Vil utrede muligheter for badeanlegg i Verket

Kommunedirektøren foreslår å inngå en avtale med Verket AS om et forprosjekt som utreder mulighetene for et badeanlegg/opplæringsbasseng i Verket.

Det blir foreslått å bevilge 187 500 kroner for dette arbeidet, som skal dekkes fra disposisjonsfondet. Saken skal opp i kommunestyre 2. februar.

Bakgrunnen for saken er et verbalvedtak fra budsjettbehandlingen 26/11 2021 – Budsjett- og økonomiplan 2022 – 2025 , der kommunestyret ba kommunedirektøren om å starte en prosess for å realisere et offentlig badeanlegg eller basseng i Røros, i samarbeid med Verket Røros AS. 

Dette arbeidet ble lagt fram til behandling i formannskapet 9.6.2022 og følgende vedtak ble da gjort: Formannskapet ønsker at det blir gjennomført et forprosjekt for basseng/badeanlegg i Verket Røros. En eventuell økonomisk andel i forprosjektet fra kommunen må avklares i ordinær budsjettbehandling høsten 2022.