Foto: Røros kommune

Plan for sørsamisk språk og kultur

Tirsdag møtes Utvalg for oppvekst for å ta arbeidet med å følge om anbefalingene fra Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport ett steg videre. Utvalg for oppvekst har fått i oppgave å videreutvikle/revidere utviklingsplan for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur med anbefalingene fra Sannhet- og
forsoningskommisjonens rapport. Utviklingsplanen skal samsvare med anbefalingene fra Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport 2023.

Den førte utviklingsplan for Røros på området ble vedtatt i kommunestyret i september 2020. Utviklingsplan for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur være et overordnet styringsverktøy for Røros kommune og skal ligge til grunn for alt arbeidet i å bevare og utvikle samisk språk- og kultur i kommunen. Målsettingen med planen er å styrke og forbedre tilbudet knyttet til utvikling og ivaretakelse av samisk språk og kultur som kommunen gir innenfor alle sine
virksomhetsområder.

Kommunestyret vedtok i september 2023 kommuneplanens samfunnsdel 2024-2030 hvor
samisk språk- og kultur er tydeligere beskrevet enn tidligere planer. Utviklingsplan for samisk språk og kultur skal bygge på de målene og de gjennomgående satsningsområdene i
Kommuneplanens samfunnsdel.

Sametinget forvalter tospråklighetstilskudd som årlig bevilges til samiske
forvaltningskommuner. Formålet med midlene er å bevare, styrke, fremme og utvikle bruken av samisk språk i offentlig sammenheng, jf. Samelovens språkregler. Kommunen sender hvert år inn aktivitets- og utviklingsplaner til Sametinget.

Arbeidet for å styrke samisk språk- og kultur krever en langsiktig og kontinuerlig innsats på
mange områder. Revidering av ny utviklingsplan skal samsvare med anbefalingene fra
Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport 2023.

Utvalget skal igjennom revidering av utviklingsplan for samisk språk og kultur innhente
informasjon og danne et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. Personer og organisasjoner
som både har kunnskap om samisk språk, kultur og andre samiske forhold vil bli invitert til
utvalgsmøtene og informere om temaene.