Hilde Danielsen Foto: Tore Østby

Spørsmål til justisministeren etter forsøk på å pågripe Nagga

Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) tar pågripelser og planlagt utsendelse av etiopiske flyktninger som har vært lenge i Norge opp med Regjeringen. Hun stiller spørsmål til Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) om dette er i strid med UNCHR sine anbefalinger, og Norges internasjonale forpliktelser. Danielsen spør også om statsråden gjennomføre tiltak som sikrer at deres tilknytning til riket og særlige menneskelige hensyn blir tillagt tilstrekkelig vekt?

Nagga Hailemichael Foto: Tore Østby

Nagga Hailemichael frykter en brutal pågripelse, etter at Politiets utlendingsenhet har brutt seg inn i hjemmet hans. Dette skjedde mens han var bortreist på et arbeidsoppdrag. Nå frykter han at han står foran en brutal pågripelse, slik han opplevde i 2020. Da ble han pågrepet og internert på Trandum i seks måneder. Nagga Hailemichael har også erfaring med hard håndtering fra politi Etiopia da hans far ble satt i fengsel og døde der, og i Sudan og Egypt under sin tid på flukt.

Det var lenge uklart om det var politi som hadde brutt seg inn hos Nagga Hailemichael. Det var nabo Ola Høsøien som oppdaget at døra var brutt opp. På gulvet i entreen lå det en lapp, om at det hadde vært politi i huset. På de håndskrevne lappen ser det ut som Politiets utlendingsenhet hadde vært der, og hadde planer om å pågripe Nagga Hailemichael og sende ham ut av landet.

Her er Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) sin begrunnelse for spørsmålet til Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

«Flere medier og NOAS har meldt om at har blitt pågrepet etiopiske asylsøkere med endelig avslag for utsendelse til Etiopia. De fleste av dem har svært lang botid i Norge. Etter NOAS kjennskap alle over 10 år og enkelte 20 års botid i Norge. Og mange har etablert seg godt inn i samfunnet med arbeid, familie og blitt en del av samfunnet de bor og lever i. Norge er blitt deres hjemland.

På grunn av sikkerhetssituasjonen og borgerkrig i Etiopia så har utreiseplikten til Etiopia vært suspendert, senest fra november 2021 frem til mai 2022. Det har også kommet nye oppdaterte landspesifikke anbefalinger fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Uttalelser fra UNHCR skal veie tungt, dette er slått fast i forarbeidende til utlendingsloven i Ot. prp. nr. 75 (2006-2007) s.73 og 74 og senest gjentatt i Høyesterett sin avgjørelse av 12.12.2023 i HR-2023-2351-A avsnitt 47. 

UNHCR sine anbefalinger slår fast i avsnitt 31 at personer som kommer fra konfliktområder i Etiopia bør gis beskyttelse. Etiopia står på listen over de 5 verste humanitære krisene i verden, på fjerde plass hos Fns nødhjelpskontor (OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.) Det er 20 millioner menneske som trenger humanitær hjelp og 3,5 millioner internt fordrive på grunn av vald, konflikter og forfølgelse. Samtidig som 1 millioner flyktninger fra andre land har søkt vern i Etiopia, de kjem særlig fra Sør-Sudan og Somalia.»

Politiet Utlendingsenhet vil ikke svare på spørsmål om enkeltsaker med mindre de har mottatt samtykke fra den saken angår. Rørosnytt har fått dette generelle svaret fra Politiets utlendingsenhet etter innbruddet i Nagga Hailemichael sitt hus:

Undersøkelse av bolig er regulert i utlendingsloven § 103. Etter bestemmelsens første ledd er det flere ulike grunnlag som åpner for undersøkelse av bolig, blant annet kan det gjøres når det foreligger konkrete holdepunkter for at en utlending oppgir uriktig identitet. Beslutning om undersøkelse tas av domstolen, eventuelt av politiet om det er et hastelement. I tillegg til dette har politiet anledning til å foreta en husundersøkelse når en utlending skal pågripes etter utlendingsloven § 106, og politiet må lete etter utlendingen for å få gjennomført pågripelsen. Dette følger av utlendingsloven § 103 tredje ledd fjerde punktum.

Det er da ikke nødvendig å innhente en særskilt beslutning om dette. Grunnlaget følger av loven og beslutningen om pågripelse. I begge sammenhenger har politiet anledning til å ta seg inn i boligen med makt, men som ved alle politiinngrep skal man gå frem så skånsomt som situasjonen tillater. Dersom politiet tar seg inn ved makt som nevnt, men verken utlendingen eller noen andre er tilstede, vil politiet naturlig nok gi beskjed om at det er dem som har vært der.

Det er ikke kjent om Nagga Hailemichael er pågrepet eller ikke nå.