– Kaanne Trööndelaagen bööremes skuvleveeljeme AP’ese

Skuvleveeljeme jaepien 2019, abpe laantesne.

Daan jaepien AP’en skuvleveeljeme lij joekoen buerie juktie 53,3% gïelh åadtjoeji. Dan åvteste Röörosen AUF’en åejvie Ivar Østby lea öövre madtjeles illeldahken åvteste.

-Dellie mijjieh libie 53% gïelijste åådtjeme jïh lea joekoen buerie, mohte manne aaj geerjene dan åvteste aktem jeatjam paartije manne lyjhkem aaj buerie illeldahkh åådtje. Vuesiehtimmien gaavhtan, SV aaj buerie illeldahkh åadtjoeji, 13% gïelijste. Manne aaj öövre geerjene sjædtam gosse vuajnam ahte gåabpatjahkh Høyre jïh FRP 10 gïelh åadtjoejin, Østby jeahta.

Ivar Østby, Röörosen AUF’en åejvie.

Kaanne daate lea Trööndelaagen bööremes skuvleveeljeme AP’ese.

-Gosse Trööndelagen AUF’en fylhkeståvrose rïnghkim dillie dah öövre madtjeles jïh geerjene sjïdtin. Manne vïenhtem mijjieh AP’esne dam bööremes skuvleveeljeme abpe Trööndelaagesne dorjeme. Jïh vïenhtem buerie illeldahke sjïdti juktie mijjieh libie jïjnjem noerigujmie soptsestamme jïh mijjieh aaj noerh, jïh Röörosen AP’en tjïelteåejvien-kaandidaate Isak Busch aaj lea AUF’em goltelamme.

AP, SV jïh Senterpartiet buerebe illeldahkh daan jaepien åadtjoejin goh jaepien 2017.

Tjïelteåejvie-kaandidaate AP’este, Isak Busch daate illeldahken bïjre jeehti.

-Daate mijjieh joekoen lyjhkebe. Lea buerebe illeldahke 20%’en bijjelen jaepeste 2015, jïh lea mubpien bööremes skuvleveeljeme Röörosisnie 30 jaepien tjïrrh! Destie illeldahkeste faamoe åadtjobe veeljeme-gæmhpoen åvtelen, sjïere akten tijjen gusnie AP nasjovnaale illeldahkigujmie tjabreme. Manne hååhkesjem mijjieh AP’esne buerebe illeldahkh veeljemebiejjien åadtjobe. Noerh Röörosisnie vuesiehtieh dej illeldahki tjïrrh dah sijhtieh ektine almetjigujmie barkedh, lïhkes skuvlen åvteste jïh seamma hïllh gaajhkide. Daam edtjebe dejtie noeride vedtedh! Röörose öövre væjkele noerh åtna, Busch jeahta.

Tjïelteåejvie-kaandidaate SV’esne Christian Elgaaen aaj lij madtjeles skuvleveeljemen åvteste.

-Lea joekoen buerie illeldahke SV’ese jïh njieljie jaepien tjïrrh SV stuerebe sjïdteme. Gellieh learohkh sïjhtieh politihke mij lea buerie byjresasse jïh staeriesvoetese utnedh, Elgaaen jeahta.

Senterpartiet 3,2% vielie gïelh goh evtebe skuvleveeljemistie åadtjoeji.

-Röörosen Sp lea joekoen madtjeles skuvleveeljemen illeldahken åvteste, jïh sjiere madtjeles juktie daan dajven Senterungdommen’ en åejvie lij öövre væjkele digkiedimmesne! Manne tuhtjem Ap byöroe vielie daan dajven vihkeles aamhtesh digkiedidh, jïh tuhtjem lea feerh jïjnjh ahte AP akte stoerredigkiesaadthalmetje diekie seedtie skuvle-digkiedimmiem goltelæmman. Ohtsem aktem stuerebe digkiedimmie guktie edtjebe dam gïetedidh. Mohte læjhkan; libie öövre madtjeles jïh daate illeldahke mijjem sjollehte, Senterpartien’ tjïelteåejvie-kaandidaate Guri Heggem jeahta.

Høyren’ tjïelteåejvie-kaandidaate Rob Veldhus, maam 4,2% gïelh åadtjoeji dam skuvleveeljemen bïjre jeehti.

– Leam vuajneme ahte skuvlemeveeljemen illeldahkh Röörosisnie leah jeatjhlaakan fïerhten jaepien, jïh skuvlemeveeljemen illeldahkh leah lïhtsegidie jearohke. Juktie vuejnebe ahte daan jaepien Høyren’ noeredåehkie dennie skuvleveeljeminie bïevnjeldi. Sïjhtem AP’em læhkoehtidh jïh dåajvoehtem båetijen jaepien skuvleveeljeme buerebe sjædta. Kaanne joe måantan sjugniehtåvva, gosse dïhte stuerebe veeljeme lea öörnesovveme, Veldhuis jeahta.