Foto: Femundløpet

Mattilsynet: Femundløpet har brutt reglene

Mattilsynet pålegger Femundløpet å gjennomgå rutiner og planer for å øke sikkerheten. Dette etter at et hundespann ble påkjørt under årets Femundløp.

25.05 mottok Femundløpet AS vedtak med pålegg fra Mattilsynet.

En tung sak
Ulykken inntraff i veikryssningen ved Galten, og mattilsynets pålegg kom som en reaksjon på ulykken, og for å sikre at det ikke skjer flere lignende ulykker i fremtidige løp.

– Vi understreker at Femundløpet ser svært alvorlig på hendelsen, og vil bruke vedtaket fra Mattilsynet som grunnlag i arbeidet fram mor Femundløpet 2024, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll på Femundløpets nettsider.

– Dette har vært en tung sak, først og fremst for kjøreren som opplevde dette, men også for våre frivillige og Femundløpets organisasjon generelt. Dialogen med hundekjøreren som var utsatt for hendelsen var god både rett i etterkant av ulykken og senere forteller Jon Anders Kokkvoll. 

Evaluerer hendelsen
I etterkant av hendelsen har Femundløpet evaluert, og startet opp arbeidet med å finne fram til gode løsninger som sikrer bedre mot at lignende hendelser skal kunne skje i framtiden. I tillegg har Femundløpet anmeldt seg selv med mål om etterforskning og vurdering av ansvarsforhold. Politiet har henlagt saken i mai da det ikke var grunnlag for en påtalevurdering, opplyser Kokkvoll.

Vedtaket fra Mattilsynet
Vedtaket har følgende ordlyd: «Vi gir dere pålegg om å sikre at hundespann som krysser trafikkert vei ikke utsettes for risiko for å bli påkjørt Femundløpet AS må gjennomføre en risikovurdering av samtlige veikrysninger og legge til rette for at veikrysninger blir tryggest mulig for hundene. Fristen for å etterkomme vedtaket er 1. februar 2024.»

Mattilsynet har hjemmel for vedtaket både i konkurransedyrforskriften § 4 og i dyrevelferdsloven.

– Hele organisasjonen vil måtte involveres i arbeidet med gode planer for en sikker trasé og sikre veikrysninger. Det er tidligere gjennomført en ROS-analyse, denne må gås gjennom på nytt, for å være sikre på at alle stener er snudd i arbeidet for å øke sikkerheten for hunder og kjørere, skrives videre på Femundløpets sider. 


Punkter som skal vurderes er:

  • Trasé, inkludert muligheter for færre veikrysninger.
  • Søknader om redusert fart på steder med veikrysning.
  • Sikt på steder med veikrysning.
  • Merking i løypa og langs vei.
  • Bemanning av veikrysninger, inkludert beslutningsrutiner.
  • Planer for utfordrende værforhold og dettes innvirkning på sikkerhet ved veikrysninger.
  • Informasjon til deltakere og frivillige

– Planleggingen av løpet i 2024 er godt i gang og vil skyte fart utover høsten. Alle aktuelle involverte vil settes seg ned sammen for å finne fram til gode løsninger som gjør at vi minimerer mulighetene for at en slik hendelsen kan skje igjen, påpeker Jon Anders Kokkvoll.