Röörosen tjïelte sæjhta govledh gie datne sïjhth edtja jïjtje-vieltien heevehtimmiem åadtjodh

Gunnar Berg ble tildelt Frivillighetsprisen 2018. Tove Østby

Rætnoe lea minngemes biejjien datne maahtah Röörosen tjïeltese tjaeledh gie datne sïjhth edtja dam jïjtje-vieltien heevehtimmiem åadtjodh. Almetje jallh ovmessieh orgaanisasjovnh mah leah jïjnjem Röörosen siebriedahkese jïjtje-vieltien dorjeme maehtieh dam jïjtje-vieltien heevehtimmie åadtjodh. Dan heevehtimmien ulmie lea dej almetji jïjtje-vieltien lutnjedh jïh heevehtidh.

Minngemes biejjien datne maahtah uvtelasse Röörsen tjïeltese seedtedh lea golken voestes biejjien.

Dah mah leah aarebi jïjtje-vieltien heevehtimmiem åådtjeme:

2018 – Gunnar Berg

2017 – ij gie åadtjoeji

2016 – Ester Mikkelsen

2015 – Gunhild Døhl

2014 – Turutvalget meatan Harry Bakos jïh Olav Storli

2013 – Sextus

2012 – Inger Marie Frostvoll

Datne maahtah vielie jïjtje-vieltien heevehtimmien bïjre Röörosen tjïelten nehtesæjrosne lohkedh.