Tyfoner

Test av nødvarsel på mobil og varslingsanlegg

Onsdag denne uken skal nødvarsling på mobil og varslingsanlegg testes i hele Norge. Røros kommune har sendt ut pressemelding på norsk, samisk og engelsk i forbindelse med testen:

Onsdag 12. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Nødvarsel på mobil

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G.

  • Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10 den 12. juni
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.

Tyfoner

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet som testes under varslingsprøvene heter “Viktig melding – søk informasjon” og består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene.

Teeste neavroebïeljelimmeste mobijlesne jïh bïeljelimmiedalhketjinie

Gaskevåhkoen, ruffien 12. b. ts. 12.00 teeste sjædta Neavroebïeljelimmeste mobijlesne jïh Sivilforsvareten bïeljelimmiedalhketjinie abpe Nöörjesne ektie nasjonaale bïeljelimmiepryövesne.

Neavroebïeljelimmie mobijlesne

Neavroebïeljelimmie mobijlesne teestine båata gaajhkide årroejidie dovne dejnie aakojne årroejidie åehpies darjodh guktie lea Neavroebïeljelimmiem åadtjodh, jïh hoksedh systeeme jåhta guktie edtja.

Teeste gaajhkide urrebe jïh orrestamme mobijletellefovnide jïh ektievoetide båata mah Nöörjesne gååvnesieh jïh mah 4G/5G-ektiedimmiem utnieh.

  • Teeste dorjesåvva gaskem ts. 11.55 jïh 12.10, gaskevåhkoen ruffien 12.b.
  • Gosse teekstem dåastoeh tellefovne lankese jïh jolle, sireenelaaketje tjoeje govloe medtie 10 sekundh.
  • Teekste nöörjen jïh englaanten gïelesne sjeermese jæjhta. Desnie tjåådtje daate ajve teeste.

Tyfovnh

Teeste tyfovnijste dorjesåvva fïerhten bieliejaepien, mubpien gaskevåhkoen tsïengelen jïh mubpien gaskevåhkoen ruffien. Teeste tyfovnijste dorjesåvva edtja teknihkeles fiejlieh vueptiestidh jïh årroejidie åehpies darjodh tjoejine jïh signaaline.

Signaale maam bïeljelimmiepryövine teestede gohtjelge “Vihkeles bïeljelimmie – ohtsh bïevnesh” mij lea golme raajroeh plæjhtjoeminie aktine minudten gaatojne raajroej gaskesne.

Test of the Emergency Alert System

On Wednesday June 12th at 12.00 PM, the Emergency Alert System will be tested on the mobile telephone network while the physical warning sirens/warning systems will be activated throughout Norway, in a national warning system test.

The Emergency Alert System via mobile telephone

The Emergency Alert System via mobile telephone is tested for the entire population, both to make the population familiar with the experience of receiving an Emergency Alert, and to ensure that the system functions as intended.

The test will be broadcast to all newer and updated mobile telephones and devices located in Norway, connected to the 4G/5G networks.

  • The test will commence between 11.55 and 12.10 on 12 June
  • When you receive the test, your mobile telephone will vibrate and play a loud siren-like sound for approximately 10 seconds.
  • A text message, in Norwegian and English, will be displayed on the screen. The text will state that this is only a test.

The warning sirens

The warning sirens are tested every six months: on the second Wednesday in January and the second Wednesday in June. These tests are run to check for any technical issues and to make people familiar with the sound and the signal.

The signal that is tested during Emergency Warning tests is: «Important message – seek information». It is comprised of three series of siren sounds, with one minute between each series.