Småsetran med Bergstadens Ziir. Foto: Marketmap/Røros kommune

Flere samiske barnehageplasser og mer plass til lek og aktiviteter

Pressemelding fra Røros kommune

I år har flere søkt om samisk barnehagetilbud, og fra høsten har vi både økt antall plasser på vår samiske avdeling, og lagt til rette for nok plass inne til lek og aktiviteter.

Det samiske barnehagetilbudet er attraktivt

Det er spesielt gledelig å se at etterspørselen til det samiske barnehagetilbudet er økene. Dette forteller oss at Røros er attraktiv for samiske barnefamilier, og at vårt samiske barnehagetilbud har blitt lagt merke til. Den samme bekreftelsen får vi når ansatte som jobber med vårt samiske barnehagetilbud, blir spurt om å delta i samarbeid utenfor organisasjonen – som ressurs i samarbeid med høyskoler og andre barnehager.

Som forvaltningskommune for samisk språk og kultur, har vi en forpliktelse til å gi barn med samisk bakgrunn et samisk tilbud i både barnehage og skole. Det er allikevel en kjensgjerning at vi ikke har hatt nok samiske barnehageplasser for å møte etterspørselen. Dette samme så vi også ved årets barnehageopptak.

Nok plass inne har vært en utfordring

Ysterhagan barnehage har over tid kjent på utfordringen knyttet til begrenset leke- og oppholdsareal innendørs. De ansatte har hele tida vært gode til å se løsninger innenfor det de har av arealer. De har hatt søkelys på utelek gjennom hele året, og vært flittige brukere av den fine naturen som ligger tett inntil uteområdet. Barnehagen har også ei vedfyrt gamme. Denne er flittig brukt til gruppeaktiviteter, spise mat sammen, varmebu – til trivsel og glede for både barn og voksne.

I perioder med langvarig kulde, må det likevel være nok arealer til at alle kan være innendørs. Også denne vinteren har vi fått bekreftet behovet for mer plass innendørs – en vinter med kuldeperioder kombinert med utfordringene knyttet til koronapandemien.

Vi har som mål å skape mest mulig likeverdige leke- og aktivitetsmuligheter for alle barn i våre barnehager. For å få til det er vi blant annet avhengig av nok plass å leke på. Det samme gjelder de ansattes arbeidsforhold, som også påvirkes av arealene de har til rådighet og fasiliteten til rommene i barnehagen.

Slik har vi løst utfordringene

I forberedelsene til neste barnehageår har vi jobbet med løsninger for å forbedre situasjonen i Ysterhagan. Både Øya og Kvitsanden (gamlebygget) har betydelig større leke- og oppholdsareal enn Ysterhagan, men samme antall barnehageplasser. Gjennom å redusere antall plasser i Ysterhagan, og øke antall plasser tilsvarende i en av de andre, kan vi «lette trykket» i Ysterhagan. I den størrelsesorden det er snakk om, vil det heller ikke utfordre arealkapasiteten i den barnehagen plassene flyttes til.

Øya utpeker seg som den med best arealmessig organisering, noe som har stor betydning i den daglige barnehagedrifta. Lokalene er romslige og luftige, har funksjonelle og lett tilgjengelige fellesarealer for alle avdelingene, og fasiliteter for personalet som fungerer greit.

Fra nytt barnehageår har vi derfor overført 6 barnehageplasser (barn under 3 år regnes som 2) fra Ysterhagan til Øya. Når vi gjør endringen fra nytt barnehageår og i et så lite omfang, så unngår vi at noen barn må bytte barnehage. Også etter utjevningen vil Øya ha større plass per barn enn Ysterhagan.

Denne endringen gjør samtidig at vi nå kan utvide det samiske barnehagetilbudet fra 18 til 24 plasser. Avdeling Skåkåsen og Svale blir begge et samisk tilbud fra høsten, mens Rauhåmmåren fortsatt vil være et ordinært barnehagetilbud med blandet alderssammensetning. Det betyr 6 nye samiske plasser fra høsten, og at alle som har søkt samisk barnehagetilbud ved hovedopptaket, får ønsket sitt oppfylt.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn