Røros sentrum Foto: Tore Østby

AP har gjort vedtak om boplikt

Røros Arbeiderparti har på medlemsmøtet 26.01.2023 drøftet forslaget til innskjerping av dagens forskrift om boplikt.

På medlemsmøtet ble følgende vedtak fattet: 

1 Boplikt beholdes i regulerte boligfelt.  

2 Forslaget om å innføre boplikt ved arv avvises.

– Medlemsmøtet vil samtidig signalisere at dagens ordning med boplikt må følges opp på en bedre måte enn hva praksis har vært, og at det settes av tilstrekkelig midler til å kontrollere at dagens ordning blir etterlevd på en bedre måte enn hittil, skriver leder for Røros Arbeiderparti, Jon Anders Kokkvoll i en pressemelding.

Retningslinjer for boplikten må således revideres.

I høringsdokumentet framkommer faktafeil om personlig boplikt. I h.h.t. gjeldende lovverk er det ikke hjemmel til å pålegge personlig boplikt. I videre saksbehandling må dette korrigeres.