Ren Røros. Foto: Svend Agne Strømmevold

Ekstraordinær generalforsamling i Ren Røros

RS Servicenter

Ren Røros AS, skal avholde ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2023 kl. 18.00. Møtet vil bli avholdt i selskapets lokaler på Osloveien 16b. Selskapets utbyttepolitikk og tilleggsutbytte står på agendaen.

Utbyttepolitikk og tilleggsutbytte

En av de sentrale sakene som vil bli diskutert, er utbyttepolitikken. Styret i Ren Røros har kommet frem til en foreslått utbyttepolitikk som tar sikte på å gi aksjonærene en tilfredsstillende avkastning på egenkapitalen. Forslaget innebærer et mål om minimumsavkastning som tilsvarer risikofri rente + 2%.

Videre foreslår styret å innføre et stabilt utbytte i området 5-10 millioner kroner årlig inntil selskapet når en egenkapitalandel på 45%. Når dette målet er nådd, vil en ny vurdering bli gjort med tanke på et utbytte i området 10-15 millioner kroner årlig. Utbyttepolitikken vil kontinuerlig bli justert i tråd med aksjeloven, investeringsprogrammet, strømprisvariasjoner, operasjonell effektivitet og skatteresultat.

I tillegg til den generelle utbyttepolitikken, blir det foreslått å utbetale et tilleggsutbytte på 2.500.000 kroner. Dette tilleggsutbyttet vil bli fordelt blant alle utestående aksjonærer, og beløpet per aksje er fastsatt til 77,63 kroner. Styret forsikrer om at selskapet fortsatt vil opprettholde forsvarlig egenkapital og likviditet etter utbetalingen.

Etablering av markedsplass

Et annet punkt på agendaen er etableringen av en markedsplass for kjøp og salg av aksjer. Generalforsamlingen har tidligere gitt instruks om at styret skal utrede denne muligheten. Styret foreslår nå å samarbeide med en enkelt aktør for å etablere en markedsplass som kan tilby aksjonærene økt funksjonalitet og enkelhet i handel med aksjer. Samtidig vil selskapets behov for aksjonærbok og registrering av rettighetshavere ivaretas.

Løsningen som blir valgt, må oppfylle lovmessige krav og være i stand til å erstatte dagens løsning. Dette initiativet forventes å gi aksjonærene en mer smidig handelsopplevelse samtidig som selskapet oppfyller sine formelle rapporteringskrav.