– 5 millioner til skolehelsetjenesten – fordi ungdom er viktig

Fylkestingsrepresentant for Høyre, Ingvill Dalseg.
  • – Barn og unge skal oppleve trygghet og omsorg og få riktig hjelp når de trenger det. Gjennom oppveksten skal alle få et godt grunnlag for å mestre sitt eget liv, sier Ingvill Dalseg, fylkestingsrepresentant for Høyre.

– Hvordan elevene våre har det mens de går på videregående skole i Trøndelag opptar meg. Derfor fremmer jeg en interpellasjon om god psykisk helse for ungdom i Trøndelag for fylkestinget 24.-25. april, fortsetter Dalseg.

Interpellasjonen inneholder forslag til løsninger fylkeskommunen kan bruke for å styrke tilbudet til barn og unge:

– Dette handler om å gi ungdom i hele Trøndelag enkel tilgang til hjelp når de trenger det, og gode muligheter til deltakelse og inkludering i samfunnet. Slik kan vi gjennom bedre løsninger for hele Trøndelag skape et samfunn med muligheter for alle, sier Dalseg.

For å følge opp interpellasjonen foreslår Høyre å avsette kr 5 millioner for å styrke skolehelsetjenesten ved de videregående skolene. – Skolehelsetjenesten er en kommunal oppgave, men vi mener dette er så viktig at vi vil bidra med midler, enten som insentiv eller som økt medfinansiering, for å få kommuner til å delta i satsingen på ungdom, sier Dalseg.

– Russ, ta vare på hverandre!

Mange unge gleder seg nå til russetiden, som nå straks er i gang. Samtidig viser tall at det er flere som gruer seg. Noen gruer seg fordi de ikke er med i et fellesskap, ikke har penger til dyrt utstyr eller kanskje ikke har venner å dele tiden med. – Slik skal det ikke være, slår Dalseg fast. – Utenforskap er utrolig vondt, men vi må ta inn over oss at det også er vanlig. Hele 1 av 5 nordmenn opplever ensomhet i dag, og mange av dem er unge. Det må vi ta på alvor. Derfor har jeg følgende oppfordring til russen:

«Kjære alle russ i Trøndelag! Noen av dere har mange venner å dele russetiden med. Tenk så fint det er om dere inviterer de som ikke får en invitasjon med på tur, aktiviteter og ting som skjer. Tenk så fint hvis man kan inkludere alle i klassen slik at alle føler seg som en del av noe. Jeg håper alle russ i Trøndelag tar skikkelig godt vare på hverandre.»

– En god ungdomstid varer livet ut

– Gjennom å styrke skolehelsetjenesten, ha godt tilgjengelige lavterskeltilbud og særlig jobbe for å gjøre det enklere for gutter å be om hjelp, kan vi gi barn og unge en god oppvekst. En god barne- og ungdomstid varer livet ut, sier Ingvill Dalseg.


Interpellasjon: God psykisk helse for ungdom i Trøndelag

Høyre mener at terskelen for å få psykisk helsehjelp må være lav, og hjelpen må være tilgjengelig i unges nærmiljø. Uavhengig av alvorlighetsgrad, må ungdom med psykiske helseutfordringer tas på alvor, og møtes med respekt og profesjonalitet. Innsatsen må settes inn tidligst mulig. Et godt lavterskeltilbud er viktig for at unge oppsøker hjelp.

Som et tiltak ønsker Høyre derfor å opprette en digital helsesykepleiertjeneste, og styrke lavterskeltilbudene på ungdomsarenaene i fylkeskommunen.

Det er for få gutter som oppsøker og får den hjelpen de trenger. Noen sier de sliter med å finne en de tør å betro seg til, og som forstår problemene de har. Høyre mener at flere mannlige helsesykepleiere kan bidra til å senke terskelen for gutter til å søke kontakt.

Psykisk helse handler om å mestre livet og alle utfordringer det gir oss. Livsmestring handler om at barn skal være rustet til å håndtere livets naturlige oppturer og nedturer. Det er mye som ligger innenfor normalen. Derfor har Høyre sikret at livsmestring blir et tverrfaglig tema når læreplanene i skolen fornyes.

Samtidig mener Høyre at sivilsamfunnet har en avgjørende rolle for å gjøre barn rustet for fremtiden. Gjennom familien, frivilligheten og god opplæring sikrer vi at barn og

unge får kunnskap om livets opp og nedturer, og gir ungdom verktøy til å håndtere ulike utfordringer livet byr på.

Ungdom tilbringer mye av tiden sin på skolen. Derfor er videregående skole en viktig arena for forebygging og hjelp med psykiske utfordringer hos unge. Men tilbud om hjelp må også sikres utenfor skolene, for elever som faller fra i videregående opplæring.

Mobbing, trakassering og utenforskap bidrar til unges psykiske lidelser. Det siste året har samfunnet tatt et oppgjør med seksuell trakassering og maktmisbruk gjennom «metoo». Ungdom har ikke i like stor grad hatt den samme bevisstgjøringen. Flere opplever at seksualundervisningen er delvis utdatert og tar ikke for seg viktige og sentrale elementer som grensesetting for seg selv og andre i tilstrekkelig grad.

Ungdom utsettes for en ny type kroppspress gjennom sosiale medier. Kroppspress er en av årsakene til at en stadig større andel unge sliter psykisk. Høyre mener at barn og unge må lære hva som er realistiske kroppsidealer. I skolen må unge lære om hvordan kroppspress og usunne idealer skapes og enda viktigere – forebygges.

Forslag til vedtak:

  1. Trøndelag fylkeskommune vil ta initiativ til at skolehelsetjenesten oppretter en digital helsesykepleiertjeneste for ungdom. Dette skal gjøres blant annet gjennom å legge til rette for å utvikle digitale kontaktflater mellom helsepersonell og unge, herunder DIGI UNG (ungdomshelse i en digital verden). Fylkeskommunen ønsker å styrke samarbeid med interesseorganisasjoner som ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser) i skolehelsetjenesten og formidling av kontakt til interesseorganisasjonene via digitale plattformer må gjøres enkel for ungdommen.
  1. Trøndelag fylkeskommune vil være en aktør som synliggjør lavterskeltilbudene for barn og unge, som eksisterer i fylket, på en enkel og tilgjengelig måte for ungdommen.  
  1. Trøndelag fylkeskommune vil ta initiativ til, i samarbeid med respektive kommuner, å opprette skolehelsetjenestetilbud rettet spesielt mot gutter. Trøndelag fylkeskommune ønsker flere mannlige ansatte i skolehelsetjenestene.
  1. Trøndelag fylkeskommune vil ta initiativ til å styrke psykologtjenesten i fylkets videregående skoler, slik at psykologtilbudet gjøres mer tilgjengelig for ungdommene i Trøndelag.
  1. Trøndelag fylkeskommune vil fremme et samarbeid mellom aktører, for å sikre at viktig informasjon om elevene, som oppfølgingsbehov og utfordringer overføres i overgangen mellom ungdoms- og videregående skole og lærebedrift.
  1. Trøndelag fylkeskommune vil sikre lærlinger like god tilgang til helsetjenester som elever i andre videregående skoleløp, gjennom hele læretiden. For eksempel gjennom fortsatt bruk av skolehelsetjeneste ved den videregående skolen de gikk ut fra eller annet likeverdig tilbud.
  1. Trøndelag fylkeskommune ønsker at 10. oktober, Verdensdagen for psykisk helse, markeres ved alle skolene. Oktober er tidlig i skoleåret, og godt tidspunkt for å sette dagsorden og fokus for psykisk helse for ungdommen.