Interpellasjon angående søppelhåndtering

Interpellasjon fra SV til kommunestyre angående søppelhåndtering:

Røros SV vil neste kommunestyremøte legge frem en rekke punkter i Klima- og Miljøplanen som bør og kan realiseres relativt raskt. Her kommer kun ett konkret punkt som det haster med å realisere før neste vinter.:

Det har framkommet informasjon om at søppel, blant annet plast, etter deponering av snø etter kommunal brøyting i sentrumsgatene på Røros havner i Hyttelva under snøsmeltingen. Dette ønsker Røros SV å se nærmere på.

Under Strategi 2 og delmål 6 i den nylig vedtatte Klima- og miljøplanen står blant annet følgende:

Røros kommune arbeider fram en felles avfallsplan med FIAS hvor resirkuleringsalternativer for biologisk avfall, plast, papir, restavfall, farlig avfall, glass og metall er ivaretatt og lett tilgjengelig for alle husstander, fritidsboliger og for landbruket, næringslivet og det offentlige. 

Overnevnte utfordring har en todelt årsak:

– Søppel kastes i gatene av enkeltpersoner og blir dermed tatt med videre når gatene brøytes for snø.

– Røros Kommune deponerer snøen på områder hvor avfallet i snøen ikke håndteres på forsvarlig måte.

Forslag til vedtak: 

– Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret før brøytesesongen 2018/2019 hvor snødeponier etter brøyting i Røros sentrum legges til områder hvor avfallet i snøen kan håndteres slik at det ikke er noen fare for at avfallet går videre inn i naturens kretsløp.

– Det igangsettes en holdningskampanje for at søppel blir kastet i allerede disponible avfallsbeholdere i sentrum.

– Det vurderes også om eksisterende tilgjengelighet av avfallsbeholdere i Røros sentrum er stor nok i antall, og i at mulighetene til kildesortering i det offentlige rom er i henhold til Klima- og Miljøplanen for Røros Kommune samt nasjonale føringer.