Kommunen kan klappe seg på skuldra

Tilstanden i Rørosskolen gir Røros kommune all grunn til å klappe seg selv på ryggen. Stigende resultater og helt i toppskiktet i Trøndelag, er blant konklusjonene i Tilstandsrapporten for Rørosskolene 2022.

Tilstandsrapporten for Rørosskolene 2022 skal behandles i formannskapet denne uka, og her er det mye gledelig leing for politikerne. Hør bare:

– Elevene våre utmerker seg spesielt på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Men som vi ser har også barnetrinnet en stigende trend. Resultatene på mellomtrinn, og spesielt på ungdomstrinn, er mye over det vi kan forvente, og ligger helt i toppskiktet i Trøndelag. Ut fra dette kan vi se at våre elever oppnår bedre resultater enn vi helt objektivt sett kunne forvente. 

Eksterne samarbeidsparter drar fram dette når vi har samarbeid. Dette er veldig gode resultater for Røros kommune, og viser at det jobbes godt i skolene, heter det videre i tilstandsrapporten.

Innrapporterte tall viser at kommunen sett under ett innfrir kravet til lærernorm, Men Røros skole ligger under lærernorm på både småtrinnet og mellomtrinnet skoleåret 21/22. Oppvekstsenterne ligger over lærernorm, men det er en forskjell å undervise på fådelt skole og fulldelt skole. Det er likevel slik at det vil bli en viss skjevfordeling mellom skolene så lenge det er så stor forskjell på antall elever.

– Det som spesielt kan bemerkes her er at til tross for at resultatene etter 4. trinn ligger under ønsket nivå, har elevene ved avsluttet grunnskole i Røros kommune kommet opp mot nivået med vår kommunegruppe og landet, skrives det.

Det er nulltoleranse for mobbing i Røros kommune, og resultatene i tilstandsrapporten viser at det også i år er så få som opplever mobbing at det på grunn av personvern ikke kan offentliggjøres. 

Elevene har over år hatt høye grunnskolepoeng. Dette viser at Røros kommune har gode læringsresultater etter endt grunnskoleløp. Dette grunnlaget er med på å styrke den videre skolegangen og å hindre frafall i videregående. Kommunen ligger litt under i år, men dette vil variere litt på grunn av elevgruppen. Men tallet er likevel ikke dårlig, heter det i rapporten.

Røros kommune har over veldig mange år hatt dårlige resultater på nasjonale prøver på 5.trinn. Fra høsten 2017 har skoleeier hatt ekstra fokus på dette. Det jobbes kontinuerlig med kompetanseheving av ansatte, og målet er at det på sikt skal gi bedre resultater.

– Det er derfor gledelig at disse nasjonale prøvene allerede viser en forbedring i både norsk, engelsk og regning – som i fjor. Det handler om systematisk arbeid med fagene av godt kvalifiserte lærere og ledelse, konkluderer rapporten.