Christian Elgaaen på fylkesårsmøte i Trøndelag SV 2024. Foto: Privat

Glad for engasjement for Rørosbanen

Christian Elgaaen er glad for Trøndelag SVs klare råd om å satse på Rørosbanen. Årsmøtet i helga vedtok blant annet en uttalelse om Rørosbanen, «Sats på Rørosbanen nå – det er jernbanens framtid mellom Trøndelag og Østlandet det handler om»:

«Rørosbanen kan bli en moderne jernbane gjennom elektrifisering og etablering av flere og lengre krysningsspor. Dette sammen med en generell oppgradering, nytt togmateriell og et bedre persontogtilbud vil gi Norge to fullverdige og framtidsretta jernbanestrekninger mellom Oslo og Trondheim.»

«Trøndelag SV mener tiden nå virkelig er inne for en prioritering av Rørosbanen i nasjonal transportplan og framtidige statsbudsjetter. Dette er et av de desidert viktigste samferdsels- og klimaprosjekt av stor nasjonal betydning.»

– Dette er jeg veldig fornøyd med, og det sender en tydelig bestilling til behandlingen i Stortinget av nasjonal transportplan denne våren, sier Christian Elgaaen.

Her er en uttalelse som ble vedtatt av Trøndelag SV i helga.:

Sats på Rørosbanen nå – det er jernbanens framtid mellom Trøndelag og Østlandet det handler om
Siden august 2023 har Dovrebanen vært stengt i Ringebu, og eneste sammenhengende
jernbane mellom Trondheim og Oslo har vært Rørosbanen. All godstransport på jernbanen
går nå på Rørosbanen. Dessverre har dette medført et betydelig redusert persontogtilbud på
grunn av for få og korte krysningsspor på Rørosbanen.

Behovet for oppgradering av Rørosbanen er helt avgjørende for å sikre togforbindelsene
mellom Trøndelag og Østlandet. Mer ekstremvær som uværet «Hans» vil fortsette å skape
problemer for togtrafikken mellom nord og sør i landet. Da er det viktig at vi sikrer to
moderniserte togstrekninger mellom Trøndelag og Østlandet.

Transportetatene uttaler i brev til Samferdselsdepartementet i oktober at «KVU Green
anbefaler at det startes med tiltak for delelektrifisering av Nordlandsbanen, men i lys av
behovet for redundans kan det være aktuelt å begynne med Rørosbanen.» En oppgradering
av Nordlandsbanen er også viktig, men dersom vi ikke har fungerende togforbindelse videre
sørover fra Trøndelag hjelper det lite. Derfor må modernisering av Rørosbanen gjennom
elektrifisering og utbygging av flere og lengre krysningsspor nå gis topp prioritet.

En skikkelig opprustning og satsning på Rørosbanen er mulig, og må skje nå. Det vil binde
landet vårt bedre sammen og bidra til mer transport av personer og gods, lavere
klimagassutslipp og bedre trafikksikkerhet på veiene. Den nasjonale beredskapen blir styrket
av et kraftig løft for Rørosbanen.

Rørosbanen kan bli en moderne jernbane gjennom elektrifisering og etablering av flere og
lengre krysningsspor. Dette sammen med en generell oppgradering, nytt togmateriell og et
bedre persontogtilbud vil gi Norge to fullverdige og framtidsretta jernbanestrekninger mellom
Oslo og Trondheim.

Trøndelag SV mener tiden nå virkelig er inne for en prioritering av Rørosbanen i nasjonal
transportplan og framtidige statsbudsjetter. Dette er et av de desidert viktigste samferdselsog klimaprosjekt av stor nasjonal betydning.


Forslagsstillere: Hilde Danielsen, Christian Elgaaen og Lars Haltbrekken