Erika Unnes jobber med Gaaltije sitt prosjekt "Luste tjaeledh". Erika Unnes "Luste tjaeledh":ine barka. Foto/guvvie: Jenny-Krihke Bendiksen.

«Luste tjaeledh» lea Gaaltijen urremes barkoe – daelie Gaaltije sæjhta teekstide åadtjodh

Gaaltije lea åarjelsaemien gïelejarnge mij Staaresne tseegkeme. Erika Unnes Gaaltijisnie barka jïh daan jaepien edtja «Luste tjaeledh» öörnedh. «Luste tjaeledh» lea akte tjaaleme-gaahtjeme mij Gaaltije öörnie dan åvteste Gaaltije sæjhta vielie teeksth åarjelsaemiengïelesne åadtjodh.

Daan jaepien 2019 lea Aalkoealmetjegïeli gaskenasjonaale jaepie – IYIL 2019. Gaaltije sæjhta daam lutnjedh jïh dannasinie Gaaltije ussjede gærjam åarjelsaemiengïelesne tjaeledh. Gærjan sisvege lea ovmessieh teeksth mejtie noerh jïh geervh åarjelsaemien siebriedahkesne leah tjaaleme.

Erika Unnes jeahta daan tjaaleme-gaahtjemen aamhtese lea «Saepmie: goh dajve, sijjie, deahpadimmie, faantasije, veadta, mojhtesh, båetije biejjieh jallh maahtoe. Jeahta maahta dam aamhtesem «Saepmie» ovmessieh vuekine guarhkedh, jïh Gaaltije sæjhta gåabpatjahkh åenehksh jïh guhkies teeksth åadtjodh.

-Sïjhtebe daaletje teeksth åadtjodh, maahta vaajese, mojhtesh jallh tjihtese årrodh. Sïjhtebe gellieh ovmessieh teeksth åadtjodh, juktie hov gellieh almetjh teeksth v.g. datovresne jallh biejjiegærjesne utnieh. Daejtie teekstide sïjhtebe lutnjedh juktie gïelem nænnoestidh. Onterdibie gieltegs orre teeksth jïjtjen gïelesne lohkedh mejtie eah leah aarebi bæjjoehtamme, Erika Unnes jeahta.

Tjaaleme-gaahtjeme njieljie ovmessieh klaassh åtna: Teeksth åarjelsaemiengïelesne noereste jïh geerveste, jïh teeksth daaroengïelesne noereste jïh geerveste. Erika jeahta Gaaltije aaj sæjhta aktem heevehtimmiem vedtedh giese lea uvtemes teekste tjaaleme. Jeahta maahta aaj daaroengïelesne tjaeledh, juktie Gaaltije åarjelsaemiengïelese jarkoste.

Minngemosth Erika Unnes jeahta rahka 30.biejjien minngemes biejjie teekstem seedtedh. Aaj jeahta lea akte jury mij edtja teekstide veeljedh jïh heevehtimmiem vedtedh. Erika jeahta vielie bïevnesh «Luste tjaeledh» bïjre Gaaltijen nehtesæjrosne jïh facebook-sæjrosne gååvnesieh.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest