Foto: Tore Østby

Reduserer åpningstid for å verne om barn og ansatte

Pressemelding fra Røros kommune

I store deler av landet utfordres barnehagene av et svært høyt sykefravær og at det nesten er umulig å få tak i nok kvalifiserte vikarer. Slik har det også vært på Røros over lengre tid. Ledelse og ansatte i barnehagene opplever å gå på akkord med kvaliteten på barnehagetilbudet og brukernes opplevelse av trygghet. Dette fører til høy slitasje på de ansatte, og arbeidsgiver setter nå inn tiltak for å verne om de ansatte. Kommunedirektøren berømmer både ansatte og ledere for en formidabel innsats hver eneste dag. De er løsningsorienterte og fleksible, og de strekker seg svært langt for å få dagene til å gå opp. 

Å stå i dette over så lang tid er svært krevende. Vi mottar nå nesten daglig signaler fra ansatte som er slitne, og som vi frykter kan bli sykmeldte. De opplever det som belastende å ikke ha nok tid til barna, å daglig gå med en vond følelse av utilstrekkelighet, eller dårlig samvittighet for ikke å ha fått gjort jobben sin på en skikkelig måte. I denne situasjonen er barnehagene avhengige av å dele på tilgjengelig personell, for å få kabalen til å gå opp best mulig. Dette medfører rokkering av personell både mellom avdelinger og mellom barnehager, noe som gir en uforutsigbarhet både for barn og ansatte. 

I forrige uke ble det i samråd med verneombud og tillitsvalgte tatt en beslutning om å redusere åpningstida i Kvitsanden barnehage med en time. Åpningstida har den siste uka vært 7.00–16.00. Tilbakemeldingene på tiltaket har vært positive fra både ansatte og ledelse. Også mange foreldre har ytret forståelse og respekt for tiltaket, og at de klarer å finne løsninger for å tilpasse seg endringen. Foreldre har også uttrykt at deres barn har respondert positivt på tiltaket, som har bidratt til styrket voksentetthet og mer stabilitet i personalgruppa. 

Bemanningssituasjonen er fortsatt kritisk og uforutsigbar, og det er behov for å sikre forsvarlighet i barnehagetilbudet og for de ansattes arbeidssituasjon. Det vil være svært kritisk for opprettholdelse og kontinuitet i barnehagetilbudet, om sykefraværet eskalerer ytterligere. Røros kommune har forpliktelser både som barnehageeier og arbeidsgiver, og ser det derfor som sin plikt å forebygge at situasjonen forverres ytterligere.

Kommunedirektøren, i samråd med sine ledere, beslutter at alle kommunale barnehager reduserer åpningstiden med en time, og holder åpent 07.00 – 16.00. Tiltaket trer i kraft mandag 29. november, og varer foreløpig til og med torsdag 23. desember. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn