Fredrik Møller var blant søkerne som fikk idrettsstipend i 2022. Foto: Trond Aalde.

Nå kan du søke på idrettsstipend for ungdom

Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16-23 år.

Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Du kan bruke stipendet til trenerhjelp, deltakelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser. Stipendet er personlig.

Størrelsen på stipendet det kan søkes om er kr. 25 000,-. Ved store utgifter for din idrett kan du søke om stipend på inntil kr. 50 000,-. Du kan ikke bruke stipendet til å betale for studier der det kan søkes Statens Lånekasse.

Søknadsfrist er 30.08.2023.
Stipendene vil bli utdelt på Idrettens Hederskveld i Trondheim 3. november 2023.

For søkere under 18 år er det nødvendig med en bekreftelse fra foresatte for at søknaden skal bli behandlet. Foresatte vil få automatisk beskjed om å gi samtykke når du har sendt inn din søknad.

Kontaktperson
Tove Helland Pedersen
Rådgiver Trøndelag fylkeskommune
tovpe@trondelagfylke.no/47 06 13 90

Retningslinjer for idrettsstipend

 1. Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en nærmere fastsatt sum til
  stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen
  16 – 23 år bosatt i Trøndelag, eller som på en annen måte er knyttet til fylket.
 2. Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere og tillitsvalgte innen
  idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin
  idrett.
 3. Ved fordeling skal det legges vekt på en rimelig spredning mellom de ulike
  idrettsgrener.
 4. Ved vurdering av tildeling skal det ikke tas hensyn til annen inntekt eller
  andre offentlige tilskudd. Stipendet skal ikke tildeles til ordinær utdanning som
  kan finansieres av Statens lånekasse for utdanning.
 5. Stipendsummen kan deles i flere mindre stipend eller i færre større stipend.
 6. Hovedutvalget avgjør hvem som skal motta stipend. Fordeling av stipend
  skjer på grunnlag av innkomne søknader. Som skal inneholde konkrete planer
  for bruk av stipendet.
 7. Mulighet for å søke stipend skal kunngjøres på høvelig måte. Kunngjøring og
  frist skal fastsettes til samme tid hvert år.
 8. Stipendmottaker en skal avgi en kort rapport over bruken av stipendet innen
  ett år etter tildelingen.