Midlertidig forskrift om smitteverntiltak vedtatt i Os kommune

Pressemelding fra Os kommune

I forbindelse med smitteutbruddet i Fjellregionen har Os kommune valgt å teste bredt for å få stoppe smittespredningen.
Fra og med 13.5.21 og frem til dags dato har det blitt avlagt 449 tester.  Det vil si at ca 24% av befolkningen i Os kommune nå er testet.  

Grunnet smitteutbruddet er det derfor nødvendig å vedta en midlertidig forskrift om smitteverntiltak. 
Kommuner i regionen vedtar tilsvarene forskrift. Den nye forskriften varer fra og med 17. 05.21 til og med 24.05.21.  

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Os kommune, Innlandet

Hjemmel: Fastsatt av Os kommunestyre 16. mai 2021, med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 første ledd bokstav a.
§ 1. Formål
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning
av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og
omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder i Os kommune.
§ 3. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a) Serveringssteder, som restauranter og kafeer. Serveringssteder kan likevel holde åpent
for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder
på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
b) Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:
matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
bensinstasjoner (med unntak av innendørs bespisning, mat og drikke som selges skal
ikke nytes på stedet. Sittegrupper tas ut av bruk). salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende blomsterbutikker med fast utsalgssted som er registrert i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter, et salgsareal som ikke overstiger 250 m2, en omsetning som i all hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet.
c) Varehus
d)Treningssentre.
e) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
f) Tros- og livssynshus, men unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved
samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.

g) Biblioteket
h) Fornøyelsesparker og tilsvarende steder.
i) Museer
j) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdningssteder.
k) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller
idretts – og fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs og utendørs.

Unntak
m) Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når
det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene (klikk og hent).
n) Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter,
tannhelsetjeneste og annet autorisert privatpraktiserende helsepersonell kan gi helsehjelp
med forsterkede smittevernstiltak når denne er av en slik karakter at det vurderes som svært
uheldig for pasienten at helsehjelpen utsettes.

o) En – til – en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt – til – ansikt.

p) Bilverksteder der det legges til rette for å unngå fysisk kontakt mellom ansatte og kunder kan holdes åpent.

§ 4. Forbud mot arrangementer

Alle arrangementer og samlinger, innen- og utendørs, i en begrenset tidsperiode skal avlyses eller utsettes, med unntak av:

a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 30 personer til stede.

b. Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.

c. Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.

§ 5. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 6. Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 7. Plikt til å bruke munnbind

Når det kke er mulig å holde minst to meter avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Passasjerer skal bruke munnbind i drosje og på kollektivtransport / busser. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen/ bussen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien/bussen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen /bussen. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8. Ansvar

Os kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 9. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 10. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 11. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med mandag 17. mai 2021 og gjelder til og med mandag 24. mai 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn