Kommunestyret 200624 Foto: Tore Østby

Røros oppført i ROBEK

Trøndelag har i flere år vært uten kommuner på den såkalte ROBEK-lista, men denne uka ble både Røyrvik og Røros ført opp i registeret. Begge kommunene meldes inn på bakgrunn av vesentlig merforbruk i regnskapet for 2023.

Det er flere måter man kan havne på ROBEK-lista, og en av disse er om man har et merforbruk på mer enn tre prosent av driftsinntektene. Røyrvik og Røros kommuner hadde et merforbruk på henholdsvis 8,8 prosent og 7,4 prosent for 2023. Begge kommunene har også vedtatt at det vil ta mer enn to år å dekke inn merforbruket, som er et annet vilkår for innmelding. Statsforvalteren har på bakgrunn av dette gitt Kommunal- og distriktsdepartementet melding om registrering av de to kommunene.

Hva er ROBEK?

ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll, og er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler.

Statsforvalteren skal blant annet føre lovlighetskontroll av årsbudsjettet. Hovedformålet med kontrollen er å finne ut om årsbudsjett gir grunnlag for god økonomisk styring og kontroll.

Kommuner som er oppført i ROBEK – regjeringen.no

Tiltaksplan

Kommuner i ROBEK må også fastsette en tiltaksplan som skal sikre at økonomien bringes i balanse og at det samlede merforbruket dekkes inn.  
– Tiltaksplanen markerer kommunestyrets ansvar for å ta eierskap til egne utfordringer og nødvendige grep for å få kommunen tilbake i økonomisk balanse, sier statsforvalter Frank Jenssen.

Statsforvalteren vil følge kommunens arbeid fremover med å gjenopprette den økonomiske balansen.

Jenssen poengterer videre at Røros og Røyrvik må sikre god økonomistyring, følge opp eventuelle avvik fra budsjett, og iverksette tiltak. Statsforvalteren løfter fram viktigheten av godt samspill mellom administrasjon og politikk, blant annet for å skape god samhandling rundt arbeidet med budsjett og økonomiplan.

Krevende situasjon i flere kommuner

Statsforvalteren er bekymret for den økonomiske situasjonen i flere trønderske kommuner. Flertallet av kommunene endte opp med et negativt netto driftsresultat for 2023, og det er store omstillingsbehov for å tilpasse aktivitetsnivået til inntektene. En klar oppfordring til folkevalgte er at de ikke venter med å ta nødvendige grep.