Skuvleveeljeme 2019 – joekoen buerie veeljeme APn åvteste

Ida Lykke Røsten lea aadtjegh veeljeme jïh Knut Aasheim veeljemenilleldahkem geehtie. Guvvie: Jenny-Krihke Bendiksen

Skïereden dæjstan 3.biejjien skuvleveeljeme Röörosen jåarhkeskuvlesne. Skuvleveeljeme lea akte aelhkebe veeljeme learohkidie, gusnie maahta vuejnedh magkerh politihkeles partijh learohkh sijhtieh veeljedh. Skuvleveeljeme lea vihkeles juktie learohkh maehtieh demokratijen jïh politihken bïjre lïeredh, jïh aaj lïeredh guktie tjïeltenveeljeme, stoerredigkienveeljeme jïh fylhkendigkienveeljeme leah bigkeme.

Dah noeripartijh mah daan jaepien skuvleveeljemisnie leah: Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre, Framskrittspartiet, Piratpartiet, Pensjonistpartiet, Demokratene i Norge, Partiet De Kristne, Liberalistene og Helsepartiet.

Skuvleveeljemen veeljemenilleldahke vuesehte ahte 202 learohkijstie skuvlesne 175 veeljemem dåeriedin, mij lea 86% gaajhkh learohkijstie. Gusnie 167 lea dåhkasjahteme jïh 8 ij leah dåhkesjahteme.

Partijeveeljeme vusehte ahte Arbeiderpartiet jeenjebe gïelh åadtjoeji, mij lea 53% jïh 89 gïelh gaajhkijste gïelijste. Senterpartiet lea Arbeiderpartien nuelesne mij 21% jïh 35 gïelh åadtjoeji. Dellie Sosialistisk Venstre 13,2% jïh 22 gïelh åadtjoeji. Høyre 7 gïelh åadtjoeji, mij lea 4,2% gaajhkijste gïelijste. Miljøpartiet De Grønne badth 3% jïh 5 gïelh åadtjoeji. Fremskrittspartiet 1,8% åadtjoeji, mij lea 3 gïelh. Dan nuelesne lea Rødt mij 1,2% jïh 2 gïelh åadtjoeji. Gåabpatjahkh Piratpartiet jïh Liberalistene 0,6% åadtjoeji, mïj lea 1 gïele.

Venstre, Pensjonistpartiet, Demokratene i Norge, Partiet De Kristne og Helsepartiet gaajhkh 0 gïelh åadtjoejin.

Daan jaepien skuvlemeveeljeme Röörosen jåarhkeskuvlesne vuesehte ahte joekoen buerie veeljeme APn åvteste sjïdti.