Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Foreslår svært strenge tiltak

Kommunedirektøren foreslår svært strenge tiltak for å hindre smitteutbrudd av covid 19 på Røros. Det er ikke påvist noen tilfeller av smitte på Røros enda, til tross for at svært mange rørosinger er nærkontakter til en eller flere av de smittede. Komunedirektøren forslår en forskrift som i hovedsak er lik de andre samarbeidskommunene. Røros har likevel, og i forståelse med de andre, lagt inn noen tiltak som ikke er så inngripende som hos de andre kommunene, Tynset, Alvdal, Tolga og Os. Forslaget behandles i ekstraordinært Formannskapsmøte nå klokka 17.00. Møtet gjennomføres digitalt.

Kommunens skoler og barnehager i Røros kommune er ikke berørt av situasjonen på annen måte enn den generelle smittesituasjonen i regionen, og Os spesielt. Med bakgrunn i en vurdering av forholdsmessighet, tilrår kommunedirektøren at det kontinuerlig vurderes hvilket nivå skolene og barnehagene settes på, slik praksis og pålegg fra nasjonale myndigheter også er pr. nå. Forsvarlighet og drift av den enkelte skole og barnehage vurderes forløpende ut ifra aktuell smitte- og karantenesituasjon, og omtales følgelig ikke i forskriftens bestemmelser

Generelle smitteverntiltak

Det gis tydelige råd om å begrense sosial kontakt iht til nasjonale råd og anbefalinger. I tillegg må reiser inn og ut av regionen unngås. Dette er sterkt anbefalte råd, men forskriftsfestes ikke som tiltak. For øvrig understrekes gjennomføring av ordinære smitteverntiltak som å vaske hender, holde god avstand og ha lav terskel for å teste seg.

Arrangementer

Det foreslås å forskriftsfeste at alle arrangementer og samlinger, innen- og utendørs, i en begrenset tidsperiode skal avlyses eller utsettes. Dette vurderes som et svært viktig smitteforebyggende tiltak, samtidig som konsekvensen vurderes som akseptabel for en begrenset periode. Det foreslås følgende unntak:

Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede. Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede. Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.

De andre kommunene har lagt inn et tall på 30 personer til stede. Røros har i tillegg gjort et unntak for fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, se unntak i vedlagte forskrift. Årsaken til dette er hele tiden å vurdere forholdsmessighet opp mot smitteverntiltak. Barn og unge skal i alt det vesentligste vurderes ekstra nøye i denne Sak 55/21 Side 6 av 7 sammenheng, og Røros har med bakgrunn i sin vurdering av smittesituasjonen valgt å gjøre unntak som beskrevet i forskriften.

For øvrig vises det til nasjonale råd og anbefalinger, og at disse gjelder så lenge noe annet ikke er forskriftsfestet.

Tjenesteytende næringer

Tiltakene vurderes i forhold til Covid-19 forskriftens kapittel 5A. Kommunene i regionene har i all hovedsak like reguleringer på dette. Dette er et vesentlig punkt da store forskjeller på dette området potensielt kan føre til at innbyggerne øker mobilitet ved å søke til den kommunen som har en åpen virksomhet hvis bokommunen ikke har dette tilsvarende åpent.

Hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Tiltaket vurderes som effektivt i forhold til smitteforebygging og akseptabelt i forhold til inngrep i folks liv.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen. Tiltaket vurderes som effektivt i forhold til smitteforebygging og akseptabelt i forhold til inngrep i folks liv.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Passasjerer skal bruke munnbind i drosje og i kollektivtransport. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av drosjen/bussen/toget. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Tiltaket vurderes som effektivt i forhold til smitteforebygging og lite inngripende i folks liv. Foreslåtte tiltak er gjort ut ifra en helhetsvurdering der akutt nødvendige samfunnsfunksjoner opprettholdes, men at det samtidig gjøres mulige begrensende tiltak for å gjennomføre et nødvendig smittevern og bekjempelse av det pågående smitteutbruddet.

Her kan du lese hele forskriften:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn