Jienebh raajroeh Röörosen ruvhteraajroen mietie

båetije jaepien jienebh raajroeh båetieh. Guvvie: Tore Østby

Reerenasse lea nænnoestamme vielie raajroeh Röörosen ruvhteraajroen mietie jaepien 2020 båetieh. Vielie raajroeh juktie göökte tæjmoejfreekvense abpe dygnem sjædta. Ruvhteraajroe Röörosen jïh Tråanten gaskesne sjædta vielie goh 3-4 fealadimmieh aarkebiejjien. Joekehtse sjædta dan bomme-beetnegi åvteste. Reereme lea nænnoestamme ahte edtja aktem reaktam SJ:ine paahke 2 Noerthen bïjre sjidtedh. Reakta buerkeste edtja vielie raajroeh båetije biejjide båetedh.

Bomme-beetnegh aaj vielie el-faamoem Trööndelagen ruvhteraajrojne håksa, Tråanten S jïh Skïerden gaskesne, Mearohken ruvhteraajroen mietie Skïerden jïh rïjhkeraastegen gaskesne. Jïh Stavnen jïh Leangen ruvhteraajroeh aaj urrebe sjidtieh. Ij sjïdth buerebe el-faamoe Röörosen ruvhteraajrosne dan aejkien gænnah.

Jon Gunnes. Guvvie: Venstre

Jaepien 2020 dellie urrebe raajroeh båetieh mah aaj leah buerie byjresasse. Dellie båeries raajroeh 1980-90 jaepiej raejeste museumasse juhtieh. Dah orre raajroeh aaj buerebe lyjhke-laakan sjidtjieh goh dejstie båeries raajrojste. Ij leah didkiedamme annje jis dah raajroeh Röörosen ruvhteraajroen mietie edtjieh orre sjidtedh. Daelie SJ lea 13 orre raajroeh åesteme jïh voestegh dellie orre raajroeh Trööndelagen ruvhteraajrose båetieh.

-Lea buerie mijjese Venstresne ahte numhtie sjædta jïh öövre vihkeles ahte mijjieh vïtnimh, stoerredigkiesaadthalmetje Jon Gunnes jeahta.