Gærjagåetien åvtehke Ellen Vibeke Solli Nygjelten. Guvvie: Tove Østby

Jienebh 50 ovmessieh deahpadimmieh Artut’sne

Daan jaepien bïevnese Artuten kultuvre-feestesne lea dorjesovveme. Skïereden 27. biejjien bearjadahken bïevnese aalka, gusnie Eatnemeaerpiejarnge Rørosmuseet konseertese Maalmesijjesne böörie. Artut kultuvre-feesten doekoe maahta gaajhkem damtedh. Vuesiehtimmien gaavhtan jubileeumequize, goltelimmieh, konseerth, teateerh, vuesiehtimmieh, kåanste-baalkerdimmie, konseertetjh, VM Röörosen påålsesne, filmh, filmegaskebiejjien beapmoe jïh jienebh.

Artut kultuvre-feesten aamhtese jaepien 2019 lea jubileeume – Gellieh daan jaepien öörnemh leah aaktøri, almetji jallh organisasjovni bïjre mejtie utnieh jubileeume daan jaepien. Johan Falkberget lea ulmie tjïjhtje heannadimmine mejtie kultuvre-feeste åtna. Harald Sohlbergen bïjre aaj maehtebe vielie lïeredh, goerehtimmien, kåanste-baalkerdimmien jïh maanaj vierhkiesijjien tjïrrh. Gegkestibie gaajhkesh dovnesh sijhtieh dåeriedidh Röörosen laavlomem laavlodh jïh KES Lundem heevehtidh, gie edtjebe golken heevehtidh.

Artut kultuvre-feeste lea öörnesovveme ektiebarkoen tjïrrh, gusnie gïehtelimmien kultuvre jïh aarkebiejjie Röörosen tjïeltesne, voenges jieleme jïh kultuvrejieleme leah laavenjosteme. Dunnie artut.no maahta vielie kultuvre-festivaalen bïjre lohkedh.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest