Ramona Kappfjell Sørfjell jïh Anne Marja Jannok Joma lægan Gielieviehkie. Guvvie: Jenny-Krihke Bendiksen. To av de fire ungdommene i Gïeleviehkie er Ramona Kappfjell Sørfjell og Anne Marja Jannok Joma. Foto: Jenny-Krihke Bendiksen

Gïeleviehkie – åarjelsaemien noerh sïjhtieh gïelem lutnjedh

Gïeleviehkie lea akte orre prosjeekte mij Gïelem Nastedh Snåasesne jïh Saemiedigkie maeksieh jïh öörnieh. Dan prosjekten ulmie lea åarjelsaemiengïelem lutnjedh jïh sjïere noeride dïjpedh saemiestæmman. Gïeleviehkien njieljie noerh leah Ramona Kappfjell Sørfjell, Jonna Dunfjeld Mølnvik, Elli-Jonna Jannok Joma jïh Anne Marja Jannok Joma.

-Mijjieh daarpesjibie akte vielie åarjelsaemien aarena sosijaale meedijasne utnedh. Juktie åarjelsaemien gïele lea vihkeles jïh daerpies jïh mijjen gïele tjuara dalvedh. Daate prosjeekte lea gaajh orre jïh dan åvteste lea earoe Gïeleviehkie årrodh. Juktie ij naanh jeatjah leah dam aarebi dorjeme jïh daate lea voestes prosjeekte gusnie gaajhke lea åarjelsaemiengïelesne, Ramona jïh Anne Marja jiehtiejægan.

Gïeleviehkie pruvhkieh sosijaale meedijam nuhtjedh jïh aaj öörnemh öörnieh. Vuesiehtimmien gaavhtan daan jaepien Åangkerenjeeruvisnie jïh Tjaktjen Tjåanghkosne Gïeleviehkie daabloe-gæmhpome öörnin. Dah aaj pruvhkieh Instagrammem nuhtjedh jïh ovmessieh guvvieh jïh videovh bïejieh. Dah pruvhkieh sosjaale meedijam nuhtjedh juktie noerh leah Instagrammesne jïh Gïeleviehkien ulmiedåehkie lea noerh.

-Joekoen luste Gïeleviehkie årrodh dan åvteste åadtjobe kreatijve årrodh. Jis akte åssjalommesh utnebe dellie maehtebe baarre Instagrammese bïejedh. Juktie mijjen ulmiedåehkie lea noerh jïh dannasinie mijjieh aaj jïjnjh lustesaajmoe utnebe. Kaanne aaj lea lustebe gïelem lïeredh gosse ij leah dagkeres striengkies, Anne Marja jïh Ramona jiehtiejægan.

Gïeleviehkie lea akte prosjeekte maam Gïelem Nastedh jïh Saemiedigkie öörnieh juktie daan jaepie lea Aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie – IYIL 2019. Dannasinie Gïeleviehkien prosjeekte lea aktem jaepiem prosjeekte. Ramona jïh Anne Marja håhkesjægan Gïeleviehkie aaj båetije biejjide jåarhka.

-Jaavoe juktie ean sïjhth daate Instagramme-konto edtja gaarvanidh, mohte sïjhtien dïhte edtja båetije biejjide jåarhkedh. Juktie lea daelie Gïeleviehkie lea stoerre sjïdteme jïh rætnoe edtjebe galhkedh, Ramona jïh Anne Marja minngemosth jiehtiejægan.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest