Alle innlegg: Jenny-Krihke Bendiksen

Saernieh
Jenny-Krihke Bendiksen

Åehpies raajroe Röörosasse båata

Bearjadahken gaskebiejjien åehpies raajroe Di-3 maadtegen staelie-våågnigujmie Röörosen raajroesæjjan båata. Lea Norsk Jernbaneklubb mij sæjhta daam raajroe-juhtemem öörnedh. Juktie daan

Les mer »