Jon Andreas Johansen Foto: Politiets Utlendingsenhet

Politiets Utlendingsenhet reagerer på omtale

Den siste tiden har lokalmedia skrevet flere innlegg om Nagga Hailemichael og politiets håndtering av saken. Vi kjenner oss ikke igjen i denne fremstillingen. Siden Politiets utlendingsenhet (PU) har fått opphevet taushetsplikten vår overfor Nagga, ønsker vi å redegjøre om hvordan vi har fulgt opp saken.

Av Jon Andreas Johansen, seksjonsleder for juridisk i Felles enhet for juridisk, analyse, grensefag og etterretning (FJAGE) i Politiets utlendingsenhet 

Hailemichael fikk avslag på sin søknad om oppholdstillatelse i 2004. Når en utlending får avslag fra vedtaksmyndighetene (Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE), må vedkommende forlate Norge innen en datert frist. Dersom en utlending ikke reiser ut innen fristen, oppholder personen seg ulovlig i Norge og kan bli tvangsreturnert. Hailemichael har blitt informert om dette.

Det er straffbart å oppholde seg og/eller jobbe i Norge uten oppholdstillatelse. Dette anses å være grove brudd på utlendingsloven som gir grunnlag for utvisning, som medfører innreiseforbud til Norge og Schengen. 

Hailemichael har aldri hatt oppholdstillatelse i Norge og pliktet å reise fra Norge i 2004. Hele hans oppholdstid etter at han fikk avslaget, er ulovlig. Det samme gjelder arbeidet hans, bortsett fra to korte perioder på til sammen ni måneder. Verken UDI eller UNE tillegger vekt på langvarig ulovlig opphold når de vurderer om en utlending skal få oppholdstillatelse eller ikke. Tvert imot anses bruddene grovere jo lengre det ulovlige oppholdet og/eller arbeidet har pågått.

Hailemichael har aldri fremlagt noen form for dokumentasjon på sin identitet. Norske myndigheter vet således ikke hvem han er, utover det han selv har sagt. Enhver utlending som søker om oppholdstillatelse i Norge har en plikt til å avklare egen identitet, herunder å fremskaffe pass når utlendingen har pålegg om å forlate Norge.

Når en utlending velger å ikke rette seg etter vedtaket om å forlate Norge, kan politiet pågripe vedkommende for å avklare identiteten og returnere ham/henne til hjemland. I forbindelse med at representanter for etiopiske myndigheter kom til Norge for å gjennomføre samtaler med antatte etiopiske borgere for å få deres identitet verifisert for retur, ble Hailemichael forsøkt pågrepet i mars i år. Da ingen åpnet da politiet kom på døren, vurderte politiet at de skulle ta seg inn i huset for å lete etter ham. Når en utlending skal pågripes og politiet må lete etter personen, er det også hjemmel for å gjennomføre husundersøkelse, slik det ble gjort i denne saken. Da Hailemichael ikke ble funnet, la politiet igjen en beskjed om at det var PU som hadde vært der, slik at Nagga ikke skulle tro at det hadde vært innbrudd. 

Det er krevende å gjennomføre tvangsretur når en utlending mangler nødvendige identitetsdokumenter og heller ikke samarbeider om å avklare sin egen identitet. Returforutsetningene for å kunne gjennomføre tvangsreturer til Etiopia har også vært utfordrende opp gjennom årene. Dette har medført at Hailemichael og mange andre etiopiske borgere med endelig avslag eller vedtak om utvisning fra Norge, har valgt å bli værende her i landet til tross for at de oppholder seg ulovlig. Det at politiet ikke har hatt mulighet til å tvangsreturnere Hailemichael, fratar imidlertid ikke hans egen plikt til å anskaffe seg reisedokument og reise frivillig. 

Under samtalen med PU i slutten av april ble Hailemichael blant annet forklart at det kun er UDI og UNE som vurderer søknader om oppholdstillatelse i Norge. PU har ansvar for å iverksette vedtak (tvangsreturnere) fattet av UDI og UNE. Politiet har ikke vedtakskompetanse i disse sakene, og det var således ikke et tema under samtalen hvorvidt Hailemichael skulle få oppholdstillatelse eller ikke.