter og et godt tegn for framtida. Jeg er sikker på at det vil glede alle private eiere av kulturminner. Det er utrolig gledelig at Kulturminnefondets resultater blir lagt merke til og verdsatt på en slik måte at dette har gitt en konkret formulering i erklæringen, sier Bjørgen til Rørosnytt.

Hastebygger ny barnehage

Arbeiderpartiet har varslet at det skal bygges en ny barnehage på Røros, som skal stå klar allerede til etter påske. På oppdrag fra politikerne har Rådmannen kommet opp med et forslag om en modulbarnehage.

Alle barna som er i Kvitsanda og Egga skal over i modulbarnehagen, og alle som står på venteliste skal også inn i den nye barnehagen. Barnehagen skal være komplett, med uteområde og det hele.

Modulbarnehagen skal ha seks avdelinger, Teknisk er i gang med å lete etter tomt. Det blir sentrumsnært, lover Isak Busch.

– Vi i Arbeiderpartiet har vært opptatt av å gjøre noe konkret, som skal løse en uholdbar barnehagesituasjon. For de som nå står uten barnehageplass er situasjonen akutt. Det er nødvendig med handling, og Arbeiderpartiet handler. Vi mener det er en god løsning, som ligger på bordet, sier Isak Busch til Rørosnytt.

Vil styrke LHL

I SV har fremmetet forslag for Stortinget om at regjeringen skal pålegge helseforetakene å prioritere ideelle framfor kommersielle aktører når helseforetakene kjøper institusjonsplasser. Dette er et resultat av diskusjonene rundt LHL på Røros og Betania i Malvik.

– KrF, Ap og Sp støttet forslaget i forrige periode, med samme stemnegiving vil det bli flertall i inneværende periode. Da Fagforbundet Røros tok initiativ til fakkeltoget til støtte for LHL Røros, lovte Røros SV å ta saken til Stortinget. Det er kun det nivået som kan forandre politikken på dette området, sier Bjørn Salvesen fra Røros SV.

Det er Stortingstepresentant Lars Haltbrekken (SV), som fremmer forslaget i Stortinget.

– Ideelle stiftelser gjør en kjempejobb i helsetilbudet. Det siste året har to viktige ideelle aktører i Trøndelag mista deler av sitt tilbud som en følge av anbudssystemet og at Helse Midt Norge valgte en større kommersiell aktør framfor de ideelle stiftelsene Betania i Malvik og LHL på Røros.  Heldigvis fikk Betania på Malvik et annet oppdrag rett før jul, mene hele prosessen skapte stor usikkerhet for både ansatte og pasienter. Både LHL og Betania hadde over lang tid bygget opp et svært godt tilbud for sykelig overvektige og rehabilitering. SV frykter at anbudssystemet gir en jojo effekt i helsesektoren hvor gode tilbud bygges opp for så å bli revet ned, sier han videre. SV ønsker å sikre de ideelle en plass i helsetilbudet da deres overskudd pløyes tilbake til et bedre tilbud for de som trenger det. Vi ønsker at helseforetakene skal prioritere disse framfor kommersielle aktører hvor overskudd ikke nødvendigvis kommer folk til gode, sier Haltbrekken.

Haltbrekken og Salvesen fryktet også en utvikling der kommersielle aktører skal ta en stadig større del av helsetilbudet. De største besparelsene i sine tilbud kan de hente inn ved å redusere lønns og arbeidsvilkår for de ansatte. Det er ikke en utvikling SV støtter.

Her er forslaget SV fremmer for Stortinget:

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Nicholas Wilkinson om å prioritere ideelle foran kommersielle når helseforetakene kjøper institusjonsplasser.

Til Stortinget

Bakgrunn

Den beste helsebehandlingen oppnås bare hvis det bygges opp langsiktige og trygge behandlingsvilkår. Ansatte som har utrygge jobber og institusjoner som må jobbe ut fra kortsiktige planer lar seg ikke forene med den tryggheten som trengs for mennesker som trenger for eksempel rehabilitering eller annen hjelp med sine helseproblem.

De ideelle aktørene har en svært viktig rolle i å tilby behandling, hjelp og støtte. De har ikke penger til egen fortjeneste som formål.

Ideelle organisasjoner gjør en bedre jobb hvis avtalene er trygge og vilkårene er klare. Systemer der noen av dem som trenger mest mulig stabilitet utsettes for stadige anbudsrunder, gir dårligere rom for god omsorg.

Innen helseomsorgen trengs gode fagfolk. For å bygge kunnskap og erfaring må man få jobbe med et fagfelt over lang tid. Når viktige fagfolk med jevne mellomrom risikerer å miste jobben fordi arbeidet deres legges ut på anbud, er det fare for at folk velger seg andre arbeidsplasser og bransjer der de kan bruke den livsviktige kunnskapen sin.

Anbud medfører ofte at pris og andre forhold som enkelt lar seg måle, får styre hvem som får kontrakten. Det gjør at det som burde vært viktigst, faglighet og best mulig behandling, får mindre å si. Det er stor forskjell på vanlige innkjøp av forbruksvarer og på behandlingsplasser.

Oppbygging av kvalitet forutsetter god tid og forutsigbare rammer å jobbe innenfor. Det gir ikke mer trygghet og bedre behandling når nedleggelse eller kutt i driften truer. En slutt på stadige anbudskonkurranser gjør at institusjonene som hjelper folk ut av, kan bruke alle sine ressurser på behandling og oppfølging av mennesker som trenger det.

Anbudskonkurranser har ført til at viktige behandlingstilbud legges ned, på tross av god kvalitet. Private aktører utgjør en stor del av den samlede døgnkapasiteten for tverrfaglig spesialisert behandling, er det viktig å sikre trygge vilkår for drift der stabile og gode ideelle tilbydere prioriteres foran kommersielle tilbydere

Langsiktighet for enkeltmenneskene og kommersielle interesser passer ikke sammen. Når profitt blir formålet med aktiviteten, risikerer man at eiere og investorer, som har det å tjene penger som mål, lar hensynet til egen vinning presse frem kutt som rammer behandlingen og dem som trenger hjelp.

Mange av de ideelle aktørene må tilby like gode lønns- og pensjonsvilkår som det offentlige, mens de kommersielle aktørene kan operere med dårligere vilkår. Det skaper en urettferdig konkurransesituasjon så lenge kommersielle aktører får mulighet til å underby på lønns- og arbeidsvilkår.

Ideelle private organisasjoner og stiftelser har et særpreg som skiller dem fra kommersielle private aktører. De ideelle organisasjonene har et tydelig verdigrunnlag og samfunnsnyttig formål. Mange ideelle organisasjoner nyter en særlig tillit i befolkningen. Både EØS-avtalen og det norske lovverket åpner for å prioritere ideelle aktører innen helse- og omsorgssektoren.

Dersom en tjeneste er vedtatt konkurranseutsatt eller er underlagt lovverket om offentlige anskaffelser, kan man i mange tilfeller gjennomføre en begrenset anbudsrunde, der man lar bare ikke-kommersielle aktører være med. Innenfor det statlige barnevernet skjermet den rødgrønne regjering de ideelle aktørene fra anbudskonkurranser, til fordel for langsiktige avtaler. I 2012 inngikk Helse Sør-Øst løpende avtaler med ideelle aktører på rusfeltet. Forslagsstillerne mener dette nå bør gjennomføres i alle helseforetakene, og at foretakene derfor må instrueres om dette. I Innst. 207 S (2012–2013) skriver Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti at de mener de

«ideelle aktørene må få tilbud om enten løpende avtaler eller om langsiktige avtaler, samt at avtalene bør inngås gjennom direkte forhandlinger.»

Dette er forslagsstillerne enige i.

 

Forslag til vedtak:

Stortinget ber regjeringen instruere helseforetakene om at de ved kjøp av private institusjonsplasser skal prioritere ideelle aktører fremfor kommersielle aktører.